Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Приглашаем к участию в международной научной конференции «Исследования Мирового океана» ученых и специалистов предприятий и организаций рыбохозяйстве...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа составлена на основании основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования по специа...полностью>>
'Пояснительная записка'
В основе содержания и структуры предлагаемой про­граммы лежит концепция литературного образования1 на основе творческой деятельности. В целом програм...полностью>>
'Диплом'
Победитель в номинациях: «Лучшая работа, представленная сельской школой», «Лучшая геоморфологическая работа», «За исследование родного края», Диплом у...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Безух О. Правові підстави застосування звичаїв при здійсненні захисту від недобро­совісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право - 2001.- № 3.- С. 24-27.

 • Богун В. Міжнародне право з питань розрахунків за експортно-імпортними операція­ми та перспективи розвитку законодавства у цій сфері // Підприємництво, господарство і пра­во-2000.-№ 2.-С. 37-43.

 • Богун В. П. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування // Предпринимательство, хозяйство й право.- 1999.-№ 8.- С. 26-29.

 • Богун В. П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії і практики // Віс­ник Вищого арбітражного суду України.- 2000.- № 1.

 • Бондаренко І. Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств// Право України.- 2001.- №1.

 • Бондаренко І. Фомування господарських відносин: деякі правові питання// Право України.- 2000.- №4;

 • Володин А. В. Проявлення монополизма // Конкуренция.- 2003.- № 3.- С. 37-42.

 • Вощилко В. І. Транспортна демонополізація // Конкуренція.- 2003.- № 4.- С. 50-52.

 • Гайворонський В.М. Предмет і суб’єкти господарського права. Конспект лекцій.- Харків, 1994;

 • Джунь В. Про необхідність розширення кола реорганізаційних процедур інституту неспроможності // Право України. - 1999.-№ 2.- С. 10-14.

 • Джунь В. Система антикризового управління як визначальний напрям реформи ін­ституту неспроможності // Право України. - 1999.- № 4.- С. 88-89.

 • Джунь В. Техніко-юридичні аспекти застосування інституту санації у сфері банкрут­ства // Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України.-1995.- № з/4.- С. 289-290.

 • Джунь В. Щодо оптимізації механізму врегулювання неплатоспроможності банків // Право України.-2000-№ 12.- С. 4<М2.

 • Дудоров А., Дудорова Е, Сделки с недвижимостью на биржах: вопросы гражданско-правового и налогового регулирования // Предпринимательство, хозяйство и право. -1998. - № 6. - С.15-17.

 • Дудорова К. Б. Українське законодавство про товарну біржу: Історія та сучасність // Вісник Київського університету. Юридичні науки. Випуск 32.- К., 1993.- С. 49-57.

 • Жаров О. П. Енергетична монополія // Конкуренція.- 2003.- № 4.- С. 9-11.

 • Журик Ю. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Предпринимательство, хозяйство и право-2000.-№4.- С. 17-20.

 • Журик Ю. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство й право-2000.-№ 2.- С. 10-12.

 • Журик Ю. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України // Предпринимательство, хозяйство и право - 2000.- № 7.- С. 14-17.

 • Загнітко О, П. Національні інтереси України у зовнішньоекономічній діяльності та їх економіко-правове забезпечення // Правничий часопис Донецького держуніверситету.-1997,-№1.-С. 39-45.

 • Загнітко О, П. Проблеми правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності // Право України.- 1997,- № 7,- С. 94-97.

 • Загнітко О. П. Правові засоби захисту економіки України від конкуренції імпорту // Правничий часопис Донецького держуніверситету.- 1999.-№ 1 (3).- С. 54-58.

 • Загнітко О.П. захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів у системі права України // Вісник господарського судочинства. – 2001. - №4. – С.159-166.

 • Закурін М. К. Проблеми реалізації мирової угоди у разі її невиконання обома або од­нією зі сторін // Вісник господарського судочинства. - 2002-№ 2.- С. 45-46.

 • Конкурентне законодавство України: Юридичний збірник. - К., 2002.- 296 с.

 • Корчак Н. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій ді­яльності // Підприємництво, господарство і право.- 2001.- № 2.- С. 7-8.

 • Костицький В. В. Банкрутство як правова форма пошуку ефективного власника // Віс­ник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. Випуски 45-48.-Київський університет: ВГЦ, 2002-№ 48.- С. 288-295.

 • Костусєв О. О, Конкурентна політика в розвинутих країнах і специфіка пострадянсь­кої економіки // Конкуренція,- 2003.- № б.- С. 20-29.

 • Крамаренко В. Біржова діяльність: Навч. посібник.- К.: ЦУЛ, 2003- 264 с.

 • Кузнецова Н. С, Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Укра'їні: правові основи фор­мування та функціонування.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- 526 с.

 • Кузьмін Р.І. Кузьмін Р.Р. Співвідношення понять «підприємництво» та «господарська діяльність» // Право України. – 1999. - №5. – С.88-91.

  Методика викладання землевпорядкування у ВШ

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 54; на тиждень - 1 год..; (л/с); 1,5 кредиту

  Шифр дисципліни – 6.080101/00/Г1.1

  Обов’язкова

  Викладацький склад: Білокриницький Сергій Миколайович – доцент.

  Мета викладання дисципліни: засвоїти теоретичні і практичні питання, які пов’язані з загальними засадами методики викладання землевпорядкування у вищій школі. Розглянути систему вищої освіти в Україні, напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес, структуру системи вищої освіти в Україні, зміст освіти у вищій школі, методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчання у вищій школі, сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, особливості викладання землевпорядкування у вищій школі.

  У результаті вивчення курсу студент має набути такі компетенції: використовуючи методи і засоби навчання у вищому навчальному закладі, форми організації навчання, сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі, компоненти, функції і види контролю, методи і форми успішності студентів повинні навчитися правильно і на високому методичному рівні проводити лекції, семінарські заняття, практичні і лабораторні заняття з землевпорядних дисциплін. Крім того, навчитися складати навчальні програми з дисциплін напряму «Геодезія, картографія та землеустрій» та оцінювати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів.

  Вивчення курсу здійснюється за одним змістовим модулем.

  Змістовий модуль 1

  «Методика викладання землевпорядкування у вищій школі»

  НЕ 1.1. Система вищої освіти в Україні

  Загальні засади побудови системи вищої освіти в Україні. Напрями вдосконалення вищої освіти і Болонський процес. Структура системи вищої освіти в Україні. Управління вищою освітою.

  НЕ 1.2. Зміст освіти у вищій школі

  Ступеневість вищої освіти. Нормативні документи, що визначають зміст вищої освіти. Навчальний план, навчальна програма і підручник вищої освіти.

  НЕ 1.3. Форми організації навчання у вищій школі

  Лекції, методика їх підготовки і проведення. Семінарське заняття, методика його підготовки і проведення. Практичне заняття, методика його підготовки і проведення. Лабораторне заняття, методика його підготовки і проведення. Факультативи, спецкурси і спецсемінари як форми організації навчання. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів. Науково-дослідна робота студентів. Навчальна і виробнича практика студентів.

  НЕ 1.4. Форми, засоби і сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі

  Особливості методів навчання у вищому навчальному закладі. Засоби навчання у вищій школі. Диференційоване навчання у вищій школі. Проблемне навчання у вищій школі. Інформаційні технології навчання. Кредитно-модульна система організації навчального процесу. Особистісно орієнтоване навчання у вищій школі.

  НЕ 1.5 Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів

  Компоненти, функції і види контролю. Методи і форми контролю успішності студентів. Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності студентів.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  1. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: Навч. Посіб. – К.: «Академвидав», 2006. – 352 с.

  2. Закон України «Про вищу освіту» // Держава і право. – 2002. - № 43

  3. Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – 2002. - № 16.

  4. Закон України «Про освіту» - К., 1991.

  5. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К.: ВВП «Компас», 1997

  6. Бондар В. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти // Освіта і управління. – 1999. - №1.

  7. Верещак Є.П., Лозова О.М. Диференціація навчання за системою рейтингу // Педагогіка і психологія. – 1996. - № 1.

  8. Коваленко О.Є. Проблеми методичної підготовки викладачів спеціальних дисциплін // Педагогіка і психологія. – 1996. - №4.

  9. Козак Ф.В., Свирида В.В. Модульна система організації навчального процесу та рейтинговий контроль знань студентів // Проблеми вищої школи: Наук.-метод. Збірник. – К.: Вища школа, 1994.

  10. Лебединський І.П. Організація самостійної роботи студентів при вивченні загальноосвітніх предметів // Нові технології навчання: Наук.-метод. Зб. – К., 1996 . Вип.. 17.

  11. Методика організації науково-дослідної роботи /за ред.. Г.І. Артемчик. – К., 2000.

  12. Мороз О.Г. Навчальний процес у вищій школі. – К., 2001.

  13. Немиш Н.В. Методи навчання у вищій школі // Науковий вісник УДУ: Педагогічна соціальна робота. – Ужгород, 2000. – Вип.. 3.

  14. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу (документи і матеріали 2003 – 2004 рр.) - Тернопіль, 2004.

  15. Педагогіка вищої школи: Навчальний посібник / за ред.. З.Н. Курлянд. – К, 2005.

  16. Фібула М.М. Педагогіка: Посібник. – К., 2000.

  17. Шостак Н.В. Вища школа: технології навчання. – К., 2000.

  18. Яблонський В. Вища школа України на рубежі тисячоліть. – К., 1999.

  Охорона праці в галузі

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 54; на тиждень 1 год..; (л/с); 1кредиту

  Обов’язкова

  Викладач – к. геогр. н. доц. Греков Сергій Анатолійович

  Мета даного курсу - одержання студентами як теоретичних, так і практичних знань, необхідних для творчого рішення питань, зв’язаних з опрацюванням і вибором технології і устаткування, які виключають або доводять до мінімуму виробничий травматизм і фахове захворювання, а також забезпечують охорону навколишнього середовища. Вивчення дисципліни передбачає вивчення основних і додаткових засобів захисту працюючих від впливу найбільш широко поширених на виробництві шкідливостей і небезпек, вимог до промислової санітарії і техніки безпеки до устаткування і технологічних процесів, загальні вимоги до пристрою підприємств і цехів, правильно розраховувати й аналізувати показники ефективності заходів щодо поліпшення умов праці на підприємстві; визначати соціальну ефективність працеохоронних заходів; планувати обсяг і розраховувати ефективність витрат підприємства на охорону праці; визначати ефективність і вибір варіанта інвестування заходів щодо охорони праці; проводити атестацію робочих місць відповідно до встановленої методики.

  Головні завдання курсу:

  здобуття студентами знань з охорони праці та застосування їх на рівні організації, підприємства різних галузей народного господарства; розвиток у майбутніх спеціалістів навичок розв’язання завдань і ситуацій щодо безпеки праці. Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  - розгляд соціально-економічного значення охорони праці в галузі;

  - засвоєння знань щодо системи управління охороною праці в галузі;

  - вільне оперування основними термінами та поняттями з дисципліни;

  - розгляд психологічних аспектів підготовки географа для безпечного проведення експедиційних досліджень;

  - вміння аналізувати, узагальнювати теоретичний матеріал з основних проблем порушених в межах курсу;

  - формування практичних навичок з безпеки життєдіяльності під час проведення експедиційних досліджень.

  Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ)

  ЗМ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІ НА ВИРОБНИЦТВІ

  НЕ 1.1. Система управління охороною праці в державі та на підприємствах

  Предмет, місце і значення курсу “Охорона праці в галузі”. Означення понять “охорона праці”, “управління охороною праці”. Стан охорони праці в умовах ринкової економіки. Концепція управління охороною праці. Система управління охороною праці. Органи державного управління охороною праці та їх повноваження. Управління охороною праці на виробництві.

  НЕ 1.2. Правове та нормативне регулювання охорони праці

  Законодавство України з охорони праці. Закони України “Про охорону праці”, “Про працю”. Державні нормативно-правові акти про охорону праці. Стандартизація та нормативно-технічна документація щодо охорони праці. Міжнародна організація праці. Міжнародні нормативно правові акти з охорони праці. Відповідальність за порушення законодавства з охорони праці. Особливості охорони праці молоді та жінок.

  НЕ 1.3. Умови праці та безпека на виробництві

  Умови праці як соціально-економічна категорія. Класифікація умов праці. Фактори, що впливають на умови праці. Вплив виробничих шкідливостей на безпеку та працездатність. Санітарні норми, їх види та класифікація. Гранично допустимі рівні (ГДР) виробничих факторів. Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі. Методи захисту людини від негативного впливу виробничих шкідливостей. Допустимий рівень виробничих чинників. Обґрунтування віднесення робочого місця до певної категорії залежно від рівня умов праці.

  ЗМ 2. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКА З ОСНОВАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

  НЕ 2.1. Профілактика травматизму та професійних захворювань

  Означення понять “виробнича травма”, “профзахворювання”. Основні причини травматизму та професійних захворювань, показники для оцінки. Класифікація нещасних випадків. Розслідування й облік нещасних випадків на виробництві. Соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань. Заходи запобігання травматизму та захворюванням на виробництві. Методи аналізу наслідків травматизму та профзахворювань [1; 3; 5; 7; 8; 10; 11; 13; 17; 27].

  НЕ 2.2. Особливості вимог безпеки в галузях економіки: промисловості, торгівлі, медицині, фінансовій сфері, транспорті, сфері послуг

  Поняття та завдання техніки безпеки. Мотиваційні аспекти техніки безпеки в галузях економіки. Гарантування безпеки під час експлуатації обладнання й устаткування в галузях. Електробезпека. Вплив статичної електрики на здоров’я працівників і безпеку в різних галузях. Вимоги пожежної безпеки. Відповідність технологічного процесу, обладнання, устаткування, інструментів вимогам стандартів безпеки та нормам охорони праці [2; 3; 5; 7; 8; 12; 15; 18; 22].

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  1. Конституція України. — К., 1996. — 108 с.

  2. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”. — К., 1991. — 59 с.

  3. Закон України “Про охорону праці”. — К., 1992. — 129 с.

  4. Закон України “Про пожежну безпеку”. — К., 1993. — 13 с.

  5. Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці // Законодавство України про охорону праці. — К., 1995. — Т. 1. — С. 492496.

  6. Васильчук М. В., Винокурові Л. Е., Тесленко М. Я. Основи охорони праці: Підручник. — К.: Просвіта, 1997.

  7. Геврик Є. А. Охорона праці: Навч. посіб. — К., 2003. — 280 с.

  8. Геврик Є. О. Забезпечення безпеки праці на виробництві: Конспект лекцій. — Львів, 1992. — 72 с.

  9. Гетьман В. Перша долікарська допомога в екстремальних ситуаціях. — К.: Охорона праці, 1995. — № 5. — С. 2832.

  10. Гогіташвілі Г. Г. Системи управління охороною праці: Навч. посіб. — Львів: Афіша, 2002. — 320 с.

  11. Денисенко Г. Ф. Охрана труда. — М.: Высш. шк. — 1995. — 320 с.

  12. Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. — К., 1996. — 27 с.

  13. Долин П. А. Справочник по технике безопасности.

  14. Жидецькій В. Ц., Джигирей В. С., Мельников О. В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 2000. — 350 с.

  15. Жидецькій В. Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. — Львів: Афіша, 2000. — 176 с.

  16. Законодавство України про охорону праці: У 4 т. — К.: Основа, 1995.

  17. Касянчук А.Г. Охорона праці (геодезія, картографія, землевпорядкування): Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2006. – 269с.

  18. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч.-метод. посіб. — К., 2001. — 252 с.

  19. Мардахаев А. А. Охрана труда. История, теорія, практика. — Львов, 1984. — 140 с.

  20. Міжнародне законодавство про охорону праці. — К.: Основа, 1997.

  21. Основи охорони праці / М. П. Купчі, М. П. Гандзюк, І. Ф. Степанець та ін. — К. Основа, 2000. — 416 с.

  22. Охорона праці / Я. І. Ведрій, С. І. Дембіцький, В. С. Джигирей та ін. — Львів, 1997. — 258 с.

  23. Петренко В. В. Заходи пожежної безпеки в Україні. МВС України. Управління державної пожежної охорони МВС України. — К., 1995. — 195 с.

  24. Правила устройства электроустановок ПУЭ. — М.: Энергоиздат, 1998. — 640 с.

  25. Пыжик Г. М., Кузьмин А. П., Огиташвили Г. Г. Управление безопасностью труда на предприятии. — М., 1982. — 116 с.

  26. Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245–71. — М., 1972.

  27. Ткачук К. Н. Безопасность труда в промышленности: Справочник. — К., 1982. — 231 с.

  28. Шеляков О. П., Оберемок В. Н., Шевченко Л. А. Охорона праці. — К.: Укрпрофосвіта, 1999.

  Моніторинг та охорона земель

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 162; на тиждень - 2 год..; (л/с); 4,5 кредиту

  Обов’язкова

  Мета викладання дисципліни – вивчити принципи та методи організації моніторингу земель та контролю за станом земельних ресурсів для оволодіння способами прогнозування та їх використання і на цій основі прийняття заходів з управління земельними ресурсами.

  Завдання вивчення дисципліни: вивчити способи виявлення найважливіших факторів і процесів, які визначають землекористування та антропогенні чинники деградації земельних ресурсів, знати принципи організації робіт з ведення моніторингу земель, на основі яких вміти використовувати дані про їх фактичний стан для оптимізації землекористування; вміти вибирати необхідні дані як статистичних, так і картографічних матеріалів, а також дистанційного зондування для раціональної організації моніторингу та охорони земель.

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни:

  - студент повинен знати види, структуру і виконавців програм моніторингу; методичні основи моніторингу земельних ресурсів; можливості та необхідність автоматизації системи моніторингу; механізми стійкості до деградації та методології їх оцінки; класифікації та етапи розробки прогнозів використання земельних ресурсів; особливості моніторингу земель, які перебувають в кризовому стані; картографічні матеріали і бази даних для організації моніторингу та охорони земель різного призначення; засоби та особливості дистанційного зондування для організації моніторингу; методики складання програм моніторингу земель.

  - студент повинен вміти визначати стан земельних ресурсів та причини їх деградації з виокремленням антропогенних імпактів; давати кількісну оцінку стану земельних ресурсів на основі існуючих шкал і методик; складати програми моніторингу для земель, які знаходяться в різному якісному стані внаслідок змін при їх використанні; складати програму моніторингу земель та розробляти заходи з їх охорони; давати агроекологічну оцінку земель сільськогосподарського використання; аналізувати стан земельних ресурсів на основі статистичних, картографічних і матеріалів дистанційного зондування. Модуль1.Основи організації моніторингу.

  НЕ 1.1. Предмет, завдання та головні поняття курсу.

  Поняття моніторингу та історія розвитку; структура і види моніторингу; виконавці моніторингу, їх завдання і обов'язки.

  НЕ 1.2. Методичні основи моніторингу та охорони земель.

  Грунти як основа земельних ресурсів; показники і процеси, які визначають родючість ґрунтів і стан земельних ресурсів; методика розробки нормативів для контролю за станом земельних ресурсів

  НЕ 1.3. Автоматизація та інформатизація моніторингу та охорони земель.

  Характеристики інформації для моніторингу; структура автоматизованої системи моніторингу; використання матеріалів дистанційного зондування в моніторингу.

  НЕ 1.4. Стійкість ґрунтів як основа стійкості земель до деградації.

  Стійкість і буферність ґрунтів, їх види і оціночні шкали; деградація та еволюція ґрунтів в умовах антропогенезу; типи перетворених і деградованих земель, їх просторовий розподіл.

  НЕ 1.5. Практична робота. Польові обстеження для організації моніторингу.

  Просторовий аналіз та відбір зразків; аналітичні роботи з визначення показників для моніторингу; виділення елементарних ландшафтів для проведення польових робіт.

  Модуль №2. Моніторинг стану земельних ресурсів.

  НЕ2.1. Практична робота. Методика використання і розрахунків ґрунтово-геохімічних показників.

  Особливості встановлення фонового вмісту хімічних елементів; оцінка процесів міграції-акумуляції; методика розрахунків індексів насиченості.

  НЕ 2.2. Моніторинг земель, які зазнають впливу ерозії.

  Поширення та показники діагностики еродованих і дефльованих земель; методика обстеження еродованих земель; нормативи для оцінки земель, які зазнають дії ерозійних процесів.

  НЕ2.3. Практична робота. Картографічне моделювання вмісту хімічних елементів у ґрунтах.

  Методика картографічного моделювання в пакеті програми "Surfer"; нанесення бази даних для картографування окремих хімічних елементів; побудова грунтово-геохімічних моделей та їх аналіз.

  НЕ 2.4. Моніторинг земель районів меліорації та в зоні гео- та гідро аномалій.

  Показники діагностики зрошуваних, кислих, солонцевих і гідроморфних ґрунтів; організація моніторингу земель меліоративного фонду; моніторинг кризових ситуацій, пов'язаних з гео- та гідроаномаліями.

  НЕ2.5. Практична робота. Земельно-геохімічне районування для територій моніто-рингу.

  Хорологічний аналіз територій моніторингу; методика класифікації екотопів за еколого-геохімічним статусом; виділення та характеристика районів моніторингу.

  НЕ 2.6. Практична робота. Природно-сільсько-господарське районування України.

  Мета, завдання і методика районування; аналіз основних таксонів районування; оцінка придатності карти районування для організації моніторингу земель.

  Рекомендована література:

  1. Дмитрук Ю.М. Моніторинг земельних ресурсів.- Чернівці: Рута, 2008.- 31 с.

  2. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем.- Чернівці: Рута, 2006.- 328 с.

  3. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / За ред. В.В. Медвєдєва. – К.: Урожай, 1992. – 246 с.

  4. Позняк С.П., Красєха Є.Н. Чинники ґрунтоутворення. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2007.- 368 с.

  5. Гавриш Н.С. Правова охорона ґрунтів в Україні.- Одеса, 2008.- 228 с.

  6. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України.- Київ: Екмо, 2006.- 306 с.

  7. Моніторинг земель, що перебувають в кризовому стані / За ред. В.В. Медвєдєва. – Харків: Вид-во УНДІГА, 1998. – 96 с.

  8. Дмитрук Ю.М. Моніторинг земельних ресурсів.- Чернівці: Рута, 2008.- 31 с.

  9. Дмитрук Ю.М. Еколого-геохімічний аналіз ґрунтового покриву агроекосистем.- Чернівці: Рута, 2006.- 328 с.

  10. Позняк С.П., Красєха Є.Н., Кіт М.Г. Картографування ґрунтового покриву.- Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2003.- 498 с.

  11. Родючість ґрунтів: моніторинг та управління / За ред. В.В. Медвєдєва. – К.: Урожай, 1992. – 246 с.

  12. Дегодюк Е.Г., Дегодюк С.Е. Еколого-техногенна безпека України.- Київ: Екмо, 2006.- 306 с.

  13. Агрогрунтове районування України // Агрохімія і ґрунтознавство. Випуск 12. – Харків, 1989. – 200 с.

  14. Полупан М. І. Класифікація ґрунтів України / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. А. Величко. – К.: Аграрна наука, 2005. – 299 с.

  15. Полупан М. І. Визначник еколого-генетичного статусу та родючості ґрунтів України / М. І. Полупан, В. Б. Соловей, В. І. Кисіль, В. А. Величко. – К.: Колобіг, 2005.- 442 с.

  Законодавче забезпечення кадастру нерухомості

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 162; на тиждень 3 год..; (л/с); 4.5 кредиту

  Обов’язкова

  Ліцензування і патентування наукової продукції

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 36; на тиждень - 1 год..; (л/с); 1 кредиту

  Обов’язкова

  Викладацький склад: Черлінка Василь Романович • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

   Документ
   картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
  2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

   Документ
   картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
  3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

   Документ
   Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
  4. European Credit Transfer System (5)

   Документ
   що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
  5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

   Документ
   що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

  Другие похожие документы..