Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
корейский кедр, маньчжурский ясень, монгольский дуб, мелколистный клен, аянская ель, белокорая пихта, амурский бархат, амурский виноград, китайский ли...полностью>>
'Реферат'
Государственный стандарт послевузовской профессио-нальной подготовки по специальности «терапия» подготовлен кафедрой терапии ФППО ММА им. И.М. Сечено...полностью>>
'Документ'
В результате исследований и экспериментов, посвященных изучению креативности и ее коррелятов, накоплен фактический материал, свидетельствующий о том,...полностью>>
'Документ'
От всей души поздравляем Вас с наступающим Новым 2008 годом. Надеемся, что в будущем году наши учащиеся будут все так же радовать родных и близких св...полностью>>

Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання. – К., 1993.

 • Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К., 2005.

 • Васьков Ю.В. Педагогічні теорії, технології, досвід (Дидактичний аспект). - X.: Скорпіон, 2000. - 120 с.

 • Болюбаш Я.Я. Положення про організацію навчального процесу у вищому навчальному закладі. - К., 1996

  10. Положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2004. - 48 с.

  11. Авдєєва І.М., Мельникова І.М. Інноваційні комунікативні технології в роботі куратора академгрупи. – К., 2007. – 304 с.

  12. Виховна робота зі студентською молоддю . Навч. посібник. – Одеса, 2006. – 288.

  13. Виховна робота зі студентською молоддю. – Концепція виховної роботи. - Тернопіль, 2001.

  14. Мороз В.Д. Сучасні проблеми управління вищою школою // Педагогіка і психологія. - 2002. - №3.

  15. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи К.: 2000, – 313с.

  16. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования М.: 2005. – 392 с.

  17. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи (Практикум), – К.: 2008, – 333 с.

  Оцінювання: іспит письмовий

  Вища освіта в Україні та Болонський процес

  Курс - 5; семестр - 10; всього годин - 36; на тиждень - 3 год..; (л/с); 1 кредиту

  Обов'язкова

  Викладацький склад: Іванчук Марія Георгіївна

  Мета курсу «Вища освіта та Болонський процес» полягає в тому, щоб ознайомити студентів з основними завданнями, принципами та документами, прийнятими в рамках Болонського процесу, сприяти оволодінню студентами методами та засобами запровадження вимог Болонської декларації у систему вищої освіти України.

  У результаті вивчення дисципліни студент повинен

  знати:

  - поняття «вища освіта», загальні засади формування і функціонування системи вищої освіти та її інститути;

  - хронологію та зміст подій з налагодження співробітництва України і ЄС;

  - зміст основних документів Болонського процесу,

  - механізми адаптації законодавства України до законодавства ЄС; забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких програмах, входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле;

  - основні засади науково-технічного співробітництва України та ЄС;

  - специфіку функціонування системи вищої освіти у країнах Європи і Америки;

  - основні підходи, завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти;

  - характерні особливості ЕСТS, базові елементи системи;

  - загальні умови користування ЕСТS, зобов'язання з боку навчального закладу;

  - структуру кредитів ЕСТS, їх призначення, зв'язок з академічним навантаженням студента;

  - особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS;

  - зміст і призначення шкали оцінювання ЕСТS.

  - принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України;

  - заходи щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

  уміти:

  - аналізувати євроінтеграційні процеси України як чинник соціально-економічного розвитку держави;

  - аналізувати роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами;

  - аналізувати сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії;

  - здійснювати порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи;

  - характеризувати чинники євроінтеграції вищої освіти;

  - аналізувати зміст та послідовність дій для досягнення цілей Болонського процесу;

  - формувати зміст та структуру інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту та ін.;

  - використовувати європейську систему «полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень студента;

  - визначати сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS.

  Змістовий модуль 1

  Загальні засади формування

  Зони європейської вищої освіти

  НЕ 1.1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами

  Європейський вибір України – невід'ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Забезпечення участі ЄС у національних дослідницьких програмах. Входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

  НЕ1. 2. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки

  Формування системи вищої освіти Європейських країн. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти у розвинених країнах: Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі, Росії, Франції, США, Японії. Вища освіта України. Доступ громадян до освіти. Заклади освіти. Ступеневість освіти. Кваліфікації. Організація навчання, академічний рік і екзамени. Методи і засоби навчання. Навчання студентів-іноземців. Порівняльний аналіз систем вищої освіти у країнах Європи.

  НЕ1. 3. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу

  Євроінтеграція як соціально-економічний процес. Чинники євроінтеграції вищої освіти. Основні підходи та етапи формування Зони європейської вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу. Залучення європейських держав у Болонський процес. Основні документи Болонського процесу:

  - Спільна декларація про гармонізацію архітектури, європейської системи вищої освіти чотирьох міністрів, що презентують Великобританію, Німеччину, Італію і Францію (Сорбонна, 25травня 1998 р.).

  - Зона європейської вищої освіти: Спільна заява європейських міністрів освіти (Болонья, 18-19 червня 1999 р.).

  - Формування майбутнього. Конференція європейських вищих навчальних закладів і освітніх організацій ( Саламанка, 29-30 березня 2001 р.).

  - До Зони європейської вищої освіти: Комюніке зустрічі європейських міністрів, відповідальних за вищу освіту(Прага, 13-19 травня 2001 р.).

  - Створення загальноєвропейського простору вищої освіти: Комюніке Конференції Міністрів, відповідальних за Вищу освіту (Берлін, 19-20 вересня 2003 р.).

  НЕ1. 4. Основні завдання, принципи та етапи формування Зони європейської вищої освіти

  Гармонізація архітектури системи європейської вищої освіти як основне завдання Болонського процесу. Визначальні властивості європейської вищої освіти: якість, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів Європи, взаємна довіра держав і вищих навчальних закладів, сумісність структури освіти та кваліфікацій на доступеневому і післяступеневому рівнях, мобільність студентів, привабливість освіти.

  Основні завдання та принципи створення Зони Європейської вищої освіти (шість цілей Болонського процесу): уведення двоциклового навчання; запровадження кредитної системи; формування системи контролю якості освіти; розширення мобільності студентів і викладачів; забезпечення працевлаштування випускників та привабливості європейської системи освіти.

  Подальші дії для досягнення шести цілей Болонського процесу: прийняття системи легкозрозумілих і адекватних ступенів; прийняття системи двоциклової освіти (доступеневе і післяступеневе навчання); запровадження системи кредитів - системи накопичення кредитів (ЕСТS) або інших сумісних з нею систем, які здатні забезпечити як диференційно-розрізнювальну, так і функції накопичення; сприяння мобільності студентів і викладачів (усунення перешкод вільному пересуванню студентів і викладачів); забезпечення високоякісних стандартів вищої освіти; сприяння європейському підходу до вищої освіти (запровадження програм, курсів, модулів із "європейським" змістом); навчання протягом усього життя; спільна праця вищих навчальних закладів і студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів у заснуванні та формуванні Зони європейської вищої освіти.

  Змістовий модуль 2

  Європейська система перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищій освіті України

  НЕ1.1. Європейська кредитно-трансферна система та система накопичення (ЕСТS)

  Характерні особливості ЕСТS. Базові елементи системи: інформація (стосовно навчальних програм і здобутків студентів), взаємна угода (між закладами-партнерами і студентом), використання кредитів ЕСТS (визначення навчального навантаження студентів). Основні документи ЕСТS: інформаційний пакет, навчальний контракт, перелік оцінок дисциплін.

  Загальні умови користування ЕСТS. Зобов'язання з боку навчального закладу.

  Кредити ЕСТS: структура, призначення, зв'язок з академічним навантаженням студента (години занять). Особливості призначення і присвоєння кредитів ЕСТS.

  Координатори ЕСТS: університетський координатор, факультетський координатор.

  Зміст та структура інформаційного пакету навчального закладу, факультету, навчальної дисципліни, змістового кредиту.

  Структура курсу з присвоєння ступенів (структурно-логічна схема, навчальний план). Опис предмета курсу. Опис дисципліни курсу.

  Шкала оцінювання ЕСТS. Європейська система «полегшеної шкали оцінювання» навчальних досягнень студента. Сумісність різних систем оцінювання зі шкалою ЕСТS.

  НЕ1.2. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ЕСТS) у вищу освіту України

  Стратегічні завдання розвитку освіти України. Узгодження і поєднання національних компонентів вищої освіти різних країн із вимогами Болонського процесу щодо створення Зони європейської вищої освіти.

  Тенденції розвитку вищої освіти України на сучасному етапі. Відмінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських держав.

  Передумови входження вищої освіти України до Болонського процесу: адаптація законодавства, структурні зміни освіти, запровадження у систему вищої освіти Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS), проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації.

  Основні завдання для створення умов щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у навчальних закладах III - IV рівнів акредитації (розроблення структурно-логічних схем підготовки фахівців за усіма напрямами та спеціальностями; запровадження модульної системи організації навчального процесу, системи тестування та рейтингового оцінювання знань студентів; організація навчального процесу на базі програм навчання, які формуються як набір залікових кредитів; введення граничного терміну навчання за програмою навчання, включаючи граничний термін бюджетного фінансування; створення нового покоління галузевих стандартів вищої освіти; розроблення індивідуальних графіків навчального процесу з урахуванням особливостей кредитно-модульної системи організації навчального процесу; зарахування на навчання до вищого навчального закладу тільки за напрямами підготовки; вдосконалення наявного та створення нового навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; формування програм навчання усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників та освітньо-професійних програм підготовки, які передбачають можливі зміни співвідношення обсягів кредитів освітньої та кваліфікаційної складових підготовки; введення інституту викладачів-кураторів індивідуальних програм навчання).

  НЕ1.3. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України

  Основні заходи з підготовки та програма проведення педагогічного експерименту щодо запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації.

  Розроблення та експериментальна перевірка технології застосування елементів Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ЕСТS) в системі вищої освіти України та створення сучасної системи управління якістю освітньої діяльності суб'єктів навчального процесу.

  Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах України за кредитно-модульною системою підготовки фахівців. Поняття про кредитно-модульну систему організації навчального процесу як модель організації навчального процесу; заліковий кредит як одиницю виміру навчального навантаження; модуль як задокументовану завершену частину освітньо-професійної програми; змістовий модуль як систему поєднаних навчальних елементів, відповідних певному навчальному об'єктові.

  Структура і вимоги до складання основних компонентів КМСОНП: інформаційний пакет; договір про навчання між студентом і вищим навчальним закладом; академічна довідка. Формування та реалізація індивідуального навчального плану студента. Контроль за індивідуальним навчальним планом студента.

  Форми організації навчання в умовах КМСОНП. Організаційно-методичне забезпечення КМСОНП. Контроль успішності студента та шкала оцінювання навчальних досягнень студента. Державна атестація студентів. Нормування навчального навантаження студента і викладача.

  Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів, переривання їхнього навчання. Стипендіальне забезпечення студентів.

  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Основна

  1. Болонський процес: Документи/ Укладачі З.І. Тимошенко, А.М. Греков, Ю.А. Гамон, Ю.І. Полеха. – К.: Вид.-во Європ. ун.-ту, 2004. – 169 с.

  2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник./ За ред. В.Г.Кременя. – Тернопіль, 2004. – 384 с.

  3. Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ Видавництво“Політехніка”, 2003. – 200 с.

  4. Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм. Навч. посіб. – К.: Таксон, 2004. – 208 с. (Вища освіта в сучасному світі).

  5. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні: інноваційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати. – К.: Грамота, 2005. – 448 с.

  6. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 216 с.

  7. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / Уклад. М.Ф. Степко, Я.Я. Боголюбаш, К.М. Левківський. – К., 2004. – 24 с.

  8. Мороз І.В. Кредитно-модульна система організації навч. процесу: Довідник для студентів. – К.: «Освіта України», 2005. – 90 с.

  9. Мороз І.В. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. – К.: «Освіта України», 2005. – 278 с.

  10. Організація навчального процесу у навчальних закладах. / Упоряд. О.В. Ситяшенко. – К.: Задруга, 2004. – 338 с.

  11. Основні засади розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу: Документи і матеріали / Упоряд. Степко М.Ф. та ін. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2005. – 188 с.

  12. Поважнянський Л.Л. Сокол Є.І., Клименко Б.В. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – 144 с.

  13. Сікорський П.І. Кредитно-модульна система навчання: Навч. посіб. – К.: Вид.-во Європ. ун-ту, 2004. – 127 с.

  14. Степко М.Ф., Клименко Б.В., Поважнянський П.Л. Болонський процес і навчання впродовж життя:. – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – 112 с.

  Інтелектуальна власність

  Курс - 5; семестр - 10; всього годин - 36; на тиждень - 3 год..; 1,5 кредиту

  Обов’язкова

  Викладацький склад: Горська Ірина Іллівна

  Форма контролю - залік

  Пояснювальна записка

  1. Мета курсу -формування базових уявлень студентів про інтелектуальну власність, розкриття основних понять та об’єктів, що складають систему інтелектуальної власності, економічних аспектів, таких як оцінка та комерціалізація інтелектуальної власності, а також правової охорони і правового захисту в юрисдикційній та неюрисдикційній формах.

  2. Основні завдання: орієнтуватись в питаннях сфери інтелектуальної власності та ефективно використовувати результати своєї творчої та технічної діяльності; розпізнавати порушення своїх прав на результат інтелектуальної діяльності та захищати їх; правильно оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та отримувати від них комерційну вигоду; не порушувати прав інтелектуальної власності інших осіб.

  Змістові модулі (ЗМ) та зміст навчальних елементів (НЕ),

  ЗМ1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої діяльності людини:

  Основні поняття. Еволюція інтелектуальної власності в Україні. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку дер­жави.

  Система інтелектуальної власності:

  Класифікація об'єктів права інтелектуальної власності. Суб'єкти права інтелектуальної власності. Система законодавства України про інте­лектуальну власність. Державна система правової охорони інте­лектуальної власності. Міжнародна система інтелектуальної власності.

  Охорона права на об'єкти інтелектуальної власності:

  Мета і принципи правової охорони. Охорона прав на об'єкти промислової вла­сності. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності. Охорона об'єктів авторського права і суміжних прав. Охорона прав на об'єкти інтелектуальної власності за кордоном. Паризька, Бернська та Римська конвенції і їх принципи.

  Економіка інтелектуальної власності:

  Особливості права інтелектуальної власності як товару. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив. Мета і способи комерціалізації прав на об'єкти інтелекту­альної власності. Види ліцензійних договорів та платежів. Договори лізингу та франшизи. Оцінка вартості прав на об'єкти інтелекту­альної власності: підходи та методи. Життєвий цикл об'єкта інтелектуальної власності.

  Захист прав інтелектуальної власності:

  Дії, що визнаються порушенням права ін­телектуальної власності. Категорії спорів. Форми і порядки захисту права інтелектуальної власності. Способи захисту права інтелектуальної власності: адміністративно-правовий, цивільно-правовий спосіб захисту та кримінальна відповідальність за порушення прав.

  Для засвоєння курсу пропонуються такі джерела:

  • Понікаров В.Д., Єрмоленко О.О., Медведєв І.А. Авторські права та інтелектуальна власність. Підручник. Х: ВД "ІНЖЕК", 2008. - 304 с.

  • Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навч. посібник. – К.: “Інст. інтел. власн. і права”, 2005. – 108 с.

  • Підопригора О.А., Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 336 с.

  • Цибульов П.М., Чеботарьов В.П., Популярно про інтелектуальну власність: абетка / За заг. ред. к.е.н. М.В. Паладія. – К.: ТОВ "Альфа-ПіК", 2004. – 56 с.

  • Дроб'язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 512 с

  Наукова іноземна мова діяльності

  Курс - 5; семестр - 9; всього годин - 54; на тиждень - 1 год..; 1,5 кредиту

  Обов’язкова

  Шифр дисципліни 6.050.400

  Викладацький склад – Бортник Світлана Борисівна

  Метою викладання курсу є практичне володіння англійською мовою, реалізація на письмі комунікативних намірів; досягнення студентом такого рівня знань, який повинен забезпечити майбутньому спеціалісту можливість спілкуватись англійською мовою в обсязі тематики, передбаченої програмою, проводити обговорення проблем загальнонаукового та професійно орієнтованого характеру.

  Завданням курсу „Ділова англійська мова спеціальності” є:

  - вивчення англійської мови в діловому аспекті. Навчальна тематика курсу складена з урахуванням мети „Ділова англійська мова спеціальності”. Дотримуватись принципу тематичності означає вивчення всіх мовних аспектів: фонетики, лексики, граматики в рамках тематики, визначеної програмою;

  - формування у студента системи знань на засадах комунікативного спрямування у вивченні іноземних мов. Принцип комунікативності вимагає організації процесу навчання англійської мови як моделі процесу комунікації, створення на практичних заняттях атмосфери іншомовного спілкування: навчальна ситуація максимально наближена до умов реальної комунікації;

  - досягнення мовної та соціокультурної компетенції на основі ознайомлення з різними аспектами ділового життя країн, де англійська мова є рідною, зокрема США, Великобританіїї та ін;

  Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни „Ділова англійська мова спеціальності”. Прослухавши курс „Ділова англійська мова спеціальності”, студент повинен:

  - на професійному, діловому та культурологічному рівнях виробити навички усної та письмової комунікації на англійській мові;

  - на основі сформованих знань брати участь в усному мовленні англійською мовою;

  - реалізувати комунікативні наміри на письмі (статті, реферати);

  - працювати з іншомовними джерелами наукового та професійно-виробничого характеру;

  - у виробничих умовах, на основі лексико-граматичного мінімуму, користуючись професійно орієнтованими іншомовними (друкованими та електронними) джерелами здійснювати ознайомче, пошукове та вивчаюче читання.

  Змістовий Модуль 1. Візит іноземного партнера. Влаштування на роботу.

  НЕ 1.1. Візит іноземного партнера. Зустріч в аеропорту. Знайомство. Професії. Привітання, подяки, прощання, форми звертання.

  НЕ 1.2. Влаштування на роботу. Анкета. Супровідний лист. Резюме. Інтерв’ю. Лист подяки. Читання рекламних оголошень про вакантні посади. Надання інформації про освіту, кваліфікацію, досвід. Опис окремих навичок та вмінь.

  Змістовий Модуль 2. Підготовка ділового відрядження. Бронювання. Прибуття до країни.

  НЕ 2.1. Підготовка ділового відрядження. Бронювання. Телефонна розмова з компанією, бронювання номерів та квитків. Факс. Електронна пошта.

  НЕ 2.2. Прибуття до країни. Митний і паспортний контроль. В аеропорту. На вокзалі. Місцевий транспорт. Розклад.

  Змістовий Модуль 3. На фірмі. Види ділової діяльності.

  НЕ 3.1. На фірмі. Компанія, в якій ви працюєте. Система соціального забезпечення працівників. Путівник по офісу. Обладнання. Безпека та охорона офісу.

  НЕ 3.2. Види ділової діяльності. Форми організації бізнесу. Назви посад та функції персоналу. Зміст та перспективи роботи. Регістрація та зберігання матеріалів.

  Змістовий Модуль 4. На виставці. Котракт.

  НЕ 4.1. На виставці. Відвідування виставки. Розмова з представниками компанії. Замовлення. Підтвердження та відхилення замовлень.

  НЕ 4.2. Контракт. Структура та текст контракту. Строки поставки. Умови оплати. Відвантажувальна документація. Гарантії. Страхування. Санкції. Форс-мажор.

  Змістовий Модуль 5. Гроші та банківська справа. Оптова та роздрібна торгівля.

  НЕ 5.1. Гроші та банківська справа. Форми оплати. Платіжні засоби. Валюта. Гроші і чеки.

  НЕ 5.2. Оптова та роздрібна торгівля. Реклама, маркетинг. Рекламний лист.

  Змістовий Модуль 6. Побут і сервіс.

  НЕ 6.1. Побут і сервіс. Готельний сервіс, харчування, ресторани. Прокат автомобілів. Виклик екстреної допомоги. Претензії та скарги.

  Змістовий Модуль 7. Ділове листування. Торгові документи.

  НЕ 7.1. Ділове листування. Структура ділового листа. Лист-пропозиція. Лист-рекламація. Лист-заява. Письмові роботи. Практика написання листів.

  НЕ 7.2. Торгові документи. Ділова документація. Гарантії. Пакування. Маркування. Різниця між американською та англійською термінологією.

  Основна література до дисципліни:

  1. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес-курс англійської мови.- Київ: ТОВ “ВП Логос”, 2005. – 352 с.

  2.Письменна О.А. English for Officе, “ Логос-М”, 2006. – 224 с.

  3. Susan Norman. We mean business. – Longman House, Burnt Mill, Harlow, England, 1993. – 140 р.

  4. Bill Mascull, Business Vocabulary in Use. – Cambridge University Press, The Edinburgh Building, Cambridge, UK , 2007. -176 р.

  Господарське та трудове право

  Курс - 5; семестр - 10; всього годин - 54; на тиждень - 2 год..; 1,5 кредиту

  Обов’язкова

  Шифр дисципліни - 8.060101/00/Г1.6

  Викладацький склад: Щербань Віктор Андрійович – асистент.

  Мета викладання дисципліни: програма курсу передбачає формування основних знань в сфері господарського права та відпрацювання навиків в господарській практиці. Правові знання, отриманні при вивченні курсу, покликані допомагати студентам, як майбутнім юристам, вірно будувати правовідносини в конкретних галузях виробничої, науково-виробничої, комерційної діяльності, а також находити правильні рішення в різних організаційно-економічних та правових ситуаціях.

  Головною метою даного курсу є забезпечення опанування студентами основних знань з правового регулювання суспільних відносин щодо організації, безпосереднього здійснення господарської діяльності та управління нею.

  Програма курсу розроблена таким чином, щоб у системному вигляді дати спеціальні знання правового аналізу економічних процесів, надати базисну інформацію про юридичне оформлення сфери підприємництва та окремих господарських операцій. Це досягається за допомогою збалансованої методики, яка поєднує вивчення теоретичних проблем і їх практичне опрацювання на семінарських заняттях шляхом вирішення юридичних завдань, з урахуванням практики, проведення тестування, контрольних і письмових опитувань студентів, консультацій та індивідуальних співбесід. Такий підхід виявляється необхідним для засвоєння даного курсу та підготовки висококваліфікованих фахівців.

  За результатами вивчення матеріалу з господарського права в межах відведених годин та тематичного плану дисципліни студенти повинні:

  Розуміти

  • сутність та призначення господарського права;

  • сутність державного регулювання господарської діяльності;

  • конституційні засади господарського законодавства;

  • визначати порядок реєстрації суб’єктів господарювання;

  • сутність господарських договорів;

  знати

  • поняття, ознаки та види господарської діяльності та господарських правовідносин;

  • поняття та види засобів державного регулювання;

  • особливості правового становища окремих суб’єктів господарювання;

  • ознаки, види та функції господарського договору;

  • сутність та види господарсько-правової відповідальності;

  вміти

  • вирізняти господарські правовідносини від інших відносин;

  • визначати необхідність застосування конкретних засобів державного регулювання;

  • вирішувати практичні питання пов’язані із застосуванням господарського законодавства;

  • визначати порядок реєстрації суб’єктів господарювання;

  • особливості правового становища окремих суб’єктів господарювання;

  • укладати господарські договори;

  - визначати вид відповідальності за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.

  Вивчення курсу здійснюється за двома змістовними модулями

  Змістовний модуль 1.

  НЕ 1.1. Поняття метод і система господарського права. Господарська діяльність як предмет господарського права: поняття, ознаки, принципи здійснення. Види господарської діяльності. Поняття, ознаки та види господарських правовідносин. Методи правового регулювання господарських відносин. Господарське право як галузь права. Господарське право як галузь правової науки. Господарське право як навчальна дисципліна.

  НЕ 1.2. Державне регулювання господарської діяльності: цілі та засоби здійснення. Поняття та значення державного регулювання економіки. Прогнозування та планування економічного та соціального розвитку. Засоби державного регулювання господарських відносин: Державне замовлення, державне завдання. Ліцензування господарської діяльності. Патентування господарської діяльності. Сертифікація та стандартизація як засоби державного регулювання господарської діяльності. Правове регулювання ціноутворення. Види цін і тарифів. Податки в механізмі державного впливу на господарські відносини. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Державна регуляторна політика.

  НЕ 1.3. Господарське законодавство. Конституційні засади правопорядку у сфері господарювання. Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства. Система господарського законодавства. Господарсько-правові норми: поняття і види. Питання вдосконалення господарського законодавства.

  НЕ 1.4. Суб’єкти господарських правовідносин: загальна характеристика; порядок утворення та державної реєстрації; майнова основа господарювання. Поняття та види суб’єктів господарського права. Порядок утворення та державної реєстрації суб’єктів господарювання. Державна реєстрація припинення суб’єктів господарювання. Припинення діяльності суб’єкта господарювання. Правовий режим майна суб’єкта господарювання. Поняття установчих документів господарської організації.

  НЕ 1.5. Правовий статус та організаційно-правові засади діяльності окремих суб’єктів господарювання. Поняття та види підприємств. Поняття та види господарських товариств. Правовий статус та види акціонерного товариства. Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю. Правовий статус повного і командитного товариства. Поняття та види кооперативів. Господарські об’єднання. Промислово-фінансові групи. Правовий статус холдингових компаній.

  Змістовний модуль 2.

  НЕ 2.1. Господарський договір. Поняття та ознаки господарського договору. Класифікація господарських договорів. Функції господарського договору. Порядок укладення господарського договору. Загальний порядок укладення господарських договорів. Особливості укладення господарських договорів за конкурсом, на публічних торгах, біржах, ярмарках та за державним замовленням. Порядок зміни і розірвання господарського договору. Зміст господарського договору. Форма господарського договору. Забезпечення належного виконання господарського договору.

  НЕ 2.2. Відповідальність у господарських правовідносинах. Поняття та ознаки господарсько–правової відповідальності. Досудовий порядок реалізації господарсько–правової відповідальності. Види господарсько-правової відповідальності. Функції та підстави господарсько-правової відповідальності. Принципи, межі та строки господарсько-правової відповідальності. Форми господарсько-правової відповідальності: Відшкодування збитків. Неустойка (штрафні санкції). Оперативно-господарські санкції. Планово-госпрозрахункові санкції. Адміністративно-господарські санкції.

  НЕ 2.3. Правове регулювання економічної конкуренції. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції. Функції економічної конкуренції. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Правовий статус антимонопольних органів. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства. Недобросовісна конкуренція. Антиконкурентні дії (монополістичні зловживання). - Порушення щодо антимонопольних органів.

  НЕ 2.4. Правове регулювання банкрутства. Поняття банкрутства та його ознаки. Сторони у справі про банкрутство. Стадії провадження у справі про банкрутство. Поняття судових процедур, що застосовуються до боржника в процесі провадження справи про банкрутство. Розпорядження майном божника як судова процедура у справі про банкрутство. Санація боржника як судова процедура у справі про банкрутство. Мирова угода як судова процедура у справі про банкрутство. Ліквідаційна процедура у справі про банкрутство.

  НЕ 2.5. Правове регулювання біржової діяльності. Поняття, ознаки та види бірж. Правове становище товарної біржі. Порядок утворення, функції, права та обов’язки товарної біржі. Угоди товарної біржі. Правила біржової торгівлі. Правове становище фондової біржі.

  НЕ 2.6. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності. Система нормативних актів про зовнішньоекономічну діяльність. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності. Зовнішньоекономічний договір.

  Для засвоєнні курсу пропонуються такі джерела літератури:

  • Вінник О.М. Господарське право: Курс лекцій. – К.: Атіка, 2005.

  • Мілаш В.С. Господарське право: курс лекцій: У 2 ч. – Ч.1 – Х.: Право, 2008.

  • Шелухін М.Л. Господарське право: Навчальний посібник. - К., 2006.

  • Шишка Р.Б., Чапичадзе Я.А. Хозяйственное (предпринимательское) право Украины. Учебник. – Х.: Эспада, 2007.

  • Щербина В.С. Господарське право: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. –К.:Юрінком Інтер, 2006.

  Додаткова література:

  • Амуржуев О. Проблеми антимонопольного регулирования // Хозяйство и право.-1990.-№ 11.-С. 21-28.

  • Безух О. В. Захист від недобросовісної конкуренції як інститут конкурентного права // Підприємництво, господарство і право.-200 !.-№ 7.-С. 32-36.

  • Безух О. В. Співвідношення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції Із законодавством, що регулює використання інших об'єктів інтелектуальної власності // Вісник господарського судочинства. - 2001.- № 1.- С. 168-175. • Скачать документ

  Похожие документы:

  1. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (4)

   Документ
   картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
  2. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (2)

   Документ
   картографії та геоінформатики Список викладачів з інших факультетів, що читають дисципліни на географічному факультеті I курс ІІ курс ІІІ курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що
  3. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет (1)

   Документ
   Дана спеціальність створювалася з метою підготовки висококваліфікованих кадрів у сфері управління природоохоронною діяльністю, туристичною індустрією, готельним господарством, зокрема: керівників підприємств, установ та організацій
  4. European Credit Transfer System (5)

   Документ
   що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання, способи оцінювання, що використовуються на факультеті СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА Напрям „Гідротехніка (водні ресурси) ДИСЦИПЛІНИ Гуманітарні та соціально-економічні
  5. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича географічний факультет european Credit Transfer System

   Документ
   що читають дисципліни на географічному факультеті I курс II курс III курс IV курс V курс Координатор від факультету та його заступники Перелік напрямків, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання і викладання,

  Другие похожие документы..