Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
Большой писатель оставляет после себя мир несколько иным, чем он был до его прихода, и похоже, что речь идет о чем-то более серьезном, чем «влия­ние»...полностью>>
'Документ'
Провозглашавшийся в течение длительного времени лозунг безотходных технологий был лишь опасной иллюзией. Безотходных процессов и технологий не может ...полностью>>
'Рабочая программа'
Предметом изучения дисциплины «Основы проектирования машин» являются процессы и явления, происходящие в технических устройствах; оценка напряженного ...полностью>>
'Документ'
Макс Вебер (1864 — 1920) — немецкий социолог, историк, экономист; профессор Берлинского, Фрайбургского, Гейдельбергского, Венского и Мюнхенского унив...полностью>>

Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (9)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння

Чабанович Любомир Богданович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.04.2012

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00158592

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна м.Київ Шевченкiвський р-н 04050 М.КИЇВ ВУЛ. АРТЕМА, 77

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044 484-05-50 484-02-25

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ukrpro@i.kiev.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2012

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

24.04.2012

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

.

в мережі Інтернет

24.04.2012

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери;

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

30. Примітки: 1. е) Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня: рейтингування не проводилося.

є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась.

9.б)У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв облiгацiй.

9. в) У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв.

9 г) Протягом звiтного перiоду емiтент не випускав похiдних цiнних паперiв.

9.г') Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.

11. б) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня.

11.г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня.

11. г')Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованної продукцiї вiдсутня.

12. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не отримував гарантiй третiх осiб

15. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй.

16. У звiтному перiодi емiтент не формував iпотечне покриття.

17. У звiтному перiодi емiтент не мав прострочених строкiв чергових платежiв за кредитними договорами.

18-24. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуску iпотечних сертифiкатiв,

не мав iпотечних активiв, не створював ФОН.

28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня.

29. Емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "УКРГАЗПРОЕКТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04050

3.1.5. Область, район

м.Київ Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

М.КИЇВ

3.1.7. Вулиця, будинок

ВУЛ. АРТЕМА, 77

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя АО1 , №726174

3.2.2. Дата державної реєстрації

08.04.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 599 948,55

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1 599 948,55

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Столична фiлiя Публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку "ПриватБанк"

3.3.2. МФО банку

380269

3.3.3. Поточний рахунок

26008056201665

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ФIЛIЯ "ЗАЛIЗНИЧНЕ ВIД. ПIБ В М.КИЇВ"

3.3.5. МФО банку

322153

3.3.6. Поточний рахунок

26004301360011

3.4. Основні види діяльності

74.20.1 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу; 74.20.3 - Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї; 73.10 - Дослiдження i розробки в галузi природничих та технiчних наук

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ №555336

31.08.2010

Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України

01.06.2015

Опис

Планується отримання нової лiцензiї пiсля закiнчення дiї попередньої лiцензiї.

Лiцензiя на виконання топографо-геодизичних, картографiчних робiт

Серiя АВ №547557

15.10.2010

Державна служба геодезiї,картографiї та кадастру

05.01.2015

Опис

планується отримання нової лiцензiї пiсля закiнчення дiї попередньї лiцензiї

Лiцензiя на проектування,монтаж,технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення,оцiнка протипожежного стану об'єктiв

Серiя АВ №548412

28.04.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

необмежений

Опис

д/н

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№3885.10.30-74.20.1

09.11.2010

Державний комiтет України з промислової безпеки,охорони працi та гiрничого нагляду

09.11.2015

Опис

Пiсля закiнчення дiї дозволу планується отримання нового дозволу.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українське об'єднання проектних органiзацiй". Місцезнаходження об'єднання: Україна, м.Київ, вул.Гоголiвська, 22-24.. АсоцiацiяНайменування об'єднання: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли" "Инженер-Изыскатель". Місцезнаходження об'єднання: Россия, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп. 1. Некоммерческое партнерствоНайменування об'єднання: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли" "Инженер-Проектировщик". Місцезнаходження об'єднання: Россия, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1. Некоммерческое партнерствоНайменування об'єднання: Ассоциация проектных организаций Газпрома /АСПО Газпром. Місцезнаходження об'єднання: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26, оф. 501. Ассоциация

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Українська завнiшньоєкономiчна нафтогазова корпорацiя "Укрзарубiжнафтогаз"

19245448

Україна Київська обл. д/н р-н д/н м. Київ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 7-А

0

ДТ "Разноекспорт-траст"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

Українська Державна кредитно-iнвестицiйна компанiя "Держiнвест України"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

ЗАТ IФ "Батькiвщина-iнвест"

23363739

Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000 м. Днiпропетровськ Сiмферопольська, 1

0,005

ЗАТ "Центральний iнвестицiйний фонд"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

ЗАТ ЗIФ "Промiнвест-Керамет"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

Фонд Державного майна України

19030825

Україна Київська обл. д/н р-н 01032 м. Київ бул. Тараса Шевченка, 50-Г

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи 6 051 акцiонера.

д/н д/н д/н

12,234

Усього

12,239

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

_Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 210

_Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) : 6

Чисельнiсть працiвникiв котрi працюють на умовах неповного робочого часу(дня ,тижня): 7(осiб)

_Фонд оплати працi : 18 494,3 тис. грн.

_Факти змiну розмiру фонду оплати пацi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення на 3,2%

Кадрова полiтика емiтента спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв та проведення професiйного начання працiвникiв та залучення молодих спецiалiстiв.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (2)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (19)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (6)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (11)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..