Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Перевод выполнен с текста композиции, опубликованного в журнале @"Executive Intelligence Review" (21/16, 15 апр. 1994) на английском языке. ...полностью>>
'Публичный отчет'
судей Карпушина А.В., Пушкарева Н.А. при секретаре Воронине С.С. рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Архангельске 24 июня 2010 года дел...полностью>>
'Документ'
Паводле канцэпцыі вучэбнага прадмета “Беларуская літаратура”, на заключным этапе навучання літаратуры вялікае значэнне маюць актуалізацыя і сістэматы...полностью>>

1. Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯ

Методичні вказівки самостійної роботи студентів з дисципліни „Надійність та діагностика СЕП”

Для студентів спеціальності 7.090603 «Електротехнічні системи електроспоживання» всіх форм навчання

м. Кривий Ріг

2010 р.

Укладачі: Аніськов О.В., ст. викл.

Відповідальний за випуск Щокін В.П., к.т.н., доцент.

Рецензент: к.т.н., доц. Гузов Е.С.

Анотація:

Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “Надійність та діагностика СЕП” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначені для студентів денної та заочної форм навчання.

У методичних вказівках наведені теми, які винесені на самостійне опрацювання студентами з посиланнями на літературу, міститься завдання на розрахункову роботу, питання для самоконтролю.

Розглянуто на засіданні кафедри «Електропостачання та ресурсозбереження»

Протокол №__

від ___ _________2010р.

Схвалено на засіданні вченої ради електротехнічного факультету

Протокол № __

від ___ _________2010р.

1. Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю

Таблиця 1 – Розподіл часу на змістовні модулі

№ змістового модуля

Змістові модулі

Розподіл часу

аудитор.

самостій.

загальн.

1

Надійність та діагностика систем електропостачання

34

20

54

Таблиця 2 – Склад змістовних модулів дисципліни

№ змістового модуля

Найменування розділів, тем

Розподіл часу

Аудитор.

Самостійна

Загальн.обс

1

2

3

4

5

1

Надійність та діагностика систем електропостачання.

Лекції – 9 семестр (1-17 тиждень), аудиторні - 2 год./тиж.

34

-

34

Домашнє завдання. Розрахунки надійності систем електроустаткування. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

-

6

6

Самостійне опрацювання лекційного матеріалу

-

12

12

Контрольно-модульна робота (18 тиждень)

-

2

2

Разом за перший змістовний модуль

34

20

54

Разом по дисципліні

34

20

54

2. Види робіт з СРС.

Денна форма.

теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Денна, год

Форма звітності

Термін звітності у якому тижні

Обсяг

семестр

Опрацювання лекційного матеріалу

12

9

КМР

18

Виконання індивідуального домашнього завдання

6

9

КР

4-17

Підготовка до проведення контрольних заходів

2

9

КМР

19

Всього

20

Заочна форма.

теми

Найменування теми,

питання, які студент повинен опрацювати самостійно та їх захист. Індивідуальні завдання (контрольні роботи, Р, Г, РГ, реферати)

Заочна, год

Форма звітності

Термін звітності у якому тижні

Обсяг

семестр

Опрацювання лекційного матеріалу

38

11

КМР

18

Виконання індивідуального домашнього завдання

6

11

КР

4-17

Підготовка до проведення контрольних заходів

2

11

КМР

19

Всього

46

3. Зміст дисципліни

Денна форма.

Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1

2

3

4

5

Змістовний модуль №1.

Вступ . Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередач, електричних мереж і систем – одна із першочергових проблем енергетики. Загальні поняття. Надійність об’єкту та СЕП. Безвідмовність, ремонтопридатність, збереження, працездатність, живучість. Відмови працездатності та функціонування. Класифікація відмов. Пошкодження та несправність, глибина аварії.

1. Надійність СЕП.

1.1. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Окремі а комплексні показники надійності. Імовірні моделі відмов і надійності устаткування. Інтенсивність відмов. Інтервали часу на характеристиці життя. Безперервна та дискретна моделі відмов. Параметри потоку відмов, відпрацювання на відмову, імовірність відмов, середній час відновлення. Сукупні показники надійності, коефіцієнт планового прикладення, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт готовності, коефіцієнт простою.

1.2. Моделі відмов систем електропостачання. Структура з послідовним з’єднанням елементів. Імовірність безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт готовності, коефіцієнт аварійного простою. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура з паралельним з’єднанням елементів. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура зі змішаним з’єднанням елементів. Поетапне еквівалентування.

1.3. Моделі надійності установок з відновленням і профілактикою. Параметри надійності з двома паралельними ланцюгами.

1.4. Аналітичний метод розрахунку надійності систем електропостачання. Сутність та методика складання структурно – логічної схеми надійності.

1.5. Надійність і технічне обслуговування електроустаткування. Технічний стан об’єкту: непошкодженість та пошкодженність , працездатність та непрацездатність, правильне та неправильне функціонування. 6.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), задачі, мета. 6.3. Стратегії ТОіР. Стратегії «до відмови», «за часом», «за напрацюванням», «за параметрами».

5

5

3

3

3

3

4

4

2

2

2

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

2. Технічна діагностика.

2.1. Сутність та задачі діагностування устаткування. Предмет теоретичної діагностики. Ефективність технічного діагностування. Узагальнена схема діагностики.

2.2. Аналіз діагностування обладнання за допомогою математичної логіки. Основні функції алгебри – логіки.

2.3. Основні закони алгебри – логіки. Закон нульової множини. Закон універсальної множини, закон тавтології. Закон подвійної інверсії. Закон доповнення. Комутативні закони. Асоціативні закони. Дистрибутивні закони. Закони поглинання. Закони розповсюдження. Закони Де Моргана. Повні системи логічних функцій. Нормальні форми логічних функцій. Мінімізація логічних виразів.

2.4. Моделі об’єктів діагностики. Графічне зображення об’єктів діагностики. Вектори стану обладнання. Складання таблиць несправностей об’єктів діагностики.

2.5. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Множина попарно – різних станів об’єкту. Множина результатів перевірок. Задача побудови тестів і її інтерпретація. Дві задачі побудови діагностичних тестів. Побудова мулевої матриці.

2.6. Побудова мінімальних тестів діагностики об’єктів електропостачання. Схема об’єкту діагностики із п’яти діагностичних елементів. Складання таблиці стану об’єкту діагностики. Попарне порівняння станів об’єкту і побудова мулевої матриці. Складання по матриці логічного виразу і визначення мінімального тесту.

3

3

5

3

5

3

2

2

4

2

4

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

3. Зміст домашніх завдань

3.1. Розрахунки надійності систем електроустаткування

3.2. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

4. Контрольна модульна робота (КМР)

-

-

-

3

3

2

Всього

54

34

-

20

Всього по дисципліні

54

34

-

20

Заочна форма.

Найменування розділів, тем

Учбові години

Всього

Лекції

Лаборатор-ні заняття

СРС

1

2

3

4

5

Змістовний модуль №1.

Вступ . Проблема надійності електричних станцій, підстанцій, ліній електропередач, електричних мереж і систем – одна із першочергових проблем енергетики. Загальні поняття. Надійність об’єкту та СЕП. Безвідмовність, ремонтопридатність, збереження, працездатність, живучість. Відмови працездатності та функціонування. Класифікація відмов. Пошкодження та несправність, глибина аварії.

1. Надійність СЕП.

1.1. Показники та характеристики надійності електричних установок і систем. Окремі а комплексні показники надійності. Імовірні моделі відмов і надійності устаткування. Інтенсивність відмов. Інтервали часу на характеристиці життя. Безперервна та дискретна моделі відмов. Параметри потоку відмов, відпрацювання на відмову, імовірність відмов, середній час відновлення. Сукупні показники надійності, коефіцієнт планового прикладення, коефіцієнт технічного використання, коефіцієнт готовності, коефіцієнт простою.

1.2. Моделі відмов систем електропостачання. Структура з послідовним з’єднанням елементів. Імовірність безвідмовної роботи, середній час відновлення, коефіцієнт готовності, коефіцієнт аварійного простою. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура з паралельним з’єднанням елементів. Показники надійності з урахуванням аварійних і планових простоїв. Структура зі змішаним з’єднанням елементів. Поетапне еквівалентування.

1.3. Моделі надійності установок з відновленням і профілактикою. Параметри надійності з двома паралельними ланцюгами.

1.4. Аналітичний метод розрахунку надійності систем електропостачання. Сутність та методика складання структурно – логічної схеми надійності.

1.5. Надійність і технічне обслуговування електроустаткування. Технічний стан об’єкту: непошкодженість та пошкодженність , працездатність та непрацездатність, правильне та неправильне функціонування. 6.2. Система технічного обслуговування і ремонту (ТОіР), задачі, мета. 6.3. Стратегії ТОіР. Стратегії «до відмови», «за часом», «за напрацюванням», «за параметрами».

5

5

3

3

3

3

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

4

4

2

2

2

3

1

2

3

4

5

2. Технічна діагностика.

2.1. Сутність та задачі діагностування устаткування. Предмет теоретичної діагностики. Ефективність технічного діагностування. Узагальнена схема діагностики.

2.2. Аналіз діагностування обладнання за допомогою математичної логіки. Основні функції алгебри – логіки.

2.3. Основні закони алгебри – логіки. Закон нульової множини. Закон універсальної множини, закон тавтології. Закон подвійної інверсії. Закон доповнення. Комутативні закони. Асоціативні закони. Дистрибутивні закони. Закони поглинання. Закони розповсюдження. Закони Де Моргана. Повні системи логічних функцій. Нормальні форми логічних функцій. Мінімізація логічних виразів.

2.4. Моделі об’єктів діагностики. Графічне зображення об’єктів діагностики. Вектори стану обладнання. Складання таблиць несправностей об’єктів діагностики.

2.5. Тести для перевірки працездатності об’єктів діагностики. Множина попарно – різних станів об’єкту. Множина результатів перевірок. Задача побудови тестів і її інтерпретація. Дві задачі побудови діагностичних тестів. Побудова мулевої матриці.

2.6. Побудова мінімальних тестів діагностики об’єктів електропостачання. Схема об’єкту діагностики із п’яти діагностичних елементів. Складання таблиці стану об’єкту діагностики. Попарне порівняння станів об’єкту і побудова мулевої матриці. Складання по матриці логічного виразу і визначення мінімального тесту.

3

3

5

3

5

3

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

2

2

4

2

5

2

3. Зміст домашніх завдань

3.1. Розрахунки надійності систем електроустаткування

3.2. Складання діагностичних моделей устаткування СЕП і визначення мінімальних тестів діагностування.

4. Контрольна модульна робота (КМР)

-

-

-

3

3

2

Всього

54

8

-

46

Всього по дисципліні

54

8

-

46

4. Теми лекцій, які винесені на самостійне опрацювання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Склад змістовних модулів дисципліни, розподіл часу на їх засвєння, терміни контролю (2)

  Документ
  Методичні вказівки до самостійної роботи складені згідно з робочою програмою дисципліни “Нетрадиційні автономні джерела електроенергії ” спеціальності “Електротехнічні системи електроспоживання” і призначені для студентів денної та заочної форм навчання.
 2. Увідповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі

  Документ
  У відповідності до сучасних соціальних замовлень підготовка фахівців вищої освіти повинна ґрунтуватися на методологічній основі. Магістри економічних спеціальностей, особливо спеціа­льності «Менеджмент організацій», повинні володіти
 3. Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут права та психології навчально-методичні матеріали з дисципліни «теорія держави І права»

  Документ
  Безклубий І.А. – завідувач кафедри теорії державим та права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;
 4. Робоча навчальна програма з дисципліни „хірургія для студентів вищих навчальних закладів ІІІ іv рівнів акредитації

  Документ
  Програму складено співробітниками опорної з дисципліни „Хірургічні хвороби” кафедри госпітальної хірургії №2 з курсом грудної та судинної хірургії Національного медичного університету імені О.
 5. Конспект лекцій з навчальної дисципліни "Комп’ютерні технології в юридичній дільності"

  Конспект
  В конспекті розглядаються теоретичні положення інформаційних систем і технологій в юридичній діяльності, визначаються шляхи використання експертних систем, аналізуються проблеми і засоби захисту інформації, системи автоматизації діловодства

Другие похожие документы..