Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Познакомить учащихся с растительным и животным миром, памятниками архитектуры Древнего Египта; заинтересовать учебным и дополнительным материалом по ...полностью>>
'Документ'
1.1. Молодежный центр правового обучения (далее – Центр) является общественным органом при Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комис...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «2» ноября 2007 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета К 212.009.05 при Астраханском государственном университете по ...полностью>>
'Программа'
Определение понятий "болезнь", " патологический процесс" и "патологическое состояние". Методы моделирования патологичес...полностью>>

Зміст програми модулю «Конфліктологія» Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія» зм «Загальна теорія конфлікту» (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

К О Н Ф Л І К Т О Л О Г І Я

Навчальний посібник

ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………..

5

Зміст програми модулю «Конфліктологія»………………………….

Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія»……………………………………………….

ЗМ 1. «Загальна теорія конфлікту»…………………………………....

Тема 1. Конфліктологія як наука………………………………………

Тема 2. Історія розвитку конфліктології………………………………

Тема 3. Конфлікт як соціальний феномен…………………………….

Тема 4. Динаміка і механізми конфлікту………………………………

ЗМ 2. Управління конфліктами………………………………………..

Тема 5. Процес управління конфліктами………………………………

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами…………………..

Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів…………………….

Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів……………………………..

Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами……………………

Тема 10. Психологія конфлікту………………………………………...

Тема 11. Соціологія конфлікту…………………………………………

Словник основних термінів і понять………………………………….

Контрольні питання і завдання для самоперевірки………………….

Базові тестові завдання з модуля «Конфліктологія»………………...

Список літератури……………………………………………………..

Критерії оцінювання знань з модуля «Конфліктологія»……………

5

8

13

13

18

26

35

42

42

48

57

70

83

93

103

114

121

126

162

163

ВСТУП

Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів, вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між людьми. Дослідженню конфліктів, причин їх виникнення присвячена велика кількість праць учених різноманітних напрямів: філософів, психологів, управлінців, соціологів та ін. Як самостійна галузь знань конфліктологія була сформована лише в середині XX ст. і є нині однією з найсучасніших і молодих наук управлінського циклу.

Діяльність вітчизняних і закордонних організацій свідчить про необхідність знань і навичок у галузі конфліктології, управління, діагностики, профілактики і прогнозування конфліктів. З розвитком ринкових умов і впровадженням конкурентних відносин ці питання набувають усе більшої значимості, оскільки конкуренція являє собою варіант конфліктної ситуації, яка при визначених умовах переростає в конфлікт. Ця дисципліна є логічним продовженням дисциплін управлінського циклу.

Мета та завдання вивчення дисципліни: набуття практичних навичок у вирішенні конфліктів, вмінь контролювати конфліктну ситуацію, а також вмінь позитивно сприймати конфлікт і прагматично його використовувати.

Предмет вивчення дисципліни: закономірності стосунків та поведінки людей у конфліктних ситуаціях, причини виникнення конфліктів і методи їх подолання.

Зміст лекційного курсу поділено на два змістові модулі: «Загальна теорія конфлікту», «Управління конфліктами». У першому змістовому модулі розглядаються основні поняття конфліктології як науки і історія її розвитку, аналізуються класифікація і функції конфліктів, розглядаються структурна і динамічна моделі конфлікту. Другий змістовий модуль містить питання щодо сутності і методів управління конфліктами, а також знайомить з основами соціології і психології конфлікту.

Посібник підготовлено для студентів 5-го курсу денної форми навчання спеціальності 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій». Його можна також використовувати для самостійної роботи та самоконтролю отриманих знань і навичок на заочній формі навчання.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ МОДУЛЮ «КОНФЛІКТОЛОГІЯ»

ЗМ 1. Загальна теорія конфлікту

1. Конфліктологія як наука.

Конфліктологія як наука. Об’єкт і предмет конфліктології. Напрями дослідження конфліктології (філософсько-соціальний, організаційно-соціо­логічний, індивідуально-психологічний). Специфіка науки та методи дослідження конфліктології.

2. Історія розвитку конфліктології

Накопичення знань про конфлікти (Стародавній світ, Середньовіччя, епоха Відродження). Становлення конфліктології як науки (Новий час, ХІХ – початок ХХ ст.). Сучасні концепції конфліктів (Л. Козер, Р. Дарендорф, К.Боулдінг).

3. Конфлікт як соціальний феномен

Конфлікт як складне соціальне явище. Структурна модель конфлікту. Функціональні і дисфункціональні наслідки конфлікту. Класифікація конфліктів за різними ознаками.

4. Динаміка і механізми конфлікту

Причини виникнення конфліктів. Теорії механізмів виникнення конфліктів (за формулами «А», «Б», «В»). Конфліктогени та їх класифікація. Динамічна модель конфлікту. Етапи і фази конфлікту. Циклічність фаз конфлікту. Спів­відношення фаз і етапів конфлікту залежно від можливості його розв’язання.

ЗМ 2. Управління конфліктами

5. Процес управління конфліктами

Сутність управління конфліктом і його діагностика. Поняття «управління конфліктом». Процес діагностики конфлікту. Кар­тографічний аналіз конфлікту. Зміст процесу управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз­в’язання). Технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому­нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами. Алгоритм управління конфліктом. Управлінське рішення в конфліктних ситуаціях.

Тема 6. Методи та форми управління конфліктами

Принципи і методи управління конфліктами. Структурні методи управління конфліктами. Міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво). Модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.

Тема 7. Попередження і регулювання конфліктів

Прогнозування і профілактика конфліктів в організації: сутність, підходи та напрями. Зміни в організаційних структурах управління. Профілактика конфліктів за стратегією управління персоналом. Кадрова робота. Управління компетенцією працівників. Етапи життєвого циклу компетенції. Управління компетенцією на рівні організації. Управління компетенцією на рівні особистості. Управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Процес узгодження очікувань в організації. Підтримка співробітництва. Соціальне партнерство. Соціально-трудові конфлікти: форми протікання та методи подолання.

Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів

Раціонально-інтуїтивна модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж. Гр. Скотт). Переговори як універсальний спосіб розв’язання конфліктів. Етапи переговорного процесу. Метод «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Технології стратегій і тактик в переговорному процесі. Медіація в переговорному процесі.

Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами.

Керівник як суб’єкт конфлікту. Керівник – посередник у конфлікті. Особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.

Тема 10. Психологія конфлікту.

Психологічна структура особистості. Теорії поведінки особистості у конфліктній взаємодії (К.-Г. Юнг, К.Р. Роджерс, Е. Берн). Технології ефективного спілкування і раціональної поведінки в конфлікті. Методи визначення соціально-психологічного клімату в колективі. Соціометрія.

Тема 11. Соціологія конфлікту.

Конфлікти в суспільстві. Соціальні конфлікти та основні шляхи їх розв’язання. Економічні конфлікти. Політичні конфлікти. Конфлікти духовної сфери. Конфлікти в організації. Управлінські конфлікти. Специфіка форм проявлення управлінських конфліктів (неузгодженість, напруженість, конфронтація). Причини і методи розв’язання організаційних конфліктів. Засоби запобігання і розв’язання конфліктів у сфері управління Глобальні і регіональні конфлікти. Конфлікти в сім’ї. Особливості і передумови сімейних конфліктів. Харак­теристика кризових періодів подружнього життя та їх вплив на сімейні конфлікти. Запобігання і розв’язання сімейних конфліктів

Табл. 1. Тематичний план

Назва тематичного модуля

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН

лекції

пр. зан.

сам. робота

1-й змістовий модуль

«Загальна теорія конфлікту»

1.1. Конфліктологія як наука.

1.2. Історія розвитку конфліктології.

1.3. Конфлікт як соціальний феномен.

1.4. Динаміка і механізми конфлікту.

7

1

2

2

2

-

-

-

-

-

12

2

4

3

3

2-й змістовий модуль

«Управління конфліктами»

2.1. Процес управління конфліктами.

2.2. Методи та форми управління конфліктами.

2.3. Попередження і регулювання конфліктів.

2.4. Стратегія розв’язання конфліктів.

2.5. Роль керівника в управлінні конфліктами.

2.6. Психологія особистості в конфлікті.

2.7. Соціологія конфлікту.

11

2

2

1

1

1

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

24

3

3

3

3

3

5

4

Усього: 54

18

36

Методичні вказівки для самостійної роботи студента

при вивченні модуля «Конфліктологія»

Тема 1. Конфліктологія як наука

При вивченні теми необхідно з’ясувати значення конфліктології в системі суспільних наук, визначити її об’єкт і предмет, а також зв’язок конфліктології з іншими науками. Ознайомитися з методами конфліктології, розвести теоретичну конфліктологію та конфліктологічну практику.

Запитання для самопідготовки:

1.Коли виникла конфліктологія як самостійна галузь науки?

2.Визначте предмет конфліктології.

3.В чому полягає особливість структури конфліктології?

4.Які методи використовує конфліктологія?

5.Назвіть основні принципи дослідження конфліктів.

6.Яке місце посідає конфліктологія в системі соціального знання?

7.Які завдання стоять перед конфліктологією на сучасному етапі?

8.Який зв’язок між принципами і методами дослідження конфліктів?

9.Чи можлива диференціація конфліктології по галузям?

10.Коли і де виникає конфліктологічна практика?

Тема 2. Історія розвитку конфліктології

Почати вивчення теми зі знайомства з історією накопичення знань про конфлікти (античність, Середньовіччя, Новий час, початок класичного періоду. Прослідити становлення конфліктології як науки (К.Маркс, Г.Зіммель, М.Вебер, Т.Парсонс, Л.Козер). Вивчити сучасні концепції конфліктів (Р.Дарендорф, К.Боулдінг, А.Турен, Дж.Г.Скотт).

Запитання для самопідготовки:

1.Чи могла конфліктологія виникнути до ХХ ст.?

2.Чому конфліктологічна думка розвивалась у рамках філософії?

3.Які фактори лежали в основі еволюції конфліктологічних поглядів в історії філософії?

4.У чому специфіка поглядів на конфлікти у Давньому Світі?

5.Чим характеризуються середньовічні погляди на конфлікти?

6.Які суттєві особливості мали погляди на конфлікт мислителі епохи Відродження?

7.Зробіть змістовний аналіз конфліктологічних ідей представників Нового часу та Просвітництва.

8.У чому полягає виключність етапу другої половини ХІХ - початок ХХ ст. в еволюції конфліктологічних ідей?

9. Які сучасні концепції конфлікту ви знаєте?

10.Зробіть порівняльний аналіз поглядів Л.Козера і Р.Дарендорфа.

11.Розкрийте сутність загальної теорії конфлікту К.Боулдінга.

Тема 3. Природа соціального конфлікту

З’ясувати зміст поняття «конфлікту», порівняти різні трактування. Провести структурно-функціональний аналіз конфлікту: предмет, сторони, мотиви і позиції учасників конфлікту. Розглянути функції і дисфункції соціального конфлікту, типологія та класифікація конфліктів.

Запитання для самопідготовки:

1.Зробіть порівняльний аналіз різних дефініцій конфлікту.

2.У чому сутність структурно-функціональної моделі конфлікту?

3.Дайте визначення основних структурних елементів конфлікту.

4.Які існують типології та класифікації конфліктів? Яке їх призначення?

5.Назвіть функціональні наслідки конфлікту.

6.Визначте дисфункціональні наслідки конфлікту.

Тема 4. Динаміка і механізми конфлікту

Ознайомтесь з процесуально-динамічним аналізом конфлікту. Розгляньте загальну схему розвитку конфлікту. Дайте характеристику стадій конфлікту: передконфліктної, конфліктної, постконфліктної стадії. Проведіть аналіз змісту поняття «інцидент». З’ясуйте механізми розвитку конфлікту.

Запитання для самопідготовки:

1.Розкрийте сутність процесуально-динамічного аналізу конфлікту.

2.У чому полягає загальна схема розвитку конфлікту?

3.Дайте характеристику основних стадій розвитку конфлікту.

4.Сформулюйте необхідні та достатні умови виникнення конфлікту.

5.Чим характеризується передконфліктна стадія?

6.Що таке інцидент?

7.У чому сутність ескалації конфлікту?

8.Які існують фази конфліктної взаємодії?

9.Що таке циклічність конфлікту?

10.Як пов’язані етапи, фази конфлікту та можливості його врегулювання?

5. Процес управління конфліктами

Уясніть сутність управління конфліктом. Розберіться з процедурою його діагностики. Навчиться робити кар­тографічний аналіз конфлікту. Проаналізуйте зміст процедур управління конфліктами (прогнозування, попередження і стимулювання, регулювання, роз­в’язання). Зверніть увагу на технології регулювання конфліктів (інформаційні, кому­нікативні, соціально-психологічні, організаційні). Вивчить модель прийняття науково обґрунтованого рішення з управління конфліктами і алгоритм управління конфліктом.

Запитання для самопідготовки:

1.У чому зміст поняття «управління конфліктами»?

2.Які види діяльності включає в себе управління конфліктами?

3.Як вони пов’язані з етапами конфлікту?

4.Які етапи включає регулювання конфлікту?

5.Які існують передумови розв’язання конфліктів?

6.Визначте алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктами.

7.Що таке нормативні механізми регулювання конфліктів?

8.Які фактори прийняття конструктивних рішень щодо конфлікту є негативними?

9.Перерахуйте принципи управління конфліктами.

6. Методи та форми управління конфліктами

Вивчить принципи і методи управління конфліктами. Уясніть особливості структурних методів управління конфліктами в організації. Проаналізуйте міжособистісні методи управління конфліктами (стилі конфліктної поведінки – поступка, компроміс, консенсус, ухиляння, співробітництво), порівняйте модель стратегії поведінки особистості в конфлікті Томаса-Кілменна. Зверніть увагу на внутрішньоособистісні методи управління конфліктами.

Запитання для самопідготовки:

1.З якого метою проводиться діагностика конфлікту перед початком вироблення рішення?

2.Побудуйте схему діагностики конфлікту.

3.У чому полягає картографічний аналіз конфліктів?

4.Наведіть види діяльності з управління конфліктами і розкрийте їх зміст.

5.Назвіть основні моделі поведінки в конфлікті.

6.Хто розробив двомірну модель стилів конфліктної поведінки?

7.Охарактеризуйте умови, за яких учасник конфлікту обирає: стиль боротьби; стиль відходу, стиль компромісу, стиль поступки; стиль співпраці.

8.Визначте відповідність і розкрийте зміст способів розв’язання внутрішньоособистісних конфліктів.

9.Наведіть персональні методи управління конфліктами.

Тема 6.Технології управління конфліктами

Зверніть увагу на прогнозування і профілактику конфліктів в організації. Проаналізуйте процес профілактики конфліктів за стратегією управління персоналом, управління компетенцією працівників на рівні організації і на рівні особистості, управління поведінкою особистості для запобігання конфлікту. Зверніть увагу на процес узгодження очікувань в організації. Вивчить сутність понять «підтримка співробітництва», «соціальне партнерство». Проаналізуйте соціально-трудові конфлікти, форми їх протікання та методи подолання.

Запитання для самопідготовки:

1. Назвіть два основні підходи у профілактиці конфліктів.

2. Сформулюйте основні напрями профілактики конфліктів в організації.

3. Визначте зміст профілактики конфліктів за стратегією управління персоналом.

4. Визначте напрями управління компетенцією на рівні організації і на рівні особистості.

5. Які форми підтримки співробітництва ви знаєте?

6. Визначте особливості соціально-трудових конфліктів.

Тема 8. Стратегія розв’язання конфліктів

Уясніть раціонально-інтуїтивну модель оволодіння конфліктною ситуацією (за Дж.Гр.Скотт). Вивчить сутність переговорів, етапи переговорного процесу. Порівняйте позиційні переговори з методом «принципових переговорів» Р. Фішера і У. Юрі. Проаналізуйте моделі поведінки особистості в процесі переговорів. Ознайомтесь з технологіями стратегій і тактик в переговорному процесі. Зверніть увагу на роль медіації в розв’язанні конфліктів.

Запитання для самопідготовки:

1.Визначте основні етапи проведення переговорів.

2.Наведіть варіанти посередництва в переговорному процесі.

3.Перерахуйте і визначте зміст моделей поведінки особистості в переговорному процесі.

4.Що таке раціонально-інтуїтивна модель розв’язання конфліктів Дж.Гр.Скотт?

5.Які існують правила самоконтролю емоцій?

Тема 9. Роль керівника в управлінні конфліктами

Розгляньте керівника з точки зору його ролі у конфлікті: керівник – посередник у конфлікті, керівник – суб’єкт конфлікту. З’ясуйте зв’язок між стилем керівництва та вибором засобів попередження і регулювання конфліктів. Зверніть увагу на особистий приклад керівника в подоланні конфліктів і стресів.

Запитання для самопідготовки:

1.Які стилі керівництва існують?

2.Чи впливає стиль керівництва на динаміку конфліктів в організації?

3.Які особливості має керівник як суб’єкт конфлікту?

4.Які фактори можуть обумовити участь менеджера в конфлікті як його суб’єкта?

5.Що може і повинен робити менеджер як посередник у конфлікті?

6.Чого не можна робити керівнику як суб’єкту конфлікту?

7.Чого не можна робити керівнику як посереднику у конфлікті?

Яке значення має особистий приклад менеджера в подоланні конфліктів і стресів?

9.Які якості керівника мають значення в регулюванні конфліктів?

10.Що таке культура професійної поведінки менеджера?

11.Яке значення для управління конфліктами і стресами має правова культура керівника?

12.З яких етапів складається алгоритм діяльності керівника в процесі управління конфліктом?Скачать документ

Похожие документы:

 1. Зміст програми модулю «Конфліктологія» Методичні вказівки для самостійної роботи студента при вивченні модуля «Конфліктологія» зм «Загальна теорія конфлікту» (2)

  Документ
  Історія людства з давніх часів продемонструвала неминучість конфліктів, вони існували всюди і будуть існувати стільки, скільки існує взаємодія між людьми.
 2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до вивчення курсу «Конфліктологія» для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050201 – «Менеджмент організацій».
 3. Сумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2008 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009

  Документ
  Друковані праці співробітників Сумського Д76 державного університету за 2008 рік: Бібліографічний покажчик.- Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2009.
 4. Програма курсу та плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, завданнями для самостійної роботи І літературою Львів 2010

  Документ
  У навчально-методичному посібнику на допомогу студентам, що вивчають курс політології, визначені тематика та плани лекцій, семінарських занять з методичними вказівками, теми рефератів, а також подані ключові слова, поняття і терміни,
 5. Дніпропетровський регіональний інститут державного управління звіт про роботу за 2010 рік

  Документ
  Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (далі – інститут, академія) є вищим навчальним закладом загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки

Другие похожие документы..