Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Основная задача, которую мы решали разработкой данного приложения, – не просто сформулировать задание, но и одухотворить информацией, разбудить вообр...полностью>>
'Документ'
Определить примерные направления профессиональной деятельности, тип мышления, конкретизировать направления профессиональной деятельности и соотнести п...полностью>>
'Лекции'
Особенности течения лекарственных отравлений у детей (отравления клофелином, амитриптилином, транквилизаторами, антигистаминными, производными барбиту...полностью>>
'Руководство'
Международная организация по стандартизации (ИСО) является всемирной федерацией национальных органов по стандартам (органов-членов ИСО). Работа по под...полностью>>

З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Академія економічних наук України

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Приазовський державний технічний університет

Ростовський інститут захисту підприємця (Російська Федерація)

ЗБІРКА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

учасників Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ»

22-23 лютого 2012 р.

м. Макіївка

УДК657.05(082)

Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред. кол.Веретенников В.І. та ін.. – Макіївка: МЕГІ. – 2012.

У збірці предоставлено матеріали з проблем удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання.

Матеріали збірки розраховані на наукових і практичних працівників з обліку, аналізу та аудиту. Також будуть корисними аспірантам, здобувачам і студентам.

Роботи друкуються в авторській редакції. Редакційна колегія не несе відповідальності за достовірність статистичної та іншої інформації, що надано в рукописах, та може не розділяти поглядів авторів на ті чи інші питання.

Редакційна колегія: Веретенников В.І. – к.т.н., професор (голова); Сьомкіна Т. В. – д.е.н., професор (співголова); Білопольський М.Г. – д.е.н., професор, вице-президент Академії економічних наук України (співголова); Филонич В.В. - д.е.н., професор (Російська Федерація); Виноградова О.В. - д.е.н., професор; Сизоненко О.А. – к.е.н., доцент; Святенко І.М. - к.е.н., доцент.

© ПВНЗ “Макіївський економіко-гуманітарний інститут”

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Акаєва Т.Ш.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Рекомендації щодо вдосконалення управління господарською діяльністю торговельних підприємств малого бізнесу

Венжега Д. І.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Концепція процесно-орієнтованого бюджетування для обліку виробництва

Виноградова О.В., Юрченко М.О., Романенко А.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Питання обліку грошових коштів: міжнародний та національний аспект

Водяник Л. К., Крайтор Д.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Порівняльна характеристика особливостей

фінансової звітності в Україні та США

Воляник Г.М., Клим Н.М.

Національний лісотехнічний університет України

Використання автоматизованих обліково-аналітичних систем для управління витратами на оплату праці

Гоголь Т.А.

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана

Фактори, що впливають на якість стандартів бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу

Євсєєнко В.О.

Донецький державний університет управління

Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління суб’єктами господарювання

Іванова Л.Б.

Чернігівський державний технологічний університет

Роль інформативної функції бухгалтерського обліку в антикризовому управлінні суб’єкта реального сектору економіки

Кузьмович П.М.

Житомирський держаний технологічний університет

Біологічні активи з генетично модифікованими організмами як об’єкт бухгалтерського обліку

Коломыцева А.О., Кольчик С.О.

Донецкий национальный технический университет

Обеспечение учетно-аналитических задач маркетинговой деятельности современных предприятий

Корягін М.В.

Львівська комерційна академія

Економічний аналіз в системі управління вартістю підприємства

Łakomy M.

University of Szczecin, Szczecin, Poland

Financing of micro, small and mid-sized enterprises in the conditions of economic crisis

Лебер-Одинцова Н.П.

Алчевське житлово-експлуатаційне об’єднання, м. Алчевськ

Проблеми оптимізації обліку витрат житлово-комунальних господарств

Марголич І.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Особливості нарахування амортизації основних засобів згідно Податкового кодексу

Молоденко Г.А., Панченко Г.С.

Макіївський економіко - гуманітарний інститут

Витрати в умовах коксохімичного виробниства

Носенко В.В., Селіверстова І.О., Єсіпенко Н.М.

Університет новітніх технологій

Особливості відображення доходів від операційної діяльності з податку на прибуток

Панченко Г.С., Фролова Є.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Обліково-аналітичне забезпечення

управління процесом формування прибутку промислових підприємств

Петренко Т.М.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Організаційні аспекти обліку доходів і видатків загального фонду бюджетних установ

Плотніченко І.Б.

Національний університет «Львівська політехніка»

Роль управлінського обліку в системі управління підприємством

Радєва О.Г.

Запорізький національний університет

Амортизаційна політика як чинник відтворення основних засобів

Саєнко О.Р.

Запорізький національний університет

Вплив оподаткування на результати економічного зростання в країні

Сенів О.М.

Національний університет «Львівська політехніка»

Методи розрахунку резерву сумнівних боргів

Сердюк В. Н., Полищук И.В.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Дискуссионные вопросы в отношении П(С)БУ 16 «Расходы»

Синякова О.С.

Південнослов’янський інститут

Стратегія в антикризовому управлінні

Сизоненко О.А.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Визначення митної вартості товарів в обліку зовнішньоекономічних операцій

Сьомкіна Т.В.,

Григор’єва О.М., Кузьміна О.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Обліково-аналітичне забезпечення управління грошовими коштами підприємства

Сьомкіна Т.В., Пенькова О. В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Затрати і витрати: проблема трактування понять

Сьомкіна Т.В., Перькова О.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

Статегічні напрями державного регулювання сфери ЖКГ

Ткачук А.В., Кузь В.І.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Значення облікових інструментів в стратегічному аналізі

Федишин М.П.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

Основи стратегічного планування грошових потоків на підприємстві

Федотов О.О., Ворона І.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Проблеми системи оплати праці працівників бюджетної сфери та напрямки її удосконалення

Филатова Я.В.

Макеевский экономико- гуманитарный институт, Украина

Вдовенко А.В.

Ростовский институт защиты предпринимателя, Российская Федерация

Особенности учета основных средств в разных странах

Харькова А.К.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Особливості страхової діяльності та їх вплив на організацію обліку і облікову політику страхових установ

Худоба К.В., Олійник Ю.Т.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Впровадження інформаційних систем обліку на підприємстві та їх роль в управлінні

Хомик Х.Р.

Національний лісотехнічний університет України

Теоретичні засади трансформації обліку витрат при реалізації екологічної економіки та шляхи його вдосконалення

Чебан Т.М.

Херсонський національний технічний університет

Методичні підходи до побудови функції витрат

як інструменту формування обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством

Черникова Є.Г., Звягінцева О.О.

Донецький національний технічний університет

Витрати майбутніх періодів: аспекти обліку

СЕКЦІЯ 2

СУЧАСНИЙ СТАН ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Багрій К.Л.

Чернівецький торговельно-економічний інститут

Київського національного торговельно-економічного університету

Важливість обліку використання виробничих запасів

на виробництві в сучасних умовах господарювання

Бесараба Л.В.

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

Бюджетування як інструмент управлінського обліку на швейних підприємствах

Бессонова Г.П.

ГВУЗ «Приазовский государственный технический университет»

Преимущества и недостатки бухгалтерского учета

с применением персонального компьютера

Бессонова С.І.

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Роль нематеріальних активів у інноваційній діяльності промислового підприємства

Білан О.І., Федотов О.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Проблеми обліку необоротних активів

в бюджетній сфері

Білинська Н.Є.

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Людський капітал: необхідність та проблеми обліку

Виноградова О.В., Трапані К.С.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Методи відображення у фінансовій звітності валютних операцій: зарубіжна та вітчизняна практика

Воргач Е.А, Водяник Л.К.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Особенности организации учета основных средств бюджетных учреждений

Ганнесена В.О.

Донецький національний технічний університет

Проблеми податкового обліку безоплатно отриманих необоротних активів

Гурська О.М., Гавришко С.Я.

Національний університет «Львівська політехніка»

Новий план рахунків: спрощення чи ускладнення для українських суб’єктів господарювання?

Дугинський Б. Л., Бондаренко Ю. Ф.

Донецький університет економіки та права

Облік та управління орендними відносинами

в умовах бюджетної установи

Ємяшева Е. В., Сизоненко О.А.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Фінансові результати в системі бухгалтерського обліку

Єремян О.М.

Херсонський національний технічний університет

Сучасний стан обліку основних засобів

Журба І.Є., Худоба К.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Напрями вдосконалення обліку екологічних витрат

Земляна Ю.М., Панченко Г.С.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Особливості обліку та контролю виконання доходів та видатків бюджетних установ

Крещенко О.В., Строкова Н.О., Плакунова М.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Організація обліку в банках України:

сучасний стан та перспективи розвитку

Лаврова Т.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Сучасний стан методики обліку зобов’язань та напрями її вдосконалення

Літовка-Корець Л., Панченко Г.С.

Макіївський економіко - гуманітарний інститут

Порівняльна характеристика методики обліку запасів у госпрозрахункових та бюджетних організаціях

Лиско Н.А.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Реформування бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах України

Маевская Н.В., Матросова М.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Учет обязательств в системе национальных и международных стандартов

Маєвська Н.В., Строкова Н.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Управлінський облік в системі банківського менеджменту

Мартиросян А.С., Соловйова Н.Л., Харіна Ю.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Облік та аудит необоротних активів: міжнародний досвід у порівнянні з вітчизняним

Матюха М.М.

Київський Національний торговельно-економічний університет

Підходи до методологічного забезпечення формування управлінської звітності при застосуванні інформаційних технологій

Пушкар М.С.

Тернопільський національний економічний університет, м. Тернопіль

Чи стане господарський облік наукою?

Савченко В.М., Кононенко Л.В.

Кіровоградський національний технічний університет

Побудова та функціонування інформаційної облікової підсистеми в сучасній системі управління діяльністю суб’єктів господарювання

Савченко О.С., Олійник А.А.

Кіровоградський національний технічний університет

До проблем інформаційного забезпечення управління у сільському господарстві

Сало Х.О.

Національний університет «Львівська політехніка»

Особливості обліку витрат майбутніх періодів

Святенко І.М., Крещенко О.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Позабалансовий облік в сучасній інформаційній системі бюджетної установи

Святенко С.І.,Овчинникова І.А.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Питання обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів

Семанюк В.З.,

Тернопільський національний економічний університет,

Вегера С. Г.,

Полоцький державний університет

Сучасний стан та необхідність розвитку облікової системи

Скачко Т.М.

Кіровоградський національний технічний університет

Інформаційне забезпечення оцінки кредитоспроможності потенційних позичальників як напрям оптимізації банківського кредитування

Томарова Г.С.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Облік виробничих запасів: досвід України та міжнародна практика

Hall Adrian Burke

University of Florida, U.S.A

Management accounting and the need for valid information

Хом’як І.О.

Національний лісотехнічний університет України

Запровадження екологічного обліку на підприємствах лісового господарства

Юрченко О.А.

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Проблеми управлінського обліку інших витрат операційної діяльності на фармацевтичних підприємствах

Юрченко О.В.

Кіровоградський національний технічний університет

Проблеми інформаційного забезпечення соціальних витратСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 5. Теоретичні основи управління діяльністю спортивних організацій

  Лекція
  6. История физической культуры и организация физической культуры и спорта в СССР. Методическое пособие для студентов заочного отделения институтов физкультуры.

Другие похожие документы..