Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Полагаю, что остроту дискуссии о роли и значении того или иного национального языка в государстве могут превысить только теологические споры. Настаив...полностью>>
'Справочник'
Об изменениях номеров служебных телефонов, наименований организаций просьба сообщить в информационно-аналити-ческий отдел Администрации муниципальног...полностью>>
'Сказка'
Использование сказки в качестве психотерапевтичес­кого инструмента обусловлено возможностями мета­форы (с греческого - перенесение), содержащейся в с...полностью>>
'Документ'
Р 91 Рекомендации по организации научно-исследовательской деятельности вузов - Министерство образования Российской Федерации. СПб., 2003. 44с. (Серия ...полностью>>

З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Євсєєнко В.О.

Донецький державний університет управління, м. Донецьк

Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління суб’єктами господарювання

В сучасних умовах у бізнес-середовищі відбуваються швидкі зміни економічної ситуації, що висуває нові вимоги до системи управління суб’єктами господарювання з метою швидкого та адекватного реагування на відповідні виклики. Тому зростає роль сучасних систем інформаційно-аналітичного забезпечення господарської діяльності, які дають змогу вирішувати існуючі проблеми розвитку [1]. Успішна діяльність підприємств в умовах ринкових відносин передбачає обов’язкове володіння потрібною інформацією і на її основі вчасне прийняття управлінських рішень. Основним засобом отримання такої інформації є використання комп’ютерної та телекомунікаційної техніки, відповідних інформаційних технологій, програмного забезпечення, тобто створення інформаційних систем [2]. Завдання обліково-аналітичного забезпечення сучасного суб’єкта господарювання полягають у пошуку раціональних співвідношень між категоріями часу, ризику та кінцевими результатами діяльності, рівнем ресурсного забезпечення і можливостями примноження та ефективного використання потенціалу розвитку підприємства. При цьому має забезпечуватися фінансова стійкість і висока інвестиційна привабливість підприємства.

Вагомий внесок в дослідження проблем обліково-аналітичного забезпечення процесу управління діяльністю суб’єктів господарювання внесли науковці: Буряк П.Ю., Бутинець Ф. Ф., Карпова Т.П., Кірейцев Г. Г., Гудзинський О. Д., Дем’яненко М. Я., Лень В. С., Пушкар М. С., Саблук П. Т., Сопко В. В., Сук Л. К. та інші вчені. Однак існує ще низка питань, пов’язаних з використанням та вдосконаленням обліково-аналітичної інформації, які потребують детальнішого вивчення.

Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктами господарювання можна охарактеризувати як систему, оскільки воно має ознаки, властиві системі: наявність зв’язків (у тому числі зворотних), поділ на частини, наявність структури (упорядкованих елементів), цілеспрямованість, збереження певної стійкості в заданих межах під впливом зовнішніх факторів та багатоаспектність. Система облікового забезпечення складається із структурних елементів – методу формування облікового забезпечення, зв’язків та дій (різні обчислення, калькуляційні розрахунки, використання норм, обмежень тощо).

Під системою облікового-аналітичного забезпечення управління суб’єктом господарювання слід розуміти сукупність підсумкової інформації про стан та результати його діяльності, зосередженої в різних формах фінансової та управлінської (внутрішньогосподарської) звітності [3, с. 589].

Поняття обліково-аналітична інформація включає інформацію, яку продукує бухгалтерський облік (в тому числі і аналітичний поряд із синтетичним) та інформацію, яка збирається методами економічного аналізу. При цьому аналітичною є облікова інформація після опрацювання її економічним аналізом, тому не доцільно розбивати складову «аналітична» у понятті обліково-аналітичної інформації на дві частини. Очевидним є те, що складова «облікова» включає всю інформацію бухгалтерського обліку, в тому числі і аналітичного, і синтетичного [4].

Отже, інформація бухгалтерського обліку, контролю та економічного аналізу є основою функціонування обліково-аналітичної системи управління суб’єктами господарювання.

Слід зазначити, що досконала обробка та підготовка інформації для прийняття управлінських рішень неможлива без впровадження на суб’єктах господарювання системи обліково-аналітичного забезпечення

Апріорі обліково-аналітичне забезпечення присутнє на будь-якому підприємстві, що веде бухгалтерський облік згідно із законодавством України, але нерідко рівень такого забезпечення не є достатнім для повноцінного інформаційного забезпечення управління діяльністю.

Щоб мати належне інформаційне забезпечення системи управління суб’єктом господарювання доцільно сформулювати комплекс завдань для досягнення ефективного обліково-аналітичного забезпечення реалізації управлінської функції:

– розробити критерії та порядок оцінки якості інформації, яка створюється у системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу;

– розробити методику оцінки якості облікового циклу та процесу аналітичної обробки облікової інформації;

– встановити порядок генерування необхідної управлінню кількості даних у системі обліку та порядок подальшої трансформації облікових даних у аналітичну інформацію.

Список літератури:

1. Довбенко, В.І. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства / В.І. Довбенко // Вісн. нац. ун-ту “Львів. політехніка”. ― 2009. ― № 647. ― С. 50  56.

2. Голячук Н. Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством / Н.В. Голячук // Збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету «Економічний аналіз». ― 2010. ― Випуск 6. ― С. 408-410.

3. Теорія бухгалтерського обліку: монографія / [Л. В. Нападовська, М.Добія, Ш. Сандер, Р. Матезич та ін.], за заг. ред. Л. В. Нападовської. ― К.: КНТУ, 2008. ― 735 с.

4. Безродна, Т.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством: визначення сутності поняття / Т.М. Безродна // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. Ч. 2. ― 2008. ― № 10(128). ― С. 35-38.

УДК 657.1

Іванова Л.Б., к.е.н., доцент

Чернігівський державний технологічний університет, м. Чернігів

РОЛЬ ІНФОРМАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНТИКРИЗОВОМУ УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Бухгалтерський облік як інформаційна система має велике значення в антикризовому управлінні суб’єкта-боржника у реальному секторі економіки, якісні вади якої представлені цілеспрямованістю, своєчасністю, достовірністю та комплексністю. За призначенням така інформація має управлінський характер, тому що спрямована на прийняття рішення – а точніше вибору судових процедур після кожного етапу процедур банкрутства боржника.

Антикризове управління як система заходів спрямована на відновлення платоспроможні підприємства-боржника та погашення кредиторських вимог, яке зокрема здійснюються через механізм банкрутства. Банкрутство багаторівнева процедура, тому з метою визначення обліково-аналітичних проблем доцільно розподілити її на етапи. Облікові та аналітичні питання мають детермінований характер, що виявляється на кожному етапі процедури банкрутства.

На етапі порушення провадження справи про банкрутство сутність інформативної функції бухгалтерського обліку суб’єкта-боржника полягає в визначенні: розміру кредиторських вимог ініціюючого кредитора; питань обґрунтування таких вимог, коли справу ініціює кредитор. У випадку, коли справу починають за заявою боржника, виникають питання щодо фіктивного, прихованого або доведення до банкрутства підприємства, що обумовлює в економічному аналізі формування системи показників діагностики (експертизи) економічного стану боржника. Якість такої експертизи залежить від рівня організації бухгалтерського обліку на підприємстві, зокрема міри реалізації інформативної функції бухгалтерського обліку боржника, що відображено на рис. 2. Від результатів аналізу залежить застосування щодо підприємства-боржника наступних судових процедур: розпорядження майном, санації, ліквідації або мирової. Система оцінки фінансового стану використовує всі основні показники інформаційної бази боржника: наявність та структуру активів і пасивів, дебіторську і кредиторську заборгованість, у тому числі, строк оплати якої наступив, прибутковість, склад витрат, інвестиції і інновації.

На етапі розпорядження майном підприємства-боржника виникають облікові та аналітичні проблеми щодо визначення реєстрової кредиторської заборгованості в умовах мораторію на задоволення вимог кредиторів. Класична схема відображення в обліку та аналізу кредиторської заборгованості не відповідає задачам даного етапу або відповідає частково, що потребує її подальшої розробки в залежності від виду кредиторів і часу виникнення такої заборгованості. В умовах даного етапу також можуть виникати питання щодо фіктивного, прихованого або доведення до банкрутства підприємства.

Рис. 1. Вплив ступеню реалізації інформативної функції бухгалтерського обліку на склад судових процедур щодо суб’єкта-боржника на стадії провадження справи та розпорядженні майном

В залежності від результатів аналізу наступні дії це або санація і відновлення діяльності або ліквідація підприємства.

Санація здійснюється за планом, який може включати процеси реорганізації та перепрофілювання підприємства, фінансової реструктуризації кредиторської заборгованості суб’єкта – боржника, тому в її межах виникає низка питань, які потребують методичного забезпечення щодо бухгалтерського обліку та економічного аналізу. Так, наприклад, в процесі реорганізації підприємства у формі злиття, об’єднання, виділення залишаються низка невирішених питання щодо складання фінансової звітності, на основі якої робиться аналіз та висновки стосовно ефективності таких дій, приймається рішення о подальших судових процедурах. Вирішальну роль у санації мають результати інвентаризації, а також оцінка майна боржника, яка необхідна у випадках обміну активів суб’єкта-боржника на борги, продажу або частини майна або цілісного майнового комплексу. Адекватна оцінка майна, а також визнання та оцінка кредиторських вимог є суттєвим моментом забезпечення фінансового стану підприємства-боржника.

На етапі ліквідації реалізація функції інформативності бухгалтерського обліку дозволяє вирішити завдання процедури банкрутства щодо задоволення вимог кредиторів. На даному етапі виникають процедурні обставини, які є виключно специфічними та пов’язані зі складанням фінансової звітності банкрута. Крім того, виникають питання відображення у бухгалтерському обліку витрат, які притаманні банкрутству, погашення дебіторської та кредиторської заборгованості, продажу майна боржника та їх аналізу.

Список літератури:

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 196-14 [Електронний ресурс]: за даними сайту / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12

 2. Закон України «Про банкрутство» («Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» В редакції Закону N 784-XIV від 30.06.99) [Електронний ресурс]: за даними сайту / Верховна Рада України – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12

 3. Марцин В.С. Основи наукових досліджень [навч. посіб.] / Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. - Л.: Ромус-Поліграф, 2002. - 328 c.

УДК 657.42

Кузьмович П.М.

Житомирський держаний технологічний університет, м. Житомир

БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ З ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИМИ ОРГАНІЗМАМИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Особлива увага вчених, експертів та громадськості прикута сьогодні до досліджень у сфері генної інженерії та використання генетично модифікованих організмів (ГМО) для виробництва продуктів. Впровадження у виробництво ГМО, використання кормів і вживання харчової продукції з ГМ-компонетами є небезпечними для здоров’я людини та може призвести до негативного впливу на навколишнє середовище.

Перші генетично-модифіковані організми з’явилися у світі лише наприкінці 80-х років минулого століття. Вчені, використовуючи біотехнології, зуміли змінити генетичний код рослинних клітин, додаючи в них необхідні гени інших рослин, тварин, риби і навіть людини.

Останні десятиліття характеризуються все більш широким використанням генно-інженерних технологій при створенні сільськогосподарських рослин – так звані генетично модифіковані або трансгенні рослини. У сільськогосподарському рослинництві генна інженерія використовується для створення нових сортів рослин, що переносять засуху, низькі температури, стійких до шкідників, таких, що володіють кращими смаковими і ростовими якостями. Серед ГМ-рослин, які широко використовуються в світі – соя, ріпак, кукурудза, бавовна, а в деяких країнах дозволено вирощувати трансгенні помідори, картоплю, кабачок, рис тощо.

Термін «генетично модифіковані організми» можна визначити як організми, у яких генетичний матеріал (ДНК) змінений таким чином, яким це не відбувається в природних умовах.

Система бухгалтерського обліку здатна забезпечити надання користувачам повної та достовірної інформації щодо генетично модифікованих біологічних активів, їх біологічних перетворень та сільськогосподарську продукції з ГМО.

Облік сільськогосподарської діяльності ведеться у відповідності до національного П(С)БО 30 «Біологічні активи», який відповідає змісту МСБО 41 «Сільське господарство». Проте аналіз даних стандартів показав, що в них відсутній порядок бухгалтерського обліку наявності генетично модифікованих біологічних активів (ГМБА) і господарських операцій з їх біологічних перетворень та сільськогосподарською продукцією, що містить ГМО, що ускладнює ведення обліку та здійснення контролю таких операцій.

Генетично модифіковані організми є активами майже всіх сільськогосподарських підприємств, можуть бути у вигляді біологічних активів та сільськогосподарської продукції і їх необхідно відображати як окремий об’єкт бухгалтерського обліку.

І.В. Замула виділяє генетично модифіковані організми як один з об’єктів бухгалтерського обліку екологічної діяльності [1, с. 133].

О.В. Остапчук вважає, що на сільськогосподарських підприємствах генномодифіковані біологічні активи потрібно відображати як окремі об’єкти обліку [2].

Для бухгалтерського обліку біологічних активів з ГМО пропонуємо відкривати окремий аналітичний рахунок до рахунків 16 «Довгострокові біологічні активи», 21 «Поточні біологічні активи»; для процесу біологічних перетворень та незавершеного виробництва – до рахунку 23 «Виробництво»; для сільськогосподарської продукції, що містить ГМО – до рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

Для організації бухгалтерського обліку, вважаємо, необхідно удосконалити існуючий національний стандарт бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» та розробити методичні рекомендації щодо облікового забезпечення біологічних активів та сільськогосподарської продукції з ГМО (рис. 1).

Для кращого розуміння, а також для полегшення оцінки, вимірювання та контролю руху біологічних активів пропонуємо доповнити їх класифікацію за ознакою екологічної якості та чистоти. Для цього ми пропонуємо виділити в окремі об'єкти обліку біологічні активи, що містять ГМО та біологічні активи, що не містять ГМО.

Отже, генетично модифіковані біологічні активи є активами сільськогосподарських підприємств та повинні бути відображені в системі бухгалтерського обліку як окремі об’єкти.

Рис. 1. Предмет, мета та завдання бухгалтерського обліку біологічних активів з генетично модифікованими організмами

Список літератури:

1. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки [Текст]: монографія / І.В. Замула. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 440 с.

2. Остапчук О.В. Відображення в обліку біологічних активів з генетично модифікованими організмами / О.В. Остапчук // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Agroin/2010_7-9/OSTAPCHUK.pdf.

УДК 657.05

Коломыцева А.О., к.е.н., доцент,

Кольчик С.О.

Донецкий национальный технический университет, г. Донецк

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Система маркетинга имеет значительное количество составных элементов, которые непосредственно влияют на методы и результаты деятельности субъекта предпринимательской деятельности на различных сегментах рынка. Основным элементом системы маркетинга выступают конкуренты. Они влияют на выбор предприятием рынков, маркетинговых посредников, поставщиков, формирование ассортимента продукции и на весь комплекс маркетинговой деятельности. А потому, при разработке планов маркетинга нужно учитывать большой объем априорной информации об этом элементе.

Исследовав же точки зрения ученых-экономистов [1-4] и другие по поставленной проблематике, стоит отметить тот факт, что в работах современников по управленческому учету остается еще множество нерешенных вопросов, особенно это касается момента формирования информации о конкурентной среде в условиях мировых интеграционных процессов.

Поэтому, целью данной публикации выступает возможность убедительно доказать необходимость использования системы управленческого учета в получении информации о конкурентах отделами маркетинга (исследования рынка) предприятий. Методологический и информационный инструментарий на основе раскрытия и всестороннего освещения следующих категорий: объекты управленческого учета, первичная информация; главные источники исходной информации; исходная информация управленческого учета о конкурентах.

Для анализа данного вопроса используются теории маркетинга, учета, экономического анализа, а также следующие методы: абстрактно-логический (для теоретического обобщения и формулирования выводов), монографический (при исследовании теоретических методик маркетинга, учетно-аналитического обеспечения производственной деятельности предприятий), экономико-статистический, расчетно-конструктивный, сравнительный, статистического группирования, метод экономико-математического моделирования и другие.

Объектами управленческого учета выступают: маркетинговая информация о конкурентах на внутреннем и внешнем рынке, технические и экономические параметры изделий лучших мировых аналогов и т.п.; маркетинговая информация о технических и экономических возможностей изготовленных предприятием изделий.

Стартовой же маркетинговой информацией для управленческого учета о конкурентах выступает: маркетинговая информация о конкурентах на внутреннем и внешнем рынках, а также сопоставление технических и экономических возможностей изготовленных предприятием изделий с лучшими мировыми аналогами.

Для получения исходной информации отдел исследования рынка в управленческом учете проводит поиск актуальных новостей и их выборки. Далее происходит формирование специальных информационно-аналитических таблиц, в которых группируется маркетинговая информация о конкурентах на внутреннем и внешнем рынках.

Особое внимание нужно уделить исходной информации бухгалтерского учета при оценке конкурентоспособности продукции, на основе которых возможно формировать регистры, в которых информация управленческого учета предоставляется в систематизированном виде, например, формирование расходов на обеспечение конкурентоспособного уровня качества продукции с соответствующими качественными характеристиками и параметрами. Так, отдел маркетинга может для себя формировать информацию, которая учитывает затраты на обеспечение конкурентоспособного уровня качества по видам продукции в разрезе качественных характеристик, увеличиваются.

Напоследок стоит отметить, что информационно-аналитические регистры по объектам управленческого учета обобщают и систематизируют первичную информацию для получения исходной, которую используют службы исследования рынка для принятия решений в области маркетинговой деятельности предприятия.

Учетно-аналитическое обеспечение маркетинговой деятельности в повседневной работе предприятий выступает как основное средство обеспечения эффективного хозяйственного развития; занимая в системе управления промежуточное положение между плановой информацией и принятием управленческих решений, учетно-аналитического обеспечение маркетинговой деятельности выступает базой для принятия решений, их логической основой.

Список литератури:

 1. Атрилл П. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров / П. Атрилл, Э. МакЛейни; [пер. с англ.; под ред. С.Л. Каныгина]. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2003. – 624 с. – С. 183-235.

 2. Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження / С. Левицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. - № 2. – С. 27-36.

 3. Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин / Л. Нападовська // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 10. – С. 45-56.

 4. Николаева О.Е. Стратегический управленческий учет / О.Е. Николаева, О.В. Алексеева. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 304 с.

УДК 657.372.5

Корягін М.В., к.е.н, доцент

Львівська комерційна академія, м. Львів

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Останніми роками спостерігається тенденція придбання та продажу підприємств в різних галузях економіки України. Значна частина суб’єктів господарювання намагаються залучити інвесторів у свій бізнес, тим самим підвищити загальний рейтинг підприємства та стати більш конкурентноспроможним гравцем на ринку. Однак, більшість підприємств не спроможні провести реальну оцінку вартості свого бізнесу і привабити потенційних акціонерів та інвесторів, незважаючи на те, що існує ряд підходів для її визначення: витратний підхід, порівняльний підхід та дохідний підхід.

Як зазначає Г.Я. Глинська: «часто підприємство стає кандидатом на купівлю через те, що реальна вартість його активів значно перевищує ринкову вартість, навіть коли до ціни поглинання додається премія. Це означає, що підприємство-ціль неоцінене. Для того щоб визначити вартість підприємства, потрібно правильно оцінити його фінансовий стан. Адже фінансовий стан показує нам потенціал підприємства, його конкурентоспроможність, прибутковість та оборотність капіталу, можливість вчасного розрахунку з боргами [1].

Незважаючи на те, що вже декілька років поспіль спостерігається ряд публікацій присвячених питанням оцінки вартості бізнесу та управління вартістю підприємства, недостатньо аргументованим та висвітленим залишається визначення місця економічного аналізу в системі управління вартістю підприємства. На нашу, думку економічний аналіз заслуговує на більш значну увагу зі сторони дослідників, які проводять дослідження в даному напрямі, оскільки економічний аналіз є важливим механізмом, який дозволяє комплексно оцінити діяльність суб’єкта господарювання.

Економічний аналіз посідає основне місце в системі управління вартістю підприємства поряд із загальними складовими управління (планування, організація, мотивація, контроль). Тому здійснення оцінки вартості підприємства та встановлення реальної ціни підприємства, з метою його продажу або залучення вигідних інвесторів, можливе завдяки наявності ряду економічних показників вартості підприємства та методичних підходів до їх розрахунку. Однак, наявність значної кількості показників, що застосовуються при оцінці вартості підприємства не завжди підібрані вірно.

З цього приводу І.І. Бродська наголошує: «… стандартний набір фінансових коефіцієнтів, що характеризують фінансовий стан підприємства для цілей оцінки занадто завищений». Також І.І. Бродська зазначає, що підбір показників, що мають бути враховані оцінюючи вартість підприємства, повинен базуватися на відображенні таких аспектів: фінансова стійкість підприємства; ефективність діяльності; ділова активність підприємства; стан галузі, до якої належить підприємство; конкурентоспроможність підприємства; ефективність менеджменту та рівень кадрового потенціалу [2].

Ще одним ключовим моментом, на який хочеться звернути увагу – це проведення саме комплексного аналізу, який сприятиме ефективному управлінню вартістю підприємства. Застосування комплексного аналізу дозволить оцінити фінансово-господарський стан суб’єкта господарювання не тільки базуючись на даних бухгалтерської звітності, а й врахувати внутрішні і зовнішні фактори господарської діяльності (покупці, постачальники, акціонери, податкове навантаження, маркетингова політика тощо), що впливають на бізнес-середовище підприємства. Перерахувати внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на фінансовий стан конкретного підприємства не можливо без встановлення особливостей технологічного або виробничого процесу; без вивчення специфіки діяльності суб’єкта господарювання та виявлення поточних та стратегічних цілей. Разом з тим, необхідно пам’ятати, що проведення комплексного аналізу досить громіздкий процес до якого необхідно залучити весь арсенал наукових розробок та практичних рекомендацій; вірно використати існуючі методи та прийоми розрахунку вартості підприємсвта, які дозволять логічно обґрунтувати послідовність та черговість визначених показників фінансової діяльності.

Отже, економічний аналіз займає важливу позицію в системі управління вартістю підприємства. Завдяки проведенню комплексного аналізу фінансового стану підприємства можливо визначити реальну вартість підприємства та розробити дієві заходи щодо управління вартістю задля досягнення стабільного розвитку господарської діяльності та утриманню конкурентних переваг перед іншими суб’єктами господарювання.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 5. Теоретичні основи управління діяльністю спортивних організацій

  Лекція
  6. История физической культуры и организация физической культуры и спорта в СССР. Методическое пособие для студентов заочного отделения институтов физкультуры.

Другие похожие документы..