Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Исследование'
Защита диссертации состоится «26» сентября 2011 г. в 14:00 на заседании диссертационного совета Д 001.040.01. при Учреждении Российской академии меди...полностью>>
'Закон'
В Москве в рамках Х Всероссийской конференции представителей малых и средних предприятий состоялся обмен мнениями на дискуссионной площадке «Инфрастр...полностью>>
'Документ'
Сейчас для всех очевидно, что Россия находится в жесточайшем кризисе. Из него невозможно выйти, не дав, прежде всего, реалистичную оценку и не вскрыв...полностью>>
'Документ'
  Анализ хода российских реформ выявляет множество проблем, затрагивающих основные сферы жизнедеятельности человека: образование, труд, свободное вре...полностью>>

З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПИТАННЯ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Бухгалтерський облік, як відомо, - це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень. Підсумкове узагальнення інформації та одержання підсумкових показників, що характеризують діяльність підприємства, здійснюється шляхом складання звітності за звітний період.

Власне цим і визначається, наприклад, спроможність підприємства здійснювати виплату заробітної плати або розраховуватися з постачальниками, своєчасно повертати позики, сплачувати дивіденди. Користувачі можуть краще оцінювати здатність підприємства генерувати грошові кошти чи їх еквіваленти, якщо мають у своєму розпорядженні узагальнену та систематизовану інформацію у вигляді фінансової звітності, сфокусовану на фінансовому стані та результатах діяльності підприємства.

Існує ряд проблем пов'язаних з обліком грошових коштів, а саме: визнання та класифікація грошових коштів; правильне їх відображення у фінансовій звітності; організація контролю за процесом збереження та використання грошових коштів; оптимізація надходжень і виплат готівки та формування інформаційної бази даних для аналізу отриманих і втрачених вигод від проведених заходів; повнота, своєчасність та аналітичність відображення в звітності руху грошових коштів; матеріально-технічне та організаційне забезпечення ведення обліку грошових коштів.

Практика показує, що облік грошових коштів є достатньо регламентований законодавчими та нормативними актами України.

Відомо, що при організації обліку грошових коштів підприємства слід забезпечити повноту та своєчасність їх відображення у системі обліку.

Дана ділянка бухгалтерії є досить важливою, тому що від достовірності та оперативності обліку грошей залежить вся фінансова діяльність підприємства.

Побудова належного обліку грошових коштів передбачає правильність здійснення й відображення всіх етапів їх руху, починаючи з нормативно-правових вимог, заповнення первинних документів, узагальнення та систематизації інформації в регістрах і завершуючи складанням звітності.

Більшість науковців та практиків схиляються до думки, що проблеми зв’язані з бухгалтерським обліком грошових коштів є не стільки облікові, бо  як правило не виникає значних проблем з їх ідентифікацією як об’єкта обліку чи оцінкою  (за оголошеною вартістю), а більше управлінські, організаційні.

Сутність їх зводиться до управління залишком грошових коштів (в першу чергу тим, який можна вважати «вільним»), управління грошовими  потоками, а також забезпечення їх зберігання, контролю, узгодження «банківського» обліку та обліку не готівкових коштів на підприємстві.

Проте, спробуємо виділити окремі облікові проблеми, які на нашу думку є суттєвими.

Це, по-перше, оцінка всіх монетарних статей (в тому числі статей грошових коштів в іноземній валюті) у валюті звітності.

По-друге, визначення класифікаційної групи грошових коштів (розмежування таких складових  грошових коштів як кошти в касі, кошти в банку та кошти в дорозі).

По-третє, врахування фактора часу при оцінці грошових коштів підприємства (на даний момент це є дискусійним питанням), і найголовніше, складання звітності про рух грошових коштів. 

В результаті дослідження можна зробити висновок, що вирішення проблем, розглянутих в статті багато в чому залежить від чіткого дотримання таких основних принципів в обліку коштів:

1) вільні кошти повинні зберігатися тільки в банку, а їх видача і використання здійснюються відповідно до цільовим призначенням;

2) платежі здійснюють у без готівковому порядку після відвантаження товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт і наданні послуг або одночасно з ними. Попередня оплата припускається лише у випадках передбаченим законодавством і обліковою політикою організації;

3) платежі здійснюються за згодою (акцептом) платника або по його дорученню, без згоди - тільки у випадку передбаченим чиним законодавством;

4) платежі здійснюються за рахунок власних коштів платника або за рахунок кредитів банку;

5) списання з рахунку коштів в обсязі, достатнім для задоволення всіх пред’явлених до організації вимог, здійснюється в порядку надходження розпоряджень клієнта й інших документів на списання;

6) недостатність коштів на рахунку організації для задоволення всіх пред'явлених вимог обумовлює списання цих засобів шляхом застосування встановлення черговості платежів.

Список літератури:

1. П (С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів”: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №87 // Правова бібліотека „ІНФОДИСК”.

2. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (IAS) 7 «Звіти про рух грошових коштів».-{Електронний ресурс}.- Режим доступу: http:// minfingov.ua/

УДК 657(477+73)

Водяник Л. К., Крайтор Д.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЛИВОСТЕЙ

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ ТА США

У всіх країнах світу фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку. Незалежно від того, що більшість країн користується міжнародними стандартами ведення бухгалтерського обліку, кожна країна має свої особливості складання фінансової звітності. Розглядаючи організацію фінансової звітності у розвинутих країнах, можна відокремити напрямки удосконалення ведення звітності в Україні та США.

Фінансова звітність в Україні регламентується П(С)БО та Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

В США також існують певні закони, які регламентують фінансову звітность, але ця законодавча база є набагато простішою ніж в Україні.

Законодавчою базою для загального регулювання фінансового обліку і звітності служать буквально кілька законів, насамперед законів про цінні папери і фондових біржах. В США провідну роль відіграють цілі обліку та звітності, яким підпорядковуються принципи та методика складання звітності. В Україні ж, Законом «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначаються принципи її складання, що відіграють при цьому головну роль. Це зумовлено тим, що в США інформація подається у фінансовій звітності та використовується більше для прийняття управлінських рішень, а в Україні - носить контрольний характер.

Фінансова звітність в Україні складається з: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал і Приміток до звітів.

У США склад фінансової звітності визначено менш чітко. В даний час максимальне значення має Звіт про прибутки та збитки і зростає значення Звіту про рух грошових коштів. В Україні найбільше значення віддається бухгалтерському Балансу.

У обох країнах терміни подання звітності регулюються. У США вони прив'язані до кінця фінансового року і зборів акціонерів. В Україні звітність повинна бути надана до 1 квітня для річної звітності і протягом 30 днів після закінчення звітного періоду для поточної звітності.

В Україні фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

У США річні звіти підприємств складаються на основі даних фінансової бухгалтерії, тому отримали назву фінансових звітів.

Фінансові звіти видають у вигляді спеціальних брошур великим тиражем. На початку річних звітів дається короткий огляд основних показників роботи за звітний рік.

У звітах України та США спостерігається ряд розбіжностей як за формою, так і за змістом.

Формальні відмінності викликані в основному тим, що в Україні жорстко зафіксовані форми, в яких надається звітність. Необхідність створення універсально чинних форм звітів призвела до того, що інформація в них розбита винятково докладно. Однак така деталь не збільшує аналітичної корисності цих звітів, а часто просто перевантажує їх інформацією. Також через особливості обліку таких статей, як власний капітал або ПДВ, перед використанням звітності в аналітичних цілях доводиться проводити очищення валюти балансу. Деякі відмінності від американської системи викликаються просто різною цільовою орієнтацією звітності. Так, нехтування інтересами акціонерів призвело до того, що виплата дивідендів не виділяється окремим рядком у Звіті про фінансові результати не вказується там і такий важливий для США коефіцієнт, як відношення прибутку на акцію до її ринкової вартості.

Позитивною рисою американської системи фінансової звітності є те, що в ній передбачена можливість альтернатив обліку. В США фірма зобов'язана розкривати лише ті методи обліку, які суттєво впливають на фінансові результати, представлені у звітності, та можуть вплинути на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації. Сам порядок ведення обліку не важливий, якщо він призводить до правильних результатів у звітності та піддається перевірці.

В Україні існує сувора регламентація структури фінансових звітів, що спрощує роботу з ними та перевірку правильності ведення обліку. Однак така регламентація має і негативні риси. Так, необхідність ведення звітності по жорстко заданому плану призводить до того, що інтереси внутрішнього аналізу фірми виявляються неврахованими. Крім того, в США роль приміток до звітності прирівнюється по важливості до всіх інших звітів, оскільки сааме в примітках фірма розкриває свою облікову політику, а також всі суттєві моменти, що впливають на діяльність організацій. В Україні ж, часто ними нехтують.

Отже, необхідність розгляду американського досвіду складання фінансової звітності на сьогодні не ставиться під сумнів. Він є необхідним як для окремих підприємств, що мають зарубіжних партнерів, так і для вітчизняних підприємств загалом. В США більшого значення набуває не форма подання фінансової звітності, а зміст викладеної у ній інформації.

Виходячи з досвіду США, необхідно у фінансовій звітності поставити на перше місце зміст інформації, зробивши гнучкішими вимоги до оформлення звітів.

Список літератури:

1.Вильямс Я. Справочник GAAR с комментариями /Я. Вильямс/. - М.: ИНФРА-М,2008 . - 118 с.

2.Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності: зміни та поширення /С. Голов / Бухгалтерський облік і аудит. - 2009. - №9. - С. 43-45.

3.Литвиненко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посіб. /О. В. Литвиненко/. - К.: Вид-во «Центр учбової літератури», 2003. - 524с.

4.Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навч. посіб /М.Р. Лучко, І.Д. Бенько/. - К.: Знання, 2006. - 311 с.

УДК. 657

Воляник Галина Михайлівна, к.е.н.,доцент,

Клим Надія Михайлівна, к.е.н.,доцент

Національний лісотехнічний університет України, м.Львів

 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНИХ СИСТЕМ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ

 

Одним із шляхів вдосконалення обліково-аналітичного процесу та підвищення достовірності, якості, оперативності та об’єктивності облікової інформації для аналізу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо витрат на оплату праці на підприємстві, є використання автоматизованих обліково-аналітичних систем.

Проблемам використання обліково-аналітичних систем присвячено роботи відомих вітчизняних вчених, як Гужва В.М., Бутинець Ф.Ф., Писаревська Т.А., Терещенко Л.О., Клименко О.В., Шквір В.Д., Іванюта П.П. та ін. Однак, питання їх практичного застосування для обліку та аналізу витрат на оплату праці потребують детальнішого вивчення.

Організація обліку витрат на оплату праці на підприємствах повинна забезпечити формування інформаційної бази даних для проведення аналізу і прийняття управлінських рішень щодо використання фонду оплати праці, визначення собівартості продукції та зниження витрат підприємства а також політики оплати праці.

Важливу роль при проведенні аналітичних робіт відіграє рівень автоматизації облікових задач. При оцінці можливостей програмного забезпечення, як правило враховують можливості ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та управлінського обліку, технічні, комерційні та ергономічні можливості.

Таблиця 1

Структура досліджуваних можливостей програмного

забезпечення, % [4, c. 597]

Назва програмного забезпечення

Можливості

Можливості ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, управлінського обліку

Тех.-нічні

Комер-ційні

Ерго-но-мічні

Кількість показників

50

8

5

5

«1С: Бухгалтерія 7.7.»

80,0

75,0

90,0

90,

«Парус-Бухгалтерія 7.11»

75,0

70,0

98,0

95,0

При оцінці складності автоматизованої обробки бухгалтерських даних враховують ступінь інтеграції інформаційних систем а також ступінь спільного використання різними системами однієї і тієї ж бази даних. Інформаційним забезпеченням для аналізу витрат на оплату працю є окрема вибірка даних з ділянки обліку витрат та розрахунків з оплати праці.

Засоби автоматизації документообігу дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних для ефективної організації обліку витрат на оплату праці та слугують основним джерелом даних для фінансового аналізу, що містять документи бухгалтерського, статистичного, управлінського й оперативного обліку, а також усі види звітності, дані первинної облікової документації.

На сучасному ринку програмних продуктів є велика кількість програм, які реалізують функції обліку та аналізу. Поряд із найпоширенішими версіями обліковогопродукту «1С: Предприятие» («1С: Бухгалтерія»), все більшого поширення набувають обліково-аналітична програма «Формат:Аналітик».

Формування обліково-аналітичних інформаційних джерел з обліку витрат на оплату праці у програмі «1С: Бухгалтерія» починається із заповнення довідників та документів з нарахування та виплати заробітної плати. Для нарахування заробітної плати працівникам підприємства використовується документ «Нарахування ЗП», за допомогою якого можливе виконання декількох операцій: нарахування заробітної плати співробітникам підприємства; формування відомості нарахування авансу; внесення до інформаційної бази залишків взаєморозрахунків зі співробітниками на початок звітного періоду [1]. Для реалізації операцій з виплати заробітної плати призначений документ «Виплата ЗП».

Програма „1С: Бухгалтерія” дозволяє провести доволі гнучкий аналіз витрат на оплату праці. Для цього використовуються аналіз субконто відповідних рахунків обліку витрат та розрахунків за виплатами працівникам, а також дані регламентованих та стандартних звітів.

Архітектура програмного комплексу «Формат: Аналітик» дає змогу проводити аналіз витрат на оплату праці, використовуючи відповідні дані фінансового, статистичного, податкового та управлінського обліку. Програма передбачає можливість групування нормативних показників за замовленням користувачів, оцінку їх відповідності за регламентованими значеннями і подавати результати аналізу у вигляді таблиць, графіків, діаграм. У програмі також реалізується факторний аналіз показників за спроектованою факторною схемою відповідно до запиту користувачів.

Таким чином, на підставі аналізу типових операцій та можливостей системи «1С:Бухгалтерія» щодо обліку та формування звітних показників для проведення аналізу витрат на оплату праці а також характеристики програмного комплексу «Формат: Аналітик», можна стверджувати про ефективність інтегрованого застосування функціональних можливостей систем для вирішення основних обліково-аналітичних задач відповідно до потреб управління.

Список літератури:

1.Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: [Підручник] /Ф,Ф.Бутинець, 2-е вид. – Житомир, ПП Рута, 2002 – 544 с.

2. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку: [навчальний посібник]/О.В.Клименко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320.

3. Іванюта П.П. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті: [Навч.посібник]. – Київ: Цент учбової літератури, 2007. – 180 с.

4. Бухгалтерський облік у галузях економіки: [Підручник]/ В.Б.Захожай, М.Ф.Базась, М.М.Матюха, В.М.Базась. – К.: МАУП, 2005. – 968 с.

УДК 334.012.64

Гоголь Т.А., к.е.н., доцент

Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, м. Київ

ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЯКІСТЬ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Важливим показником якості фінансової звітності є її здатність надання максимально корисної, достовірної та об’єктивної інформації зовнішнім користувачам для прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Вимоги до якості фінансової інформації зростають із розширенням ринкових відносин, конкурентного середовища та глобального інформаційного простору, що зумовлює відповідні зміни в підходах до формування ефективної системи бухгалтерського обліку, що є особливо важливим для малого бізнесу, оскільки від стабільної співпраці з постійними партнерами, наявності постійних кредиторів і інвесторів значно залежить стабільний розвиток і розширення діяльності підприємств малого бізнесу.

Висока якість фінансової інформації залежить, по-перше, від належної якості стандартів бухгалтерського обліку, які встановлюють комплекс правил та норм методики і організації обліку для забезпечення оптимального облікового процесу, по-друге, нормативно-правової бази, яка постійно змінюється, щоб відповідати потребам користувачів фінансової звітності.

Фінансова звітність відображає кінцевий результат різних методів обліку, які містяться в стандартах бухгалтерського обліку, принципи бухгалтерського обліку та, в якійсь мірі, внутрішню державну політику уряду, яка також впливає на розробку загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку. У цьому контексті висока якість стандартів бухгалтерського обліку є необхідною передумовою для формування ефективної облікової системи як на рівні окремих суб’єктів господарювання, так і на рівні секторів економіки.

В більшості розвинених країн розроблені окремі стандарти для підприємств малого бізнесу з метою спрощення вимог до обліку малих підприємств, зменшення витрат на підготовку фінансової звітності та надання більше корисної інформації широкому колу зовнішніх користувачів для прийняття обґрунтованих економічних рішень. Однак, в різних країнах існують суттєві відмінності в підходах до формування стандартів бухгалтерського обліку, що зумовлює наявність національних особливостей в оцінці та способах розкриття основних елементів фінансової звітності. Отже, якість стандартів бухгалтерського обліку впливає на правдиве та об’єктивне відображення інформації в показниках фінансової звітності.

В першу чергу, якість стандартів бухгалтерського обліку залежить від базової концепції, на якій ґрунтується система бухгалтерського обліку: принципи чи правила. В деяких країнах розробка стандартів ґрунтується на закладених принципах, які на відміну від вихідних положень природничих наук, розробляються людьми і можуть не діяти в разі зміни економічної ситуації. Загальне визнання облікових принципів залежить від того, наскільки вони відповідають трьом критеріям: доречності, об'єктивності й здійсненності. Крім того, в деяких країнах стандарти обліку ґрунтуються на законодавчо регламентованих правилах, які розроблені на задоволення вимог уряду. Однак, можна сказати, що практично всі загальноприйняті стандарти бухгалтерського обліку розроблені з урахуванням базових принципів обліку і вимог держави та політики уряду, що вимагає пошуку компромісу для формування якісних стандартів обліку між правилами і принципами.

Крім того, в разі заснування стандартів обліку на правилах, встановлених урядом країни враховується вплив податкового законодавства на оцінку та розкриття фінансової інформації, вплив малого бізнесу на економічну ситуацію в країні, особливості державного регулювання малого бізнесу, надання пільг та спрощень для визначення фінансового результату і об’єкта оподаткування.

Якість загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку може бути під впливом юридичної і політичної систем, від яких залежить наявність достатньої нормативно-правової бази та державної політики уряду, яка впливає на розробку нових законодавчих актів щодо регулювання системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Ключовими характеристиками для формування якісних загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку для малого бізнесу повинні бути:

спрощення вимог та методів до оцінки засобів та джерел;

способи розкриття інформації в показниках фінансової звітності, яка максимально задовольняє інформаційні потреби зовнішніх користувачів малого бізнесу;

достовірне уявлення фінансового та економічного стану суб’єктів малого підприємництва;

ясність та прозорість фінансової інформації;

узгодження стандартів бухгалтерського обліку з чіткою концептуальною основою системи бухгалтерського обліку;

написані читкою, стислою і простою мовою, що дозволяє малим підприємствам застосовувати стандарти для складання фінансової звітності.

Також, при розробці якісних стандартів бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу необхідно враховувати особливості діяльності невеликих підприємств, спрощення технологічних аспектів облікового процесу, обмеженість грошових витрат та витрат часу на складання фінансової звітності в поєднанні з наданням якісної і корисної інформації широкому колу зовнішніх користувачів для прийняття обґрунтованих економічних рішень.

Отже, в рамках даного дослідження, з’ясовано, що для розробки якісних стандартів бухгалтерського обліку для малого бізнесу необхідно враховувати базові облікові концепції, наявність розроблених облікових принципів, затверджених правил обліку та політику уряду, особливості податкової системи та її вплив на систему обліку і звітності, дотримання ключових характеристик для формування стандартів обліку, особливості юридичної та політичної системи в країні, нормативно-правову базу, а також особливості технологічних аспектів облікового процесу підприємств малого бізнесу.

УДК 657:004Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 5. Теоретичні основи управління діяльністю спортивних організацій

  Лекція
  6. История физической культуры и организация физической культуры и спорта в СССР. Методическое пособие для студентов заочного отделения институтов физкультуры.

Другие похожие документы..