Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Лекарственное сырье животного происхождения издавна использовалось человеком для лечения различных заболеваний. Особенно широко оно применялось в тра...полностью>>
'Документ'
Ведущая: Женщины грозных сороковых годов спасали мир. Они, защищая Родину, шли в бой с оружием в руках, сражались с врагом в небе, перевязывали ранен...полностью>>
'Урок'
Цель урока: совершенствовать умение определять части речи и производить их морфологический разбор; систематизировать и обобщить правила правописания н...полностью>>
'Тематика курсовых работ'
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.Криминалистика: Учеб. Для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белки...полностью>>

З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СЕКЦІЯ 3

РОЛЬ АУДИТУ В ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Глущенко О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Фуекціональні особливості державного контролю в сфері охорони здоров'я

Дугинський Б.Л., Пікалова Г.Ю.

Донецький університет економіки та права

Контроль розрахунків з покупцями та замовниками

Дуда О.Б.

Національний лісотехнічний університет України

Екологічний аудит системи екоменеджменту лісових підприємств України

Клюс Ю.І., Сєромолот О.О., Дєдов Д.Є.

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Внутрішній та зовнішній аудит рівня інноваційної привабливості підприємства

Лебедевич С.І.

Національний лісотехнічний університет України

Роль екологічного аудиту в обліково-аналітичному забезпеченні управління діяльністю суб’єктів господарювання

Омельяненко В.А.

Сумський державний університет

Технологічний аудит в процесі міжнародного трансферу технологій

Рядська В.В.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Підвищення якості результатів аудиту через розширення змісту аудиторського звіту

Самчинська Я.Б.,

Херсонський державний університет,

Калінська Т.А.

Херсонський національний технічний університет

Роль аудиту в системі стратегічного управління підприємствами

Смоленюк П.С.

Хмельницький економічний університет

Організація внутрішнього аудиту

Федотов А. А., Рябко О. А.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Проблемы анализа дебиторской задолженности как инструмента повышения эффективности аудита

Шаровська Т.С.

Одеський національний економічний університет

Оцінка якості системи внутрішнього контролю

СЕКЦІЯ 4

УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Балко О.В., Сизоненко К.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Аналіз інформації із зовнішнього середовища в управлінні еколого-економічними процесами промислових підприємств

Білопольський М.Г., Голопузенко О.А.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Застосування методів фінансового аналізу в аудиторській практиці

Букач А.А.

Макеевский экономико-гуманитарный институт

Проблемы анализа денежных потоков предприятия

Волинець В.І., Гордополова Н.В.

Вінницький інститут економіки ТНЕУ,

Гордополов Ю.В.

Київський національний торговельно-економічний університет

Технологія застосування аналітичної інформаційної системи «audit expert» для аналізу фінансового стану підприємств

Волкова Н.А.

Одеський національний економічний університет

Аналітичне забезпечення управління структурою фінансових ресурсів підприємства

Воспітанникова Є.О.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Методика аналізу грошових потоків підприємства

Дарміць Р.З., Дума О.І. 

Національний університет «Львівська політехніка»

Підходи до оцінювання децентралізації в системі менеджменту організації

Жулин О.В., Назаренко Я.Я.

Національний транспортний університет

Методичні підходи до управління грошовими коштами підприємства

Іванович І.Ю.

Хмельницький національний університет

Окремі аспекти впливу податкового кодексу на інвестиційні процеси в АПК

Исаншина Г.Ю.

Донбасская государственная машиностроительная академия

Учетно-аналитическое обеспечение управления инвестиционно-инновационной деятельностью предприятия

Калабухова С.В.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Топологічна ознака систематики видів аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень

Карімов Г. І., Голенко С. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет

Внутрішній контроль розрахунків комунального підприємства

Коверда А.В.

Одеський нацiональний економiчний унiверсiтет

Економiчний аналiз як iнструмент забезпечення

ефективного управлiння дiяльнiстю торговельних пiдприємств

Коломицева А.О., Золотухіна А.Р.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

Оцінка інвестиційної привабливості галузей України

Костецький Я.І.

Тернопільський національний економічний університет

Пухальська Н.Б.

Бучацький інститут менеджменту і аудиту

Інформаційне забезпечення економічного аналізу

Куцинська М.В.

Національна Металургійна академія України

Удосконаленя підходів до бюджетування та звітування центрів відповідальності ДВНЗ

Лук’яненко І.Г.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Управління структурою капіталу підприємств в умовах фінансової нестабільності

Мазур А.В.

Національний університет «Львівська політехніка»

Організування стадії науково-технічної підготовки виробництва

Мозгова Н.В.

Одеський Національний економічний університет

Аналітичне забезпечення бюджетування діяльності торгівельних підприємств

Пасемник О.Г.

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Роль обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття управлінських рішень

Потапчик О.А.

Макеевский экономико-гуманитарній институт

Обеспечение эффективности процессного подхода в управлении качеством

Саєнко С.Г.

Запорізький національний університет

Аналіз стану машинобудівних підприємств України

Свідрик Т.І.

Національний університет «Львівська політехніка»

Модель формування внутрішніх факторів зміни витрат підприємства: особливості використання в системі діагностики

Святенко І.М., Токаренко Є.Р.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Роль аналізу фінансової звітності в сучасних умовах господарювання

Танюк І.А.

Хмельницький економічний університет

Оцінка резервів зростання конкурентоспроможності підприємства

Топалов А.Д., Оніщенко Ю.В.

Запорізький національний університет

Умови ефективності управлінських рішень

Харченко Ю.А.

Полтавський національний технічний університет імені Ю. Кондратюка

Удосконалення автоматизованої інформаційної системи управління підприємством

СЕКЦІЯ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

УДК 338.012

Акаєва Т.Ш.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. Макіївка

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Не дивлячись на підвищений інтерес до побудови ефективної системи управління діяльністю підприємств малого бізнесу, залишається ряд невирішених проблем. Зокрема, не приділяється увага комплексним дослідженням наукових підходів до управління господарською діяльністю торговельних підприємств малого бізнесу за її видами: операційна, інвестиційна, фінансова. Окремі теоретико-методичні розробки в цьому напрямі являються фрагментарними і дискусійними.

У сучасних умовах господарювання торговельних підприємств малого бізнесу до найбільш ефективних інструментів управління операційною, інвестиційною і фінансовою діяльністю, вважаємо за доцільне віднести:

 • бюджетування господарської діяльності за її видами;

 • облік фактичних господарських операцій на базі дисконтування грошових потоків;

 • моніторинг господарської діяльності підприємства малого бізнесу.

Бюджетування операційної діяльності слід проводити виходячи з концепції діючого підприємства, відповідно до якої основним доходом визнається виручка від продажу товарів, робіт, послуг. Її бюджетування полягає в плануванні асортименту і структури товарів, що підлягають продажу, визначенні обсягів і цін по видах товарів і послуг. Маржінальний дохід, розрахований в системі «директ-костінг», широко застосовується для аналізу рентабельності окремих видів товарів і прийняття на цій основі управлінських рішень щодо їх асортименту і структури. Обсяг реалізації, який забезпечує відшкодування всіх витрат і отримання бажаного прибутку, визначається в рамках аналізу «витрати-обсяг-прибуток». В умовах ринкових стосунків, коли ціни на товари в основному формуються попитом і пропозицією, прийняття управлінських рішень в області ціноутворення базується на маркетингових дослідженнях і вивченні питання, чи покриті всі витрати підприємства цінами, запропонованими ринком. При цьому в рамках управлінського обліку має бути обчислена повна собівартість товарів. З метою рішення проблеми використання оптимальної для конкретного малого торговельного підприємства кількості пунктів продажу товарів можна запропонувати імітаційну модель аналізу динаміки торговельних процесів. Вона дозволяє з'ясувати ключові сфери управління операційною діяльністю малого торговельного підприємства і принципи здійснення ефективної і продуманої фінансової політики.

Прийняття рішень, які стосуються інвестиційних процесів, повинне базуватися на оцінці кожного із запропонованих інвестиційних проектів з метою вибору найбільш оптимального з них. При цьому, розробляючи модель управління інвестиційною діяльністю малого торговельного підприємства, доцільно базуватися на трьох підходах: бюджетування; облік фактичних показників на базі дисконтування грошових потоків; моніторинг, який полягає в аналізі відхилень фактичних даних від запланованих.

В основі процесу прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежить оцінка і порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень. Тому прийняття управлінських рішень про впровадження інвестиційних проектів повинне базуватися на принципі тимчасової вартості грошей. Виходячи з цього, методи аналізу ефективності інвестиційних проектів, засновані на облікових оцінках, слід удосконалити: при визначенні періоду окупності необхідно використовувати дисконтовану вартість очікуваних доходів; при розрахунку облікового коефіцієнта окупності прирісні доходи також слід дисконтувати з метою приведення їх в зіставний вигляд із прирісними витратами. Крім того, необхідно додатково обчислювати середньорічний чистий дисконтований грошовий потік як частку від ділення чистої приведеної вартості на кумулятивний чинник дисконтування. Цей показник має велике значення для характеристики конкретного інвестиційного проекту, оскільки відображає середню величину чистого прибутку, що генерується даним проектом за рік. Приймаючи рішення про фінансування того або іншого інвестиційного проекту, в якості критерію виділення фінансових ресурсів на розвиток торговельних одиниць, що самоокуповуються, може використовуватися кількісна оцінка експертами їхньої значимості. Запропонована модель такої оцінки дозволить оптимізувати розподіл фінансових ресурсів торговельного підприємства між його пунктами продажу товарів з урахуванням їх економічних показників.

Оскільки під фінансовою діяльністю розуміються операції, які приводять до зміни розміру і складу власного і привернутого капіталу підприємства, основною метою бюджетування цього виду діяльності малих торговельних підприємств є збільшення власного капіталу і залучення позикових коштів як джерела фінансування інвестиційних проектів, націлених на розширення виробництва і сфери впливу на ринку. Тому бюджетування фінансової діяльності повинне полягати в розрахунку показників, що характеризують інвестиційну привабливість малого підприємства, з метою розміщення на фондовому ринку його пайових і боргових цінних паперів.

Облік фінансової діяльності проводиться відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, при виконанні вимог яких фінансова бухгалтерія надає повну, правдиву і неупереджену інформацію, що дозволяє провести моніторинг всіх процесів фінансово-господарської діяльності, які відбуваються на підприємстві, а також за його межами, в режимі реального часу. Моніторинг повинен проводитися, перш за все, з метою виявлення впливу чинників на прибуток підприємства, який є основною складовою власного капіталу і характеризує ефективність бізнесу. При проведенні моніторингу фінансового результату діяльності малого торговельного підприємства слід враховувати, що основним принципом системного управління є “управління за відхиленнями”. Тому треба оцінити вплив чинників на відхилення фактичного прибутку від її прогнозного значення.

Вищеописана реорганізація системи управління торговельним підприємством малого бізнесу відкриває принципово нові можливості в трактуванні бюджетування, обліку, моніторингу доходів, витрат і фінансових результатів його діяльності і дає можливість не тільки отримувати інформацію про торговельні процеси, але і оперативно використовувати її при прийнятті управлінських рішень.

УДК [351.863 : 336.1] (7/8) (477)

Венжега Д. І.

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

КОНЦЕПЦІЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА

В останній час, критичній оцінці піддається модель внутрішньої економіки – бюджетування, яка широко використовується в аналізі виробничих процесів (особливо вартості). Виникає потреба критично проаналізувати методики традиційного бюджетування, виокремити їх недоліки, а також на основі основних елементів моделі програмно-орієнтованого обліку виділити процесно-орієнтоване бюджетування і дати йому науково-практичне обґрунтування на основі сучасного трактування теорії створення вартості.

Теоретичні і методологічні проблеми організації процесу бюджетування достатньо широко розглянуті в роботах західних фахівців К. Друрі, Д. Хана, Б. Райана, Р. Манна, В. Майєра, М. Мескона, Ч. Т. Хорнгрена, Дж. Шима і інших, що пояснюється зростанням ролі бюджетування в діяльності іноземних компаній.

У вітчизняній і російській економічній літературі вченими широко обговорюється проблема розробки і використання в практиці планування, обліку і аналізу нових підходів до управління фінансами підприємства на основі теорії бюджетування. Цій проблематиці присвячені роботи Т. К. Беня, М. Д. Білик, В. В. Богарова, І.А. Бланка, М.К. Старовойтова, В. П. Савчука, В.Н. Самочкіна, О. Э. Ніколаєвої, А. Д. Шеремета, К. В. Щіборщ, В.Е. Хруцкого і ін. Більшість дослідників розглядають бюджетування у відриві від самої моделі бізнес-процесного управління підприємством. Не враховуються недоліки моделі бюджетування – це управління через нарощування витрат, неузгодженість інтересів, інформаційні проблеми центру управління.

На нашу думку, усунення перерахованих недоліків під силу, процесно-орієнтованому бюджетуванню, який дозволяє скласти такі бюджети, котрі націлені на створення вартості і дозволяють у рамках виробничого процесу здійснювати контроль Виробничої програми, цінової політики і виконувати процесно-орієнтовану калькуляцію собівартості виробництва.

Ми погоджуємося з думкою авторів, що "процесно-орієнтоване бюджетне планування дає можливість кожному працівникові організації створювати вартість. Це досягається за допомогою планування і управління майбутніми видами діяльності і бізнес-процесами в цілях досягнення показників прогнозованого робочого навантаження і стратегічних цілей. Планування, націлене на створення вартості, дає організації можливість зрозуміти причини варіацій, з тим, щоб можна було такі варіації контролювати" [1, с. 29].

Завдання створення вартості вимагають певної синхронізації і координації діяльності у власній структурі організації з залученням в ці процеси споживачів і зовнішніх постачальників. Синхронізація ланцюжка постачальник-організація-споживач вважається ключем до створення вартості. Процесно-орієнтоване бюджетування дозволяє координувати роботу відділів і служб і їх взаємодії із споживачами і постачальниками. Важливо при цьому контролювати процеси, а не їх результат.

Таким чином, в організацію процесу бюджетування і обліку виробництва обов’язково необхідне "вживання" процесу маркетингової інформації: збирання, аналіз, і розповсюдження, без якої ефективно управляти виробництвом неможливо. Для цього потрібна цілісна система взаємозв’язку людей, устаткування і методичних прийомів, яку Ф. Котлер називає "Системою маркетингової інформації" [2]. Інформацію для управління формують процесно-орієнтовані бюджети у рамках програмно-орієнтованого обліку.

Проте організація процесно-орієнтованого бюджетування вимагає формування методик не з позиції ресурсів, а з позиції видів діяльності і процесів. Для вирішення завдань процесно-орієнтованого бюджетування доцільніше, на наш погляд, використовувати підхід І. Аверчева, побудований на класифікації неефективних видів діяльності і невикористаних ресурсах, до яких розроблені передбачувані способи рішення і підвищення ефективності управління виробництвом [3, с. 43-46]. можливі варіанти рішення процесно-орієнтованого бюджетування легко алгорифмізуються, що дозволяє розробляти пропозиції по усуненню недоліків. Проте запропонований ним підхід не вирішує проблеми обліку виробництва комплексно.

Для правильної організації процесно-орієнтованого бюджетування важливо, на наш погляд, планування, опис і управління бізнес-процесами викласти у вигляді внутрішнього стандарту підприємства або якою-небудь іншою розпорядчою документацією.

Отже, об'єктом процесно-орієнтованого бюджетування є бізнес-процеси і проекти. Їх бюджети мають прямий і однозначний зв'язок із стратегічними цілями діяльності підприємства. Обґрунтування і узгодження цілей і шляхів їх досягнення виробляється за допомогою показників, що містяться в підсумкових бюджетах, склад яких аналогічний з класичним бюджетуванням.

Список літератури:

1. Бримсон, Джеймс. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании / Джеймс Бримсон, Джон Антонс при участии Джея Коллинза; пер. с англ. В.Д. Горюновой; под общ. ред. В.В.Неудачина. - Москва: Вер­шина, 2007. - 336 с.

2. Котлер, Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. Ф. Котлер / Общ. ред. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 1990. — 736 с.

3. Аверчев И.В. Управленческий учет и отчетность. Постановка и вне­дрение. -М.: Вершина, 2008. - 512 с.

УДК 337(657)

Виноградова О.В., д.е.н., професор,

Юрченко М.О., Романенко А.В.

Макіївський економіко-гуманітарний інститут, м. МакіївкаСкачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.
 2. Збірка тез доповідей II міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред кол

  Документ
  Збірка тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни»/ Ред. кол.Веретенников В.
 3. Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р.
 4. Лізаційних процесів у світовій економіці матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2010 р м. Ужгород Ужгород, УжНУ, 2010

  Документ
  глобалізаційних процесів у світовій економіці [Текст]: Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції: Ужгород,  26-28 квітня 2010 р. / М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет; відповід.
 5. Теоретичні основи управління діяльністю спортивних організацій

  Лекція
  6. История физической культуры и организация физической культуры и спорта в СССР. Методическое пособие для студентов заочного отделения институтов физкультуры.

Другие похожие документы..