Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
5.1. Поточний контроль за виконанням установлених планів, процедур, запровадження заходів з підвищення ефективності підприємства та його підрозділів ...полностью>>
'Пояснительная записка'
Данная программа предназначена для студентов гуманитарных факультетов МГПУ, изучающих дисциплину «Технические и аудиовизуальные средства обучения» в ...полностью>>
'Литература'
Защита состоится «29» ноября в 10.00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 212.076.04 в Кабардино-Балкарском государственном университете им....полностью>>
'Реферат'
Диод Ганна – полупроводниковый диод, состоящий из однородного полупроводника, генерирующий СВЧ колебания при приложении постоянного электрического по...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)___________психології________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи

___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

_________Психологія травмуючих ситуацій_____________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__________спеціаліст_______________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_______психологія______________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_____________________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення__ЛНУ імені Івана Франка, філософський факультет, відділення психології_

(назва інституту, факультету, відділення)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

______ – 20___

______ПСИХОЛОГІЯ ТРАВМУЮЧИХ СИТУАЦІЙ__. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

(назва дисципліни)

за напрямом підготовки ____спеціаліст__, спеціальністю ____психологія___. - _______: ________, 20___.- __ с.

Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади):

Вовк А.О., кандидат психологічних наук, асистент кафедри психології

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________

Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.

Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________

_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.

“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

__________, 20__

 __________, 20__

 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Психологія травмуючих ситуацій”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань

психологія

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)

Модулів – 1

Напрям

Психологія управління

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування)

5-й

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин - 38

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 6

самостійної роботи студента – 1,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

10 год.

Практичні, семінарські

30 год.

Лабораторні

год.

Самостійна робота

10 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 40/10

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу – навчити студентів застосовувати набуті теоретичні знання з психології травматичних ситуацій, консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що пережили травматичну ситуацію.

Завдання курсу – ознайомити з основними теоретичними конструктами психології травматичних ситуацій, прищепити навички і знання, що допоможуть в майбутньому консультувати і надавати психологічну допомогу особам, що пережили травматичні ситуації.

Вимоги до знань та умінь студентів-слухачів даного курсу:

ЗНАТИ:

 • основні поняття кризової психології; теоретичні моделі посттравматичних стресових розладів, види, рівні реакцій на травматичну ситуацію, значення сімейного та інтерперсонального контексту при психологічних травмах, особливості переживання травматичного досвіду в дитячому віці;

 • принципи та підходи, на яких мають ґрунтуватись психологічна діагностика, консультування, психологічна допомога і корекція осіб, що пережили травматичні ситуації;

 • сутність основних психологічних проблем, з якими стикається психолог в роботі з особами, що пережили травматичні ситуації та шляхи їх розв'язання;

УМІТИ:

 • орієнтуватись в спектрі проблем, що виникають внаслідок травматичних ситуацій;

 • обстежувати та надавати психологічні консультації особам, що пережили травматичні ситуації;

 • проводити групові психокорекцій ні заняття з особами різного віку, що пережили травматичні ситуації різноманітної етіології різного ступеню важкості.

Міжпредметні зв’язки: клінічна психологія, психіатрія, психологічна профілактика насильства, соціальна психологія, психологія надзвичайних ситуацій, психотерапія та психокорекція

 1. Програма навчальної дисципліни

Лекції:

Змістовий модуль 1. Поняття психологічної травми та посттравматичного стресового розладу.

Тема 1. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки

 1. Поняття травмуючої ситуації. Її ознаки та різновиди.

 2. Історія вивчення психологічних реакцій на травмуючу ситуацію.

 3. Сприйняття травмуючої ситуації людиною. Види та рівні реакцій на травмуючу ситуацію.

 4. Динаміка психологічних реакцій при катастрофах.

Тема 2. Посттравматичний стресовий розлад

 1. Стрес, травматичний стрес та посттравматичний стресовий розлад.

 2. Нозологічні одиниці МКХ-10, пов’язані із травматичним стресом. Епідеміологія ПТСР та його діагностичні критерії.

 3. Теоретичні моделі ПТСР.

 4. Особливості посттравматичного стресу у дітей.

 5. Психодіагностика розладів, пов’язаних із травматичним стресом.

 6. Особливості психічних процесів і станів при ПТСР. Індивідуальні особливості переживання ПТСР.

 7. ПТСР і внутрішні конфлікти. Робота механізмів психологічного захисту (дисоціація).

 8. Аутодеструктивна поведінка і ПТСР. Консультування осіб, схильних до суїциду.

 9. Психологічні проблеми психолога при роботі з потерпілими від екстремальних ситуацій. Вторинний ПТСР психолога та його профілактика.

Змістовий модуль 2. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях

Тема 3. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях

 1. Психологічна підготовка до реального бою. Психологічні особливості комбатантів.

 2. Психологічні аспекти тероризму.

 3. Психологічні наслідки втягнення у деструктивний культ (секту).

 4. Стрес радіаційної загрози, його психологічні причини і наслідки. Поняття неперервної прихованої атомної паніки.

 5. Різновиди та психологічні наслідки насильства.

 6. Консультування дітей, що постраждали від насильства.

 7. Консультування жертв сексуального насильства.

 8. Консультування жертв сімейного насильства.

Тема 4. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція

 1. Особливості діяльності психолога у вогнищі екстремальної ситуації, основні правила та принципи.

 2. Психологічна допомога у кризових психологічних станах.

 3. Дебрифінг як метод роботи з потерпілими від екстремальної ситуації.

 4. Методи зняття психологічного напруження, робота з емоційними переживаннями потерпілих.

Змістовий модуль 3. Можливості та методи психологічної корекції при травматичних розладах

Тема 5. Методи психокорекційної роботи з потерпілими від травмуючих ситуацій

 1. Загальні особливості психокорекційної роботи з психологічною травмою.

 2. Особливості групової психокорекції в роботі з психологічною травмою.

 3. Когнітивно-біхевіоральний підхід до психологічної травми.

 4. Психодинамічний підхід в роботі з психологічною травмою.

 5. Тілесно-орієнтовані вправи та арт-техніки в роботі з психологічною травмою.

 6. Системна сімейна психотерапія в роботі з травматичними переживаннями.

 7. Кататимно-імагінативна психотерапія в роботі з психологічною травмою.

 8. Нейролінгівістичне програмування в роботі з психологічною травмою.

 9. Робота з травматичними екзистенціальними переживаннями.

 10. Методи саморегуляції психологічного стану особистості, їх різновиди та особливості застосування.

Практичні заняття:

Змістовий модуль 1. Поняття психологічної травми та посттравматичного стресового розладу.

Тема 1. Знайомство, виявлення очікувань, прийняття правил

Мета: моделювання роботи психокорекційної групи на початку її роботи, знайомство учасників, виявлення цілей та очікувань, встановлення правил.

 1. Вправа "Моє ім’я" [1, c. 108].

 2. Вправа "Альтернативний сценарій" [2, c. 93].

 3. Вправа "Пелюстки" [2, c. 119].

 4. Вправа "Компліменти" [3, c. 41].

 5. Вправа "Імпровізовані цілі" [2, c. 128]. Встановлення правил.

 6. Вправа "Коло вражень".

Тема 2. Усвідомлення власної унікальності, пошук внутрішніх ресурсів

Мета: оцінка пройденого життєвого шляху, узагальнення досягнень, пошук внутрішніх ресурсів.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Ніхто не знає" [3, с. 79].

 3. Вправа "100 запитань" [1, c. 144].

 4. Вправа "Книги мого життя" [1, c. 188].

 5. Вправа "Особистий герб" [2, c. 179].

 6. Груповий малюнок на тему "Мої досягнення".

 7. Вправа "Коло вражень".

Тема 3. Способи емоційної саморегуляції та релаксації, вирішення особистих проблем

Мета: пошук внутрішніх ресурсів, переведення дефіциту в ресурс, робота з інтеграції власного Я, розвиток дивергентності мислення у пошуку виходу з складних життєвих ситуацій.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Зірочка" [3, c. 39].

 3. Вправа "Моя проблема" [5, c. 223-224].

 4. Навчання способам емоційної саморегуляції та релаксації
  [1, с. 20-26, 46-124; 4, с.167-195].

 5. Вправа "Точка зору" [2, c. 128-131].

 6. Вправа "Коло вражень".

Змістовий модуль 2. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях

Тема 4. Робота з емоційними переживаннями, травмою, переведення дефіциту в ресурс

Мета: робота з емоційними станами, їх усвідомленням, вираженням, розумінням, вмінням встановлювати особистісні кордони, володіти власними емоціями та регулювати їх, пошук внутрішніх ресурсів, робота з травматичними переживаннями, переведення дефіциту в ресурс.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Живі руки" [3, c. 90].

 3. Вправа "Маски" [3, c. 132].

 4. Вправа "Фантом" [3, c. 86]. Зображення травми тілом.

 5. Медитація "Мій особистий простір" [3, c. 53].

 6. Вправа "Хода сили" [1, c. 75].

 7. Вправа "Коло вражень".

Тема 5. Конфронтація з екзистенційними феноменами

Мета: робота з переживаннями самотності, втрати життєвого сенсу, страхом смерті та відповідальністю, пошук внутрішніх ресурсів, переведення дефіциту в ресурс.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Три фотографії" [3, с. 137].

 3. Вправа "Принцип Сфумато" [3, c. 267].

 4. Вправа "Чотири речі, яких неможливо уникнути" [2, c. 70].

 5. Керована дискусія "Цикл втрати" (модель для обговорення проблем депресії та суїциду) [1, c. 164].

 6. Груповий малюнок "Сильні переживання в нашому житті".

 7. Вправа "Коло вражень".

Змістовий модуль 3. Можливості та методи психологічної корекції при травматичних розладах

Тема 6. Внутрішня інтеграція, розвиток відкритості новому досвіду, толерантності до невизначеності

Мета: робота із внутрішніми неадекватними обмеженнями, звільнення від них, інтеграція Я, пошук внутрішніх ресурсів, переведення дефіциту в ресурс.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Назви предмет" [1, c. 81-87].

 3. Вправа "Потік свідомості" [4, c. 188].

 4. Вправа "Я – справжнє та інвертоване" [2, c. 57].

 5. Вправа "Обмеження в моєму житті" [2, с. 60].

 6. Вправа "Сила мовлення" [3, c. 332].

 7. Вправа "Коло вражень".

Тема 7. Розвиток навичок постановки життєвих цілей, формування життєвої стратегії

Мета: робота з життєвою перспективою, формування образу бажаного майбутнього і пошук шляхів до нього.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа "Розподіл часу" [4, c. 171].

 3. Вправа "25 бажань" [1, c. 40].

 4. Міні-лекція "Здійснення мрій" [2, c.18].

 5. Вправа "Прожити місяць" [2, c. 18].

 6. Вправа "Ескіз ідеального життя" [3, c. 198].

 7. Вправа "Коло вражень".

Тема 8. Розвиток системи цінностей, усвідомлення власного життєвого сенсу

Мета: робота з усвідомлення власних життєвих цінностей та сенсів, переведення дефіциту в ресурс, пошук нових внутрішніх ресурсів.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Візуалізація «Чарівник» [1, c. 181].

 3. Вправа «Неадекватне переконання» [3, c. 45].

 4. Методика межових сенсів [2].

 5. Вправа «Послання світу» [4, c. 178].

 6. Вправа «Коло вражень».

Тема 9. Завершення групової роботи

Мета: моделювання закінчення роботи психокорекційної групи, узагальнення здобутого досвіду.

 1. Проговорення незавершених почуттів.

 2. Вправа «Портрет по колу» [3, c. 62].

 3. Вправа «Валіза в дорогу» [3, c. 79].

 4. Вправа «Троянда і будяк» [3, c. 79].

 5. Вправа «Автобус» [1, c. 97].

 6. Медитація «Завершення» [2, с. 348].

 1. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Поняття психологічної травми та посттравматичного стресового розладу.

Тема 1. Травмуюча ситуація та її психологічні наслідки.

6

2

4

Тема 2. Посттравматичний стресовий розлад.

6

2

4

Разом – зм. Модуль1

12

4

8

Змістовий модуль 2. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях.

Тема 3. Особливості травматичного досвіду в різних соціальних ситуаціях

8

2

6

4

Тема 4. Екстрена психологічна допомога та кризова інтервенція

10

2

4

Разом – зм. Модуль 2

18

4

10

4

Змістовий модуль 3. Можливості та методи психологічної корекції при травматичних розладах

Тема 5. Методи психокорекційної роботи з потерпілими від травмуючих ситуацій

10

2

12

6

Разом – зм. модуль 3

10

2

12

6

Усього годин:

40

10

30

10Скачать документ

Похожие документы:

 1. Робоча програма навчальної дисципліни політична еліта (шифр І назва навчальної дисципліни)

  Документ
  В умовах демократизації суспільних відносин важливого значення набуває дослідження проблем політичної еліти, що має великий науково-пізнавальний інтерес і практичну значимість.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів (назва дисципліни) (8)

  Документ
  Мета курсу «Психологія релігії» - ознайомлення студентів із основними етапами розвитку психології релігії як самостійної дисципліни; базовими теоретичними підходами (як вітчизняними,
 3. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 -«Менеджмент») харків хнамг 2008

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 - «Менеджмент») / Укл.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки: політологія 040301, спеціальністю політологія 040301, 2010 р с. Робоча програма складена

  Документ
  Історія політичних вчень (Зарубіжні політичні вчення ХХ століття): Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету за напрямом підготовки: політологія 7.
 5. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 «Туризм» галузі знань 0201 «Культура»

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0504 - «Туризм» (галузі знань 0201- «Культура», 1401 – «Сфера обслуговування» напряму підготовки
 6. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «історія туризму» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки «Туризм»)

  Документ
  Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Історія туризму» (для студентів за напрямом підготовки 0504 «Туризм» спеціальності 6.050400 «Туризм»).

Другие похожие документы..