Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Иметь представление о биологических и социальных свойствах человека, базовых потребностях, влиянии экологических факторов на здоровье, лимитирующих ф...полностью>>
'Документ'
АГТУ. Заочное отделение....полностью>>
'Документ'
реклама (разработка и проведение рекламных (медийных) кампаний: размещение прямой рекламы в газетах и журналах, реклама в сети Internet; креатив, граф...полностью>>
'Документ'
Управління правового забезпечення та захисту інформації, управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності, відділ зведених роб...полностью>>

Наукове видання Матеріали ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. IV харків 2010 ббк 73 І 57

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ПРОФЕСІЙНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ КОМП’ЮТЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ)

Панченко В.І., Панченко О.М.

Національний технічний університет

"Харківський політехнічний інститут", м. Харків

Гру в настільний теніс використовують у якості спеціального тренувального засобу для підготовки фахівців різних спеціальностей. В якості прикладів можна навести Барчукову Г.В. (доктор педагогічних наук, професор, заслужений робітник Вищої школи РФ, заслужений професор РГУФК, майстер спорту з настільного тенісу), Ландика В.І. (доктор економічних наук, академік, президент Федерації настільного тенісу України) та інших.

Аналіз літературних джерел та результати соціологічних досліджень фахівців та студентів з комп’ютерних спеціальностей дозволяє припустити, що основними професійними якостями наряду з володінням засобами комп’ютерної техніки є: комунікативність, аналітичне мислення, оперативна пам’ять та мислення, креативність, стійкість уваги, витривалість, спритність, швидкість реакції, сенсомоторна координація, чутливість дрібних м’язів пальців рук, здорова нервова, серцево-судинна та сенсорна системи та ряд вольових якостей таких як ініціативність, наполегливість, рішучість, емоційна стійкість.

В докладі розглядаються якості гравців в настільний теніс та зіставлення їх до відповідних професійних якостей студентів комп’ютерних спеціальностей, на основі проведених паралелей обґрунтовується можливий позитивний та негативний вплив цих якостей. В цілому показано, що всі наведені вище якості притаманні гравцям в настільний теніс, і їх тренування в настільному тенісі може прискорити розвиток подібних якостей в професійній діяльності, та навпаки: підвищення рівня навичок при роботі з комп’ютерною технікою може надати додаткові результати в спортивному напрямку розвитку студента.

Відповідно до виконаного аналізу розглянуті шляхи щодо побудови автоматизованої системи по індивідуальному плануванню фізичного навантаження студента заняттями настільним тенісом з метою підвищення його професійних якостей. Для організації процесу самонастроювання системи обраний механізм генетичних алгоритмів, за допомогою якого в результаті еволюції проміжних рішень формується оптимальний режим проведення фізичних вправ.

ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Олейник Н.А., Дармофал Э.А., ХГАФК

В докладе рассматривается возможность создания общей компьютерной базы данных для разработки мероприятий и инструкций по охране труда для высших учебных заведений физической культуры.

В качестве основополагающих принципов создания общей компьютерной базы данных используются:

 • первичность общевузовских мероприятий по охране труда для педагогического состава, работников служб обеспечения и студентов;

 • согласованность мероприятий, проводимых в рамках различных подразделений вуза с общевузовскими мероприятиями и с учетом специфики каждого конкретного подразделения;

 • согласованность индивидуальных мероприятий и программ по обеспечению жизнедеятельности сотрудников конкретных категорий с мероприятиями, проводимыми в рамках различных подразделений вуза и с общевузовскими мероприятиями.

Учитывается специфика обозначенной категории высших учебных заведений, в которых аудиторные занятия сопутствуют с тренировочными занятиями в спортивных залах и на стадионах.

Для каждого из видов учебной деятельности, в соответствии с мероприятиями, проводимыми в рамках различных подразделений вуза и с общевузовскими мероприятиями, разрабатываются отдельные виды мероприятий.

Отдельным видом плановых мероприятий являются мероприятия по обеспечению личной безопасности спортсменов на выездных тренировочных сборах и соревнованиях.

Создание подобной общей компьютерной базы данных, содержащей в себе весь список мероприятий с обоснованием их планирования под тот или иной вид деятельности, делает возможным составление инструкций по технике безопасности в «гибком варианте». При учете возможности возникновения различного вида экстремальных ситуаций в процессе тренировок и выступления на соревнованиях предлагаемая база данных заранее может быть использована в качестве рекомендательного материала.

Как показывает опыт, высшие учебные заведения спортивного профиля включают в базу предметов необходимого изучения только две дисциплины, касающиеся личной безопасности: «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда» и «Гражданская оборона». Давая общеобразовательные понятия, эти дисциплины не могут служить базовыми для учета специфики работы профессиональных спортсменов и тренеров. Внедрение общей компьютерной базы данных в учебный процесс может значительно повысить качество обучения.

МОДЕЛЮВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ РОЗВИТКУ КОМПЛЕКСНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Адаменко М.І., Клименко О.А.,

ХДАФК

У доповіді запропоновані основи моделювання розвитку комплексної надзвичайної ситуації. Під комплексною надзвичайною ситуацією розуміється послідовний процес розвитку реципієнт них аварій або (та) надзвичайних ситуацій, що ініційовані первинною аварією або надзвичайною ситуацією.

У якості піддослідного розглядається будь який об’єкт з точки зору можливості виникнення на ньому надзвичайної ситуації. Під об’єктом будемо розуміти систему, яка складається з m компонентів (структурних одиниць), які згруповані за якимось спільним призначенням та мають залежність один від одного. Обговоримо те, що взаємозалежність компонентів системи «об’єкт» дає можливість зробити висновок про те, що аварійна ситуація або аварія на одному компоненті призводить до виникнення аварійної ситуації або аварії на хоча б ще одному, або всіх інших компонентах системи. Таким чином виникнення аварійної ситуації або аварії хоча б на одному компоненті системи є ознакою виникнення аварійної ситуації або аварії для всієї системи в цілому.

В свою чергу аварія на рівні об’єкту з плином часу або в сукупності з іншими чинниками може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій об’єктового рівня та/або поза об’єктового рівня.

Потрібно також звернути увагу на те, що будь яка надзвичайна ситуація при достатньому часі без локалізації та ліквідації наслідків ініціює інші надзвичайні ситуації та перетворюється на комплексну надзвичайну ситуацію з необмеженою кількістю надзвичайних ситуацій первинної послідовності, вторинної послідовності і т. ін.

Потрібно відзначити, що первинна надзвичайна ситуація районного рівня перейде в міський рівень, якщо її не ліквідувати, через досить тривалий час, а надзвичайні ситуації первинної та вторинної послідовності набудуть міський рівень значно швидше, оскільки мають інший вид поширення.

Створення реальної моделі для кожного окремого об’єкту дає можливість уразити об’єкт найбільш ефективно, у тому ж числі неявно, не напряму, з мінімальними витратами зусиль та з максимальними наслідками. Та навпаки, - дослідження всього комплексу зв’язків та оточення об’єкту і планування профілактичних заходів надає можливість зробити об’єкт практично не уразливим.

Моделювання процесів розвитку комплексної надзвичайної ситуації на об’єктах проводилося згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій.

СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ об’єктів, які знаходяться під охороною та обороною внутрішніх військ за критеріями уразливості

Довбня В.В.,

Штаб ВВ МВС України

Доповідь присвячено відпрацюванню інформаційних основ для планування дій підрозділів різного підпорядкування при виникненні надзвичайних ситуацій на терористично уразливих об’єктах.

Для забезпечення первинного банку інформаційних даних всі об’єкти повинні бути поділені на категорії за відповідним головним сумарним показником (ГСП) у балах.

Балову оцінку за усіма пунктами отримують експертним шляхом. вагові коефіцієнти відпрацьовуються для головної відповідальної структури та окремо для усіх структур підтримки з подальшим погодженням та визначенням терміновості прибуття.

Уразливість об’єкту виявляється виходячи з його характеристик. Для прикладу візьмемо наступні:

1. Привабливість об’єкту для атак терористів визначається параметром N1, який залежить від складових компонентів X, що мають відповідний ваговий коефіцієнт – α, з сумарним ваговим коефіцієнтом – K1:

 • соціальне значення об’єкту;

 • можливі наслідки надзвичайної ситуації на об’єкті;

 • рівень досяжності об’єкту (постійна охорона підрозділами внутрішніх військ, охорона підрозділами воєнізованої охорони, спостереження сторожами тощо)

2. Імовірність виникнення природних надзвичайних ситуацій визначається параметром N2, який залежить від складових компонентів Y, що мають відповідний ваговий коефіцієнт – β, з сумарним ваговим коефіцієнтом – K2:

 • кліматологічні характеристики території об’єкту;

 • геологічні характеристики території об’єкту.

3. Імовірність виникнення техногенних надзвичайних ситуацій на об’єкті визначається параметром N3, який залежить від складових компонентів Z, що мають відповідний ваговий коефіцієнт – λ, з сумарним ваговим коефіцієнтом – K3:

 • рівень технічної оснащеності об’єкту;

 • ступінь зношеності обладнання об’єкту;

 • використання небезпечних матеріалів і речовин у технологічному процесі на об’єкті;

 • наявність систем технологічної безпеки

Сумарний показник уразливості буде розраховуватися для кожного об’єкту окремо. Створення вказаної бази даних стане підґрунтям для комплектування реєстру потенційно уразливих об’єктів.

PHYSICAL MODELLING OF WIRELESS SENSOR NETWORKS FOR THEIR POWER CONSUMPTION OPTIMIZATION

Skoblikov O.Y.

Research and Design Institute “Molniya”, NTU “KhPI”

The effectiveness of wireless sensor networks (WSN), which are usually designed for gathering environmental information, its preprocessing and broadcasting on wireless channels, depends on many factors. The majority of tiny WSN nodes distributed over large area have their independent supply sources, thus low power consumption is one of the strong demands.

The amount of energy consumed by a node generally depends on two main factors: hardware implementation and computer algorithm of the node. Low-consumption microcontrollers (MC) and radio transceivers are being rapidly improved nowadays by a number of hardware vendors. Meanwhile, the problem of power-effective algorithms can be solved only by WSN architects using the following methods: minimizing computational resources for solving an urgent problem, effective usage of MC sleep and idle modes, switching off unnecessary MC peripherals and even software management of MC frequency and supplying voltage. However, the most effective way to save node battery charge is to abate the quantity and the duration of communication sessions inside the network. Analog radio transceiver is usually the main power consumer within a node and while operating, it increases input current in times.

Practically, architects try to follow Zigbee/IEEE 802.15.4, which is the only world recognized standard in the field of WSN. However, Zigbee stack limits the effectiveness of the described power-saving methods. This means that one has to process constant measurements of energy, consumed by a node as well as by its blocks and separate electric circuits in order to track the practical effect gained by implementation of power-saving software approaches.

It can be achieved by physical modeling of WSN segment. However the toolkits recommended by Zigbee vendors are usually designed to connect Zigbee radios to PC. This recommendation contradicts the given concept, as the model designed in such a way does not contain MC, whose software is being optimized. In contrast to this, wireless modem XBee Microlab for Zigbee networks, designed by the author, can be used as a transceiver block in any MC system based on 5V logic. XBee Microlab supports the concept of assembling WSN nodes from primitives and enables to measure precisely the power consumption for each separate block.

As a result, a set of the most effective power-saving techniques can be figured out and implemented, that leads to augmentation of the battery lifetime and thus diminishes the costs needed for maintenance of WSN.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТИПУ ВХІДНОГО ПОТОКУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМ МАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ З ПРИОРИТЕТАМИ

Козіна О.А., Басістий О.С.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Функціонування Internet базується на наскрізному режимі обслуговування пакетів даних без орієнтації на установку з'єднання. Такий режим має на увазі негарантовану доставку інформації з використанням протоколів TCP/IP. Незважаючи на те, що відсутність орієнтації на установку з'єднання робить Internet більш гнучкою та стійкою до збоїв, динаміка переданих потоків даних робить її схильної до перевантажень, які чаші всього виникають у місцях стику двох мереж із пропускними здатностями, що значно розрізняються.

Існують схеми диференціювання обслуговування потоків даних, при яких припускається розподіл мережного трафіка на класи на основі вимог до якості обслуговування. Кожний клас трафіка диференціюється й обробляється мережею відповідно до заданого для цього класу механізму забезпечення якості обслуговування (Qo). Qo забезпечує наскрізну гарантію передачі даних і контроль за засобами підвищення продуктивності IP-мережі, такими, як алгоритми розподілу ресурсів, комутація, маршрутизація, механізми обслуговування черг і механізми відкидання пакетів. Відповідно до цих параметрів алгоритм обслуговування повинен планувати порядок передачі або передачі поставлених у чергу пакетів.

У даній роботі ефективність Qo розглянута на основі імітаційного моделювання механізмів обслуговування черг засобами GPSS World. Для цього розроблена модель системи масового обслуговування без втрат з 2, 8 і 16 серверами, у які надходять заявки з 8 типами абсолютних пріоритетів. Для всіх моделей реалізована дисципліна обслуговування «preemptive repeat», при якій обслуговування заявки з низьким пріоритетом після переривання її обслуговування заявкою з більшим пріоритетом починається цілком заново. Вхідні потоки даних, тобто заявок, представлялися експонентним, рівномірним і нормальним законами з однаковим математичним очікуванням. Порівняльний аналіз результатів імітаційного моделювання показав вплив обраних характеристик системи масового обслуговування на коефіцієнт завантаження серверів. Отримані результати можуть бути корисні також при виборі типів пріоритетів як у локальних, так і у глобальних мережах.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБОЛОЧКИ ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (САЙТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ)

Лимаренко В.В., Гугнин В.Н.

НТУ "ХПИ", г. Харьков

Данный доклад посвящен разработке программно-технического комплекса, предназначенного для обеспечения функционирования интерактивной системы дистанционного обучения. Программный комплекс создан на основе языков HTML и PHP с использованием CMS Joomla! 1.5 в виде Интернет-сайта, предназначенного для загрузки на сервер ВУЗа. Цель создания системы – минимизировать разрыв между дистанционным и очным обучением, обеспечить студентов возможностью дистанционного получения методических материалов, консультаций преподавателей или заданий на лабораторные, практические и т.п. работы. Также с помощью форума студенты получают возможность группового обсуждения тех или иных вопросов учебного процесса или предметов.

Система предоставляет возможность двух вариантов работы с сайтом:

 • свободный (в данном режиме любой посетитель сайта может получить доступ ко всем открытым материалам сайта в режиме просмотра или загрузки материала)

 • авторизованный (после регистрации на сайте – полный доступ ко всем материалам, в зависимости от уровня регистрации: «студент» или «преподаватель»).

Так же разработана система онлайн и офлайн тестов знаний студентов.

Подробно рассмотрена структура разработанного сайта и всех сервисов, которые им предлагаются. 

Особое внимание в ходе разработки было уделено модулю администрирования, который предназначен для работы преподавателей с сайтом. Благодаря использованию CMS Joomla! 1.5 любой преподаватель, даже не имеющий навыков программирования или администрирования сайтов, сможет выполнять администрирование своей страницы. Курс обучения преподавателей работе с сайтом занимает менее одного часа.

СОЗДАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ НА БАЗЕ ПРОГРАММЫ MACROMEDIA FLASH 8 ДЛЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Лимаренко В.В., Гугнин В.Н.

НТУ "ХПИ", г. Харьков

Всего лет двадцать назад процесс представления учебных материалов преподавателем на уроке в основном сводился к написанию выкладок и схем на доске. Конечно, уже тогда применялись учебные кинофильмы, телеуроки, слайды, графические материалы. Однако все эти наглядные и даже анимированные схемы были готовым продуктом — одинаковым для всех, а авторский материал, творчески переработанный учителем, отображался главным образом на доске.

Не будет особым преувеличением сказать, что коренное изменение положения дел произошло в связи с ростом популярности в образовательной среде такого инструмента, как Macromedia Flash.

Flash предоставляет для создания наглядных учебных пособий следующие возможности:

 • уникальное сочетание графического редактора и простого средства создания озвученной анимации;

 • создание автоматической анимации движения и формоизменения без покадровой прорисовки и программирования;

 • наличие визуального редактора для создания простой анимации в сочетании с мощным объектно-ориентированным языком программирования (ActionScript) для создания сложных проектов;

 • создание Web-контента и мультимедийных презентаций, учебных CD-ROM и т.п.

В докладе рассмотрена технология создания мультимедийных учебных пособий на базе программного пакета Macromedia Flash 8. Приводятся примеры различных подходов к созданию пособий. Рассмотрены плюсы и минусы данной технологии. Так же приведены результаты практического использования данных учебных пособий в ходе лабораторных работ по дисциплине «Компьютерная графика».

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ В СИСТЕМАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Лимаренко В.В., Гугнин В.Н.

НТУ "ХПИ", г. Харьков

Для системы дистанционного образования исключительное значение имеют средства и методы контроля знаний. Для повышения объективности контроля чрезвычайно важно унифицировать "измерительную шкалу обученности".

Удобным инструментом педагогической диагностики знаний, в особенности для заочной и дистанционной систем образования, являются компьютерные тесты.

В настоящем докладе описывается один из методов разработки и использования диагностирующих компьютерных тестов.

В докладе рассмотрены проблемы организации тестирования в системах дистанционного обучения. Рассмотрены разные варианты организации тестов. В виде примера приведен оффлайн вариант теста для системы дистанционного обучения.

Программа-тест предназначена для проведения компьютерного тестирования уровня знаний студентов. Программный комплекс может обеспечить беспристрастность при оценке знаний. Также благодаря программе можно провести одновременное тестирование произвольного количества студентов, а студенты могут самостоятельно оценить уровень своих знаний.

Программа-тест имеет следующие возможности:

1. Обеспечивает одновременное тестирование произвольного количества студентов;

2. Не имеет привязки к какой-то одной тематике;

3. Возможно произвольное количество вопросов в тесте;

4. Обеспечивает возможность выбора из 6 вариантов ответа;

5. Выполняет следующие операции:

• добавление, удаление или изменение записей о лице, которое проходит тест;

• добавление, удаление или изменение вопросов теста;

• вывод результатов теста на печать, монитор или в файл;

• подсчет набранных баллов;

• доступ к административной части программы по паролю;

• изменение пароля при необходимости.

Применение физических моделей для оценки генераторов случайных чисел

Соловей А.С., Рисованный А.Н.
Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харьков.

Ещё задолго до появления ЭВМ появилась необходимость в получении случайных чисел. Классическими предметами для генерации в повседневной жизни являются монета, кубик для костей, колода карт.

С появлением вычислительной техники необходимость в генерации случайных чисел стала очевидной. Случайные числа используются в ПО криптографии, ИИ, компьютерных играх и др.

Первые алгоритмы генерации (метод серединных квадратов, метод серединных произведений) со временем показали свою ненадёжность и от них отказались. Появилась необходимость в проверке качества ГСЧ. Производится проверка по двум направлениям.

Проверка на равномерность распределения включает проверку близости статических параметров характерным для равномерного случайного закона (, , ), частотный тест (соответствие процента чисел попавших в интервал проценту занимаемому в диапазоне генерации) и проверку по критерию «хи-квадрат».

П

а – идеальный кластер

б – кластер полученный DLA

в – кластер из 1 000 000 частиц

роверка на статистическую независимость
– проверка на  частоту цифр в последовательности и проверку появления серий из одинаковых цифр.

Для наглядного, визуального представления результатов отработки ГСЧ предлагается использовать алгоритм DLA (агрегация ограниченная диффузией).

Алгоритм позволяет генерировать фрактальные кластеры, путём стохастического движения частиц. Поступают таким образом: в центре замещают начальную (затравочную) частицу, после чего с равноудаленных от центра точек поочерёдно выпускают частицы, которые перемещаясь хаотически, приближаются к центральной частице или кластеру и присоединяются к нему. Именно хаотичность движения позволяет определить качество и скорость работы ГСЧ.

Получение «веток» значительно превышающих по длине остальные свидетельствует о плохой равномерности распределения, тогда как получение похожих кластеров в серии тестов свидетельствует о статистической зависимости. Общее же время генерации позволит определить время работы ГСЧ.

Розробка Й дослідження тривимірної моделі утворення спіральних галактик

Заполовский Н.И., Потапенко Д.А.,

Национальный технический университет
«Харьковский политехнический институт», г. Харько
в

В роботі представлено опис розробки програмного продукту для моделювання спіральних галактик та її аналізу. Актуальність роботи обумовлена, з одного боку, великим інтересом вчених до теми створення спіральних галактик, з іншою іі недостатньою ступенем вивченості. Розгляд питань зв’язаних з даною тематикою являє собою як теоретичну так и практичну значимість. Вивчення складних і віддалених об'єктів, таких як, наприклад, космічні тіла, зірки й зоряні системи далеко не завжди можливо здійснити безпосередньо експериментальними методами, а вивчення їх становить значний інтерес із погляду формування сучасної наукової картини миру.

Метою роботи було створення ефективного програмного продукту для моделювання спіральних галактик. Програмний продукт мав надавати максимум зручності для аналізування утворення спіральних галактик у тривимірному простору, а також мав надавати певні результати, максимально схожі на реальні спіральні галактики. У роботі розглядаються окремо як опис моделі у двовимірному просторі та тривимірному.

Оцінка схожості мала бути не тільки по якісним характеристикам, але також і по характеристикам властивим спіральним галактикам, наприклад наявність та розміри балджу у середині галактиці.

У роботі досліджувались окремо якісні характеристики моделювання, та ефективність самої програми. Наприклад часові якості – час моделювання утворення спіральної галактики. Були застосовані сучасні методи розробки програмного забезпечення як архітектурні так і властиві до апаратного забезпечення комп’ютерів. Робота містить опис розробки програмного продукту та методи оптимізації моделі. Результати оптимізації були наведені у вигляді діаграм.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Наукове видання Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції учотирьох частинах Ч. III харків 2010 ббк 73 І 57

  Документ
  Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (12-14 травня 2010 р.

Другие похожие документы..