Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебная программа курса'
Учебная программа по дисциплине «Социология культуры» составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта Российской ...полностью>>
'Доклад'
Публичный доклад об итогах работы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением англ...полностью>>
'Документ'
Появление в 1971 г. первого четырехразрядного микропроцессора было настолько стремительно, что он опередил появление в 1972 г. нового технического те...полностью>>
'Документ'
Lass, o Welt, o laЯ mich sein! Locket nicht mit Liebesgaben, LaЯt dies Herz alleine haben Seine Wonne, seine Pein! Was ich traure weiЯ ich nicht: Es ...полностью>>

Реферат врезультаті виконання ндр створена комп'ютерна технологія сфігмометричних досліджень з більш високими точностними характеристиками за рахунок використання

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

25-014-10 4

УДК 615.47; 616Ф7; 681.73 ДРНТІ 76.13

Розробка методів та засобів вимірювання параметрів серцево-судинної системи людини

Підченко С.К., Таранчук А.А.,Онольська Г.Є., Стецюк В.І., Лаба О.А., кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектроніки та зв'язку Хмельницького національного університету; кандидат технічних наук, доцент кафедри радіоелектроніки та зв'язку Хмельницького національного університету; викладач Хмельницького політехнічного коледжу; старший викладач кафедри радіоелектроніки та зв'язку Хмельницького національного університету; лаборант кафедри зв'язку та інформатизації НАДПСУ відповідно; телефон: (0382) 70-69-06.

Ключові слова: сфігмографія, пульсова хвиля, серцево-судинна система, операція, вимірювання, захворювання, терапевтичне дослідження, полікардіографія, стан міокарду, танометр, конструкція.

РЕФЕРАТ

В результаті виконання НДР створена комп'ютерна технологія сфігмометричних досліджень з більш високими точностними характеристиками за рахунок використання високостабільного п'єзорезонансного датчика тиску та сучасних методів цифрової обробки сигналів пульсової хвилі. Дана технологія надає можливості як по її самостійному використанню, так і для проведення полікардіографічних діагностичних процедур спільно з апаратурою електрокардіографічного комплексу.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - підвищення достовірності діагностики патології артеріального русла кінцівок шляхом впровадження багатоканальної сфігмометрії.

ОПИС ПРОЕКТУ

Об'єкт дослідження - апаратура комп’ютерної сфігмометричної діагностики параметрів серцево-судинної системи людини.

Метою розробки є побудова теоретичного базису, розробка методичного, алгоритмічного та апаратного забезпечення комп’ютерної сфігмометрії.

В результаті виконання проекту передбачається створення цифрової технології дослідження сигналів пульсової хвилі на базі серійно-придатної конструкції мікропроцесорного сфігмомстричного вимірювального каналу з високостабільним кварцовим первинним перетворювачем тиску, який має підвищені характеристики по точності та завадостійкості.

Принциповою ознакою здоров'я людини є стан її серця та судинної системи. Так. конгрес Європейського співдружності гіпертензії (ESH) (Мілан. 2007) констатував подальше збільшення рівня серцево-судинних захворювань і необхідність підвищення вірогідності їхньої діагностики шляхом збільшення кількості застосовуваних характеристик (маркерів) артеріального тиску. В „Об'єднаному посібнику з лікування артеріальної гіпертензії” була встановлена вимога вимірювання крім периферичних показників артеріального тиску (систолічного, діастолічного й частоти серцевих скорочень, вимірюваних стандартними тонометрами) показників центрального аортального тиску (ДАТ).

Методи дослідження гемодинаміки людини, які базуються на вивчення форми коливання миттєвого тиску крові в артеріях (сфігмометричні методи), посідають важливе місце серед терапевтичних досліджень і входять в якості невід'ємної складової частини до полікардіографії, а також мають самостійне значення при виявленні різноманітних вад серцево-судинної системи. Найбільш простими, частковими задачами сфігмометрії є вимірювання Артеріального тиску та частоти серцевих скорочувань (тонометрія). Існуючі сфігмометричні пристрої закордонних розробок (США. Японія. Голландія. П.Корея) працюють в автоматичному або напівавтоматичному режимі і дозволяють пацієнтові самостійно контролювати життєво важливі тонометричні показники, не надаючи інформації про тонку структуру пульсової хвилі, яка відображає стан міокарду та судин і безпосередньо діагнозувати хворобу чи прогнозувати її розвиток. В країнах СНД. як і в нашій державі, такі тонометри не виробляються і населення змушено купувати застарілі акустичні тонометри Короткова. які не дають можливості самостійного вимірювання, або іноземні за 80-120 доларів США. Апаратури ж для вивчення пульсових коливань в нашій країні практично немає зовсім.

Таким чином, розробка вітчизняних мікропроцесорних тонометрів, доступних для населення за ціною і здатних точно відтворювати форму пульсової хвилі, і комп'ютерних комплексів та технологій зняття і обробки артеріальних сигналів тиск} для діагностики серцево-судинної системи людини є актуальною проблемою як в науковому, так і в соціальному плані.

Застосування кварцових п'єзорезонаторів з модульованим міжелектродним зазором забезпечує досягнення розрізнювальної здатності при їх роботі в якості первинних вимірювальних перетворювачів повітряного тиску на рівні (0.05...0.08) мм.рг.сг. Це відкриває широкі перспективи побудови на базі цих прецизійних пристроїв вимірювальних електронних апаратів і систем для діагностики параметрів пульсових хвиль артеріального тиску та внутрішнього глазного тиску. Поєднання таких первинних перетворювачів з мікропроцесорною технікою дозволяє виявляти патології серцево-судинної системи людини на ранніх стадіях, а також підвищувати діагностичну цінність вимірювальних процедур.

Введення вимірювальних термометричних та фонографічних модулів поширює обсяг діагностування стану пацієнта.

Крім того, наявність вимірювального каналу з такими високими метрологічними характеристиками і робота в частотному вихідному базисі дозволить реалізувати принципово нові типи медичних вимірювань, наприклад, безманжентне вимірювання артеріального тиску з передачею інформації по радіоканалу, що вельми важливе для систем Холтер - моніторингу, математичне модулювання кінцівок тіла, відтворення аортальних пульсових коливань на базі периферичних вимірювань та інші. Це дає можливість сімейному лікарю підключатися до мережі спеціалізованих медичних установ і отримувати оперативні консультації.

Роботи в галузі комп'ютерної сфігмометрії виконувались піл керівництвом професора Ф.Ф. Колпакова з 1990 р. В 1992-93 p.p. ОКБ РЕМ „Титан”, м. Хмельницький і AT „РОДОН”, м. Івано-Франківськ займались розробкою вітчизняного тонометру „Станіслав ТОН-01” і залучили до цієї роботі в межах ДНТП „Здоров'я” цей колектив і стан виконання проекту досяг випуску дослідного зразка. Не зважаючи на позитивні результати, роботи були припинені за браком фінансування. З того часу дослідження і розробки проводяться на ініціативних засадах. Отримані результати показують, що є реальна можливість протягом трьох років розробити серійно-придатну апаратуру і комп'ютерні технології знімання та обробки сфігмометричних, фонометричних і температурних сигналів, що суттєво поліпшить діагностику та лікування захворювань населення України і дасть можливість реалізувати на цій платформі багатоцільову діагностичну систему.

За період роботи в галузі сфігмометрії та електронних пристроїв, на базі яких будується сфігмометричний вимірювальний канал, колективом авторів надруковано більш трьох десятків наукових робіт - статей, тез доповідей, отримано три патенти Росії та три патенти України, підготовлено до захисту і захищено чотири кандидатські дисертації, по цій тематиці ведуть наукову роботу три аспіранти.

В результаті проведеного аналізу існуючих технічних рішень показано, що основним недоліком аналогічних пристроїв закордонного виробництва є використання датчиків тиску з невисокими точностними характеристиками, що значно обмежує їх функціональні можливості. Вітчизняні аналоги даної розробки відсутні.

Під час виконання проекту проведені теоретичні та експериментальні дослідження в галузі реалізації потенційних можливостей первинних перетворювачів на базі кварцових резонаторів. Показано, що реалізація потенційних можливостей сфігмографічних систем можлива при використанні п'єзорезонансних датчиків тиску з модульованим міжелектродним зазором (ММЗ), які забезпечують підвищені точність і розрізнювальну здатність.

Розроблена математична модель кварцового датчика тиску з ММЗ дозволила провести аналіз характеристик керування кварцових резонаторів, що забезпечило значне підвищення інформаційної девіації частоти за малих (мікронних) змін величини зазору.

Для реального первинного вимірювального перетворювача (ПВП) з ММЗ на основі п'єзорезонатора AT - зрізу експериментально отримана модуляційна (градуювальна) характеристика, що дозволило зробити висновок про можливість роботи ПВП в двох режимах: лінійному га нелінійному. Отримано аналітичні залежності між тривалістю перехідних процесів і тепловим станом п'езорезонатора датчика з ММЗ та розроблений алгоритм експериментального дослідження температурно - динамічного впливів на точності характеристики ПВП з ММЗ.

Дослідження вимірювального перетворювача пульсуючого тиску на основі кварцового резонатора з модульованим міжелектродним зазором дозволило розробити первинний вимірювальний перетворювач (датчик) з високими метрологічними характеристиками: його розрізнювальна здатність складає г = 0.05 мм рт.ст. при динамічному діапазоні Р = [0, 300] мм рт.ст., що відповідає рівню кращих закордонних зразків і забезпечує можливість прецизійного знімання сфігмограм.

Детальний аналіз принципів вторинного вимірювального перетворення показав високу ефективність апроксимованого підходу при перетворенні виду „тиск-частота-період-код” з використанням мікропроцесора. Застосування перетворювачів даного типу винятково перспективно при побудові приладів, у яких не накладаються жорсткі обмеження на ширину спектру відтвореного сигналу (наприклад, тонометрів осцилометричного типу, де припустиме Fmax від 20 до 25 Гц). У цьому випадку можна використовувати елементну базу з середньою швидкодією і будувати недорогі прилади, придатні для масового споживання.

В ході виконання проекту розроблена ескізна документація, виготовлений та налагоджений дослідний зразок вимірювального сфігмографічного канату визначення параметрів пульсової хвилі артеріального тиску людини на базі датчика з модульованим міжелектродним зазором. розроблено алгоритмічне і програмне забезпечення експериментальних досліджень серцево-судинної системи людини.

Проведені експериментальні дослідження центрального пульсу пацієнтів різних вікових категорій, надані рекомендації щодо запропонованих методик досліджень та використання сфігмографічного каналу.

По результатам проведених робіт сформульовані технічні вимоги до комп'ютерних сфігмографічних комплексів вимірювання параметрів серцево-судинної системи людини.

Метод вимірювання сфігмограм застосовується в сфігмографах фірм ООО «Нейрософт» (Поли-Спектр-СРПВ. Росія). Fukuda Denshi (VaSera-1000. Япония). Artech Medical (Complior-01. Франція).

VaSera-1000 (Fukuda Denshi. Японія) - це система неінвазивпого загального обстеження стану судин, сфігмограф, який дозволяє проводити оцінку атеросклерозу вимірюванням швидкості розповсюдження пульсової хвилі. Система дозволяє визначати індекс тиску, змінного артеріального тиску на чотирьох кінцівках людини та розраховувати швидкість розповсюдження пульсової хвилі вимірюванням плетизмограми за допомогою манжет, закріплених на чотирьох кінцівках, електрокардіограми, фонокардіограми, реєстрацією пульсації на сонній та стегновій артеріях.

Апарат "Complior-ОГ" фірми "Artech Medical" (Франція) з'єднується з персональним комп'ютером. П'єзодатчики встановлюють на сонну, стегнову, лучеву артерії під візуальним (на моніторі) та автоматичним якісним контролем. Час запізнювання пульсової хвилі та її швидкість визначається автоматично за допомогою програмного забезпечення приладу після введення величини відстані між датчиками, яка вимірювалася сантиметровою стрічкою.

Принцип дії відомого приладу фірми MICRO- MEDICAL «Pulse Trace PWV» побудований на отриманні пульсового коливання виміряного за допомогою ультразвукового доплерівського датчика, що закріплюється на сонній артерії пацієнта. Розрахунок швидкості розповсюдження пульсової хвилі здійснюється за запізненням сигналу між вимірюваними одночасно кардіограмою та сфігмограмою.

Однією з характеристик «Pulse Trace PWV» є його компактність. «Pulse Trace PWV» складається з кольорового екрану, доплерівського датчика (4 МГц). 3-х провідного ЕКГ кабелю, мас вбудований термопринтер та пам'ять на 200 вимірювань. Це прилад останнього покоління, що дозволяє швидко й ефективно здійснити оцінку артеріальної ригідності/еластичності та виявити дисфункцію ендотеля - ранніх маркерів розвитку серцево-судинних захворювань.

До недоліків описаних вище існуючих сфігмометричних пристроїв закордонних розробок слід віднести недостатню точну відтворення пульсової хвилі при вимірюваннях, що не дає повної інформації про тонку структур}- пульсової хвилі, яка відображає стан міокарду та судин і безпосередньо дозволяє діагнозувати хворобу чи прогнозувати її розвиток.

Аналогів таких пристроїв в Україні не виробляється, а іноземні пристрої такого типу коштують дуже дорого. Наприклад, пристрій «Pulse Trace PWV» фірми MICRC- MEDICAL коштує 14256 євро. що приблизно в три рази дорожче по зрівнянню з запропонованим пристроєм (пристроєм, який планується виготовляти).

Для розрахунку економічного ефекту оберемо даний пристрій в якості аналога. Орієнтована кількість медичних закладів, в яких може застосовуватись запропонований пристрій "BIOTON" - 30 для Хмельницької області. Із розрахунку придбання як мінімум 3 прилади на медичний заклад, загальна потреба області в даному приладі - 90 штук. Очікуваний економічний ефект від впровадження одного приладу приблизно - 98100 гривень, а для області складатиме: 98100x90=8829000 гривень. Відповідно для України, очікуваний економічний ефект при закупівлі медичними закладами 5000 штук пристроїв "BIOTON" буде складати - 490500000 гривень.

Споживачами наукових розробок можуть бути промислові підприємства: AT "Медтехніка", м. Харків; AT РЕМА. м. Львів; ПО "Новатор", м. Хмельницький; наукові медичні заклади; Інститут терапії, м. Харків; ННЦ „Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска” АМН України; лікувально-профілактичні заклади України та області ін.

В результаті виконання НДР створена комп'ютерна технологія сфігмометричних досліджень з більш високими точностними характеристиками за рахунок використання високостабільного п’єзорезонансного датчика тиску та сучасних методів цифрової обробки сигналів пульсової хвилі. Дана технологія надає можливості як по її самостійному використанню, так і для проведення полікардіографічних діагностичних процедур спільно з апаратурою електрокардіографічного комплексу.

Таким чином, розробка вітчизняної апаратури, доступної для населення за ціною і здатною точно відтворювати форму пульсової хвилі, а також комп'ютерних комплексів та технологій іняття і обробки артеріальних сигналів тиску для діагностики серцево-судинної системи людини є актуальною проблемою як в науковому, так і в соціальному плані.

17.09.13Скачать документ

Похожие документы:

  1. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

    Книга
    нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.

Другие похожие документы..