Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, -...полностью>>
'Курсовая'
Для подросткового возраста характер самооценки имеет особо важное значение. При этом надо отметить, что самооценка в подростковом возрасте очень уязв...полностью>>
'Документ'
Комплект состоит из 20 заданий, обеспечивающих закрепление, углубление и систематизацию знаний по основным темам, при одновременном формировании практ...полностью>>
'Документ'
Адрес: Украина, г. Харьков, ст.м. Советская, ул. Квитки-Основьяненко 4/6 (рядом с Органным залом)Телефон/факс: (057) 731-17-58  e-mail: ln@  Сайт: ...полностью>>

Курс лекцій Курс лекцій "Макроекономіка" рекомендований для використання в навчальному процесі

Главная > Курс лекцій
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ

ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Лебединська Л.Д.

МАКРОЕКОНОМІКА

Курс лекцій

Курс лекцій “Макроекономіка”

рекомендований для використання в навчальному процесі

рішенням Вченої ради ЧДІЕіУ

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.

Чернігів 2002

ББК 65.012.2

Л-33

Л-33 Лебединська Л.Д.

МАКРОЕКОНОМІКА. Курс лекцій для студентів еко-номічних спеціальностей вищого навчального закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

Рецензенти: Ю.В. Кирилюк,

кандидат економічних наук, доцент;

Л.О. Коваленко,

кандидат економічних наук, доцент

Курс лекцій “Макроекономіка”

рекомендований для використання

в навчальному процесі

рішенням Вченої ради ЧДІЕіУ

Протокол № 7 від 29 квітня 2002 р.

Лебединська Л.Д.

Л-33 МАКРОЕКОНОМІКА.

Курс лекцій для студентів економічних спеціальностей вищого навчаль-ного закладу. - Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2002. - 128 с.

ISBN 966-533-179-5

Посібник містить курс лекцій, в якому розглядаються теоре-тичні положення макроекономіки, її сутність та механізм реаліза-ції. Досліджуються провідні концепції та аналізуються моделі макроекономічної рівноваги, виявляються причини, що спонука-ють до кон’юнктурних коливань в економіці. Розкриваються особливості інфляційних процесів, безробіття, грошово-кредитної та фіскальної політики держави. Матеріал лекцій викладається у формі структурно-логічних схем.

Курс лекцій призначений для студентів, аспірантів, викладачів економічних спеціальностей вищого навчального закладу.

ББК 65.012.2

ISBN 966-533-179-5  Лебединська Л.Д., 2002

ЗМІСТ

стор.

Тема 1. Теоретичні основи макроекономіки ..........................

4

Тема 2. Макроекономічні показники та методи їх вимірю-вання .............................................................................

16

Тема 3. Система національних рахунків і національне ба-гатство ..........................................................................

26

Тема 4. Товарний ринок та економічна рівновага .................

36

Тема 5. Споживання, заощадження та інвестиції ..................

47

Тема 6. Інфляція ........................................................................

56

Тема 7. Фіскальна політика .....................................................

62

Тема 8. Грошово-кредитна політика ......................................

72

Тема 9. Ринок праці та соціальний захист населення ...........

80

Тема 10. Економічне зростання ..............................................

88

Тема 11. Макроекономічна політика в системі світового господарства ..............................................................

99

Тести .........................................................................................

109

Тема 1

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІКИ

  1. Зміст та структура макроекономіки.

  2. Предмет та методологія вивчення курсу.

  3. Задачі та функції макроекономіки.

  4. Економічна система як об’єкт макроекономічного аналізу.

Рекомендована література

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 5-14.

 2. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1994. - с. 39-56.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С. Будаговської. - Київ, Основи, 1998. - с. 219-220.

 4. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 10-28.

 5. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 14-18.

 6. Шишов А.Л. Макроэкономика. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАН-ДЭМ», Издательство ЭКМОС, 1997. - с. 4-28.

1.1. Зміст та структура макроекономіки

Макроекономіка досліджує господарську діяльність та взаємодію всієї сукупності економічних суб’єктів і формує наукові уявлення про функціонування еконо-міки на національному рівні.


Макроекономіка - це розділ сучасної економічної теорії, що вив-чає закономірності розвитку економіки як єдиного цілого.

Теоретичною основою дисципліни є:

 • теорія грошей;

 • теорія інфляції;

 • теорія зайнятості;

 • теорія економічних циклів;

 • теорія економічного зростання;

 • теорія економічної політики;

 • теорія зовнішньоекономічних відносин та інші.

Макроекономіка дозволяє знайти відповідь на питання:

?

 • Яким чином взаємодіють такі сукупні величини як безробіття та інфляція і як вони впливають на зрос-тання національних обсягів виробництва?

 • Які причини та наслідки інфляції і як її можна подо-лати?

 • Чим обумовлюється рівень зайнятості і як можна зменшити безробіття?

 • Від чого залежить економічна кон’юнктура?

 • Які причини макроекономічної нестабільності?

 • Чому одна нація багатша або бідніша від інших?

 • Яка роль держави в регулюванні макроекономічних процесів?

 • Який вплив міжнародних процесів на національну економіку?

Структурно-логічна схема курсу «Макроекономіка»

1.2. Предмет та методологія вивчення курсу

Макроекономіка вивчає економічний стан “здоров’я” держави в цілому. Предметом вивчення макроекономіки є аналіз ринкової системи. В центрі дослідження стоїть проблема ефективності, тобто як в умовах обмежених ресурсів досягти максимальної віддачі від здійснених витрат.

Об’єктом макроекономіки є національна економіка країни з урахуванням її відповідного типу, тобто історич-но визначеної економічної системи.


Предметом макроекономіки є механізм функціонуван-ня економічної системи.

Специфічність предмету макроекономіки

Методологія макроекономічних досліджень базується на поста-новці емпіричної задачі, виявленні реальних фактів, їх узагальненні і виведенні принципів або економічних теорій, які потім кладуться в основу розробки економічної політики держави.

Макроекономічний аналіз здійснюється на двох рівнях:

 1. Ex post (національне рахівництво) - базується на вивченні фактично до-сягнутих параметрів з метою своєчасного корегування макроекономічних концеп-цій.

 2. Ex ante (прогностичне моделювання) - прогнозування економічних про-цесів на майбутнє, моделювання можливих факторів впливу на значення макро-економічних показників.

1

сектор домашніх господарств

підприємницький сектор

державний сектор

закордонний сектор

.3. Задачі та функції макроекономіки

Задачі курсу

виявити:

 • як формується і функціонує ринковий механізм;

 • як досягається рівновага між виробництвом і споживанням;

 • які важелі використовуються державою для підтримки економічного зрос-тання і подолання спаду виробництва;

 • які важелі використовуються для регулювання інфляції, безробіття, боротьби з бідністю, підтримки життєвого рівня населення;

 • на яких принципах будується зовнішньоекономічна діяльність держави;

 • яким чином підтримується конкуренція, обмежується монополізм і створю-ється сприятливе середовище для розвитку бізнесу і т.і.

Функції макроекономіки

 • Пізнавальна функція - вивчення стійких причинно-на-слідкових зв’язків в економічному механізмі і побудова моделей економічних процесів на макрорівні.

 • Практична (прикладна) функція - розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення економічної системи з метою більш ефективного використання наявних ресурсів і кращого задо-волення суспільних потреб.

 • Виховна функція - формування нового типу економічного мислення і сучасного світогляду людини.

1.4. Економічна система

як об’єкт макроекономічного аналізу

Економічна система - це організаційний механізм, в рамках якого здійснюється економічна діяльність су-спільства.


Економічні зв’язки між суб’єктами господарювання

Організаційні форми господарської діяльності


Соціально-економічні відносини в залежності від форм власності

Господарський механізм


Фундаментальні принципи, що обумовлюють функціонування економічної системи:

 • Обмеженість економічних ресурсів (земля, капітал, трудові ресурси, підприємницькі здібності).

 • Необмеженість матеріальних потреб суспільства.

Фундаментальні закони макроекономіки

 • Закон зростання обов’язкових витрат

Суть цього закону полягає в тому, що економіка повної зайнятості завжди альтернативна, тобто вона повинна вибирати між вироб-ництвом певної кількості засобів виробництва та товарів широкого вжитку (див. рис. 1.1 і таблицю 1.1)

Таблиця 1.1

Альтернатив виробництва

Альтер-натива

Машини,

тис. шт.

Масло,

млн. кг.

A

15

0

B

14

1

C

12

2

D

9

3

E

5

4

F

0

5

Рис. 1.1.

Крива виробничих можливостей

Кількість одних продуктів, від яких треба відмовиться, щоб отри-мати певну кількість іншого продукту, називається обов’язковими витратами виробництва цього продукту. Зміст закону зростаючих обов’язкових витрат полягає у відсутності завершеної взаємозамін-ності ресурсів, які переходять із виробництва одного продукту для отримання більшої кількості одиниць іншого продукту.

 • Закон убуваючої дохідності

Цей закон визначає взаємозв’язок між витратами на виробництво і обсягом випуску продукції. Економічний зміст закону - додаткові витрати дають зменшений обсяг додаткової продукції.

 • Закон попиту

Попит (англ. demand) - це кількість товару, яку споживач в змозі купити по певній ціні за певний проміжок.

Зміст закону попиту - між ціною та величиною попиту (кількістю проданого товару) існує обернено пропорційна залежність (крива D-D на рис. 1.2).

Рис. 1.2. Графічне зображення законів попиту і пропозиції

 • Закон пропозиції

Пропозиція (англ. supply) - характеризує взаємозв’язок між ринко-вою ціною товару та його кількістю.

Зміст закону пропозиції - між ціною і кількістю запропонованого товару існує прямо пропорційний зв’язок (крива S-S на рис. 1.2).

Для кожного виду товарів на ринку є своя рівноважна ціна (точка PF на рис. 1.2), завдяки чому підтримується загальна рівновага еко-номічної системи і цілому.

Кругообіг доходів і витрат

Рис. 1.3. Схема кругообігу доходів та витрат

Із схеми кругообігу витікає основне правило обліку: усі витрати придбання продуктів та послуг обов’язково є доходом виробників цих продуктів. Кінцевий результат - зустрічні потоки економічних ресурсів та товарів і послуг (проти годинникової стрілки) та грошо-ві потоки доходів та споживчих витрат.

В залежності від форм власності на засоби виробництва і способу управління економічною діяльністю виділяють наступні типи еко-номічних систем:

 • Ринкова економіка - характеризується приватною формою власності на економічні ресурси і базується на використанні ринкового механізму регулювання економічних процесів.

 • Командно-адміністративна (планова) економіка - заснована на суспільній (державній) власності і базується на централізова-ному директивному державному плануванні діяльності всіх суб’єктів економічної діяльності.

 • Змішана економіка - передбачає існування альтернативних форм власності і поєднання ринкового і державного механізмів макроекономічного регулювання. Найтиповіші моделі змішаної економіки: американська, японська, шведська.

 • Перехідна економіка - проміжний період економічного розвит-ку в країнах, які здійснюють перехід від командно-адміністра-тивної (планової) економіки до змішаної економіки.

Особливості перехідної економіки:

 • нестабільність умов господарювання;

 • несформованість ринкової інфраструктури;

 • відсутність механізму саморегуляції економіки;

 • незавершеність процесів приватизації і роздержавлення власності;

 • недостатній рівень керованості макроекономічними про-цесами.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

 • Макроекономіка

 • Об’єкт макроекономіки

 • Предмет макроекономіки

 • Методи макроекономічних досліджень

 • Макроекономічний аналіз

 • Задачі макроекономіки

 • Економічна система

 • Закон зростання обов’язкових витрат

 • Закон убуваючої дохідності

 • Закон попиту

 • Закон пропозиції

 • Ринкова економіка

 • Командно-адміністративна економіка

 • Змішана економіка

 • Перехідна економіка

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

 1. Що вивчає макроекономіка?

 1. Яке місце займає макроекономіка в системі економічних наук?

 1. Що є предметом і об’єктом макроекономіки?

 1. Які основні методи використовуються в процесі макроекономіч-них досліджень?

 1. Що відноситься до суб’єктів і об’єктів макроекономічного ана-лізу?

 1. В чому полягає зміст пізнавальної, практичної та виховної функцій макроекономіки?

 1. Що таке економічна система і на яких принципах вона функціо-нує?

 1. В чому полягає зміст фундаментальних законів макроекономі-ки?

 1. Як відбувається кругообіг доходів і витрат в економічній систе-мі?

 1. Які можна виділити основні типи економічних систем в залеж-ності від форми власності на засоби виробництва і способу управління економічною діяльністю?

Тема 2

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТА МЕТОДИ ЇХ ВИМІРЮВАННЯ

2.1. Основні макроекономічні показники та їх взаємозв’язок.

2.2. Методика визначення ВВП.

2.3. Вплив динаміки цін на макроекономічні показники.

Рекомендована література

 1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Опорний конспект лекцій. - К.: Четверта хвиля, 1997. - с. 15-36.

 2. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс.: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1992. - с. 176-192.

 3. Мікроекономіка і макроекономіка. / Кол. авт. під ред. С.Будаговської. - Київ, Ос-нови, 1998. - с. 233-237.

 4. Основи економічної теорії: Підручник. Кн. 1. Ю. Ніколенко та ін. - К.: Либідь, 1994. - с. 69-84.

 5. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка: Підручник. - К.: Либідь, 1999. - с. 36-55.

 6. Савченко А.Г. Макроекономіка: Навч. метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ. - 1999. - с. 18-26.

2.1. Основні макроекономічні показники

та їх взаємозв’язок

Валовий випуск (ВВ)


Чистий внутрішній продукт
(ЧВП)

Валовий внутрішній

продукт (ВВП)


Валовий національний

дохід (ВНД)

Валовий національний наявний дохід (ВНДн)


Чистий національний дохід (ЧНД)

Чистий національний наявний дохід (ЧНДн)


Валовий випуск

Валовий випуск (ВВ) - сукупна ринкова вартість товарів та послуг, вироблених резидентами країни за рік у базових цінах (без ПДВ, акцизів, мита і т.і.)


Валовий випуск продукції


Валовий випуск неринкових послуг (державних установ та некомерційних організацій)


Валовий випуск страхових компаній


Валовий випуск банківських установ


Валовий внутрішній продукт

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - сукупна ринкова вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за рік.


Кінцева продукція - це та частина ВВ, яка виходить із сфери ви-робництва і спрямовується на невиробниче споживання, інвестування та експорт.

З метою уникнення подвійного рахунку при обчисленні ВВП не враховується проміжне споживання (ПС).

Проміжне споживання включає:

витрати сировини, матеріалів, палива, енергії, насіння, кормів, спецодягу, продуктів харчування, медикаментів і т.і.;

платежі за оренду приміщень, устаткування і машин;

оплату робіт і послуг, що надаються іншими одиницями (в то-му числі фінансовими посередниками);

витрати на відрядження у частині оплати проїзду та ін.

Різниця між валовим випуском (ВВ) і проміжним споживанням (ПС) визначає валову додану вартість (ВДВ), що створена в про-цесі виробництва.

ВДВ = ВВ - ПС

ВВП у ринкових цінах можна обчислити трьома методами: вироб-ничим, кінцевого використання (за затратами) і розподільчим (за доходами). Методику обчислення ВВП детально розглянуто в на-ступному питанні.

Чистий внутрішній продукт

Якщо від ВВП відняти амортизацію (А), отрима-ємо ВВП на чистій основі або чистий внутріш-ній продукт (ЧВП).


ЧВП = ВВП + А

Валовий національний

дохід

Валовий національний дохід (ВНД) - це су-ма внутрішніх первинних доходів (ВВП) та чистих зовнішніх первинних доходів (ЧПДЗ), отриманих резидентами даної країни.

ВНД = ВВП + ЧПДЗ

До первинних доходів належать доходи, отримані від первинного розподілу сукупного доходу.

Чисті зовнішні первинні доходи (ЧПДЗ) визначаються як різниця (сальдо) між первинними доходами, які отримані від інших країн, і первинними доходами, які передані іншим країнам.

Валовий національний наявний дохід

Валовий національний наявний дохід (ВНДН) формується з урахуванням руху по-точних трансфертів у грошовій і натураль-ній формах


ВНДН = ВНД + ЧПТЗ

де ЧПТЗ - чисті поточні зовнішні трансферти (різниця між поточни-ми трансфертами, отриманними із-за кордону, і переданними за кордон).

Чистий національний дохід і чистий наявний національний дохід

Якщо від ВНД і ВНДН відрахувати спо-живання основного капіталу (амортиза-цію), то отримаємо чистий національ-ний дохід (ЧНД) і чистий наявний націо-нальний дохід (ЧНДН).


ЧНД = ВНД - А

ЧНДН = ВНДН - А

2.2. Методика визначення ВВП

1. Виробничий метод

Згідно з виробничим методом ВВП обчислю-ється як сума валової доданої вартості (ВДВ) всіх галузей економіки плюс продуктові по-датки за мінусом субсидій на продукти.


ВВП за виробничим

ВВП = ВДВ + ЧПП


ВДВ

Валова додана вартість всіх галузей

Чисті продуктові податки


ВДВ = ВВ - ПС
ЧПП = ПП - С

ВВ

ПС

ПП

Валовий випуск всіх галузей

Проміжне споживання всіх галузей

Продуктові податки (акцизи, ПДВ, мито тощо)

Субсидії на продукти (на відшкодування збитків, на експорт, імпорт тощо)


2. Метод кінцевого використання (за затратами)

Згідно з методом кінцевого використання (за затратами) ВВП обчислюється як сума окремих елементів сукупних затрат, здійс-нених всередині країни і пов’язаних зі ство-ренням кінцевого продукту та послуг.


ВВП за методом кінцевого використання

ВВП = СВ + ВІ = ДЗ + ЧЕ

СВ

ВІ

ВІ

ЧЕ

Споживчі витрати домогос-

подарств

(населен-

ня)

Валові внутрішні інвестиції приватного сектора економіки (валові інвестиції)

Державні закупки товарів і послуг для загальносу-

спільних потреб

Чистий експорт

ВІ=ЧІ+А

ДЗ=ДВ-Т

ЧЕ=Е-І

ЧІ

А

ДВ

Т

Е

ЧІ

Чисті інвес-

тиції

(на

при-

ріст

капі-

талу і

запа-

сів)

Аморти-

тизація

(інвести-ції на віднов-

лення

зноше-

ного капіталу)

Дер-жавні витрати

Транс-

ферні платежі

Екс-порт

Ім-

порт

ЧЕ = Е - ІСкачать документ

Похожие документы:

 1. Типова програма навчальної практики кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Романенко О. В.: кандидат психологічних наук, доцент

  Методичні рекомендації
  для студентів 2 курсу факультету правового забезпечення підприємницької діяльності та психології з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0301 «Соціальні науки» напряму підготовки 6.
 2. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (7)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 3. Програма І робоча програма навчальної дисципліни «технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 -«Менеджмент») харків хнамг 2008

  Документ
  Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Технологія наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 0502 - «Менеджмент») / Укл.
 4. Європейське співтовариство сприяє міжвузівській кооперації як засобу покращення якості освіти на благо студентів І вищих навчальних закладів (8)

  Документ
  Офіційне визнання навчання та дипломів є необхідною передумовою створення відкритого Європейського освітнього простору, в якому студенти та викладачі могли б пересуватись без перешкод.
 5. Програма державного іспит з базової освіти освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

  Документ
  Програму розглянуто і рекомендовано для використання у навчальному процесі на засіданні кафедри фінансового контролю і аналізу (протокол №15 від 30.08.

Другие похожие документы..