Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
(2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із...полностью>>
'Рассказ'
Я не случайно выбрала именно эти журналы, их судьба неразрывно связана с судьбой одного замечательного человека, а какого - попробуйте ответить мне с...полностью>>
'Документ'
Основной целью освоения студентами данной дисциплины является изучение методов математического моделирования реальных протекающих во времени дискретны...полностью>>
'Урок'
а какой в пассажироперевозках? Почему? А) Б) В) Задание №3 Какое воздействие оказала НТР на развитие транспорта? 1 3 4 Задание №4 Проанализируйте кар...полностью>>

Загальна характеристика роботи актуальність теми (40)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності є провідним завданням економіки кожного підприємства, підкомплексу, комплексу, галузі, регіону. Категорія ефективності сільськогосподарського вироб­ництва в зв'язку з цим є складною тому, що в ній відбивається не тільки дія об'єктивних економічних законів, але і присутні природно-кліматичні чинники, які обумовлюють невизначеність кінцевих фінансових результатів.

В даний час вітчизняні підприємства агропромислового комплексу постійно зустрічаються з проблемами недосконалості нормативно-законодавчої бази, низь­ким рівнем матеріально-технічного забезпечення, відсутністю достатніх фінан­со­вих і інвестиційних ресурсів. У цих умовах завдання підвищення економічної ефективності найповніше вирішується тими суб'єктами підприємницької діяль­ності, які використовують сировинний потенціал свого регіону, його при­родно-кліматичні особливості та територіальне розміщення окремих сільсько­госпо­дарсь­ких галузей, які історично склалися.

Традиційними галузями економіки Криму, які відповідають перерахованим чинникам ефективного розвитку сільськогосподарського виробництва, є виногра­дарство і виноробство, об'єднані в єдиний виноградо-виноробний підкомплекс АПК. Крим має в своєму розпорядженні виключно сприятливі грунтові та кліма­тичні умови для обробки винограду і виробництва високоякісних вин, проте в да­ний час середня урожайність кримських виноградників складає не більше 40 ц/га, а обсяги випуску виноградних вин, досягнувши пікової відмітки 12,8 млн.дал в 1980 році, в даний час не перевищують 5,0 млн.дал. Крім того, останніми роками АРК, виробляючи в середньому 23-25 % від загального обсягу вин в Україні, втрачає позицію лідера на ринку вітчизняного виноробства.

Вивчення світового досвіду виноградарства та його переробки в умовах рин­кових відносин показує, що тільки висока якість сировини та диференційована со­бі­вартість кінцевої виноробної продукції є гарантом виживання галузі. Подальше існування виноробства Криму в умовах самофінансування і самоокупності, в свою чергу, повною мірою залежатиме від обгрунтованості рішень щодо управління ефек­тив­ністю виробництва і реалізації продукції виноградарства.

Різні аспекти функціонування підприємств виноградо-виноробного підком­плексу АПК досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені: А.М. Авідзба, А.М. Бузні, Г.Г. Валуйко, Е.А. Верновський, О.М. Гаркуша, Т.І. Гугучкина, С.В. Додонов, В.К. Дубінко, С.Ю. Дженєєв, В.О. Добринін, Є.О. Єгоров, М.М. Караман, І.Г. Мат­чина, Ю.М. Новіков, В.О. Рибінцев, К.А. Серпуховітіна, І.І. Червен, В.О. Фуркевіч, С.Г. Черемісина, Є.П. Шольц-Куликов, Kohls Richards, Uhl Joseph N., Seitz Wesley та ін. Не применшуючи значення опублікованих досліджень, слід зазначити, що практичні умови розвитку окремих виноградо-виноробних підприємств Криму не завжди відповідають теоретичним методикам оцінки економічної ефективності їх діяльності, у зв'язку з чим зростає актуальність розробки адаптованих напрямів перспек­тивного функціонування підкомплексу регіону в умовах ринкової економіки.

Таким чином, пошук резервів, шляхів і напрямів підвищення ефективності виноградо-виноробного підкомплексу АПК зумовив вибір теми дослідження, її актуальність і практичну значущість.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалась відповідно до плану науково-дослідної роботи Південного філіалу “Кримський агротехнологічний університет” Національного агарного університету за темою “Наукове забезпечення переходу галузей агропромислового комплексу Криму на ринкові відносини” (номер державної реєстрації 0107U001317). В рамках наукової проблеми автором виконані дослідження, пов'язані з оцінкою економічної ефективності діяльності виноградо-виноробних підприємств Криму та проведено теоретичне і методичне обгрунтування напрямів раціонального використання потен­ціалу виноградо-виноробного підкомплексу АПК.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є виявлення резервів і розробка науково обгрунтованих теоретико-методичних і практичних напрямів підвищення економічної ефективності функціонування виноградо-виноробних підприємств.

Для досягнення вказаної мети в роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:

– сформувати системний методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК;

– уточнити критерії та показники оцінки економічної ефективності функціонування виноградо-виноробних підприємств;

– проаналізувати сучасний стан і тенденції розвитку виноградо-виноробного підкомплексу АПК, зокрема України і АР Крим;

– виявити резерви підвищення економічної ефективності виноградо-виноробних підприємств Криму в ході комплексного аналізу їх виробничо-господарської діяльності;

– розробити модель економічної оцінки комплексного підходу в розвитку галузей виноградарства і виноробства Криму;

– удосконалити оцінку ефективності використання інтенсивних систем зрошу­вання технічного винограду в Криму;

– визначити напрями вдосконалення виробничих процесів і асортиментної політики виноградо-виноробних підприємств.

Об'єктом дослідження дисертаційної роботи є виробничо-господарська діяльність виноградо-виноробних підприємств.

Предметом дослідження дисертаційної роботи виступає сукупність теоре­тико-мето­дичних і практичних аспектів підвищення економічній ефективності функ­ціонування виноградо-виноробного підкомплексу АПК.

Методи дослідження. Економічні розрахунки дисертаційної роботи обгрун­товані і виконані з використанням загальних і спеціальних методів дослідження: діалектичного та абстрактно-логічного (при систематизації теоретико-методических положень і формуванні висновків); ланцюгових підстановок і абсолютних різниць (для оцінки впливу чинників на економічну ефективність підприємств виноградо-виноробного підкомплексу); кореляційного аналізу та парних порівнянь на основі багатовимірного шкалювання (для побудови пріоритетних рядів механізмів дер­жавного регулювання та напрямів вдосконалення діяльності виноградо-вино­роб­них підприємств); симплекс-методу (при розробці моделі економічної оцінки комп­лекс­ного підходу в розвитку галузей виноградарства та виноробства Криму); розрахун­ково-конструктивного і економіко-математичного моделювання (у оцін­ці ефектив­ності використання інтенсивних систем зрошування виноградників і напря­мів вдосконалення асортиментної політики виноградо-виноробних підприємств) та ін.

Інформаційною базою дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних вчених, нормативні акти України та інших країн у сфері регулювання діяльності виноградо-виноробних підприємств, матеріали науково-практичних конференцій, довідково-інформаційні видання, бюлетені Головного управління статистики в АР Крим і Державного комітету статистики України, фінансова та статистична звітність підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АРК, результати особистих досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає в наступному:

вперше:

– розроблена економіко-математична модель комплексної оцінки ефективної діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК з урахуван­ням погодно-кліматичних умов регіону;

– проведена економічна оцінка перспектив випуску молодих вин підприємствами виноградо-виноробного підкомплексу АПК з можливістю підвищення експортного потенціалу промислового виноробства регіону;

удосконалено:

– методику оцінки економічної ефективності впровадження інтенсивних систем зрошування виноградників з використанням алгоритму вибору оптимального режиму зрошування для отримання високоякісної виноробної продукції;

– системно-структурний підхід в оцінці розвитку виноградарських господарств і підприємств промислового виноробства з метою виявлення резервів підвищення їх загальної економічної ефективності;

набули подальшого розвитку:

– науково-теоретичне обгрунтування шляхів підвищення економічної ефектив­ності виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК, що полягає в розробці системи взаємозв'язаних організа­ційно-господарських і агротехнологічних чинників;

– методичні підходи до визначення показників оцінки економічної ефективності діяльності підприємств, що спеціалізуються на виноградарстві та промисловому виноробстві.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробленні довго­строкових перспективних напрямів розвитку підприємств виноградо-виноробного підкомплексу Криму з метою підвищення економічної ефективності їх виробничо-господарської діяльності.

Пропозиції щодо формування стратегії зростання економічної ефективності виробництва винограду і вина розглянуті Міністерством аграрної політики АР Крим (довідка № 22/604 від 22.02. 2008 р.), НДЦ “Південагропромпродуктивність” (довідка № 01-01/454 від 08.05.2008 р.), ДО АПК “Кримрадгоспвинпром” (довідка № 66/08 від 11.02.2008 р.) і рекомендовані до впровадження підприємствам виноградо-виноробного підкомплексу АПК.

Шляхи оптимізації виробничих процесів у виноградарстві та виноробстві, грунтуються на комплексному підході щодо оцінки урожайності, погодних умов, методів зрошування та інших чинників забезпечення високої економічної ефектив­ності виноградо-виноробного підкомплексу АПК, впроваджені в практичну діяль­ність НВАО “Масандра” (довідка № 101/16-02/08 від 29.02.2008 р.), ДП АФ “Магарач” (довідка № 08-17/01 від 31.01.2008 р.), ДП “Первомайський виноробний завод” (довідка № 01/03/08 від 03.03.2008 р.), ТОВ “Кримська виноробна компанія” (довідка № 23-ВН від 18.01.2008 р.).

Розроблений напрям випуску молодих вин з можливістю підвищення експортного потенціалу промислового виноробства регіону використовується ТОВ “Виноробне підприємство “Діоніс” ЛТД (довідка № 115/08 від 05.03.2008 р.) і ТОВ “Дім Захар`їних” (довідка № 11/12-07 від 07.12.2007 г.).

Результати аналізу сучасного стану та тенденцій розвитку виноградо-вино­робного підкомплексу АПК, вдосконалені методики визначення економічної ефек­тив­ності виробничо-господарської діяльності виноградо-виноробних підприємств Криму використовуються в учбовому процесі Сімферопольського коледжу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, Сімферопольського учбового центру ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, ПФ “КАТУ” НАУ в курсах “Економіка підприємства” та “Економіка галузей народного господарства”.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладений авторський підхід щодо дослідження теорії та практики оптимізації виробничо-господарської діяльності та підвищення економіч­ної ефективності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу АПК. З науко­вих праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті положення, які належать автору особисто. Наукові положення, висновки та рекомендації, що виносяться на захист, отримані автором самостійно.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації пройшли апробацію на міжнародних наукових і науково-практичних конференціях: “Совре­менные проблемы инновационного развития государства” (Дніпро­петровськ, 2005), “Развитие внешнеэкономической деятельности в условиях глобализации” (Сімферополь, 2006), “Євроінтеграція і конкурентоспроможність продукції агро­промислового комплексу України” (Київ, 2006), “Состояние и проблемы учета, контроля и анализа в условиях транзитивной экономики” (Донецьк, 2007); все­українськіх науково-практичних конференціях: “Актуальные проблемы социально-экономического развития регионов” (Сімферополь, 2007), “Проблемы экономики, управления, финансов и учета в период становления рынка земли” (Сімферополь, 2007); всекримській науковій конференції “Проблемы научного роста молодых ученых” (Сімферополь, 2005); вузівських наукових конференціях “Научное обеспечение агропромышленного комплекса Крыма” (Сімферополь, 2005; Сімферополь, 2007).

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць (12 – одноосібних) загальним обсягом 5,7 друк. арк., з них 11 статей у фахових виданнях обсягом 5,1 друк. арк., 2 тези доповідей обсягом 0,6 друк. арк.; в інших публікаціях (підручниках і навчальних посібниках), виданих у співавторстві – 1,26 друк. арк., що належать особисто здобувачу.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів з висновками по кожному розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (200 найменувань) і 15 додатків. Робота викладена на 185 сторінках друкарського тексту, містить 37 таблиць та 21 рисунок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

У вступі представлена загальна характеристика дисертації, акту­альність та рівень наукової розробкі теми, її зв'язок з науковими програмами, визначені мета, задачі, предмет і об'єкт дослідження, відбиті наукова новизна, прак­тична цінність отриманих результатів, приведені дані щодо їх апробації та публікації.

У першому розділі дисертації Теоретико-методичні аспекти ефективного функціонування виноградо-виноробних підприємств в системі агропро­мислового виробництва розглянуто економічна суть ефективності виробничо-господарської діяльності виноградо-виноробних підприємств, розкриті методичні основи та система показників економічної ефективності виноградо-виноробного підкомплексу АПК.

У системі ринкових відносин питання економічної ефективності вироб­ництва та технології як його основи, форми та методи її підвищення мають для суб'єктів підприємницької діяльності важливе значення. Сучасне трактування ефективності все більш набуває рис синергізму (від греч. syneqros – що діє разом), виражаючи комбіновану дію сукупності тих або інших інновацій на фінансово-економічний стан суб'єкта господарювання, коли загальний (сумарний) ефект перевищує суму результатів дії на виробництво (діяльність) кожної інновації окремо.

Для всестороннього вивчення, комплексної оцінки та розробки перспектив розвитку виноградо-виноробного виробництва в процесі дослідження також необхідне застосування системно-структурного підходу, що дає можливість проаналізувати його як цілісне утворення, в якому будь-яка зміна окремих складових його елементів приводить до зміни всієї системи. Даний підхід в дослідженнях сприяє адекватному пізнанню всієї суми властивостей явища та можливих наслідків.

Сукупність взаємозв'язаних законодавчо-нормативних, організаційно-госпо­дарсь­ких, агротехнологічних підсистем, регулюючих виробництво, якість, транс­пор­тування, зберігання та оборот продукції, утворюють комплексну систему веден­ня виноградарства. Разом з тим, в умовах ринкової економіки на регіональному рівні ідея агропромислового комплексоутворення втратила своє колишнє значення та роль. Як показали результати проведеної експертної оцінки впливу екзогенних і ендогенних чинників на діяльність виноградо-виноробних підприємств методом багатовимірного шкалювання, в даний час на перше місце виходять питання боротьби з фальсифікацією та низькою якістю виноробної продукції на державному рівні та проблеми пошуку внутрішніх резервів підвищення економічної ефектив­ності галузей виноградарства та виноробства.

Узагальнюючи вищенаведене, концепція виноградо-виноробного підкомп-лек­су АПК потребує модернізації та перегляду, і може бути відображена з погляду розвитку підприємств підкомплексу наступним чином (рис. 1).


Рис. 1. Схематична модель комплексного підходу в розвитку підприємств виноградарства та виноробства

Суть економічної ефективності сільськогосподарського виробництва може бути виражена через критерії та показники. Узагальнюючим показником еконо­мічної ефективності комплексного формування агроампєлоценозу та виробництва винограду є зниження витрат та зростання прибутковості в масштабі виробництва та обумовлені цим збільшення прибутку та рентабельності. З функціональних позицій економічна ефективність – це завжди відносний показник, що характеризує ефективний рівень співвідношень: собівартості та ціни реалізації, сукупних витрат на виробництво з доходом, урожайності насаджень з порогом беззбитковості і т.д. Разом з тим, в оцінці економічної ефективності діяльності окремих підприємств слід обережно застосовувати відносні показники, зокрема, коефіцієнти рента­бель­ності, оскільки в умовах ринку діють, перш за все, закони попиту та пропозиції, при яких підвищення рентабельності може мати місце при падінні обсягів виробництва та зниженні чистого прибутку.

У другому розділі дисертації Оцінка сучасного стану та економічної ефектив­ності розвитку виноградо-виноробного підкомплексу Криму розгля­нуто економічне значення та загальна характеристика виноградо-виноробного під­комплексу АПК в умовах ринку, проведено порівняльний аналіз конкурентних переваг і виробничо-господарської діяльності виноградо-виноробних підприємств АР Крим, визначена економічна ефективність діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу.

Виноградо-виноробний підкомплекс – значна та перспективна складова аграрного сектора економіки багатьох країн, зокрема України та Автономної Республіки Крим. Підкомплекс має важливе господарське значення та наділений могутнім експортним потенціалом як в масштабі окремих регіонів, так і в масштабі держави в цілому.

В Україні товарним виноградарством займаються в основному в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Закарпатській областях і Автономній Республіці Крим. В цілому вони виробляють від 92 до 97 % загального об'єму винограду в країні.

В даний час більше, ніж 25 % винограду України виробляється в Автономній Республіці Крим. У 2006 році у структурі вартості валової продукції сільського господарства в Криму виноград займає 4,2 %, а в продукції рослинництва – 9,8 %. Разом з тим, площі виноградників АРК, починаючи з 1970 р., постійно скоро­чують­ся, залишається низькою урожайність винограду та валовий збір продукції (рис. 2).

Рис. 2. Динаміка основних показників розвитку галузі виноградарства в Криму, 2000-2007 рр.

Не звертаючи уваги на негативні тенденції в розвитку сировинної бази, виногра­дарство і сьогодні є найприбутковішою галуззю рослинництва в Криму, в якій на кожну вкладену гривну в 2006 році було отримано 46,8 коп. прибутку. В той же час виноградарство – це галузь рослинництва з найвищою собівартістю виробницт­ва та трудомісткістю, де в 2006 році в один центнер вирощеного винограду в середньому було вкладено 115,78 грн. і 11,4 людино-годин.

Виноградарство Криму спеціалізується на вирощуванні технічних сортів винограду, питома вага яких в загальній посадці складає до 78 %, що свідчить про необхідність розвитку галузей виноградарства та виноробства регіону в єдиному підкомплексі АПК. Взаємозв'язок між цими галузями економіки дуже тісний, тому проблеми, що існують сьогодні у виноградарстві (скорочення площ під виноград­ними насадженнями, зниження рівня агротехніки та ін.), безпосередньо впливають на обсяги та вартість виробленої виноробної продукції. Так, якщо в 1980-1985 рр. винороби Криму випускали щорічно понад 10 млн.дал вина, то в 1990-2000 рр. – не більше 3 млн.дал. Останніми роками намітилися позитивні тенденції в розвитку виноробства АРК, об'єми виробництва вина зросли до 5 млн.дал, проте казати про кардинальне поліпшення ситуації на ринку кримських вин поки не доводиться.

Як свідчать дані, наведені в табл.1, останніми роками в АРК високих показників економічної ефективності досягають великі виноробні підприємства, що мають повний цикл виробництва та працюють на власній виноградарській сировині (НВАО “Масандра”, ДП АФ “Магарач”, ЗАТ ЗМВК “Коктебель”, СВК “Ізумрудний”). В той же час заводи первинного виноробства та підприємства, що виробляють вина з закупленіх на стороні виноматеріалів, зачасту не витримують конкуренції на ринку внаслідок низької якості реалізованої продукції та її високої собівартості.

Таблиця 1Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальна характеристика роботи актуальність теми (25)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах формування глобальної інноваційної системи, посилення конкуренції у парадигмі «економіки знань» особливо важливого значення для підвищення конкурентоспроможності національних економік, їх сталого збалансованого
 2. Загальна характеристика роботи актуальність теми (27)

  Документ
  Актуальність теми. Глобалізація є об’єктивним і всеохоплюючим процесом, характерним для сучасного розвитку світової економіки. Не можна зупинити поступальної об’єднавчої ходи, спрямованої на залучення України в інтеграційних процесах,
 3. Загальна характеристика роботи актуальність теми (36)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах проведення в Україні радикальної економічної реформи, питання забезпечення господарської та фінансової стабільності переробних підприємств набуває все більшого значення.
 4. Загальна характеристика роботи актуальність теми (46)

  Документ
  Актуальність теми. В умовах ринкової економіки у підприємства виникає необхідність свідомого управління змінами на основі науково обґрунтованої процедури їх передбачення, регуляції, пристосування до умов, що змінюються.
 5. Загальна характеристика роботи актуальність теми (47)

  Документ
  Актуальність теми. Вирішення проблеми становлення економіки України, здійснення радикальних перетворень у виробництві, перехід його до нових технологічних способів, що відповідають висококонкурентній ринковій економіці розвинених

Другие похожие документы..