Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Для участия в конференции с рекламными разработками приглашаются организации. Организация, принимающая участие в конференции, может сделать доклад, а...полностью>>
'Программа'
Программа предназначена для подготовки и сдачи кандидатского минимума по философии аспирантами по специальности "история философии", а такж...полностью>>
'Документ'
9.Сказка немецких писателей братьев Гримм называется «Белоснежка и семь гномов». А как называется русская сказка с похожим сюжетом? Кто ее автор? (Авт...полностью>>
'Документ'
Интернет в США и Западной Европе развит гораздо больше, чем в России, опыт этих стран может быть показателен. В настоящее время интенсивно обсуждается...полностью>>

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЮРИДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

з теорії держави і права

1. Цілі курсової роботи:

 1. Розвинути здібності студента до поглибленого аналізу наукової літератури, законодавства і матеріалів юридичної практики;

 2. Виробити вміння систематизувати і узагальнювати науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати;

 3. Закріпити навички формулювання загальнотеоретичних державно-правових понять, аргументованого, логічного, грамотного викладення положень теорії держави і права.

 4. Розвивати у студентів вміння застосовувати ці положення для аналізу юридичної практики;

 5. Прищеплювати студентам навички творчої дослідницької роботи.

2. Вибір теми курсової роботи

Тематику курсових робіт складають викладачі, які ведуть даний курс, відповідно до навчальної програми. Протягом вересня – листопада студенти обирають теми і повідомляють про це подачею заяв. При виборі теми студент консультується з викладачем. На основі поданих заяв він закріплює теми за студентами. Якщо у вказаний строк студент не вибрав тему, викладач може самостійно призначити йому тему курсової роботи.

3. Підбір літератури та інших джерел, їх вивчення

Роботу над темою слід починати з загального ознайомлення з нею: прочитати відповідні розділи підручника, конспекти лекцій і тощо. Після цього самостійно підібрати літературу та інші джерела з теми роботи, узгодити їх з керівником і досконало вивчити. Підбір джерел здійснюється відповідно до бібліографічних покажчиків і каталогів у бібліотеках.

Вже в процесі попереднього вивчення літератури та інших джерел слід робити виписки і записи, поступово групуючи матеріал за його змістом.

4. Складання плану курсової роботи

Після попереднього вивчення літератури з теми необхідно самостійно скласти проект розгорнутого плану роботи, тобто намітити перелік конкретних питань теми. План дозволяє уникнути повторень, висвітлення питань, які не стосуються даної теми, і забезпечити послідовність викладу. Остаточний варіант плану роботи необхідно погодити з керівником.

5. Формулювання відповідей на питання теми

Поглиблене вивчення і узагальнення всіх джерел по темі формує у студента знання, необхідні для ґрунтовного висвітлення питань курсової роботи.

Схема відповідей на питання визначається їх змістом. Найбільш типовими при виконанні курсових робіт з теорії держави і права є таки варіанти відповідей:

 • якщо потрібно відповісти на питання про причини виникнення якого-небудь явища (держави, юридичного права тощо), слід навести відповідний науковий висновок, що характеризує причинний зв’язок, в якому одне явище виступає як причина, а друге – як наслідок (наприклад, держава виникла внаслідок, зокрема переростання привласнюючої економіки в економіку виробляючу, формування соціально-неоднорідного суспільства);

 • якщо потрібно відповісти на питання, чим є дане явище (держава, право, форми права і тощо), то відповідь має включати визначення і пояснення даного поняття, перелік і характеристику ознак даного явища. У роботі слід подати визначення всіх основних понять з теми;

 • якщо потрібно порівняти певні явища (наприклад, юридичні норми і норми моралі; законність і правопорядок тощо), то необхідно дати визначення поняття цих явищ, вказати їх загальні і відмінні ознаки та зробити узагальнюючі висновки про їх співвідношення;

 • якщо потрібно класифікувати певне явище на види (наприклад, види юридичних норм), то необхідно визначити критерії такої класифікації, після чого назвати види за кожнім конкретним критерієм і дати характеристику кожного з видів.

Можливі й інші способи побудови відповідей, розкриття змісту теми. Однак, головне – в тому, щоб розкрити і обґрунтувати суттєві властивості, риси, закономірності, принципи державно-правових явищ, визначити тенденції їх розвитку. Викладення питань теми слід вести в “юридичному ключі”, не підмінюючи державно-правовий аналіз проблем висвітленням загально-соціологічних, загальнополітичних, соціально-психологічних та інших положень суспільних наук. Курсова робота з теорії держави і права повинна мати аналітичний, а не описовий характер. Усе це зумовлюється специфікою предмета теорії держави і права.

Безперечно, в роботі необхідні приклади з законодавчої та іншої практики, фактичні, статистичні, історичні матеріали. Але все це мусить бути підпорядковане викладу суто теоретичних положень.

6. Структура і викладення курсової роботи

Курсова робота має наступну структуру:

- титульний лист;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (при необхідності).

А. Титульний листце перший лист курсової роботи, який повинен бути оформлений відповідно до зразку наведеного в додатку 1. На титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, прізвище, ім’я по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, звання, вчений ступінь, прізвище, ім’я по батькові наукового керівника, рік написання роботи.

Б. Другий лист роботи – це зміст, який складається з розгорнутого плану.

В. Вступ, обсяг якого не повинен перевищувати 2-3 сторінки, має містити:

1) обґрунтування актуальності теми, її теоретичну і практичну значущість;

2) ступінь розробленості теми в науковій літературі (які аспекти проблеми вивчені достатньо, які частково, які вимагають подальшої розробки), дати короткий огляд літератури по темі дослідження, вказати авторів, положення яких складають базу наукового дослідження при написанні роботи;

3) формулювання мети і завдання курсової роботи. Мета курсової роботи повинна випливати з назви роботи. Вона полягає в розгляді найважливіших дискусійних питань окремої теми, недостатньо вивчених проблем. Завдання похідні від мети курсової роботи. При визначенні завдань курсової роботи слід зазначити складові частини даної теми, аналіз яких необхідний і достатній для досягнення мети.

Г. У основній частині роботи послідовно розкриваються поставлені питання теми, які вказані в плані курсової роботи. В основній частині роботи обов'язково повинні бути приведені і проаналізовані точки зору різних вчених з дискусійних питань теми, зроблені виноски на джерела.

Курсова робота може містити приклади, що ілюструють теоретичні положення роботи.

Д. У висновку автор підводить підсумки роботи (свого дослідження), формулює основні висновки, пропозиції, прогнози щодо розвитку того чи іншого державно-правового явища. Автор повинен зробити коротке узагальнення по основних питаннях теми.

Обсяг висновку не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

Е. В кінці роботи – список використаних джерел. Забороняється вказувати в списку використаної літератури джерела, які не були безпосередньо використані при написанні курсової роботи.

7. Основні правила цитування

Цитати наводяться з використаних джерел. Цитати в тексті роботи слід брати в лапки, в кінці відповідної сторінки дати повні і точні посилання (виноски) на джерела (автор, назва роботи, місце і час видання, сторінки). Проте посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку у списку літератури. Тоді після цитати слід поставити, наприклад, означення [2, с. 30]. При цьому перша цифра означає, що робота на яку посилається студент, знаходиться у списку літератури під номером 2. Друга цифра означає сторінку роботи, з якої використана цитата.

Цитати не повинні перевищувати 25 % обсягу роботи. Наведення чужих текстів без посилань недопустимо.

8. Оформлення курсової роботи

Перед написанням роботи начисто слід прочитати чорновик, перевірити і уточнити послідовність викладу, місце абзаців і цитат з кожного питання.

Робота повинна бути написана або надрукована розбірливо, чітко, грамотно, без помилок. Сторінки потрібно нумерувати. Нумерація робиться у нижньому правому куті сторінки. Обсяг курсової роботи складає 25–30 сторінок на папері форматом 210 х 300 мм (А4).

Розмір тексту повинен складати 14 друкарських пунктів з використанням 1,5 міжрядкового інтервалу. Шрифт (гарнітура) – Times New Roman. Відступ від лівого краю сторінки – 10 мм. Поля: ліве – 25 мм, праве – 1 мм, зверху – 2 мм, знизу – 2 мм.

Неакуратно оформлені роботи до захисту не допускаються. Якщо робота була оцінена викладачем як незадовільна, то при повторному її виконанні слід подати рецензію на першу роботу.

9. Робота з рецензією та підготовка до захисту

Потрібно уважно прочитати рецензію викладача. Зауваження рецензента обов’язково треба врахувати і:

 • на невисвітлені питання дати відповіді;

 • на питання, які були висвітлені неправильно, сформулювати правильні відповіді;

 • питання, що висвітлені неповно – доповнити.

Слід підготуватися до усних відповідей на запитання, які стосуються даної теми і можуть бути поставлені комісією під час захисту роботи.

У випадку визнання курсової роботи незадовільною, потрібно написати нову роботу з даної теми з урахуванням всіх зауважень рецензента.

10. Захист курсової роботи

Захист курсової роботи проходить до екзаменаційної сесії – у дні і години, вказані у затвердженому графіку. Захист проходить перед комісією, що складається з викладачів. Під час захисту студент коротко висвітлює зміст роботи, відповідає на поставлені членами комісії питання. Після цього комісія оцінює роботу та її захист. Оцінка ставиться залежно від повноти викладу теми, правильності висвітлення питань, ступеня використання необхідної літератури і законодавства, грамотності та якості оформлення, а також з урахуванням рівня захисту (усних відповідей на запитання).

11. Обов’язки керівника курсових робіт

Керівник надає допомогу студентові у виборі теми роботи, у підборі літератури, в складенні плану, консультує студента з усіх питань, що виникають в процесі виконання курсової роботи і контролює його. Після пред’явлення студентом курсової роботи в закінченому вигляді, керівник дає про неї письмовий відгук (рецензію) не пізніше, ніж за 3 дні до захисту. Якщо робота має суттєві недоліки, керівник повертає її студентові разом з рецензією для доопрацювання.

12. Тематика курсових робіт

 1. Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку.

 2. Імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику.

 3. Правова держава: поняття, ознаки та стан її формування в Україні.

 4. Функції держави та їх особливості в сучасних демократичних державах соціальної орієнтації.

 5. Загальнотеоретична характеристика форми держави.

 6. Орган держави: поняття, ознаки та види. Державні органи в сучасній Україні.

 7. Механізм та апарат держави: поняття, ознаки та конституційні засади їх організації та функціонування в Україні.

 8. Загальнотеоретична характеристика політичної системи суспільства.

 9. Об’єктивне юридичне право: поняття, властивості, функції.

 10. Юридичні норми у системі соціальних норм.

 11. Основні принципи права: поняття, види, значення.

 12. Правовий статус особистості: поняття, склад, види та його конституційні засади в Україні.

 13. Загальнотеоретична характеристика правосвідомості.

 14. Правотворчість: поняття, ознаки, види, стадії.

 15. Загальнотеоретична характеристика форм права.

 16. Поняття, юридичні властивості нормативно-правових актів.

 17. Закон: поняття, ознаки, види та засади верховенства закону у Конституції України.

 18. Підзаконні нормативні акти державних органів України та органів місцевого самоврядування.

 19. Чинність нормативно-правових актів України у часі, просторі та за колом осіб.

 20. Поняття, ознаки та елементи системи права. Критерії утворення галузей та інститутів права.

 21. Публічне та приватне право.

 22. Юридичні норми: поняття, ознаки, елементи та класифікація.

 23. Загальнотеоретична характеристика систематизації нормативно-правових актів.

 24. Загальнотеоретична характеристика правовідносин.

 25. Поняття, значення та класифікація юридичних фактів.

 26. Правомірна поведінка та реалізація юридичних норм.

 27. Загальнотеоретична характеристика тлумачення юридичних норм.

 28. Загальнотеоретична характеристика застосування юридичних норм.

 29. Загальнотеоретична характеристика правопорушення.

 30. Загальнотеоретична характеристика юридичної відповідальності.

13. Навчальна література до всіх тем курсових робіт

 1. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2000.

 2. Загальна теорія держави і права / Під ред. В.В. Копейчикова. – Київ, 2000.

 3. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвік, О.В. Петришина. – Харків, 2009.

 4. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М., 2005.

 5. Луць Л.А. Загальна теорія держави і права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К., 2007.

 6. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (государство). – М., 2008.

 7. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (право). – М., 2007.

 8. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. – К., 2004.

 9. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1997.

 10. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2001.

 11. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 2001.

 12. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999.

 13. Протасов В.И. Теория права и государства. – М., 2000.

 14. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Київ, 2001.

 15. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс). – Харків, 2009.

 16. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 1999.

 17. Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999.

 18. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 1998.

 19. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2002.

 20. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., 2006.

 21. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 2008.

 22. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.

 23. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2001.

 24. Шмельова Г.Г. Короткий російсько-український та українсько-російський термінологічний словник: Теорія держави і права. – Сімферополь, 2005.

 25. Юридична енциклопедія. – Т. 1-6. – К., 1998-2003.

ПЛАНИ ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема 1: Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку

План:

Вступ

 1. Основні права людини: поняття, ознаки та види; їх взаємозв’язок з обов’язками людини.

 2. Межі здійснення прав людини у сучасній державно-правовій практиці.

 3. Юридичні гарантії прав людини.

 4. Тенденції розвитку прав люди в сучасних умовах.

Висновки

Методичні рекомендації до теми:

У першому питанні слід розкрити поняття, основні ознаки, види прав людини (за змістом потреб людини; за способом реалізації прав людини; за формою обов’язків держави перед людиною тощо) та висвітлити нерозривний зв'язок прав людини з її обов’язками та обов’язками інших людей і держави.

У другому питанні студент повинен висвітлити питання «небезмежності» прав людини та з’ясувати підстави встановлення меж.

У третьому питанні необхідно зазначити, що права людини не можуть нею здійснюватися без ефективних юридичних механізмів (як національних, так і міжнародних), спрямованих на їх забезпечення.

У четвертому питанні потрібно розкрити основні напрями еволюції прав людини у сучасний період, зокрема, розширення «каталогу» прав людини; універсалізація та одночасна регіоналізація прав людини; розширення сфери міжнародного контролю за дотриманням прав людини.

Література:

 1. Загальна декларація прав людини // Права людини. – К., 1989, 1992 // Права человека. – М. – 1989, 1990 та інші збірки.

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Права людини. – К. – 1992.

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини. – К. – 1992.

 4. Конституція України (Ст. 3; 21-64; 85 (ч. 1 п. 17); 92 (ч. 1 п. 1)-101; 102 (ч. 2); 116 (ч. 2); 119 ( п. 2); 121 (п. 2, 4); 152 (ч. 3); 157).

 5. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

 6. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43.

 7. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України // Право України. – 2007. – № 3.

 8. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушение прав человека. – К., 2000.

 9. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини. – Львів, 2006.

 10. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5.

 11. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991. – Гл. 4.

 12. Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 1999.

 13. Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібн. – Сімферополь, 2009.

 14. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навч. посібн. – К., 2004.

 15. Шмельова Г.Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини // Право України. – 1994. – № 10.

Тема 2: Імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику

План:

Вступ

 1. Поняття та значення імплементації міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику.

 2. Причини і стадії імплементації міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику.

 3. Впровадження міжнародних договорів з прав людини в юридичну практику України.

Висновки

Методичні рекомендації до теми:

При викладені першого питання перш за все потрібно з’ясувати, що означає імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини, її значення і як вона впливає на державно-правову практику.

У другому питанні слід вказати чинники, що призводять (спонукають) до необхідності імплементації міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику, а також з’ясувати її основні стадії: визнання державою прав людини; приведення національного законодавства у відповідність з міжнародним правом; встановлення державою юридичних гарантій прав людини тощо.

Розкриваючи третє питання студент повинен проаналізувати практику імплементації міжнародних договорів з прав людини в Україні, висвітлити основні позитивні сторони цього процесу та зазначити головні проблеми, які виникають в результаті імплементації.

Література:

 1. Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

 2. Рамкова конвенція про захист національних меншин 1995 року // Збірник договорів Ради Європи. Парламентське видавництво. – К., 2000.

 3. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43.

 4. Конституція України (ст. 3; 21-64; 85 ч. 1 п. 17; 92 ч. 1 п. 1, 101; 102 ч. 2; 116 ч. 2; 119 п. 2; 121 п. 2, 4; 152 ч. 3; 157).

 5. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини» від 23.02.2006 р. (Ст. 8, 10, 13, 17, 19) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 30.

 6. Белый И.Ю. Отдельные проблемы имплементации норм о военных преступлениях Римского статута в российском национальном законодательстве // Государство и право. – 2009. – № 3.

 7. Гаврилов В.В. Теория согласования международных и внутригосударственных правовых норм // Государство и право. – 2005. – № 12.

 8. Льощенко О. Імплементація Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини в національну правову систему України // Право України. – 2009. – № 6.

 9. Малевич Ю.И. Права человека в глобальном мире. – М., 2004.

 10. Егоров А.В. Правовая интеграция и ее содержание // Государство и право. – 2004. – № 6.

 11. Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навч. посібн. – Сімферополь, 2009.

 12. Рабінович П.М. Раданович Н.М. Європейська конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загальнотеоретичний аспект). – Львів, 2002.

 13. Стасюк С. Імплементація міжнародного гуманітарного права до національного законодавства в Україні: проблеми та перспективи // Право України. – 2008. – № 1.

 14. Шемшученко Ю. Теоретичні проблеми гармонізації законодавства України з європейським правом // Вісник Академії правових наук. – 2004. – № 3.

Тема 3: Правова держава: поняття, ознаки та стан

її формування в Україні

План:

Вступ

 1. Історія вчення про правову державу.

 2. Поняття і ознаки правової держави.

 3. Стан формування правової держави в Україні.

Висновки

Методичні рекомендації до теми:

Перше питання повинно містити основні історичні етапи формування і розвитку ідей про правову державу, які в подальшому лягли в основу про її вчення.

У другому питанні важливо зазначити різні точки зору щодо поняття правової держави, сформулювати визначення поняття, в значенні якого термін «правова держави» буде використовуватися в роботі, та розкрити «змістовні» і «формальні» ознаки правової держави.

У третьому питанні потрібно перевести проблему правової держави із теоретичної площини у висвітлення реального стану формування української правової держави. Студенту важливо дати не тільки власну оцінку такого стану, але і привести точки зору вчених по цій проблемі.

Література:

 1. Богуцький П. Поняття правової держави та методологічний підхід до проблеми її формування // Право України. – 1996. – № 4.

 2. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. – К., 2004.

 3. Головатий С. «Верховенство права» у розумінні українських вчених // Українське право. – 2002. – № 1.

 4. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. – К., 1999.

 5. Кистяковский Б.А. Государство правовое и социалистическое // Вопросы философии. – 1990. – № 6.

 6. Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція // Вісник Конституційного Суду України. – 2000. – № 4.

 7. Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві // Право України. – 2001. – № 2.

 8. Мартышин Д.В. Несколько тезисов о перспективах правового государства в России // Государство и право. – 1996. – № 5.

 9. Нерсесянц В.С. История идей правовой государственности. – М., 1993.

 10. Правовое государство, личность, законность. – М., 1997.

 11. Рабінович П.М. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) // Українське право. – 1996. – № 3.

 12. Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадського суспільства та правової держави // Право України. – 2007. – № 10.

 13. Шемшученко Ю.С. Україна: проблеми формування правової держави // Правова держава. – Вип. 1. – К. – 1992.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендація до написання курсової роботи з політекономії (економічній теорії)

  Документ
  Методичні вказівки містять основні питання, пов'язані з організацією та методикою проведення курсової роботи студентів: вибір теми, визначення об'єкту та предмету дослідження, оформлення результатів.
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр (1)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу „Економічна теорія" для студентів напрямів підготовки „Економіка і підприємництво" та „Менеджмент" всіх форм навчання обговорено та схвалено на засіданні кафедри
 3. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень (1)

  Методичні рекомендації
  Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 11 квітня 2007 р., протокол № 14 та методичною радою обліково-фінансового факультету 13 квітня 2007 р.
 4. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень (2)

  Методичні рекомендації
  Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 25 квітня 2007 р., протокол № 16 та методичною радою обліково-фінансового факультету 8 травня 2007 р.
 5. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр (2)

  Методичні рекомендації
  Обговорено й схвалено на засіданні кафедри фінансів 13 жовтня 2008 р., протокол №3 та методичною радою обліково-фінансового факультету 24 жовтня 2008 р.

Другие похожие документы..