Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
Во второй книге серии “В вере ли Вы?” канди­дата богословских наук священника Игоря Ефи­мова критически рассмотрено вероучение свидете­лей Иеговы - в...полностью>>
'Сочинение'
ЗАДАНИЕ: напишите сочинение-рассуждение, приняв в качестве тезиса слова известного лингвиста Г.Степанова: «Словарь языка свидетельствует, о чём думают...полностью>>
'Документ'
у тому, що відповідно до п. 2.1 Порядку погашення заборгованості підприємств, установ та організацій із зборів на обов’язкове державне пенсійне страху...полностью>>
'Тематическое планирование'
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника «Русская литература 20 века. 11 класс» для общеобразовательных учреждений в 2 час...полностью>>

Методика викладання історії Історія міжнародних відносин Практичний курс іноземної мови Для старшокурсників пропонуються також дисципліни вільного вибору, зокрема

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

Вища освіта за спеціальністю “Історія” забезпечується широким набором гуманітарних, соціально-економічних, фундамен­тальних, професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін.

Основні фундаментальні та

професійно-орієнтовані дисципліни

(витяг з навчального плану спеціальності)

 • Вступ до спеціальності

 • Історія України

 • Археологія

 • Історія первісного суспільства

 • Історія Стародавнього Сходу

 • Історія Стародавньої Греції та Риму

 • Історія середніх віків

 • Історія країн Азії та Африки

 • Історія Західної Європи та Північної Америки

 • Історія слов'янських народів

 • Історіографія історії України

 • Культурологія

 • Історія культури Європи

 • Історія культури Сходу

 • Історична та економічна географія

 • Спеціальні історичні дисципліни

 • Етнологія

 • Основи антропології

 • Історичне краєзнавство

 • Охорона пам’яток історії та культури

 • Психологія

 • Педагогіка

 • Основи педагогічної майстерності

 • Інформатика

 • Латинська мова

 • Старослов'янська мова

 • Методика викладання історії

 • Історія міжнародних відносин

 • Практичний курс іноземної мови

Для старшокурсників пропонуються також дисципліни вільного вибору, зокрема:

“Дипломатична історія Київської Русі”, “Історія в жит­тєписах”, “Історія релігійної думки та церкви в Ук­ра­їні”, “Національна революція 1917 - 1920 рр. в Україні”, “Україна на сучасному етапі”, “Культура і побут народів світу”, “Українсько-польські взаємини в історичному розрізі”, “Історія давньоїндійської та давньокитайської цивілізації”.

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ

(витяг з наскрізної програми практичної підготовки студентів)

Студенти проходять практику таких видів:

 • Археологічна (І курс)

 • Архівно-музейна (II курс)

 • Педагогічна навчальна з історії (III курс)

 • Педагогічна виробнича з історії (IV курс)

 • Асистентська практика з історії (магістратура)

Основними базами практики є:

 • Археологічні експедиції Інституту археології

НАН України (Подільська, Чернігівська)

 • Музей Тараса Шевченка, Національний музей історії України, Національний музей літератури України та інші, Центральний державний історичний архів України у м. Києві, Центральний державний архів вищих органів влади та управління, Державний архів громадських об’єднань

 • Середні загальноосвітні школи

 • Київський славістичний університет

 • Інститут історії України НАН України, Інститут археології НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Інститут археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України

 • інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН України

КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ

ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

"Історія"

Ліцензія АВ № 420712

Сертифікат про акредитацію

за IV рівнем РІ-ІV №119748

Наша адреса: 03150 м. Київ, вул. А. Барбюса, 9

(ст. метро „Палац „Україна” або „Республіканський стадіон”)

тел.-факс (044) 528-63-83, 528-30-68

e-mail:

http://www.ksu.edu.ua

Київ - 2009

Студент має можливість

одночасно здобувати дві спеціальності „Історіята „Іноземна мова і література (англійська або німецька)

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Спеціальність існує з першого дня вузу.

У липні 1998 р. Міністерство освіти, ДАК України акредитували спеціальність на рівень бакалавр, а у 1999 р. спеціальність „Історія” була акредитова­на за третім рівнем освітньо-професій­ної програми. Того ж року відбувся перший випуск спеціа­ліс­тів з історії. Студенти одержали дипломи держав­ного зразка.

У 2003 році спеціальність акредитована за IV рівнем.

З 2000 р. при кафедрі історії відкрито аспірантуру за спеціальностями:

 • 07.00.02 – Всесвітня історія

 • 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дис­ципліни.

З червня 2004 р. в КСУ діє Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями “Всесвітня історія” та “Історіософія”

ТЕРМІН ТА ФОРМИ НАВЧАННЯ

освітньо-кваліфікаційний рівень

Денна

Заочна

"бакалавр”

4 роки

4р. 6міс.

спеціаліст”

1 рік

1 рік

магістр”

1р. 3міс.

1р. 6міс.

друга вища освіта

2р. 6міс.

Юнаки мають можливість навчатися на військовій кафедрі та здобути звання офіцера запасу

ОБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИПУСКНИКА

Після закінчення вузу випускники мають мож­­ли­вість продовжити навчання в аспіран­турі.

Випускники КСУ, які оволоділи подвійною спеціаль­ніс­­тю „Історія” та „Іноземна мова і література” можуть пра­цювати:

• викладачами історичних дисциплін у вищих навчальних закладах;

• учителями історії серед­ніх шкіл;

• науковими співробітниками музеїв історич­ного та краєзнавчого профілів;

• науковими співробітниками архівних ус­танов;

• науковими співробітниками науково-дослід­них інститутів.

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ,

що забезпечують

навчально-виховний процес

Підготовка спеціалістів з фаху „Історія” здійснюється Інститутом славістики та між­народних від­но­син.

Інститут має денне та заочне відділення.

Організацію навчально-виховного процесу здійсню­ють співробітники навчально-організаційного відділу Інституту славістики і міжнародних відносин під керівництвом директора – О.В. Прискоки. Методичне та наукове забезпечення навчання студентів спеціальності „Історія” здійснює кафедра історії.

Кафедра історії

На кафедрі історії працює 24 викладачі. Завідувач кафедри – заслужений працівник народної освіти України, док­тор історичних наук, проф. Ю. М. Алексєєв, президент КСУ. Рівень фахової підготовки та науковий потенціал профе­сор­сько-викладацького складу кафедри високий: 100% вик­ладачів мають наукові ступені, у т.ч.: докторів історичних наук – 40,8%, канди­да­тів історичних наук – 59,2%.

У складі кафедри - директор Інституту архео­логії Національної академії наук України (НАН Ук­раїни), акад. П.П. Толочко, заступник директора Інституту іс­то­­рії України НАН України проф. С.В. Куль­чицький, член-кор. НАН Укра­їни М.Ф. Кот­ляр, профе­со­ри Р.Я. Пиріг, В.І. Яро­вий, О.П. Крижанівський.

Кафедра займається навчально-виховною, нау­ко­во-методичною, науково-дослідницькою та іншими ви­дами діяльності. Щорічно проводяться наукові кон­ференції, на які запрошуються провідні вчені України та зарубіжжя.

Наукові дослідження та методичні розробки ви­кладачів кафедри друкуються в наукових жур­налах: „Київська старовина”, „Університет”, Вісник Київського славістичного уні­верситету та ін., а також виходять окре­мими ви­даннями.

Кафедра залучає студентів до науково-дослід­ни­ць­кої роботи, що здійснюється у таких фор­мах:

 • виконання курсових, дипломних, магістерських робіт;

 • діяльність наукових гуртків та проблем­них груп;

 • участь у наукових конференціях.

Стало тради­цією видання наукових праць студен­тів спеціальності „Історія”.

Наукове керівництво роботою аспірантів здійс­нюють провідні вчені КСУ, інших вузів та науко­во-дослідних закладів Києва.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства І. П. Дроздова «методика викладання, педагогіка та психологія вищої освіти»

  Документ
  (для студентів-магістрів 5 курсу спеціальностей 8.050107 – «Економіка підприємства»; 8.050201 – «Менеджмент»; 8.070801 – «Економічна та охорона навколишнього середовища»; 8.
 2. Курс лекцій з соціології київ- 2007

  Курс лекцій
  Автор-упорядник – кандидат-філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою соціогуманітарних дисциплін ІЗІТу при Національному авіаційному університеті, доцент Академії соціального управління Матвєєв В.
 3. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1)

  Документ
  До збірника ввійшли тези доповідей навчально-методичної конференції, в яких висвітлюються проблеми, досвід та результати впровадження в навчальний процес інноваційних методик навчання.
 4. А. Назва й адреса (1)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.
 5. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.

Другие похожие документы..