Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
В целях реализации поручения Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А., данного на внеочередном XII съезде НДП «Нур Отан» 15 мая 2009 года, утв...полностью>>
'Методические указания'
В соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности 080104 Экономика труда подготовка и защита дипломной работы – непременно...полностью>>
'Документ'
Упрощенная система налогообложения (сокращенно УСН) также вошла в деловой оборот под названием «упрощенка». «Упрощенка» достаточно популярна в наше вр...полностью>>
'Конкурс'
Успех приходит к тем, кто верит в него. Успех в деле обеспечен, если личностное и педагогическое в педагоге дополнительного образования будет стремит...полностью>>

Робоча програма навчальної дисципліни «Етика» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

«Затверджую»

Проректор з науково-педагогічної роботи

____________________________________

«_____»_______________________2010 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Етика»

напряму підготовки 0201 - культура

для спеціальності «Культурологія» (6.02101; 7.02101; 8.02101)

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

2010-2011

Етика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р. - ____с.

Розробник: кандидат філософських наук,

доцент кафедри теорії та історії культури

Ярошенко Тетяна Миколаївна

Робоча програма затверджена до друку вченою радою філософського факультету Львівського університету імені Івана Франка (протокол № 106/7 від 21.11.2008 р.)

Завідувач кафедри _______________________________________Мельник В. П.

Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки 0201 «Культура»

Протокол № від «___»__________________20___р.

«___»______________________20____р. Голова_______________(___________)

Опис навчальної дисципліни

«Етика»

Найменування показників

Галузь знання, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів – 4

Галузь знань –

Гуманітарні науки

Фундаментальна та професійно орієнтована

Модулів – 3

Напрям – 0201 «Культура»

Рік підготовки

Другий, третій

Загальна кількість годин – 144

Спеціальність: «Культурологія»

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи – 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр: четвертий

Лекцій – 35 год.

Семінарських занять – 35 год.

Самостійна робота – 74 год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит

Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Етика» є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», базовою в системі вивчення філософії, культурології (філософсько-гуманітарних дисциплін). Передумовою вивчення «Етики» є знання з таких дисциплін, як «Психологія», «Філософія», «Історія філософії», «Основи культурології», «Історія культурології», «Релігієзнавство», «Морфологія культури».

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета і завдання. Використовуючи сучасні філософсько-культурологічні

теорії, міждисциплінарний підхід сформувати у майбутніх культурологів знання

про специфіку етики як філососько-гуманітарної науки, її основну проблематику,

базові поняття та категорії, індивідуальні різновиди, з»ясувати її значення для

сучасного життя людини, суспільства, світу.

Розглянути місце етики в системі філософського знання, культури,

виявити можливість різних підходів до її вивчення, акцентувати на науковій,

релігійній та філософській моделях етичного знання, вказати на тісний

взаємозв»язок між етикою, психологією та релігією у сучасну добу

кризи. Застосовуючи методи єдності та багатоманітності

(комунікативний, інтегративний), окрему увагу приділити,

персоналістичним, соціальним, історичним та просторовим моделям етики та

моральної культури.

Оволодіння студентами знаннями про специфіку етичного знання,

основні поняття, категорії, структуру етики; про природу та феномени добра і зла, їх сучасні різновиди; про сутність та зміст моралі, її основні принципи та поняття, структуру, функції і закономірності, що пояснюють еволюцію та механізм дії моралі у житті людини, суспільства, світу; народів.

Вимоги до знань та вмінь. Студент повинен:

Знати механізми формування і функціонування моральної культури на рівнях свідомості, діяльності, моральних відносин

Зміст понять: добро і зло, моральна норма, свобода і відповідальність, честь і гідність, совість і обов»язок, щастя і насолода, страждання і співстраждання, альтруїзм, толерантність.

Вміти застосовувати їх на практиці, у повсякденному житті, діловому спілкування, побуті, виробити власну модель моральної поведінки, слідуючи найкращим, найбільш переконливим і сприйнятним для нього зразкам моральної поведінки

Практичні навички: моральний характер, розуміння себе (своїх потреб і вищого покликання) та інших, довіра, повага і терпимість до чужої індивідуальності (толерантність); здатність розрізняти добро і зло, моральну, аморальну та іморальну поведінку; засвоєння основ і творчої природи етичного мислення, культури; культура морального діалогу (спілкування), людяність. У студента повинні сформуватись знання про необхідність морально-етичного вдосконалення, активної життєвої позиції, творчого мислення з метою покращення власного життя, життя суспільства, світу.

Методи контролю

Система контролю знань та умови складання екзамену. Оцінювання студентів здійснюється на основі модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру та його рейтингу на іспиті. Рейтингова оцінка знань студентів з вказаної дисципліни визначається за сумою балів, отриманих студентами на семінарських заняттях, за інші види контролю протягом семестру та за іспит. Це відповідно 50 балів за роботу в семестрі та 50 балів за екзамен.

Поточний контроль знань

Лекції: Передбачають систематичний і послідовний виклад навчального матеріалу, а також інтерактивні форми участі студентів в обговоренні дискусійних питань. Відвідування лекцій для студентів є бажаним.

Семінарські заняття: Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є обов’язковою умовою успішного складання курсу. Пропонуються наступні форми роботи на заняттях: усна презентація самостійно опрацьованого фрагменту навчальної дисципліни або порівняльний аналіз ціннісних світів різних культурних територій, народів, особливостей їх ментальності, етно-національних характеристик, самостійна домашня робота у вигляді письмової презентації/есе на задану тему, участь у дискусії. Студенти заохочуватимуться до критичного аналізу праць українських та зарубіжних філософів, культурологів з проблем культурного регіоналізму, до розвитку навичок логічного мислення, інтерпретації та операціоналізації понять. Будуть підтримуватися наукові дискусії та обговорення, презентації власних ідей і точок зору, постановка проблемних питань і пошук відповідних розв’язань. Найвище будуть поціновуватися самостійні творчі виступи з елементами компаративістики, оригінальні за характером письмові есе, вміння науково коректно аналізувати і зіставляти різні погляди та доказово обстоювати свою власну позицію.

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. Оцінювання знань студентів на семінарському занятті проводиться в декілька етапів. На підготовчому етапі викладач інформує студентів про форми роботи та про необхідність обрання власної теми презентації (усної чи письмової), надає старості групи форму для заповнення, в якій студентами робляться відповідні записи стосовно теми їхнього вибору. Кожне семінарське заняття передбачає вступне слово викладача з виокремленням основних проблем теми заняття. Студенти за заздалегідь заданим планом готують усні презентації фрагментів першоджерел на задану тематику або письмові роботи у вигляді есе з їхнім наступним розглядом на занятті. В обговоренні презентацій під час дискусії приймають участь усі студенти групи, що мають заздалегідь ознайомитися із зазначеними текстами першоджерел, які розміщені в читанці до курсу. Сумарно за свою презентацію та участь у дискусіях студент може одержати 20 балів. Кожен студент зобов’язаний проявити активну участь не менше як на одній третині семінарських занять, проведених у групі впродовж семестру. При цьому відсутність студента на занятті без поважної причини враховується при визначенні рейтингової оцінки за семестр. Пропущене з поважних причин заняття студент може «відпрацювати» у формі, обраній викладачем та кафедрою. При цьому виставлення оцінки не передбачається, але це відпрацьоване заняття не впливатиме на рейтингову оцінку студента.

Модульний контроль. Упродовж семестру будуть проведені дві модульні контрольні, кожна з яких оцінюватиметься за 15-бальною системою. Максимальна кількість балів за цей вид роботи – 30 балів.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю протягом семестру студент отримав менше 31 бала, то він не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий студент має змогу складати екзамен за талоном № 2, але для цього він повинен виконати передбачене кафедрою завдання.

Розподіл балів, що присвоюється студентам

Таблиця 1

Оцінювання участі студентів у навчальних заняттях

Форма участі студента у навчальних заняттях

Максимальна кількість балів

1.

Модульне тестування (двічі протягом семестру, письмово)

15 балів х 2 = 30 балів

2.

Презентація (усно) або письмове реферування

10 балів

3.

Участь у дискусіях

10 балів

РАЗОМ протягом семестру 50 балів

Оцінка за іспит 50 балів

ЗАГАЛОМ 100 балів

Шкала перерахування оцінок

Оцінка в балах

Оцінка за іспит

Код оцінки

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за залік

90–100

відмінно

5

А

Зараховано

81–89

дуже добре

4

B

Зараховано

71–80

добре

C

61–70

задовільно

3

D

Зараховано

51-60

достатньо

E

31–50

Допускається до здачі заліку (іспиту)

До 30

(за роботу в семестрі)

незадовільно

(оцінка автоматично виставляється у відомість)

2

Не зараховано

Сума балів після здачі по талону №1, 2

(0-50)

незадовільно

2

Не зараховано

Сума балів після здачі по талону «К»

(0-50)

незадовільно

2

F

Не зараховано

Код курсу

Назва курсу

Етика

Лектор

Ярошенко Тетяна

Наук.ступінь,

вчене звання

Канд.філософ. наук., доцент

ECTS

144 години /4 кредити

Факультет

Філософський (філософія, культурологія, психологія, політологія), культури і мистецтва

Рівень

Бакалавр

Навчальний

семестр

1 (психологи), 2 (політологи), 4,5 (філософи, культурологи)

Кількість год./

Тиждень

1 (політологи), 2 (культурологи), 3 (філософи)

Метод викла

дання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота студентів

Додаткові ме

Тоди

Наук. доповіді, есе, дискусії, проблемні запитання, аналіз, по

рівняння, моделювання.

Опис курсу

Мета і завдання курсу – сформувати знання про специфіку

етики як сфери філософсько-гуманітарного знання, її вузлову проблематику; проаналізувати можливість різних

методологічних підходів до вивчення етики , розкрити

морфологію етики та моралі; розкрити місце і роль етики у

сучасному житті людини і суспільства. Зосередити увагу на гуманістичних проблемах етики кризової доби. Сприяти

розвитку (пробудженню, формуванню і спонуканню)

морально-етичної рефлексії, активної морально-етичної

особистості.

Теоретичні знання. Вчення про вище благо та шляхи його

досягнення. Знання про релігійну, наукову, філософську

моделі етики; про зміст, критерії, цінності та феномени

Добра і Зла. Поняття моралі: сутність, зміст, структура,

функції. Поняття моральна норма, моральний принцип,

моральний ідеал, моральний характер. Розрізнення понять

«мораль та моральність», «людина-моралі», «моральна

людина» та етична особистість.

Морфологія етики та моралі: історичні та регіональні моделі.

Знання основних понять та категорій етики: добро і зло, сенс

життя, обов»язок і совість, честь і гідність, свобода і

відповідальність, закон і справедливість.

Знання про морально-ціннісну природу культури. Знання

моральних основ (норм, принципів) ділового спілкування.

Категорії : мораль, норма, табу, “добро і зло”, «благо»,

“обов”язок”, “совість”, ”відповідальність”, «толерантність»,

“альтруїзм”.

Практичні навички: розуміння себе і інших, довіра, повага і

терпимість до чужої індивідуальності (толерантність),

здатність визначати і розрізняти добро і зло, моральну,

аморальну, іморальну поведінку, засвоєння моральних основ

культури, культура морального діалогу, людяність; готовність до альтруїстичних дій; морально-етична рефлексія, моральний самоконтроль, відповідальне ставлення до обов’язку.

Обов’язкова

Література

Гільдебранд Д. Етика. Львів, 2002;Гусейнов А.А., Апресян

Р.Г. Этика: Учебник. - М.,1998; Дробницкий О.Г. Моральная философия. - М.,2002; Золотухина-Аболина Е.В. Современная этика. - М.,2003; Малахов В.А. Етика: Курс лекцій: Навч. посібник. - К., 2004; Мовчан В. С. Етика : Курс лекцій. – Львів, 2009. Нападиста В. Г. Історія етики в Україні

(друга половина ХІХ- початок ХХ ст.): Навч. посібник. – К., 2004; Этика. Учебник /Под общ.ред. А.А.Гусейнова и Е.Л. Дубко. - М.,1999.

Умови зараху

вання

Курсу

Форма звіт

ності –

Виконана навчальна програма: набрана необхідна кількість балів, виконані всі контрольні роботи; успішна здача модулів-контролю; знання програми курсу, індивідуальний творчий підхід до проблем етики, практичні навички.

залік, іспит.

Мова викладання

Українська

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

( за навчально-методичною розробкою

ШЕНДРИКА С. М., ЯРОШЕНКО Т. М.

«КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА КУРСУ «ЕТИКА»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – Львів, 2002, 2008.

Див. Шендрик С. М., Ярошенко Т. М. Комплексна програма курсу «Етика» для студентів філософського факультету»// «Культурологія: навчально-методичний комплекс: напрям підготовки 0201-культура, спеціальність культурологія (6.020101; 7.020101; 8.020101): Навч.-методич. Посібник /Упоряд..: В. П.Мельник, М.В. Кашуба, А. В. Яртись та ін., / За ред.. д-ра філос. Наук, проф.. В. П. Мельника. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2008 р. – С. 108-131.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Робоча програма навчальної дисципліни «Морфологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101) Кредитно-модульна система

    Документ
    Морфологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.
  2. Робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна типологія культури» напряму підготовки 0201 культура для спеціальності «Культурологія» 02101; 02101; 02101)

    Документ
    Регіональна типологія культури. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів 2 к. за напрямом підготовки 0201 «Культура», спеціальністю «Культурологія», 2010 р.

Другие похожие документы..