Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Неокантианство. Марбургская школа неокантианства (Г. Коген, П. Наторп, Э. Кассирер). Баденская (Фрейбургская) школа неокантианства (В. Виндельбанд...полностью>>
'Документ'
Юность нам дана для того, чтобы смотреть на мир чистым взглядом и познавать его с открытой душой. Еще нет подозрительности, лукавства, лицемерия, еще...полностью>>
'Программа'
и модели Стратегия и ключевые показатели эффективности управления человеческими ресурсами Правовое обеспечение управления персоналом Кадровая политика...полностью>>
'Документ'
Перейти на упрощенную систему налогообложения (УСНО), равно как выбрать объект налогообложения, Вы можете добровольно. Конечно, если соблюдаются уста...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

Затверджено”

Декан економічного факультету

проф. Панчишин С. М.

___________________________

Програма

фахових вступних випробувань

з дисциплін професійної підготовки

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста

(напрям підготовки 0501 – “Економіка і підприємництво”

спеціальністьОблік і аудит”)

Розглянуто і затверджено

на засіданні Вченої ради

економічного факультету

Протокол № 7 від 20. 03. 2007

Львів-2007

Анотація

Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.050106, 8.050106 – “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних ви­пробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу професійної підготовки: “Теорія бухгалтерського обліку”, “Аудит”, “Фінан­совий облік”, “Управлінський облік”, “Економічний аналіз”, а також дисциплін циклу загальноекономічної підготовки (економічна теорія): “Політична економія”, “Мікроекономіка” та “Макроекономіка”.

Навчальна дисципліна “Теорія бухгалтерського обліку”

Тема 1. Зміст, види, основні принципи бухгалтерського обліку

Поняття обліку, його види та завдання. Користувачі облікової інформації. Основні принципи та вимоги до бухгалтерського обліку. Нормативно-правове регулювання облікової діяльності. Облікові вимірники.

Тема 2. Рахунки бухгалтерського обліку, їх групування та подвійний запис

Поняття бухгалтерських рахунків, їх структура та призначення. Синтетичні й аналітичні рахунки. Класифікація рахунків за структурою і призначенням.

Подвійний запис, його суть та значення. Види бухгалтерських проведень.

Тема 3. Документування господарських операцій та інвентаризація

Місце і роль первинного обліку в системі бухгалтерського обліку підприєм­ства. Класифікація первинних документів. Вимоги до змісту і оформлення доку­ментів. Порядок перевірки й опрацювання документів. Організація документообігу на підприємстві. Інвентаризація, як метод бухгалтерського обліку. Методика проведення інвентаризації та документальне оформлення її результатів.

Тема 4. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку

Поняття облікових регістрів. Узагальнення інформації про господарські операції, активи, капітал та зобов'язання підприємства в облікових регістрах. Види і форми облікових регістрів. Помилки в облікових регістрах, способи їх виявлення та виправлення. Форми бухгалтерського обліку. Характеристика меморіально-ордерної, журнальної, журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форм обліку.

Тема 5. Оцінка в бухгалтерському обліку та основи формування фінансо­вої звітності підприємства

Фінансова звітність: призначення і склад, вимоги при складанні. Характерис­тика основних форм звітності. Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал. Примітки до фінансових звітів. П(С)БО 1-6.

Рекомендована література

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

 2. Закон України ”Про податок на додану вартість” №168/97 - ІІІ від 03.04.97р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» №419 від 28.02.2000р. (зі змінами та доповненнями).

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 5. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30.11.1999 р., №291. (зі змінами та доповненнями).

 6. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу МФУ №818 від 24.12.2004 р.) (зі змінами та доповненнями).

 7. «Положення про організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні», затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 1993 року №250(зі змінами та доповненнями).

 8. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88 (зі змінами та доповненнями).

 9. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповнення­ми).

 10. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджені Наказом МФУ №356 від 29. 12. 2000 р. (зі змінами та доповненнями) (зі змінами та доповненнями).

 11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверд­жені Наказом МФУ №561 від 30. 09. 2004 р.

 12. Постанова «Про ведення касових операцій у національній валюті України». Затверджена Правлінням НБУ за №637 від 15.12.2004 р. (зі змінами та доповнення­ми).

 13. Постанова «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. №663 (зі змінами та доповненнями).

 14. Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. Теорія бухгалтерського обліку: навчальний посібник / за ред. В. С. Білоусько. – Харків, 2006 – 307 с.

 15. Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник / за ред. М. В. Кужельного. – 3-тє вид. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 266 с.

 16. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. – К., 2003. – 628 с.

 17. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К., 2004. – 460 с.

 18. Партин Г. О. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2005. – 248 с.

 19. Сєрікова Т. М., Понікарпов В. Д. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Харків: ВД «ІНТЕК», 2006. – 392 с.

 20. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник. – К.: Алерта, 2006. – 1080 с.

 21. Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посіб­ник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.

Навчальна дисципліна “Аудит”

Тема 1. Організація аудиторської діяльності в Україні

Аудиторська діяльність, як метод незалежного контролю. Сертифікація, ліцензування. Методи документального та фактичного контролю. Вибірковий та суцільний аудит. Критерії вибору оцінки відповідних методичних підходів до проведення аудиторської перевірки. Організаційні аспекти аудиторської перевірки. Попереднє дослідження підприємства-клієнта. Організація роботи з клієнтом. Основні принципи та нормативно-правове забезпечення проведення аудиторської перевірки.

Тема 2. Методи й види аудиту

Основи аудиторської перевірки. Критерії оцінки стану бухгалтерського обліку та їх вплив на методи і способи проведення контрольних процедур. Види аудиту та їх суть.

Тема 3. Аудиторські документи

Поняття робочих документів аудитора, їх зміст та структура. Вимоги до оформлення та зберігання робочих документів. Робочі документи юридичного, конфіденційного та підсумкового характеру. Підсумкова документація за результа­тами проведеного аудиту. Поняття аудиторського звіту та аудиторського висновку. Види аудиторського висновку та його структура. Спеціальні вимоги до аудиторсь­кого висновку.

Тема 4. Аудиторський ризик

Поняття аудиторського ризику та істотності в аудиту. Класифікаційні підходи до методів та способів оцінки аудиторського ризику. Процедури оцінки істотності та її вплив на величину ризику.

Рекомендована література

 1. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остапюк М. Я. Стандартизація обліку і аудиту: навч. посіб. – К.: 3нання, 2004.

 2. Савченко В. Я. Аудит: навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002.

 3. Сопко В. В. Організація і методика проведення контролю: Навчально-прак­тичний посібник. – К.: ВД „Професіонал", 2004.

 4. Аудит: теорія і практика. Навчально-практичний посібник. – Львів: Ви­давництво Національного університет „ Львівська політехніка" 2003.

 5. Кулаковська Л. П., Піча Ю. В. Основи аудиту: навчальний посібник. – Львів: "Новий світ 2000", 2002.

 1. Кодекс професійної етики аудиторів України, затверджений рішенням Аудиторської палати України від 18. 12. 98 р. № 73.

 2. Національні нормативи аудиту, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18. 12. 98 р. № 73.

Навчальна дисципліна “Фінансовий облік”

Тема 1. Облік оборотних активів підприємства

Суть і структура грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті. Здійснення й облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. Облік наявності та руху інших грошових коштів. Зміст, види, порядок здійснення та облік безготівкових розрахун­ків підприємства. Відображення інформації про рух грошових коштів у регістрах обліку та звітності.

Суть дебіторської заборгованості її види та оцінка. Організація обліку довго­термінової та поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за майно, передане у фінансову оренду. Облік розрахунків за векселями. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розра­хунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збит­ків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. Відображення дебіторської заборгованості у фінансовій звітності підприємства.

Визначення, класифікація та умови визнання активами запасів підприємства. Системи постійного та періодичного обліку товарно-матеріальних запасів. Оцінка руху запасів на підприємстві. Організація синтетичного і аналітичного обліку запа­сів. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. Облік виробничих запа­сів. Суть малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх облік. Зміст, оцінка й облік незавершеного виробництва. Облік виробничого браку за видами та витрат на його виправлення. Облік витрат на утримання майстерень гарантійного ремонту. Облік напівфабрикатів на підприємстві. Облік руху готової продукції на підприєм­стві. Супутня продукція та її облік. Облік товарів у гуртовій та роздрібній торгі­вельній мережі. Суть і облік торгівельної націнки. Облік товарів у комісійній торгівлі. Облік операцій з тарою. Облік переоцінки запасів. Інвентаризація запасів та відображення її результатів у обліку. Порядок відшкодування матеріальних збитків і оприбуткування виявлених надлишків.

Тема 2. Облік необоротних активів підприємства

Суть, класифікація, оцінка та основні завдання обліку основних засобів на підприємстві. Документування операцій з руху основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів на підприємство та зарахування їх на баланс. Методика нарахування зносу та облік амортизації основних засобів. Ремонт, модернізація та реконструкція основних

засобів. Облік витрат на ремонт і технічне обслуговування основних засобів. Облік вибуття основних засобів із підприємства. Облік переоцінки та індексації вартості основних засобів. Інвентаризація основних засобів на підприємстві та облік її результатів. Облік оренди основних засобів. Зміст і особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. Відображення інформації про основні засоби у звітності підприємства.

Облік нематеріальних активів. Нематеріальні активи, їх класифікація, оцінка та основні завдання обліку. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. Облік надходження нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних активів. Облік витрат на обслуговування та вдоскона­лення нематеріальних активів. Облік вибуття нематеріальних активів. Переоцінка вартості нематеріальних активів, її облік. Облік результатів інвентаризації немате­ріальних активів. Звітність підприємства про нематеріальні активи.

Облік фінансових інвестицій. Суть, види фінансових інвестицій та принципи їх оцінки. Поточні та довготермінові інвестиції. Облік інвестицій у боргові зобов'я­зання. Облік облігацій, придбаних з премією. Облік інвестицій у акції. Методи обліку фінансових інвестицій.

Тема 3. Облік зобов’язань, забезпечення зобов’язань та власного капіталу

Зміст і основи обліку зобов`язань підприємства. Поняття, визнання та оцінка зобов'язань. Класифікація зобов'язань підприємства. Нормативно-правове регулю­вання зобов'язань за їх видами. Синтетичний і аналітичний облік зобов'язань. Відо­браження інформації про зобов'язання у фінансовій звітності підприємства.

Облік зобов`язань за розрахунками з постачальниками. Суть процесу постачан­ня. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками та підряд­никами. Документальне оформлення операцій з постачальниками та підрядниками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх облік.

Облік короткострокових зобов`язань за розрахунками з банками та іншими позиками. Поняття та класифікація банківських кредитів. Процес банківського кредитування. Оподаткування кредитних операцій. Облік заборгованості за корот­костроковими векселями. Облік поточної заборгованості за довготерміновими зо­бов'язаннями. Облік короткотермінових кредитів банку.

Облік розрахунків з оплати праці та соціальних виплат на підприємстві. Суть заробітної плати, її види та форми. Державне регулювання системи оплати праці в Україні. Облік особового складу та відпрацьованого часу. Документальне оформ­лення та облік нарахування заробітної плати. Оподаткування фонду оплати праці. Види та облік утримань із заробітної плати. Документування та облік виплати заро­бітної плати. Натуральна форма оплати праці та її облік. Облік розрахунків з депо­нентами щодо оплати праці. Зміст і види відпусток. Облік нарахування і виплати відпускних сум. Компенсація за невикористану відпустку. Види та облік соціаль­них виплат на підприємстві.

Облік довгострокових зобов`язань підприємства. Облік довготермінових кре­дитів банку. Види облігацій, порядок їх випуску.

Облік довготермінових облігацій, випущених за номінальною вартістю. Облік довготермінових облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом). Облік довготермі­нових облігацій, випущених з премією. Облік довготермінових векселів виданих. Облік довготермінових орендних зобов'язань (зобов'язань по лізингу).

Облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень. Суть цільового фінансування і цільових надходжень. Облік придбання майна за рахунок коштів, виділених з державного бюджету. Облік державних субсидій (дотацій) у житло­вому господарстві. Облік отриманих ґрантів та інших коштів на фінансування цільових програм і спеціальних завдань.

Облік власного капіталу. Власний капітал та його складові. Формування та облік власного капіталу. Характеристика статей власного капіталу. Поняття, приз­начення і облік статутного капіталу. Облік розрахунків із засновниками. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Особливості обліку вилученого капіталу. Поняття і призна­чення пайового капіталу. Звітність про власний капітал.

Тема 4. Облік формування та використання фінансових результатів

Облік доходів підприємства. Економічна суть, групування та критерії визнання доходів підприємства. Облік доходів від реалізації. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік фінансових доходів. Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходів від надзвичайної діяльності.

Облік витрат підприємства. Зміст, критерії визнання та класифікація витрат підприємства. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства. Облік витрат за економічними елементами та їх зв`язок зі статтями калькуляції. Облік виробничих витрат і собівартості готової продукції. Облік собівартості реалізації. Облік загальногосподарських та адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік фінансових витрат. Облік втрат від інвести­ційної діяльності. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік надзвичайних витрат. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності підприємства.

Облік формування, використання й оподаткування фінансових результатів. Облік формування прибутку та напрямки його використання. Оподаткування прибутку підприємства.

Рекомендована література

а) законодавство та інші нормативні документи

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» №996-ХІV від 16 липня 1999 року (зі змінами та доповненнями).

 2. Закон України ”Про податок на додану вартість” №168/97 - ІІІ від 03.04.97р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Постанова КМУ «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» №419 від 28.02.2000р. (зі змінами та доповненнями).

 4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

 1. «План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затверджений Наказом МФУ від 30. 11. 1999 р., №291. (зі змінами та доповненнями).

 2. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість (у редакції Наказу МФУ №818 від 24. 12. 2004 р.) (зі змінами та доповненнями).

 3. «Положення про організацію бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні», затверджений Постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 1993 року №250 (зі змінами та доповненнями).

 4. «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку». Затверджено Наказом МФУ від 24 травня 1995 року №88 (зі змінами та доповненнями).

 5. Наказ Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України №41 від 20 липня 1998 року “Перелік типових документів”(зі змінами та доповнення­ми).

 6. Методичні рекомендації із застосування реєстрів бухгалтерського обліку. Затверджено Наказом МФУ № 356 від 29. 12. 2000 р. (зі змінами та доповнен­нями) (зі змінами та доповненнями).

 7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені Наказом МФУ № 561 від 30. 09. 2004 р.

 8. Постанова «Про ведення касових операцій у національній валюті України». Затверджено Правлінням НБУ за № 637 від 15. 12. 2004 р. (зі змінами та доповнен­нями).

 9. Постанова «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» від 23 квітня 1999 р. №663 (зі змінами та доповненнями).

б) підручники, посібники та інша навчально-методична література

 1. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Ж.: ПП „Рута”, 2002.

 2. Бутинець Ф., Лайгук С., Олійник О., Шигун М. Організація бухгалтерського обліку / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Підручник. – К., 2002. – 592 с.

 3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс” - Клуб, 2001. – 832 с.

 4. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали / За ред. Хом'яка Р. Л. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2001. – 728 с.

 5. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – Київ: „Центр учбової літератури”, 2003. –624 с.

 6. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Львів.: ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 617 с.

 7. Пархоменко В. М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. ч. 5. – Луганськ: „Промдрук” ДСД „Лугань”, 2000. – 336 с.

 8. Пушкар М. Фінансовий бухгалтерський облік. – Тернопіль, 2002.

 9. Сопко В. В. Бухгалтерський облік: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.

 1. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - 6-е вид. – К.: А.С.К., 2001. – 784 с.

 2. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник – 5-те вид., доп. – К.: А.С.К., 2000.

 3. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – 6-е вид. – К.: А.С.К., 2002. – 776 с.

 4. Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік. Посібник. – К.: Академія, 2002.

 5. Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – Київ: “Академія”, 2002 – 672 с.

Навчальна дисципліна “Управлінський облік”

Тема 1. Зміст, мета і організація управлінського обліку

Суть, предмет і об'єкт управлінського обліку. Методи управлінського обліку, їх характеристика. Порівняльна характеристика фінансового і управлінського облі­ку. Історичні етапи формування і розвитку управлінського обліку.

Тема 2. Класифікаційна структура витрат їх прогнозування у системі управлінського обліку

Основні критерії класифікації витрат за видами діяльності: операційні, фінансові, інвестиційні. Особливості класифікації витрат за завданнями обліку. Зміст змінних та постійних витрат. Побудова графіків. Дискреційні та обов'язкові витрати. Характеристика релевантного діапазону. Зміст поведінки витрат. Фактори витрат для різних функцій бізнесу. Суть функції витрат. Складові формули витрат. Методи визначення функції витрат. Критерії вибору однієї функції витрат серед багатьох. Визначення надійності функції витрат.

Тема 3. Суть і взаємозв´язок виробничого та калькуляційного обліку

Функції та завдання виробничого обліку і калькулювання. Мета й етапи виробничого обліку. Суть калькулювання. Види калькуляції, калькуляційних одиниць. Об'єкти обліку витрат та їх групування. Визначення собівартості реалізо­ваної та готової продукції. Характеристика планової, нормативної та фактичної собівартості. Особливість і призначення поділу витрат за економічними елемента­ми в процесі виготовлення продукції. Облік прямих матеріальних витрат. Основні складові та облік елементу "Прямі витрати на оплату праці". Основна і додаткова заробітна плата. Економічна суть та облік елементу "Відрахування на соціальні заходи”. Основні складові та облік елементу "Амортизація”. Суть та облік інших операційних витрат. Облік втрат від браку. Облік витрат на гарантійний ремонт.

Тема 4. Методи калькулювання собівартості продукції

Загальна модель впровадження системи виробничого обліку на підприємстві. Технологічний аспект вибору методики калькулювання собівартості продукції: калькулювання за замовленнями; калькулювання за процесами. Вплив наявності постійних виробничих витрат на вибір методу калькулювання собівартості продукції та на формування “Звіту про фінансові результати підприємства”: калькулювання за повними витратами; калькулювання за змінними витратами. Забезпечення контролю витрат в калькуляційному обліку: метод обліку фактичних витрат; нормативний метод калькулювання; метод обліку стандартних витрат. Характеристика системи калькулювання витрат на основі діяльності. Її переваги та недоліки.

Тема 5. Облік за центрами відповідальності

Зміст центрів виникнення витрат. Центр відповідальності. Ознаки поділу цент­рів відповідальності. Види центрів відповідальності. Їх приклади. Організація обліку за центрами відповідальності. Мета бюджетування. Напрямки бюджетуван­ня. Звітний бюджет. Послідовність бюджетування. Основні стадії цього процесу. Створення бюджетного комітету. Його завдання. Функції бухгалтера-аналітика в процесі бюджетування. Статичний бюджет. Гнучкий бюджет, його використання. Суть системи внутрішньої звітності, її види та мета складання. Вимоги до звітності за центрами відповідальності.

Тема 6. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Визначення точки беззбитковості. Коефіцієнт маржинального доходу (прибут­ку) та його роль у прогнозуванні показників діяльності підприємства. Види графі­ків для аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Запас міцності (припустима маржа), її використання. Використання графіку співвідношення “витрати-обсяг-прибуток” під час складання плану виробництва підприємства. Операційний важіль. Розрахунок фактора операційного важеля. Комбінація прода­жу. Точка беззбитковості в умовах багатопродуктового виробництва. Розрахунок середньозваженого маржинального доходу (прибутку).

Тема 7. Аналіз релевантної інформації для оптимізації прийняття опера­ційних рішень

Диференціальний аналіз альтернативних рішень. Інформація, яка є релевант­ною для рішення про доцільність прийняття спеціального замовлення. Інформація, яка є релевантною для рішення про доцільність "виробляти чи купляти". Інформа­ція, яка є релевантною для рішення про доцільність розширення чи скорочення сегменту. Інформація, яка є релевантною для прийняття рішення щодо оптималь­ного використання обмежених ресурсів. Оптимальна комбінація виробів в умовах декількох обмежень. Суть, переваги та вади економічної моделі ціноутворення. Суть, переваги та вади ціноутворення за принципом "витрати плюс".

Рекомендована література

 1. Наказ Міністерства фінансів України № 47 від 02. 02. 2001 р. “Методичні рекомендації з формування собівартості продукції в промисловості”.

 2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і госпо­дарських операцій підприємств і організацій, Мінфін України від 30. 11. 1999 р., № 751/4044.

 3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку акти­вів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організа­цій”, Мінфін України від 30. 11. 99 р. № 291.

 4. П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати»; № 16 "Витрати"; №15 "Дохід".

 5. Вахрушина М. А. Бухгалтерский управленческий учет. – М., 2001.

 6. Голов С. Ф. Управлiнський облiк: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 703 с.

 7. Голов С. Ф. Управлінський облік. – К., 2004.

 8. Лень В. С. Управлiнський облiк: Навчальний посібник. – Чернігів: ЧДТУ, 2002. – 153 с.

 9. Нападовська Л. В. Управлінський облік. – Дніпропетровськ, 2000.

Навчальна дисципліна “Економічний аналіз”

Тема 1. Теорія економічного аналізу

Зміст економічного аналізу як науки. Завдання, головні риси та особливості економічного аналізу, його теоретична та методологічна основи. Принципи економічного аналізу. Предмет та об’єкт економічного аналізу. Класифікація видів економічного аналізу. Просторові види економічного аналізу: внутрішній та зов­нішній аналіз. Часові форми економічного аналізу: стратегічний, оперативний та ретроспективний аналіз. Управлінський та фінансовий аналіз. Особливості функ­ціонально-вартісного аналізу.

Тема 2. Управлінський аналіз

Аналіз виробництва і реалізації продукції.

Аналіз обґрунтованості завдань з виробництва та реалізації продукції: аналіз можливостей укладання договорів та формування портфеля замовлень на поставку продукції, в тому числі визначення точки беззбитковості виробництва та реалізації продукції. Аналіз та оцінка виконання договірних зобов’язань. Аналіз ділового партнерства. Аналіз організації виробничого процесу. Аналіз резервів виробництва та продажу продукції. Особливості оперативного та стратегічного аналізу виробни­чої програми.

Аналіз використання основних засобів на підприємстві.

Аналіз забезпеченості господарюючого суб’єкта основними засобами. Аналіз обсягу, структури, технічного стану та руху основних засобів. Показники ефектив­ності використання основних засобів на підприємстві. Факторний аналіз фондовід­дачі. Аналіз та оцінка використання виробничого устаткування.

Аналіз матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз забезпеченості господа­рюючого суб’єкта матеріальними ресурсами. Аналіз формування матеріального потоку. Аналіз матеріальних запасів. Факторний аналіз матеріаломісткості.

Аналіз витрат на оплату праці та трудового потенціалу.

Аналіз забезпеченості підприємства робочими кадрами. Аналіз складу та структури кадрового потенціалу підприємства. Аналіз руху робочої сили. Аналіз організації праці. Аналіз ефективності використання робочого потенціалу підпри­ємства. Аналіз формування та використання коштів на оплату праці. Аналіз резер­вів продуктивності праці.

Тема 3. Фінансовий аналіз

Аналіз фінансового стану.

Зміст та інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз розміщення засобів підприємства та джерел їх покриття. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз оборотності оборотних засобів. Аналіз стійкості економічного зростання.

Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Мета і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. Ана­ліз валового прибутку підприємства. Факторний аналіз прибутку від основної опе­раційної діяльності підприємства. Показники рентабельності підприємства. Фак­торний аналіз рентабельності підприємства.

Рекомендована література

 1. Івахненко В. М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник. – К.: “Знання-прес”, 2000.

 2. Каракоз И. И., Самборский В. И. Теория экономического анализа. – К.: “Ви­ща школа”, 1994.

 3. Лапішко М. Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних проце­сів. – Л.: Видавництво “Світ”, 1995.

 4. Мних Є. В., Буряк П. Ю. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. – Львів: Видавництво “Світ”, 1998.

 5. Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. – Київ: ЦНЛ, 2003. – 412 с.

 6. Шкарабан І. Д., Федорович Р. В. Оперативний економічний аналіз діяльності підприємства. – Тернопіль, 1998.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (4)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 2. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (6)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 3. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (3)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Економічна теорія”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 4. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (7)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здо­буття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.
 5. Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Економічний факультет (8)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю 7.

Другие похожие документы..