Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
11 номеров в год....полностью>>
'Документ'
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Допризывная подготовка молодежи Воронежской области к службе в Вооруженных силах РФ на 2011-2015 ...полностью>>
'Программа'
Горбатых Ю.Н. - д.м.н., профессор. руководитель Центра детской кардиохирургии и хирургии новорожденных детей ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Ми...полностью>>
'Документ'
Философия ХХ века о познании и его аксиологических аспектах: Материалы Всероссийской научной конференции (Ульяновск, 25-26 июня 2009)/ Под ред. Н.Г. ...полностью>>

Ucraina terra Cosaccorum: Україна земля козацька

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ucraina terra Cosaccorum:

Україна - земля козацька

Навчально-методичний посібник

Переяслав-Хмельницький

2009

State Higher Educational Institution

Pereyaslav-Khmelnytsky

Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University

Library

Ukrainian Register the cossacks

Editorial office of newspaper „Ukraine cossacks”

Ucraina terra Cosaccorum:

Ukraine – the earth of cossacks

Educational-methodical manual

Pereyaslav-Khmelnytsky

2009

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

Бібліотека

Українське Реєстрове козацтво

Редакція газети «Україна козацька»

Ucraina terra Cosaccorum:

Україна - земля козацька

Навчально-методичний посібник

Переяслав-Хмельницький

2009

УДК 373.5.016: 94(477)

ББК 74.266.31+74.200.58

У45

Ucraina terra Cosaccorum: Україна - земля козацька: Навч.-метод. посібник / Укл.: О.І. Шкира, Л.В. Губар, Л.М. Забарило та ін.- Переяслав-Хм., 2009.- …с.

Навчально-методичний посібник «Ukraina terra Cossacorum: Україна - земля козацька» не випадково отримав таку назву, адже якихось 3-5 століть тому наша країна була відома у світі саме під таким йменням. Це вже третя книга, що виходить під цією загальною назвою. До цього були підготовлені науково-бібліографічний нарис і збірник козацьких дум та пісень. Видання вміщує методичні розробки уроків та дидактичні матеріали, сценарії шкільних свят козацької тематики, що можуть бути успішно використані у навчально-виховній роботі з аудиторією різного шкільного віку.

Посібник розрахований на широкий загал учителів-предметників, класних керівників, організаторів позакласної та позашкільної роботи, методистів, викладачів та студентів педагогічних навчальних закладів тощо.

Редактори: Віктор Коцур, ректор ДВНЗ «ПХДПУ імені Григорія Сковороди»,

доктор історичних наук, професор

Анатолій Шевченко, гетьман Українського Реєстрового козацтва,

доктор технічних наук, доктор богословських наук, професор

Бібліографи-упорядники:Ольга Шкира, Лідія Губар, Любов Забарило, Інна Корж Тамара Олешевко,Тетяна Деркач, Віталіна Єфіменко, Алла Глієва, Алла Яковенко, Ніна Обертій, Тетяна Мельник, Людмила Левченко,Марія Козубенко, Наталія Чечельницька Наталія Середня,

Бібліограф-консультант: Неля Гнатюкова

Літературні коректори: Тетяна Деркач, Світлана Чорна

Комп’ютерна верстка: Віталіна Єфіменко, Тамара Олешевко

Світлини: Віктора Сокола

Відповідальні за випуск: Ольга Шкира, Світлана Чорна

Рекомендовано до друку Вченою Радою ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Протокол №3 від 11 грудня 2006 року.

©ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький

державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди», 2009

©Бібліотека ДВНЗ

«Переяслав-Хмельницький

д

ISBN

ержавний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди», 2009

©Українське Реєстрове козацтво, 2009

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва

Ураховуючи історичну роль козацтва у становленні української державності та з метою взаємодії органів виконавчої влади та козацьких громадських організацій у здійсненні заходів щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України забезпечити у тримісячний строк розроблення та затвердити Державну програму розвитку Українського козацтва на 2008 – 2010 роки.

2. Підтримати пропозиції міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо залучення в установленому порядку козацьких громадських організацій до участі в:

- забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів, у тому числі передбачених Комплексною програмою профілактики правопорушень на 2007 – 2009 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1767, із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров’я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

- ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

- здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

- науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об’єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

- створенні реєстру об’єктів історико-архітектурної спадщини та здійсненні обліку нерухомих пам’яток культурної спадщини, пов’язаних з історією Українського козацтва;

- реалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування пам’яток історії і культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх січей та паланок, зі збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об’єкти, пов’язані з історією Українського козацтва;

- утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв;

- наданні науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва;

- створенні документальних та художніх фільмів, присвячених історії Українського козацтва та подіям козацької доби;

- здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов’язаних з оглядом місць та об’єктів, що відображають історію та традиції Українського козацтва;

- заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних подій в Україні;

- фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в орга­нізації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

- реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;

- роботі з відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов’язаних з історією Українського козацтва;

- підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, почесних найменувань, пов’язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

- підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов’язаних з життям та діяльністю його видатних діячів.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям залучати в установленому порядку та в межах своєї компетенції за сприяння Ради Українського козацтва, утвореної Указом Президента України від 4 червня 2005 року № 916, козацькі громадські організації до здійснення заходів, зазначених у статті 2 цього Указу.

4. Міністерству закордонних справ України надавати в установленому порядку підтримку козацьким громадським організаціям у здійсненні заходів із виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців в інших державах та можливого перепоховання їх в Україні, а також із виявлення пов’язаних з історією Українського козацтва предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.

Президент України

Віктор ЮЩЕНКО

4 травня 2007 року

Духовний скарб України

Ми переживаємо складний період становлення нашої державності. У такій ситуації позитивний досвід старших поколінь стає неоціненним духовним багатством, яким треба розумно й творчо розпорядитися, зберігши й примноживши його для наступних генерацій. У педагогічній діяльності освітян та працівників культури України тема славного Запорозького козацтва вже стала магістральною. Цій невичерпній темі присвячені численні історичні свідчення, кращі фольклорні зразки, цінні літературні пам’ятки, сучасні твори красного письменства й малярства. Епоха січових лицарів надихала митців не тільки самого періоду козацтва, але й ряду наступних поколінь, включаючи й сьогоднішнє. У роки тоталітаризму штучно насаджувався метод соцреалізму, митцям забороняли розробляти тему козацтва в усіх сферах духовного життя, регламентували, дозували й перекручували історичну правду. Сучасні ж діти й молодь мають щасливу нагоду дізнаватися правду про героїчне минуле України. Дорослим треба тільки спрямувати цей процес у творче й високодуховне русло.

Звитяжні сторінки історії козацтва широко розкрилися перед усіма українцями й прогресивним людством в умовах незалежної України. Починаючи з 1995 року на загальнодержавному рівні реалізуються укази Президента України «Про відродження історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва» (1995), «Про День Українського козацтва» (1999), «Про Координаційну раду з питань розвитку Українського козацтва» (1999) та ін. Міністерство освіти України видало «Методичні рекомендації педагогічним колективам закладів України по відродженню історико-культурних та господарських традицій Українського козацтва» (1995). Науковці й методисти створили програму «Сучасне козацько-лицарське виховання дітей і юнацтва України» (1997).

У листопаді 2001 року Президент України затвердив «Національну програму відродження та розвитку Українського козацтва на 2002-2005 роки». У травні 2007 року Президентом України Віктором Ющенком був підписаний Указ «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва», в якому Президент постановляє розробити й затвердити Державну програму розвитку Українського козацтва на 2008-2010 роки та підтримати ряд заходів, у тому числі й культурно-просвітницьку роботу серед учнівської молоді щодо відродження і розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва. Виховання дітей і молоді на прикладі життя й боротьби січовиків стало важливою складовою сучасної вітчизняної педагогічної науки. Українськими освітянами накопичено цінний досвід щодо втілення козацької педагогіки в сучасне життя навчальних закладів України.

Поширення цього передового досвіду й залучення ширшої аудиторії до виховної діяльності на матеріалі історії Запорозького козацтва є нині актуальною справою, оскільки козацька педагогіка стала осердям української народної педагогіки, дала змогу продемонструвати всьому світові самобутність нашої вітчизняної культури. Активний дослідник козацької педагогіки Юрій Руденко у своїй праці «Основи сучасного українського виховання» підкреслив: «Необхідно зважити на те, що надійшов час великих змін у духовній сфері, і козацько-лицарські традиції виховання є за своєю сутністю високим покликанням, одним із найефективніших шляхів формування в підростаючих поколінь шляхетності, аристократизму духу, націотворчих і державотворчих якостей, спрямованості духовної енергії на практичні справи в ім’я народу, Української держави».

Колектив бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» під керівництвом директора Ольги Шкири провів титанічну роботу з добору, класифікації, упорядкування різних видів навчально-методичних матеріалів для втілення в життя виховної діяльності з молоддю в дусі козацтва. Працівники бібліотеки Лідія Губар, Тамара Олешевко, Любов Забарило, Тетяна Деркач, Віталіна Єфіменко, Марія Козубенко, Наталія Чечельницька та інші ретельно працювали над відбором, аналізом матеріалів та його впорядкуванням у виданні, яке Ви тримаєте в руках і можете ефективно застосувати у святій справі передачі козацьких духовних надбань юним українцям. Вивчати найважливіші віхи історії козаччини, деталі побуту січовиків та одружених мешканців козацьких паланок, звичаїв, походів, освіти степових лицарів України можна в межах цілого ряду навчальних дисциплін: історії й географії, мови й літератури, фізичного й трудового виховання, музики й співів та ін. Доцільно виховувати молодь у дусі лицарства в ході фізкультурно-спортивної, туристично-краєзнавчої, культурно-просвітницької діяльності тощо.

Вражає тематичне й жанрове розмаїття видів роботи з дітьми й підлітками, які мають місце в педагогічній скарбниці наших сучасників. Окрім розробки традиційних і нетрадиційних (у тому числі й інтегрованих) уроків з історії козацтва (урок-КВК, історичні дебати, оцінювальні дискусії, урок-суд тощо), учителі-практики пропонують дидактичні ігри-кросворди, вікторини, інтелектуальні ігри, виховні години (гра-подорож, розважальне свято, спортивна гра та ін.).

Пропонована збірка матеріалів може бути успішно використана в навчально-виховній роботі з аудиторією різного шкільного віку при умові творчого підходу до пропонованих уроків і виховних заходів з боку педагогів. Для ефективного проведення уроків і свят важливо враховувати навчальний рівень, досвід і смаки певної вікової групи учнів. Уроки й виховні заходи можуть збагатити розповіді бібліотекаря про книги з тематичної виставки літератури, виступу наукового співробітника музею з демонстрацією відповідних експонатів, представників місцевого роя чи куреня Українського козацтва. Добре, якщо є можливість запросити гостей із секції гопака чи іншого виду бойового козацького мистецтва, які могли б продемонструвати серію показових двобоїв. Варто також включити виступ танцюристів, які можуть виконати гопак. Окрасою свят може стати також спів запрошеного кобзаря або лірника, фольклорних колективів, у репертуарі яких є твори козацької тематики. Важливо розвивати творчість самих школярів, стимулювати їх прагнення виявити власне ставлення до непересічного явища української культури – козаччини.

Матеріали посібника можуть стати в пригоді на уроках історії, географії, словесності, народознавства, у виховній роботі з учнями і студентами.

Ольга Будугай, кандидат філологічних наук, доцент, ДВНЗ «Переяслав-

Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

Від упорядників

Козацька доба – найбільш хвилююча і яскрава сторінка багатостраждальної історії України. Але, зважаючи на минулі століття колоніального поневолення, значна частина сучасної молоді має досить поверхове і спрощене уявлення про козаків лише як про воїнів, що захищали від ворогів свою землю. Насправді ж козацтво було не лише військовим, а й чітко вираженим національним, політичним, державним, соціальним, культурно-історичним, психолого-педагогічним феноменом. Сила, велич і могутність козацтва були настільки впливовими, суспільно вагомими, що кожен мешканець України волів стати козаком. Виховання лицаря-козака починалося в родинному колі, продовжувалося в школах джур, січових, сотенних і полкових школах, які були майже в кожному населеному пункті.

В козацьку добу формувався такий тип українця, ментальність якого, порівняно з іншими періодами нашої історії, сягала найвищого рівня. Доки функціонувало лицарське виховання, доки козацтво плекало свою високу духовність, доти була і українська держава, незалежна або автономна.

Дослідження козацької педагогіки, шляхів і методів формування козацької духовності у дітей та підлітків - наразі поклик часу. Потрібно відродити козацьку педагогіку, адже вона у своєму арсеналі має такі засоби впливу на серце, душу і розум дитини, за допомогою яких можна успішно формувати фізично загартованих, сміливих і мужніх, вольових і сильних духом громадян незалежної України.

Усвідомлюючи нагальну необхідність відтворення козацьких виховних ідеалів, а також керуючись указом Президента В.А. Ющенка «Про заходи з підтримки розвитку Українського козацтва» від 4 травня 2007 року, колектив бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» підготував даний навчально-методичний посібник, до якого увійшли дидактичні матеріали, що були надруковані в різних науково-методичних виданнях, зокрема, інформаційно-практичному бюлетені «Все для вчителя», журналах «Історія в школі», «Історія та правознавство», всеукраїнській газеті для вчителів «Історія України» із серії «Шкільний світ», бібліотечках до цих видань та ін. Періодичні видання в бібліотеках зберігаються лише 5 років, тому зібрані в одному збірнику такі методичні поради можуть довше слугувати користувачам.

Книга вміщує також сценарій літературно-історичного вечора «Сторінки історії Запорозького козацтва» (з використанням збірки «Козацька літератка»), авторами яких є викладачі університету, подружжя Ольга Дмитрівна та Андрій Олександрович Будугаї .

Матеріали у посібника подано у наступному порядку:

- методичні розробки уроків та дидактичні матеріали;

- сценарії козацьких свят;

- виховні заходи.

Дидактичні матеріали та розробки уроків згруповані згідно програмового вивчення в загальноосвітній школі. Сценарії козацьких свят та виховні заходи розміщені в алфавітному порядку. Сюди входять спортивні свята, історико- літературні композиції, театралізовані вечори, розважальні свята тощо.

Довідково-бібліографічний апарат видання включає бібліографію та алфавітний покажчик авторів.

5 КЛАС

Могорита В.

Виникнення українського козацтва та

Запорозької Січі

Мета уроку:

- з'ясувати причини появи козацтва та Запорозької Січі, особливості організації життя на Січі, побут і звичаї козаків;

- розвивати вміння працювати з науково-популярними та художніми текстами, історичною мапою, знання хронології;

- виховувати в учнів почуття національної гордості.

Основні поняття: Дике Поле, уходники, Січ, Запорожжя, гетьман, клейноди, бойове спорядження.

Тип уроку — урок засвоєння нових знань.

Обладнання:

• підручник;

• атлас-хрестоматія;

• ілюстрації до теми (Запорозька Січ, козацькі клейноди, козацька зброя, репродукції картин на козацьку тематику, портрет Д. Байди-Вишневецького);

• історична мапа.

ХІД ЗАНЯТТЯ

I. Організаційна частина (1 хв.)

II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація на­вчальної діяльності (2 хв.)

Учитель. Протягом нашої подорожі сторінками історії нашої бать­ківщини ми вже багато чого з'ясували та навчились — дізнались як пишеться історія і хто допомагає в цьому історикам, здійснили подорож у часи княжої Русі-України. А сьогодні ми вирушаємо у надзвичайно цікаву мандрівку в період, події якого викликають гордість в сучасного українця, адже говоритимемо про козацьку Україну.

III. Актуалізація і корекція опорних знань (5 хв.)

Перш ніж ми розпочнемо захопливу подорож, давайте відтворимо події більш ніж півтисячолітньої давності.

Запитання і завдання учням.

1. До складу якої держави увійшли українські землі в другій поло­вині XIV століття?

2. Яким чином і коли українські землі ввійшли до складу Польщі?

3. Яка політика Польщі описується поняттям «колонізація»?

4. Нанесіть на «стрічку часу» події: перемога Ольгерда на Синіх Водах над монголо-татарами; поява греко-католицької церкви; під­писання Люблінської унії; початок колонізації Галичини та Волині Королівством Польським.

Для підказки учням пропонується набір дат (1340 р., 1569 р., 1596 р., 1362 р.).

IV. Сприйняття та осмислення нового матеріалу (10 хв.)

Розповідь учителя.

План

1. Заселення Дикого Поля.

2. Виникнення Запорозької Січі.

3. Організація життя на Січі.

4. Зброя та бойове мистецтво козаків.

В ході художньої розповіді велика увага звертається на історичну мапу та ілюстрації, що підвищує рівень сприйняття та засвоєння нового навчального матеріалу.

V. Узагальнення та систематизація вивченого, первинне засто­сування знань (24 хв.)

1. Аналітико-синтетичне читання тексту

(Текст учитель може підготувати самостійно, скориставшись видан­ням: Лотоцький А. Історія України для дітей. - Івано-Франківськ: Просвіта, 1993.)

2. Головоломка. Запитання до головоломки

1. Ім'я, під яким Д. Вишневецький відомий у народній творчості. 2.Місцевість, де знаходилось Кримське ханство. 3. Назва козацького війська. 4.Назва загону на Січі. 5. Місцевість по обидва береги Дніпра нижче порогів. 6.Кому була присвячена церква на Січі? 7. Вогнепальна зброя у козаків. 8.Відзнаки запорозького війська.

Відповіді

1. Байда.

2. Крим.

3. Кіш.

4. Курінь.

5. Запоріжжя.

6. Покрови.

7. Пістолі.

8. Клейноди.

3. Робота з історичним документом

Історичний документ вміщено на «сторінці 92 [85] підручника. Учні дають відповіді на запитання до нього.

VI. Підбиття підсумків уроку (3 хв.)

Учитель. От і завершився перший етап нашої подорожі в часи доблесних українських лицарів-козаків. Але наостанок давайте спробуємо відповісти на наступні запитання.

Запитання учням (2 хв.)

• Коли і як виникла Запорозька Січ?

• Чим відзначився Д. Вишневецький?

• Як був влаштований побут козаків?

• Що вам відомо про бойову звитягу козаків?

Повідомлення домашнього завдання (1 хв.)

1. Опрацюйте § 12 [§ 13] підручника, виконайте завдання на с. 96 [5, 6] до цього параграфа.

2. Опишіть Запорозьку Січ так, як ви її уявляєте.

Моренчук Т.Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. Г. Лобановська, в о. заступника директора з науково-бібліотечної роботи днпб україни ім. В. О. Сухомлинського

  Документ
  Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт.
 2. Назва території Україною не менш стародавня, як назва Руссю. Слово Україна місцевого простонародного походження І в своїй появі звязане з територією

  Документ
  Назва території Україною не менш стародавня, як назва Руссю. Слово Україна місцевого простонародного походження і в своїй появі звязане з територією. Слово Русь невідомого походження і спочатку прикладалося до людей певного зайняття,
 3. І. В. Діяк Україна Росія

  Документ
  Відносини з Росією традиційно посідають значне місце в українському житті. На жаль, часто вони носять проблемний і навіть конфліктний характер. Ця книга є спробою дати належні оцінки головним проблемам україно-російських відносин,
 4. Академія педагогічних наук України державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського (1)

  Документ
  Баранков, О. Г. Історіографія нової і новітньої історії: Прогр. курсу для студ. історико-юридич. ф-ту / О. Г. Баранков; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя.
 5. Сторик українського художнього перекладу, глибинний знавець античності, Педагог з великої літери ось хто, завжди надзвичайно скромний, був завжди поруч з нами

  Документ
  22 листопада 2001 року ми втратили Йосипа Устимовича Кобіва – професора Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Національної спілки письменників України,

Другие похожие документы..