Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Особенности организации регионального управления. Противоречия и неурегулированность взаимоотношений между федеральными, региональными и муниципальны...полностью>>
'Задача'
Денежные сбережения населения – это постепенно формируемая часть не используемого на текущее потребление денежного дохода в целях обеспечения последу...полностью>>
'Программа'
Русское национально-патриотическое движении в России, с моей точки зрения, в общем и целом, пришло на сегодняшний день к пониманию того, что реально ...полностью>>
'Документ'
1. Письмо на имя руководителя органа местного самоуправления городского округа, муниципального района с просьбой согласовать наградные документы (офо...полностью>>

Ucraina terra Cosaccorum: Україна земля козацька

Главная > Навчально-методичний посібник
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток

Робочі матеріали учня на урок:

«Боротьба за волю (Визвольна війна 1648—1657 рр.)»

Після цього уроку ви зможете роз­повідати:

• про події Визвольної війни 1648-1657 рр.;

• про видатного історичного дія­ча— гетьмана Богдана Хмель­ницького;

Пояснювати:

• чому Богдана Хмельницького шанують в Україні, називають його ім'ям міста та вулиці, його портрет вміщують на грошових купюрах;

• як і чому українські землі потра­пили в залежність від Москов­ської держави;

Набудете навичок:

• роботи з картою та історичними джерелами;

• навчання і спілкування в малих групах;

Сформуєте власне ставлення: до історичних подій в Україні середини XVII століття.

Перепустка до гри

1. Хто такі козаки?

2. Поясніть терміни «ополячення» та «окатоличення».

3. Назвіть держави, до складу яких входили українські землі в XVII ст.

4. В якому столітті та якій його частині (початок, середина, кі­нець) відбувалась Визвольна вій­на 1648-1657 рр.?

5. Назвіть причини козацько-се­лянських повстань І пол. XVII ст.

Завдання

1. Дайте відповіді на питання: Хто брав участь у Визвольній війні? Чи весь народ, чи лише його частина? Чому цю війну назива­ють визвольною? {Відповіді шу­кай у підручнику на С.127.)

2. Прослухайте повідомлення про Богдана Хмельницького. Дайте відповіді на запитання: Що спо­нукало Богдана Хмельницького розпочати боротьбу проти по­ляків?

3. Розгляньте малюнки на С. 125 вашого підручника і С. 17 в ат­ласі. Що зображено на них? До якого часу ми можемо віднести зображені події? Чому? Що спільного між цими двома ма­люнками?

4. Розв'яжіть історичну задачу.

Під час розкопок у Берестечку вчені знайшли безліч предметів козацького побуту, козацькі шаблі, селянську зброю — вили, шапки, поламані во­зи, залишки коней, багато мечів та стріл з польськими написами. Як на­зивають вчених, що проводять роз­копки? Про що свідчили ці знахідки?

5. Розгляньте малюнок. Чим він відрізняється від попередніх ма­люнків? Які можна зробити вис­новки?


6. Кого б ви обрали союзником для України в середині XVII ст.? Чи збігся ваш вибір з вибором Бог­дана Хмельницького?

Домашнє завдання

Опрацювати за підручником С. 125-129, 131- 135.

Для додаткового читання - С. 129-131. Знайти в художній літературі вірш або уривок з нього про Богдана Хмельницького.

Могорита В.

Богдан Хмельницький

Мета уроку:

• з'ясувати причини, характер та рушійні сили Національно-визволь­ної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького, перебіг основних воєнних дій та створення української козацької держави - Гетьманщини;

• розвивати вміння характеризувати події та персонали, використовуючи тексти підручника та документів, складати плани подій; закріп­лювати навички роботи з картографічним матеріалом.

• виховувати учнів на принципах загальнолюдської моралі, демократизму та національної гордості за славне минуле власного народу.

Основні поняття: Національно-визвольна війна, Гетьманщина, реєстрове козацтво, відродження держави, розбудова держави.

Тип уроку — комбінований урок.

Обладнання:

• підручник;

• атлас-хрестоматія;

• ілюстрації до теми (портрет Б.Хмельницького, козацькі клейноди);

• історична мапа «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.» для 5 класу;

• дидактичні матеріали до уроку.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина (1 хв.)

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація і корекція опорних знань (8 хв.)

Усне повідомлення на тему «Петро Сагайдачний - гетьман коза­цького війська, захисник рідної землі».

III. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності (1 хв.)

Становище козацтва та інших верств українського населення в Речі Посполитій невпинно погіршувалось, утиски ставали дедалі нестерп­нішими. Про те, як розгорталися події в цих умовах, ми дізнаємось на сьогоднішньому уроці.

IV. Сприйняття та повідомлення нового матеріалу (10 хв.)

Розповідь учителя

План

1. Богдан Хмельницький - син українського народу.

2. Початок і перебіг Національно-визвольної війни.

3. Козацька держава.

В ході розповіді вчителя для активізації пізнавальної діяльності учнів варто поставити їм кілька запитань, що сприятиме розвитку аналітичного мислення.

Запитання учням

•Як ви гадаєте, як діятиме Б. Хмельницький, щоб захистити свою власність?

• Де можна було сховатись від переслідувань властей, зокрема реєстровому козаку?

• Чи могли татари бути надійними союзниками Б. Хмельницького? Чому?

• Чи можна перемогти супротивника, якщо він значно переважає у силі? Якими засобами?

V. Узагальнення та систематизація набутих знань (20 хв.)

1. Аналітико-синтетичне читання художнього опису та історичного джерела.

Богдан Хмельницький

Вчора мав аудієнцію у гетьмана Хмельницького. Перед тим зібрав про нього деякі вірогідні відомості. Гетьман походить з небагатого шляхетського роду, який був вигнаний і позбавлений дворянського звання. З юних років мав тісні зв'язки зі своїм народом. Освіту дістав хорошу, у місті Львові в колегіумі єзуїтів, одружений з жінкою, в яку безтямно закоханий... Гетьман від першого шлюбу має двох синів: Тимофія та Юрка, дочок Степаниду та Катерину.

Росту гетьман скоріше високого, ніж середнього, кремезний і міцної будови. Мова його і спосіб управління показують, що він має тверезе судження і проникливий розум. Зустрів мене гетьман приязно, розмовляв зі мною вільно латиною. В поводженні, і не тільки зі мною, гетьман лагідний і простий, чим притягає до себе любов і пошану про­стих людей, але, з другого боку, він тримає їх у дисципліні суворими карами...

(Натан Рибак «Переяславська рада». К., 1964.)

Запитання до тексту

1. Про які риси характеру Богдана Хмельницького йдеться в цьому уривку?

2. Яким гетьман був у спілкуванні? Про що це свідчить? Чи давав такий тип поведінки якісь переваги?

3. Якою мовою Б. Хмельницький спілкувався з іноземцями, що це підкреслювало?

Робота над документом

Документ вміщений на с. 106 підручника [«Сказання про війну козацьку з поляками» Самійла Величка, с. 95—96 підручника].

2. Складання планів перебігу подій та характеристики істо­ричної постаті

Учням пропонується поділитися на два варіанти і, використовуючи зміст підручника та художнього опису, скласти:

• / варіант - план-характеристику постаті Б.Хмельницького;

• // варіант - план перебігу подій Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького.

Після завершення роботи один учень від кожного варіанта презентує свій план з подальшим колективним його коригуванням.

3. Робота з картографічними матеріалами

На основі мапи, вміщеної на с. 105 [93] підручника, та мап атласу-хрестоматії учні простежують рух повстанців протягом війни.

VI. Підбиття підсумків уроку

Запитання та завдання учням (3 хв)

• Яким було становище українського народу в XVII столітті?

• Хто очолив Національно-визвольну війну українського народу? Що вам відомо про цю людину?

• Назвіть основні битви в ході війни.

• Які заходи було запроваджено для відновлення державності? Чому ми вживаємо термін «відновлення державності»?

Повідомлення домашнього завдання (1 хв)

• Опрацюйте зміст § 14 [§ 15] підручника, завдання 2 (до обох варіантів підручників).

Могорита В.

Гетьманщина

Мета уроку:

• з'ясувати становище української держави — Гетьманщини в II половині XVII століття: після договору 1654 року, в період Руїни та спроб відновлення державності І. Мазепою;

• розвивати вміння давати характеристику історичним постатям та подіям, підкріплюючи свої висловлювання матеріалами підручника, порівнювати історичні події та діяльність персоналій;

• виховувати учнів патріотами своєї держави та сприяти засвоєнню ними принципів загальнолюдської моралі.

Основні поняття: Гетьманщина, угода, Руїна.

Тип уроку — комбінований урок.

Обладнання:

• підручник;

• атлас-хрестоматія;

• ілюстрації (альбом ілюстрацій «Історія України в постатях»);

• історична мапа з історії України.

ХІД УРОКУ

I. Організаційна частина (1 хв.)

II. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація і корекція опорних знань (10 хв.)

Історичний диктант

1. В якому році розпочалася Національно-визвольна війна?

2. Де відбулася перша битва між козацькими і польськими військами?

3. Хто став союзником українців у цій війні?

4. Хто очолював Національно-визвольну війну українського народу?

5. Яку назву отримала козацька держава, створена в ході Національ­но-визвольної війни?

6. Назвіть столицю козацької держави.

7. Що стало символами відродженої української держави?

8. Як називалась українська монета, що карбувалася за часів Б.Хмельницького?

9. Хто здійснював управління складовими держави Війська Запорозького?

10.Яка верства українців склала основу повстанської армії Б.Хмельницького?

11. Скільки років тривала війна?

12. Назвіть відомі вам битви між козацьким і польським військами. Цей вид роботи можна проводити як у письмовій формі з подальшою корекцією знань учнів, так і в усній формі, як вікторину. Проведення історичних диктантів розвиває в учнів самостійність та дисципліно­ваність.

Хронологічна задача

• Позначте на «стрічці часу» такі дати:

— 27 грудня 1595 р.;

— грудень 1648 р.;

— грудень 1647 р.;

— вересень 1648 р.;

— квітень 1648 р.

• Які події відбулися у названий час? Визначте, в яких століттях відбулися ці події, складіть одну задачу із цими датами.

III. Повідомлення теми, мети та завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності (2 хв.)

Учитель розповідає про події Національно-визвольної війни та про­цес відродження державності, акцентуючи увагу на тому, що козацька держава була оточена ворогами та ненадійними союзниками.

IV. Сприйняття та осмислення нового матеріалу (12 хв.)

План

1. Українсько-московський договір 1654 року.

2. Період Руїни.

3. Правління І. Мазепи.

В ході викладу другого питання плану з учнями проводиться аналітико-синтетичне читання відповідного тексту підручника. За допомогою мапи з'ясовується розміщення Правобережної та Лівобережної України. Діти роблять припущення про те, чому цей період в історії українського народу отримав таку назву.

V. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу. Пер­винне застосування набутих знань (17 хв)

1. Робота над історичним джерелом

Рубрики «Попрацюйте з історичним джерелом» (с. 114) та «Жива історія» (с. 114—115) [спогади про Івана Мазепу Жана Балюза (с. 101 підручника)].

2. Порівняльна характеристика діяльності Б. Хмельницького й І.Мазепи

Учням пропонується дати порівняльну характеристику діяльності двох гетьманів, використовуючи текст підручника, історичних докумен­тів та інших джерел. Вчитель повинен взяти до уваги, що учні ще не вміють давати порівняльні характеристики історичним персоналіям, і для спрощення роботи та досягнення кращого результату в опануванні певних навичок учням пропонується таблиця:

VI. Підбиття підсумків уроку (3 хв.)

Запитання учням (2 хв.)

• Якою була доля козацької держави - Гетьманщини після смерті Богдана Хмельницького?

• Яку назву отримав період історії України між правліннями Богдана Хмельницького й Івана Мазепи?

• Чи можна назвати І. Мазепу справжнім меценатом? Чому?

Повідомлення домашнього завдання (1 хв.)

• Опрацюйте § 15 [§ 16] підручника та виконайте завдання 3 [5] до параграфа.

Бугай Л. О.

Українська держава — Гетьманщина

Мета: повторити й узагальнити знання учнів з теми «Українська ко­зацька держава - Гетьманщина»; підвищити пізнавальну активність учнів; розвивати вміння індивіду­альної та групової роботи під час підготовки до уроку і на уроці; ви­ховувати інтерес до минулого, по­чуття патріотизму, національної гордості.

Тип уроку: повторювально-узагаль­нюючий (у формі гри «Щасливий випадок»).

Обладнання: карта «Українські землі в XVI—XVII ст.; портрети гетьманів.

ХІД УРОКУ

Учитель. Я вітаю вас на історич­ній грі «Щасливий випадок», яка присвячена темі «Українська ко­зацька держава - Гетьманщина». Право зустрітись із щасливим ви­падком виборюватимуть дві коман­ди: 1 команда - ... та капітан ... , 2 команда - ... та капітан... . Звичай­но, кожна команда мріє, щоб щас­ливий випадок трапився саме з нею, але, якщо вірити великому італійце­ві Леонардо да Вінчі, «щастя діста­неться тому, хто багато працює».

Ось ці дві команди і будуть зараз вести боротьбу за перемогу.

1 гейм

Умови: кожна команда отримує по 4 запитання і повинна дати відпо­відь через ЗО секунд. Вартість кож­ного питання - 1 бал.

Запитання для першої команди

1. Впізнай подію за планом (про­понується план Пилявецької битви).

2. Розташуйте події в хронологіч­ній послідовності:

а) Переяславська Рада;

б) битва під Жовтими Водами;

в) битва під Батогом;

г) битва під Берестечком;

д) Зборівська угода.

3. Впізнай подію за ілюстрацією («Переяславська Рада» М. Дерегус,

С. Рєпін, В. Савенков).

4. Впізнай гетьмана (пропонується портрет І. Мазепи).

Запитання для другої команди

1. Впізнай подію за планом (пропо­нується план Корсунської битви).

2. Розташуйте події в хронологіч­ній послідовності:

а) битва під Батогом;

б) Переяславська Рада;

в) битва під Берестечком;

г) Зборівська угода;

д) битва під Жовтими Водами.

3. Впізнай подію за ілюстрацією («Урочистий в'їзд Б. Хмельниць­кого в Київ» М. Самокиш).

4. Впізнай гетьмана (пропонується портрет Б. Хмельницького).

2 гейм. «Заморочки з бочки»

Умови: представники команд по черзі виймають маленькі бочечки із великої бочки і, згідно з номерами, отримують питання вартістю в 1 бал. Та команда, яка витягне щасливий випадок, отримає 3 бали, якщо дасть правильну відповідь на запи­тання.

1. Символи гетьманської влади. (Бу­лава, бунчук, корогва, печатка)

2. Хто входив до війська Б. Хмельницького? (Запорожці, селяни, міщани, реєстрові козаки)

3. Яким був склад Генеральної старшини? (Обозний, суддя, пи­сар, осавул)

4. Як було поділено Україну за Андрусівською угодою ? (Лівобереж­на Україна відійшла до Росії, Правобережна - до Польщі.)

5. Чому П. Дорошенко звернувся по допомогу до турецького сул­тана? (Не вірив Росії і Польщі)

6. Де закінчили життя гетьмани Д. Многогрішний та І. Самойлович? (У Сибіру)

7. Поясніть походження назви Слобожанщина. (Слобода— віль­не поселення.)

8. Шо зробив гетьман І. Мазепа для розвитку української куль­тури?

9. Як ви гадаєте, чому російські царі руйнували Запорозьку Січ?

10. Кому належать слова «усі вони від Хмельницького до Мазепи зрадники»? (Російському цареві Петру І)

11. Якими були головні умови спіл­ки України з Російською держа­вою?

12. Чому війна 1648-1654 рр. нази­вається Національно-визволь­ною?

13. Кому належать слова «світ ло­вив мене, та не спіймав»?

(Г. Сковороді)

14. Поясніть значення прислів'я «Висипався хміль з міха і наро­бив ляхам лиха».

3 гейм. «Ти — мені, я — тобі»

Умови: кожен із членів команди обирає собі суперника і ставить йо­му питання. Інші члени команди не мають права відповідати.

4 гейм. «Далі, далі...»

Умови: за 2 хвилини слід відповісти на найбільшу кількість питань. Працює вся команда, якщо відпові­ді немає, кажете слово «далі».

Запитання для першої команди

1. Кошовий отаман, що писав лис­та турецькому султану. (І. Сірко)

2. Письмове розпорядження геть­мана, яке повинен виконувати увесь український народ. (Уні­версал)

3. Хто гетьманував 22 роки? (І. Мазепа)

4. Коли була остаточно зруйнова­на Запорозька Січ? (У 1775р.)

5. Столиця гетьмана Б. Хмельни­цького. (Чигирин)

6. Гетьман, з ім'ям якого пов'язана легенда про скарб. (П. Полу­боток)

7. Коли відбулася Андрусівська угода? (1667 р.)

8. Відтинок часу в історії Лівобе­режної України від Андрусівської угоди до кінця XVIII ст. (Гетьманщина)

9. Угода, за якою Україна ввійшла до складу Московської держави. («Березневі статті»)

10. Початок Визвольної війни. (1648 р.)

11. Вільна людина, яка жила за раху­нок воєнного промислу. (Козак)

12. Коли з'явилась перша друкова­на книга на Україні? (1574р.)

13. Ляльковий театр. (Вертеп)

14. Що таке троїсті музики? (Скрип­ка, сопілка, бубон)

15. Як називали виконавців народ­них дум? (Кобзарі)

16. Народні месники на західно­українських землях. (Опришки)

17. Гетьман, який очолив Націо­нально-визвольну війну (Богдан Хмельницький)

18. Закінчіть прислів'я «Який пан, такий ... (жупан).

19. «Мандрівний філософ». (Г. Ско­ворода)

20. Український першодрукар. (І. Федоров / Федорович)

Запитання для другої команди

1. Останній кошовий отаман. (П. Калнишевський)

2. Козацький воєначальник.(Гетьман)

3. Гетьман, автор першої консти­туції України. (П. Орлик)

4. Скасування Гетьманщини. (1763 р.)

5. Столиця за гетьмана Мазепи. (Батурин)

6. Гетьман, за якого з'явилась Ма­лоросійська колегія. (І. Скоро­падський)

7. Запровадження кріпацтва. (1783 р.)

8. Період в історії України, для якого характерні війни, бороть­ба гетьманів за владу. (Руїна)

9. За якою угодою Україну було поділено на 2 частини? (Андрусівською)

10. Кінець Визвольної війни. (1654 р.)

11. Козацький човен. (Чайка)

12. Битва під Батогом.(1652р.)

13. Образ козака, якого зображува­ли на народних картинах XVI-XVII ст. (Мамай)

14. Будинок, де містилися виборчі міські власті. (Ратуша)

15. Перший підручник з історії України. (Синопсис)

16. Відомий керівник опришківського руху. (О. Довбуш)

17. Останній гетьман України. . Розумовський)

18. Закінчіть речення «Пісня — ду­ша ...» (народу).

19. Автор літопису з історії козаць­кої України. (С. Величко)

20. Як називалася перша друкована книга на Україні? («Апостол»)Скачать документ

Похожие документы:

 1. І. Г. Лобановська, в о. заступника директора з науково-бібліотечної роботи днпб україни ім. В. О. Сухомлинського

  Документ
  Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації педагогічного та інженерно-педагогічного профілю у 2007–2009 рр. : інформ.-аналіт.
 2. Назва території Україною не менш стародавня, як назва Руссю. Слово Україна місцевого простонародного походження І в своїй появі звязане з територією

  Документ
  Назва території Україною не менш стародавня, як назва Руссю. Слово Україна місцевого простонародного походження і в своїй появі звязане з територією. Слово Русь невідомого походження і спочатку прикладалося до людей певного зайняття,
 3. І. В. Діяк Україна Росія

  Документ
  Відносини з Росією традиційно посідають значне місце в українському житті. На жаль, часто вони носять проблемний і навіть конфліктний характер. Ця книга є спробою дати належні оцінки головним проблемам україно-російських відносин,
 4. Академія педагогічних наук України державна науково-педагогічна бібліотека україни імені В. О. Сухомлинського (1)

  Документ
  Баранков, О. Г. Історіографія нової і новітньої історії: Прогр. курсу для студ. історико-юридич. ф-ту / О. Г. Баранков; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя.
 5. Сторик українського художнього перекладу, глибинний знавець античності, Педагог з великої літери ось хто, завжди надзвичайно скромний, був завжди поруч з нами

  Документ
  22 листопада 2001 року ми втратили Йосипа Устимовича Кобіва – професора Львівського національного університету імені Івана Франка, дійсного члена Наукового товариства імені Шевченка, члена Національної спілки письменників України,

Другие похожие документы..