Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Основные направления деятельности организации связаны с распространением международных стандартов и принципов на территории России и формулируются как...полностью>>
'Программа'
1.1. Цель изучения дисциплины: Обучение студентов с теорией распространения радиоволн в однородной и основными закономерностями поведения электромагн...полностью>>
'Документ'
В соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного об...полностью>>
'Диплом'
Дамбиева Д.Б. Измайлова К.К. Караваев Д.А. Куликов П.А. Петрова Е.О. Черных Е.Г. Омский государственный технический университет Белкин А.О. Пермский ...полностью>>

Курс: 1 Статус дисципліни: обов’язкова Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Цикл дисциплін самостійного вибору ВНЗ:

Предмет: Людина та культура

Факультет: АКСУ

Курс: 1

Статус дисципліни: обов’язкова

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

1

Лекції (год.)

-

-

Практичні заняття (год.)

14

1

СРС (інд. заняття)

16

1

Всього (год. /кредитів)

36 / 1

-

Іспит (трим)

-

-

Залік (трим)

1

-

КОД:

ВПД 01

Лектор /викладач/: Зінько Олена Василівна, к.іст.н., доцент; Стрельбицький Михайло Петрович, к.ф.н., доцент; Філонов Леонід Володимирович, доцент; Грозна Наталя Зорянівна, ст. викладач; Ярмоленко Олена Миколаївна, викладач.

Інститут/Факультет: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 59-80-42, 59-82-70.

Мета: Засвоєння студентами курсу сприяє здобуттю необхідних для інтелігента обсягу і рівня загальнокультурної освіти, забезпечує орієнтацію в культурному просторі, формує світогляд.

Системність набутих знань сприяє розумінню студентами місця в культурі і значення для суспільства тієї галузі професійної реальності до якої вони готуються.

Методологія предмета базується на прийнятих в науці законах єдності творчих процесів створення й сприйняття творів мистецтва. Матеріалом для аналізу художніх засобів виразності є найкращі твори образотворчого мистецтва, літератури, музики, театру, на основі чого виявляється своєрідність шляхів розвитку світової культури.

Глобальні зрушення на планеті, розвиток економічних, політичних, соціальних відносин між країнами вимагають підвищення культури загальнолюдських взаємовідносин, необхідність утвердження цивілізованих норм поведінки, збагачення освіти вищої школи механізмом функціонування у поведінці сучасної молоді, загальноєвропейських норм та правил поведінки.

Програма: Поняття культури. Філософські концепції культури. Основні функції культури. Поняття цивілізації. Культура і цивілізація. Основні етапи розвитку світової цивілізації. Природа і культура. Поняття гуманізму. Гуманізм і культура. Культурна місія університетів.

Культура особистості і її складові. Поняття про внутрішню культуру людини. Мистецтво ґречності. Культура спілкування. Поняття інтелігентності. Мовленнєва культура.

Культура і мистецтво. Види мистецтва. Походження мистецтва та його функції. Роль мистецтва в житті людини. Художній образ і художній твір. Етнічне, національне, загальнолюдське у мистецтві. Художні музеї і їх роль в житті суспільства і особистості.

Загальна характеристика світової культури. Історичні типи культур. Великі культури Стародавнього світу. Світові релігії в просторі культури. Своєрідність культур Сходу і Заходу. Європейські культури. Українська культура в контексті світової культури.

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. Грищенко В. Людина та культура. К., 2000. – 368 с.

 2. Подольська Є., Лихвар В., Іванова К., Культурологія. – К., 2003. – 288с.

 3. Закович М. Українська та зарубіжна культура. – К., 2002. – 622 с.

 4. Левчук Л. Історія світової культури. – К., 2000. – 368 с.

 5. Кордон М. Українська та зарубіжна культура. – ЦУЛ, 2003. – 508 с.

 6. Полікарпов В. Лекції з історії світової культури. – К., 2000. – 360 с.

Методика оцінювання: Матеріал дисципліни викладається в одному модулі в якому для виявлення знань студенти тестуються. Для виявлення творчих здібностей пишуть рецензії, творчі роботи.

Передумови: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як Нова та Новітня історія, людина і світ, українська мова, етикет.

Методичне забезпечення: Наочний матеріал в музеях та виставкових залах мистецького центру університету. Ілюстрації та відеофільми. Публікації культурологічних журналів. Підручники. Методичні рекомендації до проведення ознайомчої екскурсії в художньому музеї ВДТУ. Укладач Грозна Н.З. – ВДТУ, 1999. – 33 с.

Індивідуальна робота: Відвідування музично-драматичного театру ім.. М.Садовського, художнього музею, художнього салону, концертного залу “Плеяда”. Написання після відвідування рецензій та творчих робіт.

Методика іспиту: диф. залік.

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.(8-0432) 59-84-58

Реєстрація на іспит: з лектором, персонально чи по телефону.

Мова: мова викладання – українська

Предмет: Західноєвропейське мистецтво

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Курс: 3

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7

Лекції (год.)

8

0.5

Практичні заняття (год.)

16

1

СРС (інд. заняття)

30

-

Всього (год. /кредитів)

54 (1,5)

-

Іспит (трим)

-

-

Залік (трим)

7

-

КОД:

ВПД 02

Лектор / викладач/: Грозна Наталія Зорянівна, ст. викладач.

Інститут/Факультет: 21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. ІнГППВ, каф. КМД, другий навчальний корпус, кімн. 2360.

Мета: Надання студентам системних знань з дисципліни, досвіду спілкування з творами мистецтва і формування навичок та умінь його сприйняття та аналізу. Це призводить до розуміння основних світоглядних засад європейського мистецтва ідейних основ виникнення різних мистецьких явищ, виявлення закономірностей і своєрідності шляхів розвитку культурного процесу і країнах Західної Європи.

Програма:

Вступ. Предмет, завдання і структура курсу. Основні поняття і категорії.

Мистецтво. Античності. Образ світу античної Греції: основи ідеї. Історичні періоди розвитку мистецтва Давньої Греції, їх характерні риси. Мистецтво Давньої Риму. Значення античного художнього надбання для розвитку західноєвропейської культури.

Мистецтво Середньовіччя. Періодизація середніх віків. Два погляди на середньовіччя та його культуру. Основні ідеї, символи та характерні риси середньовічного образу світу. Готичний храм як відображення образу світу епохи.

Мистецтво епохи Відродження. Соціально-економічні зміни епохи Відродження та їх вплив на людину. Ідейні засади гуманізму. Мистецтво Відродження в Італії, його періодизація, характерні риси. Північне Відродження: його джерела та самобутність. Криза культури Відродження.

Мистецтво 17-20 ст. Трагічність протиріччя людини і світу у світобаченні 17 ст. Голландський жанровий живопис. Культура Просвітництва, основні ідеї. Романтична концепція людини і світу. Художні стилі в мистецтві 19 ст. Модернізм: основні напрямки.

Бібліографія:

 1. Українська та зарубіжна культура. Закович. К., 2004.

 2. Шевнюк О. Українська та зарубіжна культура. К., 2003.

 3. Шейко В.М. Історія художньої культури. Харків, 2001.

 4. Ильина Т. История искусств. Западноевропейское искусство. М., 2003.

 5. Петрухинцев Н. ХХ лекций по истории мировой культуры. М., 2001.

Методи оцінювання: По закінченню семестру студенти проходять модульний контроль. На колоквіумі пропонується декілька варіантів однакової складності або варіанти, складність яких відповідає оцінкам. Питання охоплюють лекційний матеріал, практичні заняття і теми. що вивчалися студентами самостійно.

Передумови: Курс передбачає знання основної термінології, назв епох та їх історичних меж, основних явищ в мистецтві країн Західної Європи, а також ідейних основ і головних проблем розвитку мистецтва регіону. Також передбачається, що студент має оволодіти навичками роботи з підручниками і монографіями, набути досвіду спілкування з творами мистецтва і вміння їх аналізувати.

Методичне забезпечення: Конспекти лекцій, методичні рекомендації, наочний матеріал: картини. репродукції, аудіо запис, відеофільми.

Індивідуальна робота: Написання рефератів, творчих робіт, створення відеофільмів, альбомів та дисків з наочним матеріалом.

Методика іспиту: Усний або письмовий залік за призначенням.

Реєстрація на курс: Дирекція інституту АЕКСУ (21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95; корпус 5; аудиторія 5308; тел.: 8-0432-44-04-58).

Реєстрація на іспит: 3 лектором, персонально чи по телефону.

Зауваження: курс для студентів всіх спеціальностей

Мова викладання – українська.

Можливе викладання російською

Предмет: Етика та культура

Курс: 3

Факультет: АКСУ

Статус дисципліни: обов’язкова

Стаціонарне навчання

Години на тиждень

Триместр

7 (осінь)

9 (літо)

Лекції (год.)

16

16

1

1

Практичні заняття (год.)

16

16

1

1

СРС (інд. заняття)

22

22

Всього (год. /кредитів)

54 / 1,5

Іспит (трим)

-

Залік (трим)

7

9

КОД:

ВПД 03

Лектор: Теклюк Анатолій Іванович, викладач; Прищак Микола Дем’янович, ст. викл.

Інститут/Факультет: 21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95. Другий навчальний корпус, Інститут ГППВ, кафедра КМД. тел. 44-00-42, 44-02-70.

Мета: формування теоретичного базису для адекватної моральної діяльності молодої еліти української нації та формування практичних навичок високоморальної поведінки в науковій, інженерно-технічній, суспільно-політичній сферах і особистому житті людини.

У відповідності до мети дисципліни постають такі завдання:

- сформувати в студента уявлення про специфіку етичних знань

- подати панораму уявлень і розуміння ідеї добра, як ключової в моралі, в історії етичної думки та людської культури загалом

- відобразити взаємозалежність процесу глобалізації та моралі в сучасному світі

- обґрунтувати доцільність і важливість головних моральних принципів людського існування та необхідність їх виконання

- надати студентам практичного досвіду в галузі культури ділового спілкування та визначити її головні моральні засади.

В свою чергу "Етика та культура" покликана сприяти кращому засвоєнню матеріалу таких курсів, як "Політологія", "Основи права", "Естетика та культурологія", "Основи педагогічної майстерності" та інших.

Програма:

Розділ 1. Етика та моральна свідомість. Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука. Завдання науки етики. Етос і мораль. Сутнісні риси моралі. Поняття етики, моралі та моральності. Моральна свідомість і самосвідомість. Первісні форми регуляції людської поведінки. Мораль та інституційна регуляція людських відносин. Мораль і право. Мораль і звичай. Структура моральної свідомості. Моральні принципи та норми. Моральні мотиви й ціннісні орієнтації. Свобода як необхідна умова моралі. Моральна самосвідомість. Совість як центральний чинник моральної самосвідомості. Поняття сорому. Честь і гідність.

Розділ 2. Історія етичної думки. Основні етапи та напрямки розвитку етики Періодизація історії етики. Розробка проблем етики мислителями античності (софісти, Сократ, кініки, Епікур, Арістотель, Сенека та інші). Проблема співвідношення божественного “визначення” і свободи волі в середньовічній християнській філософії. Раціоналізм етики Нового часу. Етична концепція І. Канта. Проблеми моралі в філософій Г. Гегеля. Некласична філософія та її тлумачення морально-етичних проблем. Концепція страждання А. Шопенгауера. Переоцінка цінностей Ф. Ніцше. Розуміння свободи Ж-П. Сартром. Бунтівна людина А. Камю. Етика благоговіння перед життям А. Швейцера.

Розділ 3. Мораль і культура. Моральне зло і добро в історії культури. Добро провідна ідея моральної свідомості. Благо і добро. Зміст ідеї добра. Моральне зло, його походження і сутність. Зло як антиблаго і моральне зло. Види морального зла і єдність його природи. Типові концепції зла. Субстанціоналістські та антисубстанціоналістські. Проблема субстанційності зла. Можливість зла як передумова морального добра. Роль зла в історії. Християнське пояснення зла в світі. Зло і добро в художній літературі.

Етика любові та метафізика свавілля . Корені морального садизму і мазохізму. Пасивна і активна форма симбіотичного зв'язку. Типи садистської прив'язаності. Види насильства. Основні характеристики любові. Об'єкти любові, особливості стосунків з ними. Любов як вирішення проблеми людського існування. Парадокс знання іншого в любові. Смерть і смисл людського життя. Моральні проблеми евтаназії.

Глобалізація і мораль. Глобалізація як наслідок європейської культурно-діяльнісної парадигми. Прикмети глобалізації. Регламентованість людської діяльності та денатуралізація людської моралі. Єдиний світовий інформаційний простір і відчуження людини. Міжнародний тероризм з точки зору моралі. Сім'я в контексті глобалізації.

Етика спілкування. Монологічна й діалогічна парадигми спілкування. Етика ділових відносин. Особливості ділового етикету в різних країнах світу. Найбільш святкові та почесні види прийомів з точки зору міжнародної практики. Сніданок. Чай. "Фуршет". "Коктейль" та його різновиди. "Келих шампанського". Обід. Вечеря. Ділові переговори як найважливіший етикет бізнесу.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Малахов В. Етика.-К.: Либідь, 2000,  304с.

2. Гусейнов А., Иррлитц Г. Краткая история этики. - М.: Политиздат, 1987,  576с.

3.Етика. Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1992,  284с.

4. Гусейнов А., Апресян Р. Этика. – М., 2002, - 472с..

5. Палеха Ю. Ділова етика. – К., 2000. – 256с..

6. Канке В.А. Этика ответственности. Теория морали будущего.  М.: Логос, 2003,  352с.

Методи оцінювання: передбачено модульний контроль по закінченню триместру. Протягом триместру студенти здають два колоквіуми на яких пропонується декілька варіантів однакової складності, які охоплюють теоретичні і практичні питання курсу

Передумови: Курс передбачає вивчення таких дисциплін як філософія, історія вітчизняної та зарубіжної культури, історія України, релігієзнавство, психологія особистості та педагогіка

Методичне забезпечення: протягом лекцій роздаються студентам конспекти лекцій з актуальної тематики.

Індивідуальна робота: Метою індивідуальних завдань є формування у студентів вміння аналізувати головні проблеми етики, ситуації з морального життя суспільства та робити узагальнення на основі отриманих теоретичних знань. Опрацювання класичних філософських, художньо-літературних текстів, присвячених моральній проблематиці, з написанням аналітично-творчих робіт.

Завдання до праці Ніцше Ф. “Так казав Заратустра”.

1.Здійсніть аналіз власної особистості з приводу наявності ознак надлюдини.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Курс: перший, другий Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр

  Документ
  21021 м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95, Інститут Інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ІнІТКІ),), кафедра вищої математики , тел. 59-84-64.
 2. Курс: перший Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр

  Документ
  21021, м. Вінниця, вул. Воїнів-інтернаціоналістів, 7, Інститут електроенергетики, екології та електромеханіки (Ін ЕЕЕМ), факультет комп’ютеризованих систем автоматизації, електроспоживання та електроприводу (КСАЕСЕП), кафедра українознавства, тел.
 3. Курс 2,3 Стаціонарне навчання Години на тиждень Триместр

  Документ
  МЕТА: засвоєння студентами основ електроніки, набуття навичок розрахунку основних електронних схем, їх експлуатації і експериментального дослідження. В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні параметри електричних сигналів та види
 4. Міністерство освіти І науки України (85)

  Документ
  На факульеті ведеться підготовка студентів за напрямом Системна інженерія та спеціальністью Комп’ютеризовані системи управління та автоматика (450 студентів).
 5. European credit transfer system (12)

  Документ
  Координатором ECTS від університету є заступник проректора з навчальної та науково-методичної роботи к.т.н., доцент Лисенко Геннадій Леонідович. м. Вінниця, вул.

Другие похожие документы..