Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Продукція лісового комплексу, обсяг її виробництва, кон'юнктура даного ринку, ціни і інші показники безпосередньо пов'язані з положенням світових лісо...полностью>>
'Закон'
Е.А. Малов (председатель), Ю.А. Дадонов (заместитель председателя), Д.Ф. Кобец, В.Е. Бурдачев, С.Н. Мокроусов, Б.М. Гусев, Ю.М. Цымбал, В.Г. Полтарау...полностью>>
'Решение'
В целях выражения общественного признания и стимулирования творческой деятельности в сфере искусства и в соответствии со статьей 8 Устава города Перм...полностью>>
'Документ'
Про актуальность данной темы говорить уже не приходится: если летом 2008 года про надвигающийся на Россию кризис можно было узнать только из специаль...полностью>>

Договір-анкета №

Главная > Анкета
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОГОВІР–АНКЕТА № __________

НА ВІДКРИТТЯ КАРТКОВОГО РАХУНКУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КРЕДИТНОЇ КАРТКИ

м.Київ " ____"____________200 _ р.

АБ “Національні інвестиції” (далі – "Банк"), в особі Голови Правління Крищука О.Д., що діє на підставі Статуту і договору “Про розповсюдження міжнародних платіжних карток MasterCard, Maestro і Visa” № 02Е 2003 від “01” вересня 2003 р. з ВАТ КБ “Надра” (далі “Емітент”) з одної Сторони та ___________________________________________________________________________________ (далі – "Держатель") з іншої сторони (далі – "Сторони"), уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.На підставі нижче наведених даних Держатель доручає, а Банк відкриває Держателю картковий рахунок у Емітента № _______________________ та видає кредитну Картку (далі – "Картка") відповідного тарифного пакету терміном дії 1 рік. (заповнюється Банком)

Картка оформлена за тарифним пакетом _______________________________________________________________.

(вказати тип тарифного пакету, заповнюється Банком)

ТИП КАРТКИ:

MasterCard Mass  MasterCard Lady’s  MasterCard Gold  MasterCard Platinum

VISA Classic VISA Electron Credit VISA Gold

Валюта карткового рахунку:

 Українська гривня  Долар США  Євро

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАТЕЛЯ:

Ім`я та прізвище англійською мовою (рекомендуємо використати дані закордонного паспорту):

Дата народження: _____/_____/19______р.  Резидент України  Нерезидент України

Пароль (може використовуватись дівоче прізвище матері): ____________________________________________________________________

Адреса фактичного місця проживання: _______________________________________________________________________________________

Індекс: _______________. Контактний тел. (вкл. код)________________________________________ Моб. тел.: ___________________________

Місце прописки: ___________________________________________________________________________________________________________

Індекс: _______________. Контактний тел. (вкл. код)______________________________________________________________________________

Громадянський паспорт: серія ______ № ______________виданий _______________________________________________дата видачі_________

Ідентифікаційний номер платника податків: ___________________________________________________________________________________

Інформація про місце роботи/навчання (найменування підприємства, організації, установи, навчального закладу):

___________________________________________________________________________________________________________________________

Фактична адреса: ______________________________________________________ тел. _________________________________________________

Юридична адреса: _____________________________________________________ тел. _________________________________________________

Основний вид діяльності підприємства: _________________________________________________________________________________________

Ваша посада: _______________________________________________________________________________________________________________

Якщо працюєте менше 2-х років, вкажіть попереднє місце роботи: __________________________________________________________________

Інформація про доходи: середній щомісячний дохід за останні 6 місяців ____________________________________________________________

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДЕРЖАТЕЛІВ ДОДАТКОВИХ КАРТОК:

Прізвище, ім`я і по батькові:_______________________________________________________________________________________________

Ім`я та прізвище англійською мовою (рекомендуємо використати дані закордонного паспорту):

Дата народження: _____/_____/19______р.  Резидент України  Нерезидент України

Пароль (може використовуватись дівоче прізвище матері): ___________________________________________________________________

Адреса фактичного місця проживання: _____________________________________________________________________________________

Індекс: ________________. Контактний тел. (вкл. код) _________________________________________________________________________

Громадянський паспорт: серія ______________ № ___________________________________________________________________________

виданий _________________________________________________________________________дата видачі _______________________________

Порядок отримання щомісячного звіту по картковому рахунку:

 Поштою  В банку  Електронною поштою _______________________________________

ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БАНКОМ

Вид забезпечення

Грошове забезпечення

 рахунок гарантійного забезпечення № ________________________________ Сума ____________________ Відсоткова ставка _______%

 депозитний рахунок №______________________________________________

Інший вид забезпечення (вказати)_________________________________________

Встановлений ліміт кредитування

Сума ліміту кредитування _________________________

 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Картка є засобом проведення безготівкових розрахунків за товари та послуги, для переказу грошових коштів з карткового рахунку на рахунки інших осіб, отримання готівкових грошових коштів в пунктах видачі готівки банків та банкоматах, що обслуговують ці Картки. Всі розрахунки по Картці здійснюються в межах витратного ліміту. Картка є власністю Емітента.

 2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ДЕРЖАТЕЛЯ

  1. Держатель зобов’язаний:

  2. Неухильно дотримуватись всіх положень цього Договору, додатків до Договору та Пам’ятки держателям платіжних карток ВАТ КБ “Надра”, яка є невід’ємною частиною даного Договору.

  3. Здійснювати погашення обов'язкових платежів не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим.

  4. Письмово інформувати Банк про всі зміни даних про Держателя та Держателів додаткових Карток, зазначених у Договорі, не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту цих змін.

  5. Припинити користування Рахунком та Карткою, одержавши письмове повідомлення від Банку та/або Емітента.

  6. Cвоєчасно (не пізніше 3 (третього) числа кожного місяця) знайомитись з інформацією Банку (в залах обслуговування клієнтів, на офіційному сайті та у звітах) щодо змін умов/тарифів. Держатель зобов’язаний здійснювати операції у відповідності до всіх змін умов/тарифів. В іншому випадку Держатель зобов’язаний письмово повідомити Банк про свою незгоду.

  7. У разі втрати, крадіжки або підозри на несанкціоновані операції по Картці, заявити про це в Банк або Емітенту в цілодобову службу клієнтської підтримки по тел. 8 800 500 0970 (дзвінки на території України безкоштовні) або по тел. (380 44) 238 8440. Після цього Держатель зобов’язаний негайно звернутись з письмовою заявою в правоохоронні органи. Протягом 2-х календарних днів після усної заяви про втрату картки, Держатель повинен звернутися до Банку з письмовою заявою про постановку Картки у необхідну кількість Стоп-списків на встановлений термін.

  8. Погасити всю заборгованість по Рахунку у випадку сумнівних операцій, несанкціонованого списання коштів з Рахунку, втрати чи викрадення Картки тощо, до повного з'ясування Емітентом цих операцій з платіжною системою. При настанні обумовленого страхового випадку, Держатель зобов’язаний погасити заборгованість в передбачених Додатком до цього Договору межах.

  9. Держатель має право:

  10. Користуватися Карткою відповідно до умов цього Договору та вимагати від Банку та/або Емітента виконання умов цього Договору.

  11. Одержувати Звіт та виписки по операціях по Рахунку. В разі непогодження Держателя з виписками за операціями з карткового рахунку Держатель може звернутися до Банку з оскарженням будь-якої операції, що вказана у Звіті протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дати Звіту. Якщо Банк не отримає відповідного повідомлення, Звіт вважається таким, що прийнятий Держателем і вважається, що Держатель погоджується зі всіма операціями, що вказані у Звіті. Неотримання Звіту, не з вини Банку, позбавляє Держателя права оскаржувати вказані у Звіті операції.

  12. Звертатись до Банку з клопотанням стосовно проведення розслідувань відносно списання коштів з Рахунку при виникненні спірних питань.

  13. Розірвати Договір з Банком за умови невиконання Банком та/або Емітентом своїх обов'язків.

 3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА БАНКУ І ЕМІТЕНТА

  1. Банк зобов’язаний:

  2. Надавати Держателю Звіт за кожний розрахунковий період.

  3. Надавати консультації Держателю стосовно Правил користування Карткою, Тарифів тощо.

  4. Зберігати в таємниці інформацію, отриману в зв'язку з укладенням Договору та використанням Картки. Довідки про відкриття Рахунку, інформацію про стан Рахунку та залишки надаються тільки власникам Рахунку, їх довіреним особам при умові повідомлення Банку пароля, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

  5. Емітент зобов’язаний:

  6. Забезпечити виконання розрахунків по Картці, що вказані в п. 2.1 цього Договору.

  7. Нараховувати відсотки на залишок коштів на картковому рахунку.

  8. В разі необхідності, проводити розслідування по операціях, які оскаржує Держатель.

  9. Банк та Емітент мають право:

  10. У разі порушення Держателем або додатковим держателем умов цього Договору або при виникненні підозри у шахрайстві з Карткою в будь-який час без попередження Держателя відмовити в авторизації операції, зупинити або призупинити дію Карток, їх поновлення, заміну або випуск нових Карток .

  11. Надавати необхідну інформацію міжнародним платіжним системам, правоохоронним, судовим та іншим органам в установлених законодавством випадках.

  12. Блокувати можливість користування Карткою у випадку перевищення ліміту кредитування до повного його погашення або при підозрі на несанкціоновані операції по Картці.

  13. Змінювати умови Договору, тарифи або інші умови обслуговування Рахунку, повідомляючи про це Держателя не пізніше, ніж за 21 (двадцять один) день до введення цих змін у дію. Повідомлення Держателя може бути зроблено через інформаційні служби Банку та/або Емітента, у виписках, а також шляхом розміщення інформації на інтернет-сайті Банку та в приміщеннях Банку.

  14. Розірвати цей Договір або зупинити його дію та занести Картки Держателя до Стоп-списку у випадку порушення Держателем умов цього Договору або підозри у сумнівних чи несанкціонованих операціях.

 1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДАНОГО ЛІМІТУ КРЕДИТУВАННЯ

  1. В забезпечення виконання зобов’язань Держателя, Сторони оформлюють окремий договір, необхідний для забезпечення ліміту кредитування. Договір укладається відповідно до встановленого в Банку порядку та порядку, передбаченого чинним законодавством України.

  2. Держатель має право змінювати форму забезпечення . Якщо строк дії Договору, що вказаний в п. 5.1. менший за строк дії Картки, Держатель зобов’язаний надати Банку належне забезпечення не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення діючого на той момент Договору забезпечення. У разі ненадання Держателем належного забезпечення , Банк має право занести всі картки до стоп-списку до моменту повного забезпечення виконання даного Договору.

  3. При порушенні Держателем умов Договору Банк набуває право звернути стягнення на предмет застави, у тому числі на грошове забезпечення або звернутися з вимогою до гаранта (поручителя). Порядок звернення стягнення на предмет застави визначається Договором застави та чинним законодавством України.

  4. Зобов'язання Держателя перед Банком та/або Емітентом забезпечуються також всім майном та коштами Держателя, на які може бути звернене стягнення в порядку, згідно чинного законодавства України.

  5. При розірванні (припиненні) даного Договору, право Банку на звернення стягнення заборгованості Держателя на забезпечення зберігається не менше 40 (сорока) календарних днів з моменту письмової заяви однієї з сторін про розірвання (припинення) Договору. Право Банку на звернення стягнення заборгованості на забезпечення припиняється за умови виконання Держателем всіх зобов'язань перед Банком та/або Емітентом. Грошове забезпечення або предмет застави, за умови зберігання його в Банку, повертаються Держателю, про що складається відповідний документ.

 1. РОЗРАХУНКИ

  1. Держатель доручає, а Банк та Емітент беруть на себе зобов'язання самостійно, без додаткового узгодження з Держателем, виконувати відшкодування наступних сум за рахунок коштів, що знаходяться на Рахунку Держателя, а також за рахунок забезпечення, а саме:

  2. суми відсотків по наданому кредиту, відсотків за прострочений кредит або недозволений кредит (овердрафт) та суми кредиту;

  3. плату за річне обслуговування основної та додаткових Карток, а також інші плати відповідно Тарифів Банку;

  4. суми операцій, комісій міжнародних платіжних систем, комісій Банку та/або Емітента, суми збитків, що виникли внаслідок порушення Держателем та/або додатковим держателем Картки умов Договору;

  5. суми коштів, що відшкодовані МПС в результаті рекламаційної роботи по несанкціонованих операціях, та були виплачені Держателю страховою компанією УІСК “Інвестсервіс”, відшкодовується Емітентом на користь УІСК “Інвестсервіс”.

  6. пені та штрафи Держателя перед Банком та/або Емітентом за умови порушення Держателем та/або додатковим держателем Картки умов Договору.

  7. Зарахування (поповнення) коштів на картрахунки можуть виконуватися як безготівковим переказом, так і готівковими коштами, якщо це не суперечить законодавству України.

  8. Рахунок буде поповнений, якщо платіж отриманий по реквізитах, вказаних Банком в Договорі на відкриття карткового рахунку та обслуговування кредитної Картки. Кошти, що надійшли на Рахунок до 10:30, будуть доступні Держателю після 12:30 цього ж дня. Кошти, що надійшли до 12:30 , будуть доступні Держателю після 14:30. Кошти, що надійшли до 15:00 , будуть доступні Держателю після 17:00. В білінговий день (25-е число кожного місяця) кошти, що надійшли на Рахунок до 12:30 , будуть доступні Держателю після 14:30 цього ж дня. В останній робочий день місяця кошти, що надійшли на Рахунок до 10:30, 13:30, 19:30 будуть доступні Держателю відповідно після 12:30, 15:30 і 19:30 цього ж дня.

  9. Реквізити для поповнення коштів:

  10. якщо валюта Рахунку - гривня __________________________;

  11. якщо валюта Рахунку - долари США_____________________;

  12. якщо валюта Рахунку - ЄВРО___________________________.

  13. Кошти на Рахунку Держателя (а також забезпечення на випадок порушення Держателем умов Договору) направляються на виконання зобов'язань Держателя в наступному порядку:

  14. погашення обов'язкового мінімального платежу. При цьому здійснюється наступна черговість платежів: нараховані прострочені проценти, нараховані не прострочені проценти, пеня, прострочена частина кредиту, не прострочена частина кредиту;

  15. погашення суми кредитної заборгованості понад обов’язковий мінімальній платіж, комісії Банка, можливих штрафів, пені, що вказані у звіті, та іншої заборгованості Держателя перед Банком та/або Емітентом.

  16. У випадку несплати Держателем в строк до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що слідує за розрахунковим, частини кредиту, що входить до обов'язкового мінімального платежу, Емітент нараховує відсотки за користування простроченим кредитом, на суму фактичної простроченої заборгованості з дати її виникнення по день погашення. На суму несплачених відсотків за користування кредитом, що входять до обов'язкового мінімального платежу, Емітент нараховує пеню за кожний день прострочення, на суму прострочених відсотків залежно від тарифів обраного пакету.

  17. При несплаті суми обов'язкового мінімального платежу протягом 60 (шістдесяти) календарних днів з моменту закінчення розрахункового періоду, в якому з'явилась заборгованість, Банк / Емітент має право звернути стягнення на забезпечення для погашення заборгованості Держателя перед Банком та/або Емітентом та помістити всі пов'язані з цим Договором Картки до Стоп-списку до моменту врегулювання спірних питань.

  18. При виникненні недозволеного кредиту (овердрафту), Емітент додатково до нарахованих відсотків за користування кредитом, нараховує відсотки за користування недозволеним кредитом (овердрафтом) на суму недозволеного кредиту (овердрафту) з дати його виникнення по день погашення. У випадку виникнення недозволеного кредиту (овердрафту) Банк та/або Емітент мають право занести всі Картки до Стоп-списку.

  19. Відсотки на залишок Рахунку нараховуються щомісячно за фактичний строк зберігання грошових коштів, відповідно до Тарифів. Емітент сплачує відсотки один раз на місяць (25 (двадцять п’ятого) числа кожного місяця), шляхом зарахування на Рахунок Держателя.

  20. Відсотки за користування кредитом нараховуються Емітентом щоденно на суму фактичної кредитної заборгованості з дати фактичного списання коштів з Рахунку згідно повідомлення міжнародної платіжної системи до дати погашення кредиту. При розрахунку відсотків приймається 360 (триста шістдесят) днів на рік, у місяці – календарна кількість днів.

  21. При одержанні готівки поза касами Банка та Емітента чи в банкоматах, що не належать Банку та Емітенту, з Рахунку може утримуватися додаткова комісія, розмір якої визначається безпосередньо банком, якому належать даний пункт видачі готівки чи банкомат.

  22. Якщо товар повернений або послуга не отримана в повному обсязі, торговець оформлює зворотній рахунок в розмірі суми, що повертається. На підставі зворотного рахунку, Емітент поповнює Рахунок Держателя відповідною сумою.

  23. У разі переоформлення існуючої Картки на інший тарифний пакет, Держатель зобов’язаний оплатити різницю між тарифами за річне обслуговування існуючих основної та додаткових Карток та тарифами, по яких переоформлюються ці Картки.

  24. Додаткові держателі Карток несуть солідарну відповідальність з основним Держателем за погашення заборгованості по Рахунку та виконання всіх фінансових зобов'язань перед Банком / Емітентом.

 2. СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ

  1. Емітент призначає Держателя та Держателів додаткових карток, що були вказані в Договорі, Вигодонабувачами згідно Договору № 30/03/02 між Емітентом та УІСК “Інвестсервіс” від 29.03.2002 року.

  2. УІСК “Інвестсервіс” виплачує Держателю страхове відшкодування на умовах, викладених у Додатку до цього договору, розділ “Правила страхування ризиків”.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. Банк та Емітент несуть відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань за даним Договором в установленому законом порядку.

  2. Банк та Емітент не несуть відповідальності за відмову третьої сторони прийняти до оплати Картку, за якість товарів та послуг, що оплачуються по Картці, а також за будь-які обмеження, що встановлені третьою стороною та стосуються інтересів Держателя та Держателів додаткових карток.

  3. Банк та Емітент не несуть відповідальності за ситуації, що знаходяться поза сферою їх контролю та пов'язані із збоєм в роботі зовнішніх платіжних систем, систем обробки та передачі даних.

  4. Банк та Емітент не несуть відповідальності за збитки, що спричинені Держателю в результаті незаконних дій та шахрайства.

  5. Держатель несе відповідальність за втрату Картки.

  6. Держатель несе відповідальність за невиконання зобов’язань за Договором в порядку, установленому Договором та чинним законодавством України.

  7. Держатель несе відповідальність по всіх операціях (з урахуванням обмежень щодо страхових випадків), що здійснені по його Рахунку, в тому числі по операціях, що не потребують авторизації, до моменту остаточного проведення Емітентом розслідувань по цих операціях.

  8. Держатель несе відповідальність за виконання умов цього Договору, а також по всіх операціях, що здійснені його довіреними особами (додатковими держателями Карток).

 1. ФОРС-МАЖОР

  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, зміни в законодавстві України, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та прямо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

 2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

  1. Договір вступає в дію з моменту підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами всіх зобов'язань за цим Договором.

  2. Право на розірвання (припинення) Договору мають обидві Сторони, а строк його розірвання (припинення) настає тільки тоді, коли всі Картки повернені до Банку, погашена вся заборгованість по Рахунку, але не раніше ніж через 40 (сорок) діб з дати письмового повідомлення однією з сторін. Банк зберігає за собою право розірвати (припинити) Договір згідно встановленого Договором та чинним законодавством України порядку у випадку, якщо Держатель або додатковий держатель Карток не виконує умови Договору. Всі суми, що підлягають відшкодуванню одній чи іншій Стороні за умови розірвання Договору, відшкодовуються в повному обсязі.

 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Всі спори в рамках цього Договору вирішуються у відповідності з чинним законодавством України.

  2. Договір укладено в двох примірниках, що мають рівну юридичну силу. Один примірник Договору надається Держателю, другий – зберігається у Емітента.

  3. Підписуючи Договір, Держатель засвідчує свою згоду з тарифами Банку, встановленими на день підписання Договору відповідно до тарифного пакету за яким оформлено Картку. Також своїм підписом Держатель підтверджує, що ознайомлений з правилами користування Карткою, зазначеними в “Пам’ятці держателям платіжних карток ВАТ “КБ “Надра” та дає свою згоду на їх неухильне виконання.

ПІДПИСИ СТОРІН ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Держатель

Банк

П.І.П.

АБ “Національні інвестиції”

Дата народження :

Адреса :
П.І.П. представника Банку:

Крищук О.Д.

Телефон :

Посада: Голова Правління

Паспорт серія :

виданий

Діє на підставі : Статуту

Ідентифікаційний №

Підпис :

Підпис :

Наведений зразок підпису прошу вважати обов’язковим при

здійсненні операцій за рахунком. Тарифи, Пам’ятку держателя платіжних карток ВАТ КБ “Надра” отримав(ла), ознайомлений(на), зобов’язуюсь виконувати.

М.П.

Заповнюється Держателем при отриманні Карток та ПІН-конвертів.

Картку № ____________________________________ Підпис: ............................... Дата ....../....../......

та ПІН-конверт до неї отримав(ла)

Картку № ____________________________________ Підпис: ............................... Дата ....../....../......

та ПІН-конверт до неї отримав(ла)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Відмітки Емітента

Дозвіл на прийняття зразка підпису та відкриття карткового рахунку

Відкрити картковий рахунок дозволяю

Керівник _______________________________________________________

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер _____________________________________________

(чи його заступник) (підпис та прізвище)

_____” ___________200__р.

(дата відкриття рахунку)

№ бал. рахунку

№ особового рахунку

Засвідчую справжність підпису

гр. _____________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові Держателя)

який зроблено у моїй присутності:

(підпис та прізвище співробітника Банку, відповідального за відкриття рахунку)

Договір прийнятий Емітентом

(підпис та прізвище співробітника Емітента, який прийняв Договір)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила (договірні умови) відкриття, використання І обслуговування поточних рахунків фізичних осіб у національній/ іноземних валютах/банківських металах у паткб «правекс-банк» сфера застосування правил

  Документ
  ПРАВИЛА (ДОГОВІРНІ УМОВИ) ВІДКРИТТЯ, ВИКОРИСТАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОТОЧНИХ РАХУНКІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У НАЦІОНАЛЬНІЙ/ ІНОЗЕМНИХ ВАЛЮТАХ/БАНКІВСЬКИХ МЕТАЛАХ У ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
 2. Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб у паткб «правекс-банк» сфера застосування правил

  Документ
  Ці Правила (договірні умови) відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (далі – Правила) є детальним описом укладеного договору банківського вкладу (депозиту) в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
 3. Договір банківського рахунку №

  Документ
  , (у подальшому іменований Клієнт), з юридичною адресою , в особі , що діє на підставі , з іншого боку, іменовані разом як „Сторони” та окремо як „Сторона”,
 4. Анкета участника конкурса «Осторожно, Coca-cola! Вред Кока-колы: правда или миф?»

  Анкета
  Проблема пищи всегда была одной из самых важных проблем, стоящих перед человеческим обществом. Всё необходимое для своей жизнедеятельности, кроме кислорода, человек получает из пищи.
 5. Анкета-опитувальник

  Анкета
  Інсайдери/пов`язані особи (згідно з тлумаченням Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року №368)

Другие похожие документы..