Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1. Принять предложение Министерства транспорта Российской Федерации, согласованное с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством...полностью>>
'Рабочая программа'
Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и пр...полностью>>
'Статья'
Статья публикуется здесь в том первоначальном виде, в каком была подана в редакцию журнала "Физкультура и спорт". Она была опубликована в жу...полностью>>
'Документ'
Шановні колеги, коротка інформація про результати роботи протягом вчорашнього пленарного дня. Ми з вами розглянули 20 питань порядку денного: 23 закон...полностью>>

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 “Менеджмент”

Професійне спрямування 6.030601 “Менеджмент організацій”

Варіативна компонента „Менеджмент організацій торгівлі”

2008

ЗМІСТ

Стор.

ВСТУП

І – Навчальний заклад

ІІ – Загальна практична інформація

ІІІ – Інститут

16

А. Загальний опис факультету

16

А. Загальний опис

16

Б. Ступенева структура

23

Словник

32

Освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

36

Освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”

106

Освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”

126

Додатки

ВСТУП

Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами.

Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента очної форми навчання впродовж навчального року становить 60 кредитів.

До навчального навантаження включаються всі види робіт студентів: слухання лекцій, підготовка та участь у семінарах, практичних і лабораторних заняттях, самостійна робота, складання заліків та іспитів, проходження практики, підготовка та захист курсових і дипломних робіт. Система ЕСТS базується на принципах взаємної довіри учасників і передбачає виконання правил щодо всіх її складових: застосування кредитів ЕСТS, шкали оцінювання, угоди про навчання, інформаційних пакетів.

Кредити ЕСТS є числовим еквівалентом оцінки, що призначаються всім розділам програми курсу (дисципліні, модулю) для окреслення навчального навантаження студента та виконують дві функції: визначення трудомісткості роботи та облік її виконання. Кредити ЕСТS зараховуються студентам, які успішно завершили курс і одержали позитивну оцінку виконаної роботи.

Шкала оцінювання використовується для спрощення переведення оцінок отриманих за системою ЕСТS, національною системою і 100-баловою шкалою ДонНУЕТ.

Таблиця відповідності шкали оцінювання ЕСТS

з національною системою оцінювання в України та ДонНУЕТ

Оцінка по шкалі ЕСТS

Визначення

Національна система

По системі ЕСТS (ДонНУЕТ)

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – вище за середній рівень з декількома помилками

4

(добре)

82-89

С

Добре – у цілому правильна робота з визначеною кількістю значних помилок

75-81

D

Задовільно – непогано, але із значною кількістю недоліків

3

(задовільно)

69-74

Е

Досить – виконання задовольняє мінімальним критеріям

60-68

Незадовільно – потрібно повчити перед тим, як перездати

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота (обов’язковий повторний курс)

1-34

ІІІ – ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

А. Загальний опис інституту.

1.Координатор ECTS від інституту:

Фролова Лариса Володимирівна, директор ІЕУ, зав.кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор, акад. АЕНУ

Телефон: 0622-95-34-81, 95-34-75

E-mail:

Понеділок 15.00-16.00, четвер 10.00-12.00

Директор інституту економіки і управління: д.е.н., професор Фролова Лариса Володимирівна, тел. 95-34-81, 95-34-75

Заступник директора з навчально-методичної роботи к.е.н., доцент

Алексєєв Сергій Борисович, тел. 95-34-75

Заступник директора з навчально-виховної роботи к.е.н., доцент

Бабкін Деніс Олександрович, тел. 95-34-81

В інституті функціонують кафедри:

- маркетингового менеджменту (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Балабанова Л.В.);

- економіки підприємства (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Фролова Л.В.);

- прикладної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад. АЕНУ Садеков А.А.);

- міжнародної економіки (зав.кафедри д.е.н., проф., акад.АЕНУ Чернега О.Б.);

- економічної теорії (зав.кафедри д.е.н., доц. Горожанкіна М.Є.);

- іноземних мов (зав.кафедри Моісєєва Ф.А.).

Таблиця 1 Науково-педагогічні кадри інституту

Чисельність науково-пе-дагогічних кадрів

Чисельність професорсько-викладацького складу

Чисельність докторів наук, професорів серед штатних викладачів

Чисельність кандидатів наук, доцентів серед штатних викладачів

чол.

в %

чол.

в %

Кафедра економіки підприємства

29

29

2

6,9

10

34,5

Кафедра прикладної економіки

18

18

1

5,5

8

44,4

Кафедра маркетингового менеджменту

24

24

2

8,33

14

58,33

Кафедра міжнародної економіки

16

16

2

12,5

6

37,5

Кафедра економічної теорії

20

20

1

5,0

8

40,0

Кафедра іноземних мов

30

30

-

-

1

3,33

ВСЬОГО

137

137

8

5,8

48

35,0

В інституті економіки і управління на денній формі навчається 1352 чол., з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 283 чол., “Економіка підприємства” – 579 чол., “Менеджмент організацій” – 490 чол. На заочній формі навчається 1467, з них на спеціальності “Міжнародна економіка” – 82 чол., “Економіка підприємств” – 862 чол., “Менеджмент організацій” – 523 чол.

Основними напрямками науково-дослідної роботи кафедри маркетингового менеджменту є:

- управління трудовими ресурсами торговельних підприємств в умовах ринкової трансформації;

- інноваційна політика в управлінні підприємством в умовах маркетингової орієнтації;

- маркетингові дослідження ринку споживчих товарів довгострокового користування;

- управління розподілом в умовах маркетингової орієнтації;

- контролінг у підприємстві в умовах маркетингової орієнтації;

- стратегічне маркетингове управління підприємством в ринковій економіці;

- товарна політика підприємств в умовах маркетингової орієнтації;

- стратегічне маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств;

- зв’язки з громадськістю у системі маркетингового управління підприємством.

- управління персоналом на засадах маркетингу;

- комерційна діяльність підприємств в умовах маркетингової орієнтації і логістика;

- маркетинговий аудит системи збуту підприємств;

- цінова політика торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації;

- управління конкурентоспроможністю підприємства на засадах маркетингу;

- управління маркетингом підприємств;

- маркетинговий менеджмент;

- управління маркетинговою логістикою;

- методологічні підходи і методика аналізу інфраструктури ринку праці в контексті маркетингових концепцій.

3. Стислий опис умов для навчання в інституті.

Рівень забезпечення навчального процесу обладнанням та приладами відповідає сучасним вимогам.

Аудиторний фонд розміщується в 6 навчальних корпусах, які повністю відповідають санітарним нормам, оснащені технічними засобами навчання і сучасним технологічним обладнанням.

Аудиторний фонд складає:

навчальний корпус № 1 – 2 лекційні аудиторії на 150 місць та 2 аудиторії загального призначення на 55 місць;

навчальний корпус № 2 – 3 лекційні аудиторії на 235 місць і 6 аудиторій для проведення практичних занять на 115 місць;

навчальний корпус № 3 – 6 лекційних аудиторій на 580 місць, 32 спеціалізованих кабінети і лабораторії на 800 місць, 5 комп’ютерних класів на 75 місць, кабінети охорони праці, українознавства;

навчальний корпус № 4 – 10 лекційних аудиторій на 1235 місць, 32 спеціалізованих кабінети і лабораторії на 660 місць, 5 комп’ютерних класів на 70 місць;

навчальний корпус № 5 – 2 лекційні аудиторії на 125 місць, 2 комп’ютерних класи на 25 місць, 7 спеціалізованих кабінетів;

навчальний корпус № 6 – 7 лекційних аудиторій на 500 місць, 17 спеціалізованих кабінетів для проведення семінарських і практичних занять, 5 аудиторій на 120 місць для проведення занять з дисциплін, що не потребують спеціального оснащення, 5 комп’ютерних класів на 70 місць.

Крім того, що студенти і викладачі випускаючої кафедри користуються комп’ютерними класами і можливостями науково-навчального інформаційного центру, кафедра маркетингового менеджменту має 8 ПК: 7 - Pentium, 1- РС АТ - 486.

Для забезпечення наочності викладання кафедрою застосовуються кодоскопи (у власності кафедри 2 кодоскопа).

Велику роль у підготовці фахівців відіграє бібліотека університету, загальний фонд якої складає 550800 примірників, у тому числі наукової літератури близько 260 тис. примірників та навчальної – близько 140 тис. примірників. Бібліотечний фонд інтенсивно поновлюється, при цьому перевага віддається галузевому спрямуванню літератури, а також придбано літератури українською мовою, що складає 75-78% загального забезпечення.

4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.

Таблиця 2 Програми навчання студентів за спеціальністю «Менеджмент організацій»

Програма навчання з присвоєнням ступенів

Кваліфікація

Форма навчання

Термін навчання

Бакалавр

Бакалавр з менеджменту

Денна

3 роки 10 місяців

Спеціаліст

Менеджер організацій торгівлі

Денна

10 місяців

Заочна

5 років 10 місяців

Заочна зі скороченим терміном навчання

3 роки 6 місяців

Магістр

Магістр з менеджменту організацій

Денна

10 місяців

5. Опис основних методів викладання і навчання, що використовуються, і способів оцінювання знань, умінь і навичок студентів.

Здійснюється навчальний процес у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи.

Основні види навчальних занять – це лекція; семінарське, практичне, лабораторне, індивідуальне заняття; консультація; інші види навчальних занять, які визначаються робочим навчальним планом і програмою дисципліни.

Лекція - основна форма проведення навчальних занять у вищому навчальному закладі, призначених для засвоєння теоретичного матеріалу. Як правило, лекція є елементом курсу лекцій, який охоплює основний теоретичний матеріал окремої або кількох тем навчальної дисципліни. Тематика курсу лекцій визначається робочою навчальною програмою.

Лабораторне заняття - форма навчального заняття, при якому студент під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. 

Практичне заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих завдань.

Семінарське заняття - форма навчального заняття, при якій викладач організує дискусію навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів).

Індивідуальне навчальне заняття проводиться з окремими студентами з метою підвищення рівня їх підготовки та розкриття індивідуальних творчих здібностей.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 2. Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економіки І торгівлі імені михайла туган-барановського інститут обліку І фінансів

  Документ
  Європейська кредитно-трансферна система (ЕСТS) - це система, яка створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання.
 3. Міністерство освіти І науки україни донецький національний унивіеситет економіки та торгівлі імені михайла туган-барановського інститут економіки І управління

  Документ
  4. Перелік запропонованих програм навчання з присвоєнням ступенів (бакалавр, спеціаліст, магістр), кваліфікацій і тривалості навчання за кожною з них.
 4. Інститут економіки І управління Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 7 грудня 2010 р

  Документ
  Інститут економіки і управління Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 1 - 7 грудня 2010 р. проводить Міжнародну науково – практичну Інтернет – конференцію «Економіка і управління
 5. Правила прийому до Донецького національного університету економіки І торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Документ
  Провадження освітньої діяльності у Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Ми­хайла Туган-Барановського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серії АВ №585962 від 20.

Другие похожие документы..