Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В книге др. Михаила Бочкарёва рассматривается проблема, не находящая повседневного решения. Это глобальная социальная проблема сегодняшних и будущих ...полностью>>
'Программа'
Вечером по желанию за доп.плату поездка в кабаре «Тропикана» или «Паризьен». Ночлег в Гаване. 07.11 – Выезд на целый день в долину Виньялес в провинц...полностью>>
'Публичный отчет'
В 2010 г. деятельность ГУКО ОНМЦКиПК была направлена на решение следующих задач: развитие системы повышения квалификации кадров отрасли, научно-метод...полностью>>
'Документ'
0 . 01 тематическая Март 4* Отделение по Верхнеколымскому району УФК по Республике Саха (Якутия) 01.01. 011-31.10. 01 тематическая Ноябрь 5 Отделение ...полностью>>

"Організація І методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямами 030509 "Облік І аудит"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Приватний вищий навчальний заклад

Харківський інститут економіки ринкових

відносин та менеджменту

(ХІНЕМ)

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ

Завдання та методичні вказівки

до виконання контрольної роботи

Для студентів заочного відділення підготовки бакалавра

галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"

за напрямами 6.030504 "Економіка підприємства"

6.030507 "Маркетинг"

6.030509 "Облік і аудит"

6.030601 "Менеджмент"

Харків

Розповсюдження та тиражування без офіційного

дозволу ХІНЕМ заборонено!

ПЕРЕДМОВА

1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво" за напрямами 6.030509 "Облік і аудит".

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО кафедрою облік та аудит протоколом № 4 від 2008.11.21.

 2. УКЛАДАЧ: Трубчанінова Н.Г., ст. викл. кафедри обліку та аудиту.

 3. ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Довгопол Н.В., доцент, зав. кафедри облік та аудит.

- Харків: ХІНЕМ. - 2008. - 43 с.

ЗМІСТ

Вступ

4

1

Загальні методичні вказівки до виконання контрольної роботи

4

2

Заліковий модуль І.

6

Завдання до контрольної роботи

6

3

Заліковий модуль ІІ.

22

Завдання до контрольної роботи

22

4

Заліковий модуль ІІІ

36

Завдання до контрольної роботи

36

5

Методичні вказівки до розв'язання задач

51

Інформаційно-методичне забезпечення

51

ВСТУП

Динамічні зміни в економіці України обумовили потребу модернізації національної системи фінансово-економічного контролю, її адаптації до ринкового середовища. Реформування відносин власності спричинило появу нових груп споживачів економічної інформації, внаслідок чого в Україні відбулося становлення і подальший розвиток нової підсистеми фінансово-економічного контролю – аудиту.

Аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник накопичує й оцінює свідчення про інформацію для визначення і висловлення думки щодо ступеня відповідності цієї інформації встановленим критеріям.

Підприємницька діяльність економічних агентів на ринку вимагає залучення додаткового капіталу, розширення господарських зв’язків, партнерських відносин. Важливим при цьому є захист інтересів власника.

Ринкові відносини повинні підкріплюватися можливістю одержувати і використовувати всіма учасниками угод достовірну фінансову інформацію. Це актуалізує визначення науково обґрунтованих напрямів розвитку дієвої системи фінансово-господарського контролю. Об’єктивна потреба в набутті нових знань з дисциплін контрольного спрямування, зокрема аудит.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ "ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ"

Метою дисципліни є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських послуг.

Завдання дисципліни полягає в засвоєнні теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту. Кодексу професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Предметом вивчення дисципліни є методологія і методика аудиту.

1. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Текст контрольної роботи повинен включати:

 1. Теоретичне питання, яке розглядається за наступною схемою:

 • вступ (обґрунтування актуальності теми роботи; зв'язок з сучасним економічним станом в нашій країні; ступінь розробки теми роботи у літературі);

 • 2-3 розділи, що розкривають основний зміст досліджуваної теми;

 • висновки (головні висновки з аналізу, проведеного в роботі);

 • перелік літератури.

 1. Відповіді на тести:

 • в тестах треба із запропонованих відповідей вибрати одну вірну й написати її.

 1. Розв'язання задачі повинно мати таку послідовність:

 • умова задачі;

 • рішення задачі;

 • висновки до розв’язаної задачі.

За формою переказу матеріалу необхідно керуватися методичними вказівками у написанні контрольних робіт для студентів заочної форми навчання.

Вимоги до оформлення контрольної роботи:

 • обов'язкова наявність змісту;

 • усі приведені в тексті малюнки, таблиці, схеми (діаграми) повинні бути пронумеровані та мати заголовок;

 • в разі цитування та використання цифрового матеріалу необхідно посилатися на джерело;

 • список літератури повинен бути оформлений в алфавітному порядку.

Необхідно мати на увазі, що недотримання перелічених вище вимог до змісту та оформлення контрольної роботи веде до зниження оцінки.

Вибір теми контрольної роботи здійснюється за порядковим номером прізвища студента у списку групи за навчальним журналом.

Варіант контрольної роботи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Номер прізвища за журналом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Таблиця 1.1 - Практична бальна оцінка виконання студентом контрольної роботи з одного залікового модуля

Вид роботи

Кількість балів з контрольної роботи

- правильна письмова відповідь на питання

- правильна відповідь на один тест

- правильне рішення задачі

4

2

6

Разом правильно виконана контрольна робота

20

Таким чином, бальна оцінка контрольної роботи може складати 60 балів (3 контрольні роботи по 20 балі3 - .

2. ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І

ТЕМА 1 Організація проведення аудиторської діяльності.
ТЕМА 2 Методологічні основи проведення аудиту.

ТЕМА 3 Організація і методика проведення аудиту грошових коштів.

ТЕМА 4 Організація і методика проведення аудиту товарно-матеріальних цінностей.

ТЕМА 5 Методика аудиту розрахункових операцій та поточних зобов’язань.

ТЕМА 6 Організація і методика проведення аудиту праці та її оплати.

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

 1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в Україні.

2. Дати відповіді на тести:

1. Згідно з Законом України «Про аудиторську діяльність» забороняється проведення аудиту для замовника:

1 – аудитором, що є консультантом з оподаткування цього замовника;

2 – аудитором, якого запрошено до перевірки спільного підприємства, засновником якого є замовник;

3 – аудитором, який має особливості майнові інтереси у замовника;

4 – аудитором, який отримав кредит у банку, в якому обслуговується його замовник.

2. Хто є суб’єктом аудиту:

1 - аудитор;

2 - клієнт;

3 – економічний суб’єкт;

4 - ревізор.

3. Аудит – це::

1 – державний фінансовий контроль;

2 – фінансовий контроль, який здійснюють органи місцевої влади;

3 – незалежний фінансовий контроль вищої організації;

4 – незалежна перевірка фінансових звітів або фінансової інформації об’єта з метою висловлення думки про неї.

4. Відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обов’язковим:

1 – для підтвердження звітності установ і організацій, які повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2 – для підприємств усіх форм власності і видів діяльності, крім тих, що утримуються за рахунок державного бюджету;

3 – для банків, довірчих товариств, валютних і фондових бірж, кредитних спілок, інших небанківських фінансових установ;

4 – у випадках 1, 2, і 3.

5. Аудиторській фірмі дозволяється здійснювати аудиторську діяльність за умови:

1 – якщо в ній працює хоча б один сертифікований аудитор;

2 – директором цієї фірми є особа, яка має економічну освіту;

3 – штат працівників фірми – не менше 10 чоловік;

4 – це є товариство з повною відповідальністю.

Задача

Назвати найтиповіші види помилок і порушень, яких, на ваш погляд, можуть припуститися бухгалтери при обліку: основних засобів; ТМЦ; грошових коштів.

Варіант 2

 1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Основні етапи проведення аудиторської перевірки.

2. Дати відповіді на тести:

1. В яких випадках здійснюють обов’язковий аудит:

1 – у випадках, передбачених законодавством;

2 – за рішенням господарюючого суб’єкта;

3 – за рішенням аудиторської фірми;

4 – за рішенням Спілки аудиторів України.

2. За якими критерієм професія аудитора відрізняється від багатьох інших професій:

1 - компетентності;

2 – професійної сумлінності;

3 - незалежності;

4 – володіння технічними професійними прийомами.

3. Для якого виду аудиторської діяльності рівень відповідальності аудитора за свою роботу найнижчий::

1 – аудит фінансової звітності;

2 - консультація;

3 – оглядова перевірка;

4 – бухгалтерське супроводження.

4. Суб’єктом аудиторської діяльності є:

1 – юридична особа, що підлягає аудиторській перевірці;

2 – фізична або юридична особа, що займається підприємницькою діяльністю і отримує прибуток;

3 – фізичні особи і організації, що здійснюють незалежний контроль економічних подій;

4 – немає правильної відповіді.

5. Аудитору забороняється:

1 – займатися торговельною і посередницькою діяльністю, виробничою діяльністю;

2 – займатися науковою і викладацькою діяльністю;

3 – отримувати дивіденди від акцій;

4 – займатися методичною роботою.

Задача

Визначити, за якими статтями активу та пасиву балансу існує найбільша ймовірність виникнення помилок і порушень.

Обґрунтувати відповідь і навести приклади.

Варіант 3

 1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Організація і методика аудиту касових операцій з грошових коштів.

2. Дати відповіді на тести:

1. Аудиторські фірми в Україні можуть бути:

1 – будь-якої організаційно-правової форми господарювання;

2 – будь-якої організаційно-правової форми, за винятком форми акціонерного товариства відкритого типу;

3 - організаційно-правової форми акціонерного товариства;

4 – у формі кооперативу.

2. Однією з обов’язкових вимог до аудиторської фірми є:

1 – загальний розмір частки учасників аудиторської фірми, які сертифіковані аудиторами , в статутному капіталі не повинен перевищувати 30%;

2 – наявність в штаті аудиторської фірми як мінімум трьох сертифікованих аудиторів;

3 – керівником аудиторської фірми може бути тільки сертифікований аудитор;

4 – немає правильної відповіді.

3. До обставин, які можуть негативно впливати на незалежність аудитора, можна віднести:

1 - фінансову участь аудитора в справах організації клієнта в будь-якій формі;

2 – співпрацю одного аудитора з клієнтом протягом двох років;

3 – здійснення одним і тим же аудитором декількох аудиторських перевірок підряд;

4 – немає правильної відповіді

4. Основним законодавчим актом, що визначає загальні правові положення аудиторської діяльності, є:

1 – Закон України «Про аудиторську діяльність» ;

2 – Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»;

3 – Стандарти аудиту;

4 – Господарський кодекс України.

5. – Що є спільним елементом між внутрішнім і зовнішнім аудитом:

1 - мета;

2 - результати;

3 – прийоми, способи, методи дослідження;

4 – суб’єкт аудиту.

Задача

На підприємстві працівникам, які відсутні у дні видачі заробітної плати, належні їм суми виплачуються особам, яким доручено одержати ці суми на підставі бухгалтерських довідок, виписаних головним бухгалтером.

Варіант 4

1. Дати письмову відповідь на наступне питання:

Методика аудиту операцій на рахунках у банку.

2. Дати відповіді на тести:

1. У чому полягає системний підхід в аудиторській діяльності:

1 – аудит здійснюється за допомогою системи розроблених методів і прийомів;

2 – об’єкт, який досліджується, розглядається як одна цілісна система;

3 - фінансової політики держави;

4 – всі варіанти правильні.

2. Загальний розмір частки внесків засновників, які є сертифікованими аудиторами, повинен бути не менший ніж:

1 – 70% ;

2 – 30% ;

3 – 50% ;

4 - необмежений.

3. За якою формою власності може бути створена аудиторська фірма:

1 – приватна, державна;

2 – приватна, колективна;

3 – будь-яка форма власності;

4 - державна.

4. Аудитори і аудиторські фірми не мають права:

1 – отримати необхідні документи, які мають відношення до предмета перевірки;

2 – зберігати в таємниці інформацію, одержану в ході аудиту;

3 – надавати внутрішню інформацію про діяльність підприємства усім зацікавленим особам;

4 – всі варіанти правильні

5. Яке обмеження розміру майнової (цивільної) відповідальності аудиторів встановлено Законом України «Про аудиторську діяльність»:

1 – в розмірі фактично завданих збитків;

2 – у відповідності до договору;

3 – у розмірі 100 неоподатковуваних заробітних плат;

4 – від 1 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Задача

Підприємство у березні перерахувало з валютного рахунку кошти для продажу за курсом НБУ, що відображено записом: Д-т 344 – К-т 312. На суму одержаної української валюти від продажу безготівкової іноземної валюти було зроблено запис:

Д-т 311 – К-т 711 та одночасно Д-т 942 – К-т 344 на суму перерахованих для продажу валютних коштів. Валюту було продано зі збитком, а формування фінансового результату від цієї операції було здійснено так:

Д-т 711 – К-т 791; Д-т 791 – К-т 942.Скачать документ

Похожие документы:

 1. "Управлінський облік" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Управлінський облік" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 2. "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 030509 "Облік І аудит"

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в галузях народного господарства" підготовки бакалавра галузі
 3. Ційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Облік у банках" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка І підприємництво" за напрямом 6

  Документ
  1. РОЗРОБЛЕНО у відповідності до вимог варіативної частини освітньо-кваліфікаційної характеристики, робочої програми навчальної дисципліни "Облік у банках" підготовки бакалавра галузі знань 0305 "Економіка і підприємництво"
 4. Модернізація вищої освіти та реалізація положень болонської декларації. З досвіду запровадження у львівській державній фінансовій академії (2005-2009 рр.) Львів – 2010 зміст стор

  Документ
  На виконання основних завдань в галузі вищої освіти на 2005-2006 навчальний рік на підставі вимог принципів Болонської декларації Львівською державною фінансовою академією реалізуються певні заходи в системі організації навчально-виховного процесу,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний торговельно-економічний університет Вінницький торговельно-економічний інститут Кафедра фінансового контролю та аналізу

  Документ
  Дисципліна «Судово-бухгалтерська експертиза» є важливою складовою у системі знань, передбачених до опанування у процесі освітньо-професійної підготовки студентів галузі знань «Економіка та підприємництво», напряму підготовки 030509

Другие похожие документы..