Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Лекции'
Цель изучения дисциплины – определяется возрастанием роли культуры и той особенностью современной социальной ситуации, которая состоит в возрастании ...полностью>>
'Документ'
Голос возникает в результате колебания голосовых связок. Его качество зависит от совместной работы дыхательного, голосового и артикуляционного аппара...полностью>>
'Книга'
Главным недостатком современного рекламного бизнеса является высокий риск – из-за не всегда предсказуемого результата рекламных и PR-кампаний. По мне...полностью>>
'Документ'
З метою своєчасного проведення роботи, пов'язаної із запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, Кабінет...полностью>>

Проект договору про надання медичних послуг між црл та районним відділом охорони здоров’Я

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ МІЖ ЦРЛ ТА РАЙОННИМ ВІДДІЛОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДОГОВІР
про надання медичних послуг

Місто ______________ “__”_________200_ р.

Замовник: Відділ охорони здоров'я ___________ районної державної адміністрації, в особі ___________________, що діє на підставі Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти”, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України 955 Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року, з однієї сторони,

та
Виконавець: комунальне некомерційне підприємство „___________ центральна районна лікарня”, в особі ________________________, що діє на основі Статуту, ліцензії Міністерства охорони здоров’я України від ..... № .... та сертифікату про державну акредитацію від ... № ..., з іншої сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору

Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання щодо надання медичних послуг населенню ___________ району в обсязі та умовах, встановлених даним Договором.

2. Права та обов’язки Замовника

Замовник зобов’язується:

2.1 Передати Виконавцю фінансові ресурси з районного бюджету на 2005 рік в загальній сумі ....... тисяч гривень з метою забезпечення умов для виконання зобов’язань Виконавця щодо організації медичного обслуговування населення _____________району, в тому числі:

послуг із забезпечення стаціонарної допомоги – ………...…… тисяч гривень,

послуг із забезпечення поліклінічної допомоги – …………..…. тисяч гривень,

…………….. – …………..…. тисяч гривень,

…………….. – …………..…. тисяч гривень.

2.2 Здійснювати своєчасне фінансування Виконавця відповідно до умов, зазначених у пункті 4 цього Договору.

2.3 Переглядати загальну суму фінансування Виконавця, визначену пунктом 2.1 цього Договору, у разі збільшення загального обсягу бюджетних асигнувань на фінансування

системи охорони здоров'я, ухваленого відповідним рішенням _______________________ районної ради.

3. Права та обов’язки Виконавця

3.1 Виконавець зобов’язується:

3.1.1 Забезпечувати населення медичними послугами згідно з обсягом та в порядку, передбаченому Програмою подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 955 в межах переданих Замовником за даним Договором фінансових ресурсів.

3.1.2 Забезпечити функціонування необхідної для надання послуг, що зазначені в пункті 3.1.1 цього Договору, кількості стаціонарних ліжок, кількості та номенклатури медичного та допоміжного персоналу.

3.1.3 У процесі надання медичних послуг клінічного спрямування застосовувати відповідні положення:

 • Тимчасових уніфікованих стандартів медичних технологій діагностично-лікувального процесу стаціонарної допомоги дорослому населенню та Тимчасових стандартів обсягів діагностичних досліджень, лікувальних заходів та критеріїв якості лікування дітей, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 1998 р. № 226;

 • Нормативів надання медичної допомоги дорослому населенню в амбулаторно-поліклінічних закладах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 28 грудня 2002 р. № 507;

 • Тимчасових нормативів надання медичної допомоги дитячому населенню в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 р. № 502;

 • Нормативів надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 грудня 2003 р. № 620;

 • Нормативів надання медичної допомоги жіночому населенню за спеціальністю „Акушерство і гінекологія” в умовах амбулаторно-поліклінічних лікувальних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 28 грудня 2002 р. № 503;

 • Клінічних протоколів;

 • інших офіційних документів Міністерства охорони здоров’я, що стосуються нормативів надання медичної допомоги.

3.1.4 У процесі своєї діяльності забезпечувати дотримання встановлених Конституцією України та іншими законами прав людини та прав пацієнтів.

3.1.5 У процесі надання медичних послуг, передбачених пунктом 3.1.1 цього Договору, керуватися плановими критеріями ефективності діяльності, зазначеними у Додатку № 1, що є невід’ємною складовою частиною даного Договору.

3.1.6 Надавати Замовнику інформацію про потоки пацієнтів та дотримання стандартів якості наданих медичних послуг відповідно до чинного законодавства та згідно з Додатком № 2 до цього Договору.

3.1.7 Звітувати перед Замовником про результати своєї фінансової діяльності згідно з офіційними статистичними формами, встановленими законодавством.

3.1.8 Забезпечити рівень заробітної плати персоналу на рівні, не нижчому за розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідних категорій працівників бюджетних закладів охорони здоров’я, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. № 134.

3.1.9 У порядку та обсягах, встановлених законодавством, здійснювати сплату відповідних відрахувань на соціальне страхування та пенсійне забезпечення працівників.

3.2 Виконавець має право:

3.2.1 Самостійно на свій розсуд здійснювати реорганізацію, перерозподіл та перепрофілювання ліжкового фонду та штатного персоналу відповідно до обсягу послуг, що надаються, з врахуванням вимог, передбачених пунктом 3.1.2 цього Договору.

3.2.2 Залучати додаткові джерела фінансування (включаючи джерела солідарного фінансування, благодійні внески, гуманітарну допомогу тощо) для медикаментозного забезпечення стаціонарної медичної допомоги у разі дефіциту фінансових ресурсів в порядку, що не суперечить чинному законодавству.

4. Порядок фінансових розрахунків

4.1 Замовник перераховує кошти на розрахунковий рахунок Виконавця відповідно до затвердженого фінансового плану щомісяця не пізніше ...... числа поточного місяця.

5. Цілі та показники ефективності діяльності Виконавця

5.1. Цілями діяльності Виконавця в рамках цього Договору є:

5.1.1 Забезпечення надання медичних послуг відповідно до вимог, зазначених у пунктах 3.1.1 та 3.1.3 цього Договору.

5.1.2 Підвищення ефективності використання наявних ресурсів.

5.2 Для оцінки ефективності використання Виконавцем наявних ресурсів як загальні орієнтири будуть використовуватися наступні показники:

5.2.1 Середня тривалість стаціонарного лікування на кінець строку дії цього Договору Виконавцем має бути зменшена на 10% у порівнянні з показником попереднього 200... року.

5.2.2 Кількість стаціонарних ліжок на кінець строку дії цього Договору Виконавцем має бути зменшена на 10% у порівнянні з показником попереднього 200... року.

5.2.3 Виконавець має забезпечити:

 • виконання щонайменше ….... амбулаторних хірургічних операцій з розрахунку на 10 тисяч населення;

 • лікування у денному стаціонарі щонайменше ….....пацієнтів з розрахунку на 10 тисяч населення;

 • лікування в домашньому стаціонарі щонайменше ….... пацієнтів з розрахунку на 10 тисяч населення.

5.2.4 На кінець строку дії Договору Виконавець за рахунок перерозподілу коштів, переданих йому Замовником в рамках цього Договору, має збільшити витрати на придбання лікарських засобів, медичних матеріалів, медичного інструментарію й обладнання на 15% у порівнянні з видатками 2004 року.

6. Інші умови

Цей Договір не поширюється на надання платних медичних послуг, що зазначені у відповідному переліку, затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138.

7. Припинення дії Договору та відповідальність сторін

7.1 Даний Договір набирає чинності з ............ 200... року після погодження з .................... районною радою та є дійсним до ......................

7.2 Договір може бути розірваний будь-якою з сторін у разі порушення виконання договірних зобов’язань другою стороною за умови обов’язкового письмового попередження ініціатором припинення дії Договору другої сторони за чотири тижні до кінця поточного кварталу.

7.3 Після закінчення терміну дії Договору, якщо сторони продовжують виконувати його умови, договір вважається поновленим не невизначений термін, але кожна з сторін має право припинити його дію, письмово попередивши про це другу сторону не пізніше ніж за чотири тижні до кінця поточного кварталу.

7.4 За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за даним Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.5 У разі дострокового припинення дії цього Договору, витрати, які здійснив Замовник, відшкодуванню не підлягають.

7.6 Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: по одному примірнику для кожної сторони.

Замовник

Виконавець

Підпис

Підпис

Юридична адреса

Юридична адреса

Банківські реквізити

Банківські реквізитиСкачать документ

Похожие документы:

 1. Проект статуту комунального некомерційного підприємства црл

  Документ
  Комунальне некомерційне підприємство „ центральна районна лікарня” (далі – Лікарня) створене за рішенням районної ради (далі – Засновник) від 2004 р.
 2. Голова райдержадміністрації звітує перед головою облдержадміністрації відповідно до ст. 33 Закону України "Про місцеві державні адміністрації"

  Закон
  Компетенція місцевих державних адміністрацій визначена розділом ІІІ Закону України “Про місцеві державні адміністрації”. Крім цього районна державна адміністрація здійснює повноваження, делеговані районною радою відповідно до ст.
 3. Про виконання «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кілійського району на 2011 рік» за 9 місяців Промисловість

  Документ
  За січень-вересень 2011 року промисловими підприємствами району вироблено товарної продукції на суму 71 млн. 191 тис. грн. У порівняні з минулим роком значення показника виросло на 15089 тис.
 4. Про затвердження Програми економічного І соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік

  Документ
  Відповідно до п. 16 ст. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши проект Програми економічного і соціального розвитку Пирятинського району на 2012 рік та врахувавши рекомендації постійних комісій районної ради,
 5. Програми економічного І соціального розвитку Полтавського району на 2012 рік та основних напрямів розвитку на 2013-2014 роки

  Документ
  Програма економічного і соціального розвитку Полтавського району на 2012 рік розроблена відповідно до Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та Закону України

Другие похожие документы..