Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Учебное пособие'
Чтобы понять уникальность древнегреческой философии, требуется объяснить, как стала возможной невиданная до того времени античная культура, породивша...полностью>>
'Документ'
Прошу приобщить к материалам дела разъяснение заместителя начальника управления - начальника отдела нормативно-правового регулирования и международног...полностью>>
'Документ'
1.1 Положение разработано в соответствии с общими требованиями к построению, содержанию, оформлению и управлению «Положением о структурном подразделен...полностью>>
'Документ'
09:00 Подарок от компании: экскурсия по городу «Лабиринтами львовских улиц …» - здесь все дышит древностью, кажется, что мы переносимся на несколько в...полностью>>

Управління освіти первомайської міської ради міський методичний кабінет р І шенн я міської методичної ради (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПЕРВОМАЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МІСЬКИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

міської методичної ради

21.01.2010 № 1

Про результати вивчення стану організаційно-методичного

забезпечення морально-етичного виховання відповідно до вимог

Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ № 1, 6, 14

Заслухавши та обговоривши довідку методиста методичного кабінету управління освіти Козак-Мельник О.Б. про стан організаційно-методичного забезпечення морально-етичного виховання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ № 1, 6, 14, методична рада відмічає, що вирішення питання організації морально-етичного виховання у вище зазначених навчальних закладах проводиться у відповідності до річних планів та є невід'ємною частиною освітньо-виховного процесу. Педагогічні колективи при вирішенні завдань морально-етичного виховання керуються державними програмами, Концепцією правиловідповідного виховання, Концепцією громадянського виховання, рекомендаціями сучасних науковців тощо.

Завдання щодо організації роботи з морально-етичного виховання вирішуються у комплексі з іншими напрямами діяльності дошкільних закладів. У ДНЗ № 1 – це в першу чергу в процесі екологічного виховання та трудового; у ДНЗ № 6 – у поєднанні з практично-ігровими видами діяльності, тісній взаємодії з сім'єю; у ДНЗ № 14 – разом із заходами, пов'язаними з народознавством.

У ДНЗ № 1, 6 забезпечується дієвий контроль за станом морально-етичного виховання у всіх вікових групах, проводиться аналіз результативності роботи педагогів. Результати контролю знаходять відображення у відповідних управлінських рішеннях. Але не всі питання, пов'язані із мораллю та етикою, відстежуються. Наприклад, тільки в ДНЗ № 1 адміністрацією відслідковується створення психологічно комфортних умов у групі, стан взаємовідношень вихователя з дітьми, виконання виховних завдань під час заняття.

З метою підвищення теоретичних знань та практичних умінь педагогів з даного напрямку методичною службою дошкільних навчальних закладів № 1, 6, 14 плануються та проводяться різні форми роботи: семінари-практикуми (“Вчинок у морально-етичному розвитку особистості” – ДНЗ № 1), консультації (“Фізично і морально здорова особистість – пріоритети дошкільного виховання”, “Християнські традиції в системі дошкільного виховання” – ДНЗ № 6, “Формування у дошкільників основ світобачення на засадах літературної спадщини В.Сухомлинського” – ДНЗ № 14), педагогічні години.

Ефективною є робота творчої групи ДНЗ № 6, діяльність якої підпорядкована проблемі морально-етичного виховання дошкільників. Її учасниками накопичено практичний матеріал “Аспекти становлення моральної свідомості дошкільнят”, “Виховання людяності” (за методичними рекомендаціями Т.Поніманської), конспекти занять вихователів “Твори добро”.

Відповідно до потреб сьогодення в ДНЗ, які перевірялись, успішно здійснюється інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання. Морально-етичні проблеми обговорюються під час батьківських зборів, включені до тематики лекторіїв, консультацій, тренінгів тощо. Як правило, ця робота базується на результатах проведеного тестування, анкетування батьків.

Розповсюдженню кращого досвіду сімейного виховання, активному залученню батьків до життя дошкільного закладу, вихованню у дітей любові та поваги до рідних сприяє щорічне проведення конкурсу “Родина року” в ДНЗ № 6.

У ДНЗ № 1, 6, 14 сформована науково-методична база, є відповідна методична література та сучасні посібники з морально-етичного виховання. У вікових групах створені належні умови для проведення роботи з цього напряму: обладнані книжкові куточки, центри сюжетно-рольових ігор, в процесі яких діти засвоюють норми людських взаємин, моральні цінності; відповідно до вимог оформлені зони громадянського виховання. Заслуговують на увагу:

 • підбірки ігор морального спрямування вихователя ДНЗ № 1 Мельник С.П.; куточок “Добрих справ”, обладнаний в середній групі вихователями Шевцовою Г.Л., Соловйовою Л.В.;

 • куточок В.Сухомлинського у ДНЗ № 14, матеріали якого діти використовують для ознайомлення з творами педагога, його біографією;

 • інформаційно-методичні матеріали для гурткових занять у ДНЗ № 6 (“Школа шляхетності”, вихователь Трофименко О.В.); у ДНЗ № 1 (“Виховуємо казкою”, вихователі Шевцова Г.Л., Соловйова Л.В.,); у ДНЗ № 14 (гурток “Любисток”, вихователь Панченко І.Г.).

Гурткова робота розширює можливості виховання у дітей норм морально-етичної поведінки. Так, гурток "Виховуємо казкою" діє в ДНЗ № 1 вже декілька років. Засідання гуртка цікаві, емоційно насичені, вдало поєднуються з продуктивною діяльністю, мета якої зробити добрі справи іншим (наприклад, побудувати будинок для зайчика). У малят сформовані вміння давати оцінку вчинкам персонажів казок, розмірковувати, як можна змінити їхні негативні риси.

Заходи з морально-етичного виховання здійснюються під час таких видів діяльності, як заняття, бесіди, екскурсії, сюжетно-рольові ігри, театралізована діяльність. У системі вихователі використовують перлини народної мудрості: приказки, прислів'я, мирилки. Разом з тим педагоги ДНЗ № 1, 6, 14 недостатньо орієнтуються у завданнях соціального, морально-етичного розвитку відповідно до вимог БКДО.

Форми роботи, під час яких педагоги вирішують завдання морально-етичного виховання, здебільшого залишаються однотипними (бесіди, заняття, розгляд ілюстрацій). Недостатньо плануються проблемні ситуації морального спрямування, ігрові вправи; педагоги середніх та старших груп рідко планують ознайомлення вихованців з творами В.Сухомлинського. На заняттях переважають репродуктивний та інформативно-рецепторний методи. Вихованцям зазвичай надається готова інформація про правила поводження, етичні норми спілкування. Недостатнє ж застосування педагогами дослідницького, пошукового та евристичного методів знижує активність дітей, рівень їх вмінь орієнтуватися в сучасному світі взаємин, не сприяє формуванню соціальної компетентності дошкільників (пізнання своєї індивідуальності, орієнтування в світі взаємин, вироблення стійких моральних умінь).

Спостереження за діяльністю дітей, опитування вихованців ДНЗ № 1, 6 засвідчили достатній рівень сформованості у дітей таких моральних якостей, як ввічливе ставлення до дорослих та однолітків, вміння домовлятися під час виконання спільних трудових доручень, усвідомлення наслідків своєї поведінки для себе та інших.

У ДНЗ № 1, 6, 14 панує позитивний психологічний мікроклімат в групах, демократичний стиль спілкування педагогів з дітьми.

Вихователі вищезазначених закладів володіють знаннями про державні документи, якими керуються в процесі організації морально-етичного виховання.

Водночас, поглиблення уваги з боку вихователів потребує організація раціонального співвідношення між словесними і практичними методами виховного впливу, що дасть можливість забезпечувати єдність моральної свідомості і поведінки.

Виходячи з вищезазначеного, з метою поліпшення стану організаційно-методичного забезпечення морально-етичного виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ № 1, 6, 14

МЕТОДИЧНА РАДА ВИРІШИЛА:

 1. Взяти до відома довідку методиста методичного кабінету управління освіти Первомайської міської ради Козак-Мельник О.Б. "Про результати вивчення стану організаційно-методичного забезпечення морально-етичного виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти в ДНЗ № 1, 6, 14".

 2. Вважати роботу керівників ДНЗ № 1, 6, 14 щодо забезпечення ефективності навчально-виховного процесу з морально-етичного виховання дітей дошкільного віку задовільною.

 3. Відзначити як позитивний досвід роботи ДНЗ № 6 щодо морального виховання дошкільників через творчу взаємодію педагога, дитини, батьків.

МЕТОДИЧНА РАДА РЕКОМЕНДУЄ:

 1. Методисту методичного кабінету управління освіти Козак-Мельник О.Б.:

  1. Передбачити у плані роботи управління освіти, методичного кабінету на 2010/2011 навчальний рік проведення "круглого столу" для методистів ДНЗ з питань виховання базових якостей дошкільників відповідно до вимог Базової програми "Я у Світі".

Термін: до 01.09.2010 р.

  1. Поповнити методичний кабінет зразками перспективних планів роботи з морально-етичного виховання відповідно до програми "Я у Світі".

Термін: до 01.01.2011 р.

 1. Вихователям-методистам дошкільних навчальних закладів міста:

  1. Спланувати цикл методичних заходів, спрямованих на вивчення змісту соціально-моральної лінії розвитку Базової програми "Я у Світі".

Термін: до 01.09.2010 р.

  1. Розробити методичні рекомендації щодо використання методів та прийомів, які забезпечують формування соціальної компетентності дошкільників (пізнання своєї індивідуальності, орієнтування в світі взаємин, вироблення стійких моральних умінь).

Термін: до 01.04.2010 р.

  1. Поповнити методичні кабінети ДНЗ науково-теоретичними та практичним матеріалами, матеріалами передового педагогічного досвіду з питань морально-етичного виховання дошкільників.

Термін: 2010-2012 рр.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на завідуючу методичним кабінетом управління освіти Л.В.Антіпіну.

Голова методичної ради Л.В.Антіпіна

Секретар Л.І.ВідмишСкачать документ

Похожие документы:

 1. Управління освіти первомайської міської ради міський методичний кабінет р І шенн я міської методичної ради (2)

  Документ
  Заслухавши та обговоривши довідку методиста методичного кабінету управління освіти міської ради Покотиленко Л.Р. про результати вивчення питання забезпечення ефективного викладання образотворчого мистецтва, формування належного рівня
 2. Харківська обласна державна адміністрація головне управління освіти І науки харківська обласна станція юних туристів діяльність музеїв навчальних закладів харківської області харків 2011 Упорядник збірника: Пушкар І.

  Документ
  І. Наказ Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 29.11.10 № 649 «Про підсумки проведення огляду музеїв при навчальних закладах,
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (5)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (6)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
 5. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,

Другие похожие документы..