Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Кодекс'
Комментарий. Основная задача, которую решает Кодекс, – обеспечение стабильности системы образования. Его правовые нормы направлены на повышение качес...полностью>>
'Документ'
Традиционно, в начале учебного года, во всех муниципальных образованиях Тверской области проводятся школьный и муниципальный этап Всероссийской олимп...полностью>>
'Документ'
ПРОКУРАТУРА И ДЕПУТАТЫ ТРЕБУЮТ ОТЧЕТА ОТ РУКОВОДСТВА РАО "ЕЭС РОССИИ", ЭНЕРГЕТИКИ И МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ УСТРАНЯЮТ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ А...полностью>>
'Рабочая программа'
Важнейшей отличительной чертой учебно-методического комплекта «Школа России» является его ориентированность на духовно-нравственное развитие и воспит...полностью>>

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології Структура залікового кредиту дисципліни

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Плани семінарсько-практичних занять з соціальної психології

Структура залікового кредиту дисципліни

Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Семінарсько-практичні заняття

Самостійна робота

Змістовий модуль 1. Вступ до соціальної психології.

Тема 1. Загальна характеристика соціальної психології як науки

2

2

4

Тема 2. Історія становлення соціальної психології як науки

4

Тема 3 Характеристика соціально-психологічного мислення.

2

Змістовий модуль 2. Закономірності спілкування і взаємодії людей.

Тема 4. Соціально-психологічні закономірності спілкування

4

4

4

Тема 5. Психологічні умови ефективного спілкування.

2

Тема 6. Психологічні засоби впливу в процесі спілкування.

4

Тема 7.Соціально-психологічний аналіз конфліктної взаємодії.

4

4

4

Змістовий модуль 3. Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах

Тема 8. Соціально-психологічні характеристики груп і колективу.

3

2

2

Тема 9. Розвиток особистості в системі міжособистісних взаємин

3

2

2

Тема 10 Соціально-психологічні аспекти впливу засобів масової інформації (ЗМІ) на розвиток особистості.

2

Тема 11. Психологічні закономірності управління соціальною групою

2

2

2

Тема 12. Соціально-психологічні

механізми керівництва у закладах середньої освіти.

2

2

18

18

34

* Варіативність структури залікового кредиту визначається різницею навчальних планів на факультетах.

Успішність студентів при вивченні соціальної психології оцінюється за наступною шкалою (відповідно до вимог Положення про організацію навчального процесу у Криворізькому державному педагогічному університеті та ЕСТS):

За національною шкалою (залік)

За національною шкалою (іспит)

За шкалою ЕСТS

Кількість балів

Зараховано

Відмінно

A

90- 100

Добре

B

80-89

C

70-79

Задовільно

D

60-69

E

50-59

Не зараховано

Незадовільно

FX

25-49

F

1-24

Під час виставлення підсумкової оцінки за навчальну дисципліну «Соціальна психологія» заліковий кредит (100% = 100 балів) розподіляється для оцінювання в балах рівня якості та обсягу знань, умінь та навичок студента відповідно до залікових модулів, передбачених програмою дисципліни наступним чином:

1 модуль

2 модуль

3 модуль

Навчальний проект

Залікова

контрольна

робота

Вступ до соціальної психології

Закономірності спілкування і взаємодії людей

Соціально-психологічні аспекти міжособистісних взаємин у групах

Науково-дослідницька робота за однією із тем соціальної психології

10 балів

30 балів

30 балів

20 балів

10 балів

Заняття №1

Тема: Загальна характеристика соціальної психології як науки.

Мета: з'ясувати особливості предмету, завдань та основних розділів соціальної психології, засвоїти специфіку основних груп методів соціальної психології. Розглянути сучасну проблематику соціально-психологічних досліджень, навчитися використовувати методи соціальної психології в контексті педагогічної діяльності.

Питання для підготовки:

 1. Специфіка соціальної психології як науки.

 2. Предмет та основні розділи соціальної психології. Сутність дискусій щодо предмету та меж дослідження соціальної психології.

 3. Основні завдання соціальної психології та її значення у педагогічній діяльності вчителя.

 4. Основні проблеми досліджень у сучасній соціальній психології.

 5. Зв'язок соціальної психології із соціологією, загальною психологією та іншими науками та галузями психології.

 6. Методологія, метод, методика і їх співвідношення в дослідженнях із соціальної психології.

 7. Класифікація методів соціально-психологічного дослідження. Специфіка використання у соціальній психології емпіричних методів збору наукової інформації.

Питання для дискусії:

 1. Поясніть специфіку соціальної психології. Чи не є соціальна психологія аналогом здорового глузду?

 2. Соціальна психологія пояснює закономірності соціального буття людини чи описує очевидне? Поясніть сутність феномену «хіндсайт»?

 3. Чому не існує єдиного визначення предмету соціальної психології? Чи може бути тільки одне визначення предмету науки? Як ви розумієте визначення соціальної психології як науки із подвійним предметом?

 4. Як би ви визначили задачі соціальної психології у педагогічній діяльності? Чим можуть допомогти знання із соціальної психології педагогу-практику чи шкільному психологу?

 5. Охарактеризуйте основні методологічні принципи соціальної психології.

 6. Охарактеризуйте основні методи емпіричного дослідження в соціальній психології. Чим вони відрізняються за формою і змістом від аналогічних методів загальної психології? Якому б з них ви віддали перевагу? Поясніть свою думку.

 7. В чому полягає сутність спеціалізованих соціально-психологічних методів (активного соціально-психологічного научіння, тренінгів, рольових та ділових ігор, брейнстормінгу тощо)?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проведіть дослідження: запропонуйте 10-20 респондентам прокоментувати «результати» соціально-психологічних досліджень:

  • Одній групі пропонується наступна інструкція: «Соціальні психологи з’ясували, що чи вибираєте ви друзів, чи закохуєтеся, вас більш за все приваблюють люди, чиї властивості відрізняються від ваших власних. Отже, вірною є приказка «Протилежності притягуються»».

  • Іншій групі респондентів запропонуйте таку інструкцію: «Соціальні психологи з’ясували, що чи вибираєте ви друзів, чи закохуєтеся, вас більш за все приваблюють люди, чиї властивості схожі на ваші власні. Отже, вірною є приказка «Ворон – до ворона, голуб – до голуба»».

З’ясуйте, чи «здивував» їх результат досліджень, пред’явлений у інструкції? Скільки опитаних погодилися із тезою, запропонованою для коментування? Поясніть результати дослідження соціально-психологічними феноменами.

 1. Ознайомтеся із специфікою «прихованих методів вимірювання» у соціальній психології (Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: Питер, 2000. – 528с. – (Серия «Практикум по психологии») – С. 30 - 37.). З’ясуйте, які є обмеження при використанні цих вимірювань?

Проведіть дослідження із використанням прихованих методів вимірювання, наприклад, альтруїзму : визначте, які фактори впливають на рішення людей надати допомогу тим, хто її потребує. Замість використання анкети із питаннями щодо альтруїзму, ви маєте використати приховані методи вимірювання поведінки, пов’язаної із допомогою. Які це можуть бути вимірювання? Як ви будете збирати дані?

Сформулюйте гіпотезу про вплив якої-небудь змінної (вік, стать альтруїста чи реципієнта, присутність свідків тощо) на поведінку, пов’язану із наданням допомоги. Опишіть, як би ви перевірили цю гіпотезу, використовуючи хоча б один прихований метод вимірювання поведінки, пов’язаної із наданням допомоги. (Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологии. – СПб: Питер, 2000. – 528с. – (Серия «Практикум по психологии») – С. 56 – 57).

 1. Ознайомтеся з Етичним кодексом психолога (Основи практичної психології // В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін.: Підручник. – К,1999. – 536с.- С.504-509). Законспектуйте основні положення .

Заняття № 2

Тема : Закономірності спілкування і взаємодії людей.

Мета: Засвоїти основні закономірності спілкування, усвідомити соціально - рольовий контекст спілкування та взаємодії людей, розглянути значимість спілкування у психічному житті людини взагалі та особистості вчителя зокрема.

Питання для підготовки:

 1. Роль спілкування у житті суспільства і окремої людини. Види і форми спілкування.

 2. Функції спілкування.

 3. Спілкування як обмін інформацією.

 4. Основні способи передання інформації. Вербальне та невербальне спілкування.

 5. Взаємодія людей у процесі спілкування. Імперативне і маніпулятивне спілкування.

 6. Соціально-перцептивний аспект спілкування. Механізми соціальної перцепції.

 7. Особливості педагогічного спілкування.

Питання для дискусії:

 1. Порівняйте поняття «спілкування» та «комунікація». Чи можна їх вважати тотожними? Аргументуйте свою думку.

 2. Як ви вважаєте, здатність до спілкування є вродженою чи набутою? Аргументуйте відповідь.

 3. Доведіть, що спілкування є психологічним фактором розвитку людини.

 4. Визначте специфіку міжособистісного спілкування. Чим зумовлюється уміння людини адаптуватися в різних ситуаціях спілкування? Яке значення для людини має рольове спілкування?

 5. Яку роль у життєдіяльності людини відіграє ритуальне спілкування? Наведіть приклади, що підтверджують вашу думку.

 6. Які вимоги до процесу спілкування висуває педагогічна діяльність?

 7. Чи можна розглядати інформаційну сторону міжособистісного спілкування як самостійну форму? Аргументуйте свою відповідь.

 8. Чи можна виявити наміри людей завдяки невербальним формам комунікації? Наведіть приклади, що підтверджують вашу думку.

 9. Яку роль в процесі спілкування виконує механізм зворотнього зв’язку? Охарактеризуйте основні форми і прийоми цього механізму. Наведіть приклади зворотнього зв’язку у роботі педагога з учнями.

 10. В чому полягає психологічний зміст комунікативних бар’єрів? Назвіть основні причини їх виникнення. Визначте шляхи подолання цього явища в педагогічній практиці.

 11. Поясніть сутність механізму соціальної взаємодії в процесі спілкування. Покажіть значення потреби та мотивації суб’єкта в організації міжособистісної взаємодії. Підтвердіть свою відповідь прикладами.

 12. Охарактеризуйте основні функції соціальної перцепції. Чим відрізняється вживання терміну «перцепція» у загальній та соціальній психології?

 13. Визначте сутність механізмів соціальної перцепції. Яку роль вони відіграють в організації взаємодії в системі «вчитель-учень»?

 14. Які ефекти сприйняття виникають в ситуації формування першого враження про людину? Як вони позначаються на характері педагогічного сприймання?

Завдання для самостійної роботи:

 1. Проаналізуйте зміст концепції транзактного аналізу Е.Берна (Берн Э. Игры, в которые играют люди. – Л., 1992). Дайте оцінку стратегіям поведінки людини з позицій «Батьків», «Дорослого», «Дитини». Наведіть приклади виявлення даних позицій в педагогічній діяльності.

 1. Опрацюйте розділ монографії А.О.Реана та Я.Л.Коломінського «Соціальна педагогічна психологія» (РеанА.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. – СПб., 1999.- С.265- 320) - «Педагогічне спілкування». Законспектуйте основні положення.

 1. За рекомендованою літературою і конспектом лекцій складіть узагальнюючу таблицю характеристик факторів соціальної атракції:

Фактори соціальної атракції

Характеристика фактору, що обумовлює виникнення

Симпатії

Антипатії

1. Когнітивні :

ступінь подібності установок (інтересів, думок) та Я –концепцій тощо

2.Когнітивно-особистісні:адекватність сприймання позитивних та негативних рис особистості партнера;

подібність головних рис

в Я-концепції;

подібність другорядних рис в Я-концепції

3.Емоційні: емоційний фон взаємовідносин

4. Регулятивні: характер взаємодії

Заняття №3

Тема: Соціально-психологічний аналіз конфліктної взаємодії.

Мета: Засвоїти соціально-психологічні поняття із конфліктології. Формувати навички конструктивної поведінки у конфліктній ситуації.

Питання для підготовки:

 1. Загальна характеристика конфлікту.

 2. Структура та динаміка конфлікту.

 3. Причини та функції конфліктів.

 4. Типологія конфліктів.

 5. Типи поведінки в конфліктах.

 6. Культура вирішення конфліктів. Принципи керування конфліктним процесом.

 7. Характеристики та види внутрішньоособистісних конфліктів.

 8. Особливості педагогічних конфліктів.

 9. Психологічні основи профілактики конфліктів.

 10. Індивідуально-особистісні чинники психологічних конфліктів.

Питання для дискусії:

 1. Чи могла конфліктологія виникнути до ХХ ст.? Чому?

 2. Чому конфліктологічна думка починає розвиватися у межах філософії?

 3. Проаналізуйте психологічну структуру та динаміку розвитку конфліктів. Яку роль у ескалації конфліктів відіграють конфліктогени? Чому, на вашу думку, виникає різка реакція людини на конфліктоген? Чи можна блокувати конфліктогени?

 4. Охарактеризуйте основні стилі поведінки особистості у конфліктних ситуаціях за теорією К.Томаса і Х.Кілменна. Визначте, за яких умов конкуренція, уникнення, пристосування, компроміс чи співробітництво є найбільш ефективним стилем поведінки особистості у конфлікті.

 5. Чи відрізняються міжособистісні конфлікти за участю дітей різного віку? Якими віковими особливостями психічного розвитку дитини це можна пояснити?

 6. Охарактеризуйте особливості та основні види внутрішньоособистісних (інтраособистісних) конфліктів. Наведіть приклади мотиваційного, когнітивного, рольового конфліктів. Визначте можливість управління внутрішньоособистісним конфліктом. Яку роль внутрішні конфлікти відіграють у розвитку особистості?

 7. Як розвивається конфлікт у педагогічних ситуаціях? До яких психологічних наслідків може призвести педагогічний конфлікт?

 8. Розкрийте особливості міжособистісних конфліктів у системі «учень-учень», «учитель-учень» та «учитель-учитель». Визначте умови та засоби запобігання цим конфліктам.

 9. Який стиль поведінки є найбільш оптимальним у вирішенні педагогічних конфліктів? Аргументуйте свою думку.

Завдання для самостійної роботи:

 1. Законспектуйте:

  • визначення конфліктної ситуації // Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2000. – С. 171- 187;

  • Моделі розвитку міжособистісної конфліктної ситуації// Гришина Н.В. Психология конфликта. – СПб., 2000. – С. 271- 279.

  • Структура та динаміка конфліктів в освітніх закладах // Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 143 – 151.

  • Запобігання конфліктам та подолання їх у закладах середньої освіти// Карамушка Л.М. Психологічні основи управління у системі середньої освіти. – К.: ІЗМН, 1997. – С. 151 – 159.

 1. На основі теорій Зіммеля, Дарендорфа і Козера (Зиммель Г. Человек как враг// Социологический журнал, 1994. - №2. – С.114-119.; Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта.// Социологические исследования, 1994. - № 5. – С.142-147) підготуйте відповідь на питання «Чинники впливу на гостроту конфлікту». Зробіть висновок про внесок соціологічної школи у розвиток конфліктології.

 1. На основі літературних джерел з вікової психології (Божович Л.И. Проблема конфликта в подростковом возрасте // Вопр.психологии. – 1978. - №2. – С.25-37; Коломинский Я.Л.,Жизневский Б.П.Социально-психологический аналіз конфликтов между детьми в игровой деятельности // Вопр. психологи.- 1990. - №2. С. 35-42; Ремшмидт Х. Подростковый и юношеский возраст: проблемы становления личности. – М.: Мир, 1994.- 319с.; Розин М.В. Представления о семейных конфликтах в подростковой субкультуре // Вопр. психологии, 1990. - №4. - С. 91-99 тощо) підготуйте відповідь на питання «Особливості конфліктів на різних вікових етапах».

 1. Проведіть тестування серед своїх знайомих (10 – 15 осіб) за методикою К.Томаса (дивись додаток № 7). Визначте домінуючий стиль поведінки в конфліктних ситуаціях ваших однолітків.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «юридична деонтологія» (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) для бакалаврів у галузі знань «Право»

  Документ
  Юридична деонтологія: Навчально-методичний комплекс (за вимогами кредитно-модульної системи навчання) / Гусарєв С.Д., Тихомиров О.Д, Завальний А.М. – К.
 2. Структура програми навчальної дисципліни „ інноваційні криміналістичні технології (за вимогами ects) Предмет: «Інноваційні криміналістичні технології» (2)

  Документ
  А.С. Беницький - начальник кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент.
 3. Навчально-методичний комплекс з дисципліни „ фінансове право для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 3-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Основи фінансів та бухгалтерського обліку” затверджений на засіданні кафедри економічних та фінансово-правових дисциплін ФПЗПДП ННІПП НАВС від 06 січня 2011 року, протокол №8.
 4. Індивідуальний навчальний план 9 Організаційно-методичне забезпечення кмсонп 10 Структура навчальної дисципліни (курсу) та залікового кредиту 10 Структура навчальної діяльності студента 11

  Документ
  Політичні і соціально-економічні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, її інтеграція в світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на розвиток нового громадянина,
 5. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент І адміністрування» усіх форм навчання Донецьк, 2012

  Методичні рекомендації
  до вивчення навчальної дисципліни «Антикризове управління» для студентів 4 курсу напряму підготовки 6.03061 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» усіх форм навчання

Другие похожие документы..