Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время индустрия производства компьютеров и программного обеспечения является одной из наиболее важных сфер экономики развитых и развивающ...полностью>>
'Документ'
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу “Фінансовий ринок” і проведення практичних занять (для студентів 5 курсу спеціальності 7.050107 “Ек...полностью>>
'Документ'
Актуальність теми «Використання інтерактивних методів навчання при викладанні математики в школі» , над якою працює Ольга Григорівна, продиктована сь...полностью>>
'Документ'
Высшее. 1 -2004 Киевский национальный институт, специальность: экономист, диплом магистраДополнительное образование: сентябрь-май 2005 Институт предпр...полностью>>

Міністерство аграрної політики україни наказ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОЕКТ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Зареєстровано в

Міністерстві юстиції України

200 р за №

Про внесення змін до Положення про обіг складських документів на зерно

На виконання Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України, що регулюють питання обігу складських документів на зерно» та Постанови Кабінету Міністрів України від 200 року № «Про внесення змін до Порядку випуску бланків складських документів на зерно, їх передачі та продажу зерновим складам» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Положення про обіг складських документів на зерно (далі – Положення), затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики України від 26 червня 2003 року №198, зміни, виклавши його в редакції, що додається.

2. Державній інспекції з контролю якості сільськогосподарської продукції та моніторингу її ринку (Мельник В.В.) у п’ятиденний термін подати Наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Міністерству агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим, Головним управлінням сільського господарства і продовольства облдержадміністрацій, суб’єктам зберігання зерна всіх форм власності вжити заходів щодо запровадження обігу складських документів на зерно згідно з Положенням.

4. Контроль за виконанням Наказу покласти на заступника міністра

.

Міністр Ю.Мельник

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

ПРОЕКТ

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказом Мінагрополітики України

2008 року

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

2008 року за №

ПОЛОЖЕННЯ

про обіг складських документів на зерно

Терміни та визначення

Власники зерна - фізичні та юридичні особи незалежно від форм власності і підпорядкування, яким належить зерно на праві власності, а також держава в особі Кабінету Міністрів України або уповноважених ним органів у разі переходу до неї права власності на зерно.

Залікова (розрахункова) маса зерна це фізична маса зернової культури (крім кукурудзи в качанах), зменшена на розрахункову величину маси відхилень до кондицій стійкого зберігання або договірних кондицій вмісту вологи та смітної домішки у зерні:

Сс +Xв

ЗМ = Фм - Фм *--------, кг

100

де: ЗМ – залікова (розрахункова) маса зерна,кг;

Фм – фізична маса зерна, кг;

Сс відсоток зменшення смітної домішки,%;

Xв - відсоток зменшення вологості, %.

Розрахунок відсотку зменшення вологості:

100 (a - b)

Xв = --------------, %

100 – b

де: Xв - відсоток зменшення вологості, %;

a - показник вологості за надходженням, %;

b - показник вологості стану стійкого зберігання зерна (договірна),%.

Розрахунок відсотку зменшення смітної домішки:

(100 - Xв ) (Сн – Сд )

Сс = ---------------------------, %

100 Сд

де: Сс - відсоток зменшення смітної домішки, %;

Сн - показник смітної домішки за надходженням, %;

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

Сд - показник смітної домішки стійкого зберігання зерна (договірна),%.

Складські документи на зерно – документи, що видаються зерновим складом власнику зерна на підтвердження прийняття зерна на зберігання та посвідчення наявності зерна і зобов'язання зернового складу повернути його володільцеві такого документа.

Фізична маса зерна – фактична маса зерна, що визначена на відповідних вагах, за його показниками якості.

Щоденна партія зерна - певна кількість одного виду та однорідного по якості зерна, що приймається (відпускається) зерновим складом від одного поклажодавця (одному поклажодавцю) протягом одного робочого дня.

1. Загальні положення

1.1. Складськими документами на зерно є складська квитанція на зерно, просте та подвійне складські свідоцтва на зерно (далі – складські документи).

1.2. Дія цього Положення поширюється на всіх суб'єктів ринку зерна.

1.3. Бланки складських документів є бланками документів суворої звітності. Їх виготовлення, отримання, доставка, облік, зберігання, видача, списання проводяться згідно з чинним законодавством.

1.4. Бланки складських документів (як і кожна з двох частин подвійного складського свідоцтва) виготовляються в комплекті з двох примірників, які мають різні кольори.

1.5. Кожний комплект бланків складських документів повинен мати свій індивідуальний номер і серію. Серія складається з двох літер, а номер – з шести цифр. На кожному примірнику одного комплекту бланку складського документа (як і на частинах А та Б подвійного складського свідоцтва на зерно) серія та номер мають бути ідентичними. На другому примірнику друкарським способом наносяться слова "другий примірник".

1.6. Облік надходження від поліграфічних підприємств та розподілення між зерновими складами бланків складських документів здійснюються державним підприємством "Держреєстри України" (надалі – ДП "Держреєстри України") в електронному вигляді в Реєстрі складських документів на зерно. Другі примірники виданих зерновим складом складських документів та невикористані бланки складських документів зберігаються на зернових складах. Внесення до Реєстру складських документів на зерно інформації про використання бланків складських документів здійснюється відповідно до вимог та порядку, які визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.7. Бланки складських документів реалізуються зерновим складам за плату. Зерновий склад сплачує вартість бланків складських документів на зерно ДП "Держреєстри України". Бланки складських документів видаються зерновим складам ДП "Держреєстри України" після письмового замовлення й оплати вартості замовлених бланків згідно рахунку. Вартість бланків складських документів узгоджується ДП "Держреєстри України" з Міністерством аграрної політики України.

За згодою сторін (зернового складу та поклажодавця) вартість бланків складських документів може бути включена до загальної суми вартості послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, що надаються зерновим складом.

1.8. Підставою для видачі складського документа є наявність договору складського зберігання зерна та факт приймання від поклажодавця зерна на зберігання.

1.9. Складські документи можуть бути також видані:

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

- на заміну раніше виданих складських документів по письмовій заяві володільця складського документу;

- на заміну зіпсованого, пошкодженого складського документу на підставі письмової заяви володільця цього документу, при цьому зіпсований, пошкоджений складський документ погашається та знищується в порядку, визначеному цим Положенням;

- замість втраченого, викраденого складського документу в порядку,

визначеному чинним законодавством та цим Положенням.

1.10. При оформленні щоденної партії зерна зерновий склад зобов'язаний видати поклажодавцю один із складських документів на зерно. За відсутності вимоги поклажодавця щодо видачі йому простого чи подвійного складського свідоцтва зерновий склад повинен в обов'язковому порядку виписати складську квитанцію на зерно. Зерновий склад зобов'язаний забезпечити постійну наявність всіх видів бланків складських документів на зерно.

1.11. Зерновий склад зобов'язаний щоденно надсилати до основного реєстру складських документів на зерно в порядку, визначеному адміністратором Реєстру, всі відомості, що вносяться до реєстру зернового складу, у день їх внесення.

1.12. Зерновий склад зобов'язаний виписувати окремо складські документи на зерно для щоденних партій зерна, які відповідно до державних стандартів відносяться до різних товарних класів.

1.13. На вимогу особи, яка здала зерно на зберігання, зерновий склад зобов'язаний виписувати окремі складські документи на зерно на будь-які частини зданого на зберігання зерна.

1.14. Нові складські документи на зерно видаються в обмін на раніше виписані.

1.15. Зерновий склад не повинен видавати поклажодавцю складські документи на зерно,

якщо зерно не було прийняте зерновим складом на зберігання.

1.16. Зерновому складу забороняється одночасно видавати поклажодавцю два складських документа на одну й ту саму частину зерна, прийнятого складом на зберігання.

1.17. Оформлення та видача складського документу виконується виключно уповноваженим працівником зернового складу.

1.18. Текст обов'язкових реквізитів складських документів може заповнюватися друкуванням або чорним кольором кульковою чи чорнильною ручкою.

1.19. У складських документах мають бути зазначені всі обов’язкові відомості (реквізити), передбачені формами складських документів. Складський документ має бути підписаним уповноваженими представниками зернового складу та завірений печаткою складу.

1.20. Інші записи в складських документах, не передбачені діючим законодавством та цим

Положенням, не допускаються.

1.21. Якщо зерно приймається на зберігання зі знеособленням, то в складському документі, в тому числі в обох частинах подвійного складського свідоцтва на зерно, робиться відповідний запис.

1.22. Зерновий склад зобов'язаний у встановленому цим Положенням порядку виписувати складські документи на власне зерно, що зберігається на складі.

1.23. Усі грошові суми в складських документах пишуться з великої літери та з початку рядка.

1.24. Виправлення і підчистки при виписці складських документів не допускаються.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

1.25. У разі позбавлення зернового складу сертифіката відповідності видані раніше складські документи залишаються в обігу до закінчення терміну зберігання зерна.

1.26. Роз'яснення щодо застосування цього Положення надаються Міністерством аграрної політики України.

2. Обіг бланків складських документів

2.1. Виготовлення бланків складських документів

2.1.3. ДП "Держреєстри України" розміщує замовлення на виготовлення бланків складських документів на спеціалізованих поліграфічних підприємствах України, які мають ліцензію на виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності.

2.2. Облік бланків складських документів

2.2.1. Прийняття бланків складських документів від поліграфічних підприємств, контроль за їх розподіленням здійснює комісія, яка створюється наказом ДП "Держреєстри України".

2.2.2. У разі необхідності комісія провадить розкриття пачок з бланками складських документів, перевіряє відповідність одержаних від поліграфічного підприємства бланків супровідним документам та складає акт про прийняття бланків згідно з чинним законодавством.

2.2.3. У разі виявлення нестачі бланків складських документів, їх браку, пошкодження тощо акт, складений в установленому порядку, разом з копіями супровідних документів, контрольним ярликом з пачки та маркувальним ярликом, який міститься на пачці, надсилається поліграфічному підприємству, яке виготовляло ці бланки.

2.2.4. Облік отриманих бланків складських документів проводиться згідно з правилами,

встановленими для обліку бланків суворої звітності.

2.2.5. Інформація про прийнятий тираж бланків складських документів вноситься до реєстру складських документів ДП "Держреєстри України".

2.2.6. З метою перевірки наявності бланків складських документів, які передані на зберігання посадовій особі ДП "Держреєстри України", не менше ніж один раз на рік повинна проводитися їх інвентаризація комісією, що створюється відповідним наказом ДП "Держреєстри України". За результатами інвентаризації складається акт перевірки наявності бланків складських документів.

2.2.7. Окрім обов'язкової щорічної інвентаризації бланків складських документів додаткова інвентаризація бланків проводиться у таких випадках:

а) при зміні посадової особи, яка відповідальна за зберігання бланків складських документів;

б) після стихійного лиха, пожежі;

в) при виявленні пошкодження або втрати облікової документації;

г) при встановленні факту нестачі бланків.

2.3. Постачання бланків складських документів на зерно

2.3.1. Забезпечення зернових складів бланками складських документів здійснюється ДП

"Держреєстри України".

2.3.1. ДП "Держреєстри України" проводить передачу бланків зерновим складам за умови здійснення оплати замовленої кількості бланків складських документів на власному складі або з використанням послуг кур’єрської служби.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

2.3.2. Доставка бланків складських документів на зернові склади здійснюється за їх рахунок.

2.3.1. Бланки складських документів передаються представникові зернового складу за належним чином оформленою довіреністю та у відповідності до процедури, визначеної законодавством, для передачі документів суворої звітності.

2.4. Зберігання бланків складських документів

2.4.1. Бланки складських документів повинні зберігатися в окремих ізольованих приміщеннях або металевих шафах (сейфах), установлених в окремих ізольованих приміщеннях, що обладнані надійними засобами захисту від несанкціонованого проникнення.

2.4.2. Відповідальність за зберігання, видачу та облік бланків складських документів до їх передачі зерновим складам несе посадова особа, яка призначається наказом ДП "Держреєстри України".

2.4.3. Відповідальність за зберігання, видачу та облік бланків складських документів на зернових складах несе посадова особа, яка призначається наказом керівника зернового складу.

2.4.4. На час відсутності вищезазначеної посадової особи (відпустка, відрядження тощо) бланки складських документів та облікова документація після інвентаризації повинні передаватися іншій посадовій особі, яка призначається відповідно з наказом ДП "Держреєстри України" або зернового складу. Посадова особа, що тимчасово виконує обов'язки, повинна бути проінструктована про порядок обліку, зберігання, правильного витрачання бланків.

2.5. Звіт про використання бланків

2.5.1. У разі ліквідації зернового складу, позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна або припинення ним діяльності невикористані бланки складських документів вилучаються з реєстру складських документів на зерно, виписка та видача складських документів після вилучення бланків з реєстру забороняється.

Зерновий склад протягом десяти робочих днів з дня утворення ліквідаційної комісії або позбавлення сертифіката може повернути невикористані бланки складських документів до ДП "Держреєстри України" разом зі звітом про раніше використані бланки. У цьому разі ДП "Держреєстри України" повертає складу вартість невикористаних бланків складських документів, реалізує їх іншим зерновим складам.

2.5.2. Недійсними бланками складських документів вважаються: зіпсовані при оформленні, пошкоджені, утрачені або викрадені.

2.5.3. Зіпсовані при оформленні та пошкоджені бланки складських документів (перший і другий примірники) погашаються уповноваженою особою зернового складу вчиненням напису чи штампу "Погашено" із зазначенням дати, свого прізвища та ініціалів і завіряються її підписом.

2.5.4. Інформація про погашення зіпсованих та пошкоджених бланків складських документів заноситься до реєстру зернового складу не пізніше наступного робочого дня після їх погашення.

2.5.5. Зерновий склад зобов’язаний негайно передати до ДП «Держреєстри України» інформацію про утрачені або викрадені бланки складських документів факсом чи засобами електронного зв’язку з підтвердженням листом за підписом керівника, завіреного печаткою, не пізніше наступного дня з моменту виявлення втрати чи викрадення.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

2.5.6. ДП «Держреєстри України» виводить з обігу утрачені або викрадені бланки складських документів з внесенням відповідних записів до реєстру складських документів на зерно.

2.5.7. Щоквартально, але не пізніше 10-го числа місяця, наступного за звітним, зіпсовані при оформленні або пошкоджені при розкритті пачок або при транспортуванні бланки складських документів на зерно знищуються комісією зернового складу, про що складається відповідний акт у двох примірниках, один з яких передається до державного підприємства "Держреєстри України", а другий залишається на зерновому складі.

2.5.8. Зерновий склад надсилає державному підприємству "Держреєстри України":

щоденно – дані в електронному вигляді в порядку, визначеному Міністерством аграрної політики України, відомості про видані та погашені зерновим складом протягом попереднього робочого дня складські документи на зерно;

щорічно – до 20 січня року, наступного за звітним, звіт про використання складських документів на зерно. Звіт складається у двох примірниках, один з яких передається до державного підприємства "Держреєстри України", а другий залишається на зерновому складі.

3. Обіг складських документів

3.1. Видача складських документів

3.1.1. Складський документ на зерно виписується зерновим складом не пізніше наступного робочого дня після прийняття щоденної партії зерна на зберігання. Після заповнення обов'язкових реквізитів складського документа на зерно у реєстр зернового складу в електронному вигляді вноситься запис з присвоєнням йому порядкового номера.

Ідентичний порядковий номер вноситься у відповідну графу бланків першого і другого примірників виписаного складського документа, після чого перший примірник передається власнику зерна (уповноваженій ним особі), а другий примірник підшивається у Книгу реєстрації.

Зерновий склад забезпечує ідентичність інформації в електронному вигляді та в Книзі реєстрації.

Власник зерна (уповноважена ним особа) на підтвердження отримання складського документа на зерно ставить підпис у журналі реєстрації складських документів на зерно та зерна, прийнятого на зберігання.

Зерновий склад зобов’язаний забезпечити поклажодавцю можливість отримання складського документа на зерно за місцем зберігання зерна.

3.1.2. Просте складське свідоцтво видається на визначений власником зерна конкретний термін зберігання. При цьому власник зерна повинен повністю сплатити зерновому складу всі витрати, пов’язані із зберіганням зерна до вказаної дати (крім відвантаження).

3.1.3. Просте складське свідоцтво видається на конкретну вагу зерна, визначену за взаємною згодою власника зерна та зернового складу. При цьому зерновий склад повинен відпустити володільцю простого складського свідоцтва зерно у вказаній кількості та того ж класу, незалежно від фактичних показників якості зерна (у межах вказаного класу) на момент витребування зерна.

3.1.4. Обов'язкові реквізити лицьового боку подвійного складського свідоцтва, крім відомостей про наданий кредит, заповнюються уповноваженим на це працівником зернового складу, завіряються підписами керівника та головного бухгалтера та печаткою зернового складу.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

3.1.5. У разі надання кредиту під заставу зерна, що зберігається за подвійним складським свідоцтвом, відомості про наданий кредит на обох частинах (А і Б) оригіналу подвійного складського свідоцтва заповнюються в обов’язковому порядку уповноваженою особою кредитної установи, завіряються її підписом та печаткою.

3.1.6. Написи на зворотному боці подвійного складського свідоцтва заповнюються володільцем подвійного складського свідоцтва або відповідної частини подвійного складського свідоцтва, завіряються підписами та печатками старого та нового володільців подвійного складського свідоцтва або його частини.

3.1.7. При оформленні складського документу записи, не передбачені діючим законодавством і даним Положенням, не допускаються.

3.1.8. Забороняється робити будь-які інші додаткові написи і помітки в початковому тексті складського документу, а також вносити виправлення у початковий текст цих паперів.

3.2. Заміна зіпсованих, пошкоджених складських документів.

3.2.1. Зерновий склад за письмовою заявою власника складського документа повинен замінити зіпсований або пошкоджений складський документ на зерно на підставі оригіналу другого примірника, що зберігається на складі, та інформації з реєстру складських документів на зерно.

3.2.2. У разі, якщо складський документ зіпсовано по вині зернового складу (невірно заповнені реквізити при виписці складського документу), то його заміна відбувається за рахунок зернового складу, у всіх інших випадках заміна зіпсованого або пошкодженого складського документу відбувається за рахунок поклажодавця.

3.2.3. Зерновий склад видає на заміну зіпсованого, пошкодженого новий складський документ з тими самими реквізитами і записами, які містились у зіпсованому, пошкодженому складському документі при його видачі, окрім його номера, серії, поточного номера, дати видачі та підписів уповноважених осіб.

3.2.4. Зіпсований, пошкоджений складський документ виводиться з обігу і погашається у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням.

3.3. Видача складських документів замість втрачених, викрадених.

3.3.1. У разі втрати складського документа на зерно (або його частини) особа, що втратила такий документ, зобов'язана невідкладно в письмовому вигляді повідомити про це зерновий склад.

Зерновий склад, у свою чергу, повинен зробити відповідні записи в реєстрі складських документів на зерно.

Заява про факт втрати складських документів може подаватися до правоохоронних органів для вжиття заходів щодо їх розшуку.

3.3.2. Керівництво зернового складу після отримання повідомлення про втрату складського документу повинно негайно повідомити про це відповідні служби складу з метою недопущення відвантаження зерна особам, яким воно не належить.

3.3.3. У разі втрати складської квитанції на зерно зерновий склад за письмовим зверненням власника зерна видає нову складську квитанцію на підставі оригіналу другого примірника, що залишається на зерновому складі.

3.3.4. Новий бланк простого складського свідоцтва або подвійного складського свідоцтва на зерно у разі втрати не видається до визнання прав щодо втраченого свідоцтва у встановленому законодавствам порядку.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

Зерновий склад має право при цьому подовжити термін зберігання зерна на час,

необхідний для визнання прав щодо втраченого свідоцтва.

Додаткові витрати зернового складу, пов'язані з подовженням терміну зберігання зерна,

компенсуються власником зерна.

3.3.5. Після видачі нового складського документу замість втраченого або викраденого здійснюється погашення другого примірника втраченого або викраденого складського документу у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Положенням.

3.4. Видача складського документа при переоформленні зерна з одного власника на іншого без фізичного переміщення зерна.

3.4.1. Підставою для видачі складських документів є письмова заява власника складського документу про переоформлення зерна на іншого суб’єкта господарювання без фізичного переміщення зерна та укладення договору зберігання зерна з новим власником зерна (у разі його відсутності).

3.4.2. Переоформлення зерна на нового власника здійснюється лише після повного розрахунку старого власника із зерновим складом за надані послуги із зберігання зерна.

3.4.3. Після переоформлення зерна старі складські документи погашаються у порядку,

передбаченому чинним законодавством та цим Положенням.

3.4.4. Складські документи на зерно видаються новому власнику зерна за фактичними показниками якості на момент переоформлення зерна.

3.5. Передача складських документів.

3.5.1. Передача складської квитанції іншим особам не дозволяється.

3.5.2. Передача простого складського свідоцтва, а також прав на зерно, що зберігається за ним, здійснюється шляхом вручення його новому власникові.

Вручення простого складського свідоцтва здійснюється шляхом підписання акта приймання-передавання простого складського свідоцтва.

3.5.3. Складське свідоцтво (частина А) і заставне свідоцтво (частина Б) подвійного складського свідоцтва можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами встановленої форми (індосаментами), які робляться на зворотному боці частин подвійного складського свідоцтва.

3.5.4. У разі коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин)

передавальні написи (індосаменти) не вміщаються, додається алонж.

Алонж – прикріплений до подвійного складського свідоцтва (його частин) додатковий аркуш паперу, на якому здійснюються передавальні написи (індосаменти) у разі, коли на зворотному боці подвійного складського свідоцтва (його частин) вони не вміщуються. Передавальний напис (індосамент) на алонжі робиться вручну упоперек з'єднання подвійного складського свідоцтва (його частин) та додаткового аркуша так, щоб його початок був на подвійному складському свідоцтві (його частині), а кінець – на алонжі.

3.5.5. Тільки неперервний ряд заповнених передавальних написів (індосаментів) є доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами) до зазначеного останнім у передавальних написах (індосаментах) індосата – особи, що прийняла права вимоги і зобов'язання за подвійним складським свідоцтвом (або його частинами).

3.5.6. Передавальний напис (індосамент) на складському або заставному свідоцтві виконується українською мовою і повинен містити найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, її місцезнаходження або місце проживання для фізичної особи, код ЄДРПОУ або ідентифікаційний код для фізичної особи старого та

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

нового володільців складського або заставного свідоцтва, дату здійснення передавального напису (індосаменту). Передавальний напис (індосамент) повинен бути завірений підписами уповноважених працівників юридичної особи, скріплених печаткою юридичної особи або підписом фізичної особи, скріпленого печаткою нотаріуса.

3.5.7. Закреслений до підписання передавальний напис (індосамент) вважається недійсним. Індосамент повинен бути нічим не обумовленим.

3.5.8. Передавальний напис (індосамент), що передбачає право на отримання частини зерна, зазначеного в складському свідоцтві, або передачу права на отримання частини боргу за заставним свідоцтвом, є недійсним.

3.5.9. Не допускається включення до тексту передавального напису (індосаменту) будь- яких застережень, приписок, доповнень. У разі здійснення чергового передавального напису (індосаменту) не допускається внесення змін до тексту попередніх, а також до тексту самого складського або заставного свідоцтва.

3.5.10. Передавальний напис (індосамент) є дійсним, якщо всі його реквізити заповнено з дотриманням вимог цього Положення.

3.5.11. У разі, коли подвійне складське свідоцтво передається новому володільцеві без передачі зерна в заставу, передавальні написи (індосаменти) здійснюються як на складському свідоцтві (частина А), так і на заставному свідоцтві (частина Б). У цьому випадку права на зерно переходять до нового володільця.

3.5.12. Вчинення передавального напису (індосаменту) на подвійному складському свідоцтві про перехід права власності на зерно, прийняте на зберігання, проводиться у присутності уповноваженого представника зернового складу, яким було видане це подвійне складське свідоцтво з наступним внесенням передавального напису (індосаменту) до другого примірника подвійного складського свідоцтва, що зберігається на зерновому складі, внесенням запису до журналу реєстрації індосаментів та до реєстру складських документів на зерно. При цьому попередній володілець подвійного складського свідоцтва повинен повністю розрахуватись із зерновим складом за надані послуги зі зберігання зерна.

3.5.13. У разі отримання кредиту за заставним свідоцтвом заставне свідоцтво (частина Б) відділяється від складського свідоцтва (частина А), передавальний напис (індосамент) робиться лише на заставному свідоцтві. Особа, яка відокремлює та передає заставне свідоцтво (частину Б) іншій особі, залишається власником складського свідоцтва (частини А) та зерна, що зберігається за цим подвійним складським свідоцтвом. Строк, на який надається кредит, не повинен перевищувати терміну зберігання зерна.

3.5.14. Після повернення кредиту та процентів за ним кредитор зобов'язаний повернути заставне свідоцтво позичальнику шляхом здійснення нового передавального напису (індосаменту).

3.5.15. Будь-які операції із заставним свідоцтвом вважаються недійсними, якщо під час відокремлення заставного свідоцтва від складського та передачі заставного свідоцтва новому володільцю, новим володільцем не були внесені дані про зобов'язання за заставним свідоцтвом, завірені підписом та печаткою нового володільця, на обох частинах подвійного складського свідоцтва.

3.5.16. Передавальні написи (індосаменти), виконані з порушенням вимог цього Положення, не можуть бути доказом переходу прав за подвійним складським свідоцтвом чи його частинами.

4. Порядок витребування зерна із зернового складу

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

4.1. Витребування зерна зі складу здійснюється власником складського документу (або його представником) за письмовою заявою не пізніше ніж за три робочих дні до закінчення строку зберігання зерна.

4.2. Для отримання зерна зі складу володілець складського документу повинен прибути на склад або направити свого представника з належно оформленою довіреністю.

4.3. Видача зерна проводиться складом в обмін на один з таких документів:

оригінал складської квитанції на зерно;

оригінал простого або нерозділеного подвійного складського свідоцтва на зерно;

одночасно надані оригінали розділених частин подвійного складського свідоцтва.

4.4. У разі надання для отримання зерна складу подвійного складського свідоцтва зерновий склад видає зерно лише за умови дотримання безперервного ряду передавальних написів (індосаментів); останній передавальний напис (індосамент) повинен бути зроблений на користь особи, що надала відповідне свідоцтво.

4.5. Видача зерна супроводжується оформленням документів, що посвідчують відвантаження зерна відповідно до вимог чинного законодавства і регламенту зернового складу.

4.6. Володілець складського документу має право вимагати видачі зерна повністю або частинами. При видачі лише частини зерна зерновий склад повинен видати власнику зерна новий складський документ на те зерно, що залишається на складі, за фактичною якістю, в обмін на оригінал раніше виданого складського документа.

4.7. У разі видачі за один робочий день кількості зерна меншої, ніж зазначено в складському документі, наданому для отримання зерна, цей складський документ погашається, а на частину зерна, що залишилася не відвантаженою, виписується новий складський документ за фактичною якістю.

4.8. За наявності підстави для звернення стягнення на партію зерна, вказану в заставному свідоцтві, звернення проходить у встановленому законодавством порядку.

4.9. Після видачі зерна і за відсутності претензій з боку його отримувача, зерновий склад погашає повернуті складські документи і зберігає ці документи разом з усіма супровідними документами протягом трьох років.

4.10. Видані партії зерна виключаються з реєстру зернового складу.

5. Погашення і зберігання складських документів

5.1. Погашення складських документів відбувається у таких випадках:

а) при їх псуванні чи пошкоджені та видачі замість них нових складських документів;

б) при видачі нових складських документів замість втрачених;

в) при видачі нових складських документів замість старих на вимогу володільця цих документів;

г) при переоформленні зерна з одного власника на іншого без фізичного переміщення зерна зі складу;

ґ) при витребуванні зерна зі складу.

5.2. У випадках а), в), г), ґ) погашаються перший та другий примірники, у випадку б) –

другі примірники складських документів.

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)

5.3. Погашення складських документів здійснюється уповноваженою особою зернового складу шляхом вчинення на них напису чи штампу "Погашено" з вказуванням дати, свого прізвища та ініціалів і завіряються її підписом.

5.4. Погашені складські документи в повторний обіг не допускаються і виключаються з реєстру складських документів на зерно, про що робиться відповідний запис. Інформація про погашення складських документів передається до основного реєстру складських документів на зерно і зерна, що знаходиться на зберіганні.

5.5. Погашені складські документи, у тому числі другі примірники, письмові звернення власників складських документів, листи – повідомлення кредитних установ про надання кредиту зберігаються зерновим складом протягом трьох років після закінчення строку зберігання зерна.

Начальник Держконтрольсільгосппроду В. В. Мельник

Розроблено за підтримки Канадсько-Українського зернового проекту (.ua)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство аграрної політики україни (3)

  Документ
  У зв'язку з організаційними і кадровими змінами в Міністерстві аграрної політики України та з метою підвищення ефективності роботи Методичної ради з питань бухгалтерського обліку при Мінагрополітики України наказую:
 2. Авної служби з карантину рослин України та аналізу регуляторного впливу зазначеного проекту Міністерство аграрної політики України оголошує про його публікацію

  Документ
  Проект наказу Мінагрополітики України “Про затвердження Порядку здійснення організації та контролю за проведенням обробки та фумігації (знезараження) об’єктів регулювання органами Державної служби з карантину рослин України”
 3. Україна міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет

  Документ
  Вдовенко Л.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів та кредиту, Фурман І.В., асистент кафедри фінансів та кредиту, Марценюк-Розарьонова О.В. / Фінанси. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально-дослідного завдання для
 4. Міністерство аграрної політики україни (8)

  Документ
  На виконання абзацу четвертого пункту 308.1 статті 308 глави 2 розділу XIV Податкового кодексу та з метою забезпечення єдиної методології під час визначення платників фіксованого сільськогосподарського податку наказую:
 5. Міністерство аграрної політики україни вінницький державний аграрний університет (2)

  Документ
  Правдюк Н.Л., Бурко К.В., Остапчук О.В. Методичні вказівки для виконання практичних робіт для студентів факультету економіки та підприємництва спеціальності 6.

Другие похожие документы..