Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «24» октября 2009 г. в 12.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.001.06 по экономическим наукам при Адыгейском государс...полностью>>
'Реферат'
Семья- ячейка общества. Можно бесконечно долго говорить о философских, нравственных моментах семейной организации человеческого рода. Однако мы не бу...полностью>>
'Лекция'
Процедура является компонентом программы, обладающим именем; имя позволяет этой (или всякой другой) программе вызвать этот компонент, чтобы заставить...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Прооцеси міжкультурної інтеграції на національному та міжнародному рівнях обумовили модернізацію змісту мовної освіти в Україні. Мова виступає як зас...полностью>>

2 Особливості дослідження ринку послуг поштового зв'язку

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

З М І С Т

ВСТУП

РоздІл 1 Розвиток галузі зв'язку України на сучасному етапі

Стор.

3

11

1.1. Функціонування галузі зв'язку в умовах переходу економіки України до ринкових відносин

11

1.2. Економічні особливості ринку послуг зв'язку України

18

1.3. Особливості формування цінової політики у галузі зв'язку

27

РОЗДІЛ 2 Розробка системи аналізу ринку послуг зв'язку

40

2.1. Основні напрями і методи аналізу ринку послуг зв'язку

40

2.2. Особливості дослідження ринку послуг поштового зв'язку.

48

2.3. Формування системи аналізу ринку послуг електрозв'язку

63

2.4. Створення синтезованого методу прогнозування і імітаційної моделі ринку телекомунікаційних послуг

73

РОЗДІЛ 3 Комплексний аналіз ринку послуг електрозв'язку та перспективи його розвитку

83

3.1. Аналіз тенденцій розвитку телекомунікаційного ринку Одеського регіону

83

3.2. Сегментація ринку послуг електрозв'язку

115

3.3. Прогноз розвитку телекомунікаційного ринку

126

3.4. Оцінка впливу мобільного зв'язку на розвиток ринку телекомунікаційних послуг

141

ВИСНОВКИ

147

Список використаної літератури

154

Додатки

162

ВСТУП

На початку третього тисячоліття людство наблизилося до якісно нового витка свого розвитку – побудові інформаційного суспільства, в якому інфраструктура зв'язку грає провідну роль. Зв'язок створює фундаментальну платформу, на яку спирається інформаційне суспільство і економіка майбутніх десятиріч. Вона покликана задовольняти потреби, що ростуть, населення і виробничих структур в сучасних і якісних послугах і засобах зв'язку на основі досягнень науково-технічного прогресу, сучасних способів передачі повідомлень і прогресивних методів управління.

В той же час, технологічне відставання українських телекомунікацій від рівня національних операторів країн з розвинутою економікою, за оцінками фахівців, складає 20-25 років. Основні фонди в більшості своїй фізично є зношеними і морально застарілими - телефонні станції України на 29 % є обладнані декадно-кроковими АТС, 54 % - координатними АТС, 16,9 % доводяться на квазіелектронні і цифрові станції [18]. Відсутній повний спектр сучасних послуг зв'язку, телефонна густина на початок 2003 р. складала 21,3 телефонів на 100 жителів при середньоєвропейському показнику – 52,9 апарат. Крім того, Україна інвестує в галузь тільки 0,3 % ВВП, в той час, як в більшості країн цей показник складає в середньому 3-5% [27].

Лібералізація економіки привела до появи значної кількості операторів зв'язку з недержавною формою власності. Особливо чітко цей процес наголошується в електрозв'язку, що говорити про формування на території України конкурентного телекомунікаційного ринку [1]. Оскільки такий ринок знаходиться у стадії формування, його інфраструктура ще не до кінця сформована, внаслідок чого ринкові механізми багато кого працюють недостатньо повноцінно. Зокрема, дослідження ринку послуг зв'язку проводяться кожним оператором окремо і не в повному об'ємі, тобто не розроблений єдиний підхід до проведення аналізу ринку послуг зв'язку. Існуючі підходи задовольняють деякі потреби окремих операторів в отриманні інформації про стан ринку послуг зв'язку, але не можуть служити базою для аналізу ринку послуг зв'язку України.

Проблеми створення і розвитку ринку в цілому, а також питання аналізу телекомунікаційного ринку України зокрема, постійно привертають увагу вчених економістів. Ці питання розглядаються в наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних учених, як: М.І. Котлубай, Ф.З. Мардаровській, Тобто Тіханова, Е.Н. Стрельчук, Н.А. Князева, В.Н. Орлів, Е.Е. Володіна, А. Гилл, А. Джіпп, Л. Беркман і інші. Ці учені привнесли багато ведучих ідей, які були використані при формуванні і розвитку телекомунікаційного ринку різних країнах. Але існує ряд невирішених проблем, головній з яких є відсутність єдиного підходу до аналізу ринку послуг зв'язку.

Актуальність теми. Аналіз рику послуг зв'язку – це сфера діяльності, що з'явилася одночасно з формуванням телекомунікаційного ринку в Україні. До появи ринкових відносин в галузі проводилися різні дослідження окремих проблем, проте, їх не можна назвати комплексним аналізом. Це найімовірніше, дослідження існуючого положення в галузі, які здійснювалися фрагментарно, в контексті окремих проблем, які не давали повної характеристики основних параметрів роботи оператора на ринку. В цьому зв'язку важливою вимогою до системи аналізу ринку послуг зв'язку є її універсальність і можливість застосування для конкретних досліджень окремого оператора, який зможе використовувати або всю систему, або ту частину, яка необхідна для вирішення його поточних проблем в контексті розвитку всього ринку. Крім того, існує проблема недостатності початкової інформації про основні параметри функціонування ринку. В цій зв'язку системний підхід, що розробляється, повинен бути побудований так, щоб відсутність деяких даних не завдавала збитку результатам дослідження.

Слід помітити так само, що кожний регіон України характеризується своїми особливостями функціонування (кількість операторів зв'язку, інтенсивність промислового виробництва, кількість міського і сільського населення і ін.). З цієї причини необхідно ураховувати ці особливості в ході розробки системи аналізу ринку. Такий індивідуальний підхід на основі комплексної системи зможе спростити задачі кожного оператора зв'язку шляхом скорочення об'ємів їм досліджень, що проводяться, і тому є важливою задачею для складання планів функціонування оператора на конкретному ринку в кон'юнктурних умовах, що склалися.

Існуючі в розвинутих країнах методики аналізу ринку, що приводиться в науковій і галузевій літературі, не підходять для прямого пристосовування до умов ринку послуг зв'язку України із причин багато кого. Найзначущішій з них є те, що вони розроблені для ринку, що вже склався, який характеризується задоволеністю споживачів в послугах зв'язку, майже повною відсутністю вільних ніш на ринку і іншими чинниками, характерними для насиченого ринку. Тому в цих методиках акценти робляться на дослідження таких аспектів, як рівень конкуренції, додаткові послуги, сервіс, просування і інші критерії розвинутого ринку [17, 19, 32, 41, 43, 47, 88, 93]. В наших умовах, коли національний ринок зв'язку знаходиться у стадії розвитку, не можна говорити про застосування методики дослідження, розробленого для розвинутого ринку.

Методики, розроблені в країнах СНГ, зокрема, в Росії також не прийнятні для застосування в Україні. По-перше, їх невчинені, що викликане етапом становлення ринкових відносин і нестабільністю экономико-политической ситуації, при якій ринок послуг зв'язку розвивається нерівномірно. По-друге, існують значні відмінності в геополітичній структурі країн. За площею Росія майже в 30 разів більше України, що значно ускладнює формування єдиного системного підходу. Тому там перевага віддається дослідженням на федеральному рівні, що для України недоцільно [10, 12, 21, 31, 45, 90].

Вивчення у галузі зв'язку України досліджень, що проводяться, ринку показав, що більшість з них проводяться кожним оператором окремо, і вони не завжди є результатом наукового обгрунтованого підходу, що приводить до помилкових висновків, які у свою чергу можуть негативно вплинути на функціонування оператора [18, 46, 57, 79, 80]. Такий підхід дозволяє операторам здійснювати свою діяльність, але не може охоплювати всю ринкову ситуацію у взаємозв'язку і взаємовпливі. Тобто, дослідження, що проводяться, направлені на задоволення поточних потреб кожного оператора і не охоплюють весь комплекс чинників, що впливають на роботу оператора в конкурентному ринковому середовищі. Крім того, такий підхід не задовольняє загальнодержавні і галузеві інтереси, пов'язані з необхідністю повноцінного комплексного маркетингового дослідження ринку послуг зв'язку. Така методика повинна ставити своєю кінцевою метою розробку напрямів подальшого розвитку всієї галузі зв'язку з урахуванням впливу на неї внутрішніх і зовнішніх чинників (ВВП, інфляційні процеси, інвестиційна діяльність і т.д.).

Відсутність єдиного підходу приводить до висновку, що необхідно розробити комплексну методику, що дозволяє аналізувати діяльність оператора на ринку послуг зв'язку у взаємодії з діяльністю конкуруючих операторів і загальною економічною ситуацією в країні. Дана методика повинна включати етап прогнозування і моделювання діяльності оператора на ринку послуг зв'язку.

Результати проводиться за допомогою розробленої системи аналіз можуть бути використаний для складання програми розвитку галузі, її інтеграції в загальноєвропейський і світовий телекомунікаційний простір, для виявлення перспектив розвитку кожного оператора на національному ринку послуг зв'язку, а так само можливості і доцільності упровадження і розвитку нових операторів.

Перераховані напрями дослідження обумовлюють актуальність розгляду питань, пов'язаних з розробкою комплексної системи аналізу ринку послуг зв'язку України.

Динамічні процеси суспільних перетворень, реформування економічних відносин і проблема інтеграції України в загальноєвропейський телекомунікаційний простір, а так само недостатнє теоретичне обгрунтовування ряду науково-методичних проблем аналізу галузі зв'язку обуславливают об'єктивну необхідність розробки і розвитку теоретичних і методологічних підходів до розробка комплексної системи аналізу ринку послуг зв'язку. Цим обуславливается актуальність даного дослідження і його науково-практичне значення.

Ціль і задачі дослідження. Ціллю дипломної роботи є розробка комплексної системи аналізу ринку послуг зв'язку в умовах пристосовування телекомунікаційної мережі України до умов ринкового середовища.

Реалізація поставленої цілі визначила необхідність рішення наступних задач:

 • систематизувати сучасні проблем розвитку галузі зв'язку України, визначити особливостей функціонування галузі в ринкових умовах;

 • визначити вплив техніко-економічних особливостей галузі зв'язку на її сучасне функціонування, виявити особливості цінової політики поштової і електрозв'язки як одного із значних чинників ринкового господарювання;

 • теоретично обгрунтувати і сформувати концептуальний підхід до системного аналізу ринку послуг поштової і електрозв'язки;

 • удосконалити підходи до прогнозування ринку послуг зв'язку;

 • розробити імітаційну модель ринку послуг електрозв'язку з урахуванням впливу зовнішніх і внутрішніх чинників;

 • обгрунтувати і розробити основні напрями подальшого розвитку ринку зв'язку.

Об'єктом дослідження є методи оцінки розвитку галузі зв'язку України в ринкових умовах.

Предметом дослідження є теоретичні і методичні проблеми формування ринку послуг зв'язку.

Методи дослідження. Методологічну основу дипломної роботи складають методи і прийоми наукового дослідження, а також сучасні теорії ринкової економіки. Системний підхід використаний при в ході аналізу ринку послуг зв'язку. Метод узагальнення застосований для систематизації техніко-економічних особливостей галузі, статистичне групування використано для класифікації початкових даних дослідження. Результати дослідження надані за допомогою методів порівняння економічних показників і графічного відображення. Математичні і експертні методи прогнозування використані для удосконалення методики прогнозування ринку послуг зв'язку.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці комплексної системи аналізу ринку послуг зв'язку з урахуванням впливу внутрішніх і зовнішніх чинників.

Найзначніші наукові результати дипломного дослідження полягають в наступному:

- з позицій комплексного підходу до аналізу ринкових відносин виділені найважливіші проблеми розвитку ринку послуг зв'язку на етапі глобалізації і входження України в світовий телекомунікаційний простір;

 • є виявлений і є систематизований особливості сучасного ринку послуг зв'язку України;

 • вперше для формування цінової політики в електрозв'язку запропоновано використовування методу «цін стель» і розроблені тарифні плани;

- обгрунтована істотна різниця у функціонуванні ринків поштової і електрозв'язки, розроблені підходи до аналізу цих ринків в сучасних умовах;

- на базі застосування наукових прийомів системного підходу розроблена комплексна система аналізу ринку послуг зв'язку; доведено, що імітаційне моделювання повинне бути складовою частиною системного аналізу телекомунікаційного ринку;

 • вдосконалені підходи до розробки прогнозів подальшого розвитку операторів в умовах обмеженості початкової інформації шляхом синтезу статистичних і експертних методик прогнозування;

 • вперше визначений рівень впливу операторів мобільного зв'язку на ринок послуг електрозв'язку, обгрунтовані шляхи подальшого розвитку і взаємодії цих ринків.

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості використовування розробленої системи дослідження для здійснення аналізу як в контексті проблем окремого оператора, так і в масштабі області або регіону. Результати такого аналізу надають можливість розробки комплексу взаємозв'язаних організаційних, фінансово-економічних, виробничо-технічних і соціальних заходів, направлених на підвищення ефективності функціонування кожного оператора зв'язку на ринку телекомунікації України.

РОЗДІЛ 1

розвиток галузі зв'язку України на сучасному етапі

1.1. Функціонування галузі зв'язку в умовах переходу економіки України до ринкових відносин

Будь-яка економічна система функціонує відповідно до строго певних координаційних механізмів. Будь-яке суспільство, незалежно від ступеня свого розвитку, стикається з необхідністю вибору тієї або іншої форми ринкової організації і використовує в своєму розвитку різні економічні системи [2, 37, 87,91]. Вони відрізняються підходом і методами рішення основних економічних проблем.

До початку ХХI століття склалися і функціонують наступні моделі економічних систем:

1. Традиційні системи, властиві слаборозвиненим країнам. Перелік вироблюваних товарів і послуг, технології їх виробництва і розподіли базуються на звичаях. Економічна роль індивідуумів визначається спадковістю і кастовою приналежністю. Технічний прогрес проникає в таку систему насилу, оскільки він вступає в суперечність з традиціями і загрожує стабільності існуючого ладу.

2. Командна економіка, при якій всі рішення по основних економічних проблемах приймає держава. Централізоване економічне планування охоплює всі рівні господарювання. Через це виробництво часто відривається від суспільних потреб, що було наочне продемонстровано на прикладі командно-адміністративного управління економікою в СРСР.

вырезано

 • унаслідок насичення ринку послугами зв'язку з'явиться цінова і якісна конкуренція, що приведе до формування більш гнучкої системи тарифоутворення і підвищенню загального рівня якості і т.д.

На даному етапі існування великого числа операторів електрозв'язку породило ряд проблем, найбільшими з яких є технологічні - взаємодія операторів з домінуючими операторами – Укртелекомом і Укрпоштою. Ця проблема викликана тим, що, як вже наголошувалося, більшість засобів зв'язку належить їм. Нові оператори пристосовуються до інфраструктури, що вже склалася.

Крім вищевикладеного, на розвиток телекомунікаційного ринку робить негативний вплив комплекс нетехнологічних чинників. Найвагомішими з них є: економічні, політико-правові, організаційно-інституційні, соціально-психологічні і історичні [5, 67, 78].

Розглянемо докладніше кожну з приведених груп чинників.

1. Економічні. Соціально-економічна криза в Україні пов'язана з кардинальною зміною стратегії економічного розвитку – переходом від економіки закритого типу до відкритого ринкового господарства. Причому трансформація вітчизняної економіки з командної в ринкову відбувається синхронно з переходом розвинутих країн до постіндустріальної фази розвитку. Це, а так само погіршення світової економічної кон'юнктури і слаба передбаченість економічної політики в Україні, негативно впливає на швидкість інтеграції України в міжнародний телекомунікаційний простір, оскільки існує значні відмінності як в матеріально-технічній і правовій базі, так і в принципах формування тарифної політики. Ще одним чинником є консерватизм тарифної політики, який характеризується централізованим ціноутворенням практично на всі види послуг зв'язку. Також відсутня розвинута інфраструктура підприємств, що забезпечують рух товарів, послуг, цінних паперів, робочої сили, а так само нерозвиненість фондового і фінансового ринків.

вырезано

Розробка концепції маркетингового дослідження ринку послуг зв'язку має практичну цінність, оскільки її використовування дасть можливість кожному оператору оцінити ситуацію на ринку, шляху і можливості свого просування, визначити можливий ризик і перспективи розвитку і інші критерії, необхідні для успішної роботи в ринковому середовищі. При розробці даної концепції, крім економічних, слід ураховувати і технічні особливості галузі зв'язку, які надають пряму дію на функціонування галузі в ринковому середовищі.

1.2 Економічні особливості ринку послугу зв'язку України

Галузі зв'язку властиві специфічні особливості, які відрізняють її від інших сфер господарювання. Ці особливості накладають відбиток як на весь виробничий процес в цілому, так і кожну його складову: технологічні процеси, надання послуг і т.д.

Серед основних особливостей галузі зв'язку можна перерахувати наступні:

 • нематеріальний характер вироблюваної продукції;

 • невіддільність процесу виробництва від процесу споживання, що спричиняє за собою нерівномірність надходження навантаження на підприємства зв'язку і підвищені вимоги до якості послуг зв'язку;

 • вырезано

З цією метою підприємства багато кого зв'язку проводять різні маркетингові дослідження, які здійснюється, в основному, методом проведення соціологічного опиту у формі анкетування споживачів послуг зв'язку. Цей метод дозволяє створити достовірну картину, що реально відображає величину і зміни попиту на різні види послуг зв'язку. Результати цих досліджень вносять корективи як у внутрігалузеві чинники функціонування і розвитку галузі, так і в тарифну політику з метою якнайкращого пристосовування їх до вимог споживачів. Проте, таке дослідження не можна повною мірою назвати комплексним аналізом, оскільки він відображає тільки стан попиту на послугу з погляду споживача.

4. Продукція зв'язку не може проводитися рівномірно протягом доби, днів тижня і місяців року, що обумовлене невіддільністю виробництва послуги від її споживання [15,16,23]. Попит на послуги зв'язку поступає нерівномірно по годиннику діб і дням тижня. Це природний процес, обумовлений поряд чинників: режимом ділового, культурного і особистого життя людей, режимом роботи підприємств і т.д. Нерівномірність надходження навантаження по місяцях року пояснюється сезонними чинниками: сільськогосподарськими роботами, порою відпусток і ін. Різко зростає навантаження в передсвяткові і святкові періоди.

Нерівномірність надходження навантаження на підприємство електрозв'язку визначається коефіцієнтом концентрації навантаження, який обчислюється розподілом величини навантаження за кожну годину на величину добового навантаження. В загальному вигляді коефіцієнт концентрації виражається формулою [24]:

До ч = q ч / q сут

де q ч - навантаження окремо взятої години; q сут - добове навантаження.

Даний коефіцієнт нерівномірності надходження навантаження визначається з метою розрахунку устаткування, яке необхідне для задоволення попиту на послуги зв'язку в періоди найбільшого навантаження і для інших цілей.

вырезано

Одним з інструментів пристосовування підприємства в сучасних ринкових умовах можуть служити маркетингові дослідження, за допомогою яких можлива розробка, обгрунтовування і упровадження найефективніших методів роботи підприємства зв'язку. Прикладом обліку особливостей галузі може служити вивчення категорії споживачів, що користуються послугами зв'язку в годинник якнайменшого навантаження. Результатом такого маркетингового дослідження може стати розробка програми по залученню споживачів до користування послугами зв'язку в нічний і вечірній час за пільговими тарифами. Це дозволить в тій чи іншій мірі вирівняти нерівномірність надходження навантаження, принесе операторам додаткові доходи і дозволить повніше задовольнити потреби споживачів в послугах зв'язку.

Ці і інші заходи дозволять знайти такий підхід до формування техніко-економічної політики підприємства, який, разом із забезпеченням ефективної, прибуткової роботи підприємств, ураховував би як особливості галузі зв'язку і потреби абонентів, так і чинники, пов'язані з переходом до ринкових відносин.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (2)

  Документ
  Расширение словарного запаса студентов неязыковых специальностей на занятиях английского языка с помощью лексических упражнений к текстам экономической направленности ……
 2. Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова (1)

  Документ
  Аннотация. В докладе рассматривается вопрос стимулирования инновационного процесса на промышленных предприятиях Украины с примером использования положительного опыта США и Японии.
 3. 1 Ціноутворення у сфері послуг

  Документ
  Сфера послуг є однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової економіки. В умовах глобалізації світової економіки сфера послуг стає одним із впливових чинників, від яких залежить зростання економіки, підвищення конкурентоспроможності
 4. Рони, визнаючи спільне бажання посилювати зв’язки між державами єавт, з одного боку, та Україною, з другого боку, шляхом установлення тісних І тривалих відносин

  Документ
  визнаючи спільне бажання посилювати зв’язки між державами ЄАВТ, з одного боку, та Україною, з другого боку, шляхом установлення тісних і тривалих відносин;
 5. Cols=2 gutter=175> центр правових досліджень фурси

  Документ
  Будь-який цивільний процес базується на процесі доказу­вання та доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті - рішенні суду. Правильно і юридично грамотно довес­ти права у суді можуть лише фахівці, а принцип змагальності

Другие похожие документы..