Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Зимой 2008 года лидеры громады Севастополя приняли решение создать стратегию экономического развития города. В феврале 2008 года распоряжением Предсе...полностью>>
'Книга'
Интересно, а что происходит с колдунами и волшебниками, когда книга закрыта и сказку никто не читает? Неужели они живут своей собственной независимой...полностью>>
'Рабочая программа'
Рабочая программа производственной практики составлена в соответствии с требованиями Государственного стандарта начального профессионального образова...полностью>>
'Документ'
Компьютерные вирусы были и остаются одной из наиболее распространенных причин потери информации. Известны случаи, когда вирусы блокировали работу орг...полностью>>

Управління культури миколаївської обласної державної адміністрації обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова покажчик ресурсів Інтернет Миколаїв

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМ. О.ГМИРЬОВА

Покажчик ресурсів Інтернет

Миколаїв

2005

Вищі навчальні заклади України: Покажч. ресурсів Інтернет / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім. О.Гмирьова; Склад. С.Л.Степанова; Ред. Л.М.Голубенко. – Миколаїв, 2005. – 31 c.

Шановні користувачі!

В роки утвердження незалежності України, розвитку інтеграційних процесів у світі суспільно-економічних перетворень виникла потреба у новому підході до освіти, і особливо до вищої.

Сучасний ВУЗ повинен, насамперед, відповідати потребам часу, акцентувати свою діяльність на формуванні високоосвіченої, професійної еліти України, вільної і творчої, здатної до самостійного мислення й активної дії.

Пропонуємо вашій увазі покажчик ресурсів Інтернет, який дає уявлення про різноманіття існуючих вищих навчальних закладів та їхній профіль.

Київ

http://www.univ.kiev.ua/

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

КНУ - багатогалузевий навчально-науковий комплекс, який об'єднує 14 факультетів (біологічний, географічний, геологічний, економічний, історичний, кібернетики, механіко-математичний, підготовчий, радіофізичний, соціології та психологій, фізичний, філософський, хімічний, юридичний), 5 навчальних Інститутів (журналістики, міжнародних відносин, філології, військовий, післядипломної освіти), Центр підготовки та перепідготовки іноземних громадян, Центр українознавства, Науково-дослідний інститут фізіології, Ботанічний сад, Зоологічний музей, Наукову бібліотеку, Інформаційно-обчислювальний центр, Астрономічну обсерваторію, Видавничо-поліграфічний центр, Канівський державний заповідник. Університет є співзасновником трьох інститутів та двох коледжів. В цих структурах вчаться понад 30 тис. студентів.

В університеті здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців з 63 природничих та соціально-гуманітарних спеціальностей і 157 спеціалізацій за ступеневою системою - бакалаври (4 роки) та спеціалісти (1 рік) або магістри (1,5 - 2 роки).

http://www.kiembss.univ.kiev.ua/ukr/

Інститут менеджменту та фінансів

Київський інститут менеджменту і фінансів при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка є недержавним вищим закладом освіти, заснованим на колективній формі власності.

Метою освітньої діяльності інституту є підготовка нового покоління економістів та менеджерів на рівні світових стандартів, спроможних ефективно працювати в умовах інтеграції України до світового співтовариства.

Інститут готує висококваліфікованих фахівців з напрямів "Економіка і підприємництво" (спеціальності "Фінанси", "Облік і аудит"), "Менеджмент" (спеціальності "Менеджмент організацій", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з подальшим продовженням навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка із здобуттям рівня спеціаліста та магістра.

http://www.knukim-edu.kiev.ua/

Київський Національний університет культури і мистецтв

В структурі університету:

- інститут державного управління і права – спеціальності: юрист; документознавець, менеджер органів державної влади і управління; документознавець, менеджер кадрової служби; менеджер інформаційних та комп'ютерних систем.

- інститут менеджменту і бізнесу – спеціальності: менеджер шоу-бізнесу; менеджер-економіст; менеджер міжнародного туризму, перекладач; менеджер зв’язків з громадськістю (public relations ), іміджмейкер; менеджер модельного бізнесу; менеджер готельно-ресторанного бізнесу; бухгалтер-економіст (облік і аудит); модельєр-перукар; стиліст-візажист; косметолог; художник-дизайнер (одягу, інтер’єру).

- інститут культури – спеціальності: культуролог, викладач теорії та історії культури, перекладач; менеджер культури, педагог-психолог; культуролог, менеджер міжнародного культурного співробітництва, перекладач; менеджер індустрії дозвілля, рекреаційних ресурсів і технологій; книгознавець, менеджер видавничої діяльності; менеджер міжнародної інформації; менеджер інформаційних систем; менеджер бібліотечно-інформаційних систем і технологій; історик-музеєзнавець, експерт з культурних цінностей для митної служби України; соціолог.

- інститут мистецтв - балетмейстер народної, бальної, класичної, сучасної, джазової, спортивної хореографії, викладач, артист; режисер драматичного театру, актор; режисер естради та масових свят; диригент академічного (народного) хору; диригент оркестру (народного, естрадного, духового, камерного, капели бандуристів, фольклорного ансамблю), викладач.

- інститут кіно і телебачення – спеціальності: режисер телебачення; диктор та ведучий телепрограм; телеоператор; звукорежисер.

Прийняття до КНУКіМ проводиться на денну, заочну та екстернатну форми навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

http://www.ntu-kpi.kiev.ua/

Нацiональний технiчний унiверситет України "Київський полiтехнiчний iнститут"

КПІ – один iз найстарiших i найбiльших технiчних унiверситетiв свiту.

В унiверситетi функцiонують 20 навчальних факультетiв, 9 навчально-наукових iнститутiв, 13 науково-дослiдних iнститутiв i 14 наукових центрiв, навчається 41700 студентiв, 500 аспiрантiв.

Вiдкрито фiлiї унiверситету в м. Славутичi та в м. Сімферополі.

http://www.kymu.edu.ua/

Київський міжнародний університет

Специфіка КиМУ полягає в ґрунтовній цілеспрямованій підготовці фахівців (юристів-міжнародників, економістів-міжнародників, істориків-міжнародників, країнознавців, політологів, юристів, перекладачів, викладачів, журналістів, фахівців у сфері телемистецтва, психологів, працівників соціальної сфери), які зможуть представляти інтереси України за кордоном, в тому числі в країнах Сходу. Саме цим зумовлена велика увага, яка приділяється в університеті вивченню іноземних мов: серед 23 мов, що вивчаються сьогодні в КиМУ, представлені як європейські, так і практично всі мови країн Близького і Далекого Сходу, а також середньоазіатського регіону.

http://www.kiuca.kiev.ua/

Київський національний авіаційний університет

Головним завданням університету є підготовка магістрів з поглибленим вивченням фундаментальних дисциплін та створення сприятливих умов для підготовки кадрів вищої наукової кваліфікації.

Основні напрямки діяльності:

- організація та проведення фундаментальних, пошукових та прикладних наукових досліджень, проектних, дослідно-конструкторських робіт;

- створення організаційного та науково-методичного забезпечення інформативної бази та інформаційних технологій;

- організаційне та науково-методичне забезпечення систем об'єктивного контролю авіаційної техніки.

http://www.kneu.kiev.ua/

Київський національний економічний університет

Університет вже близько 100 років готує економічні кадри найвищої кваліфікації. Нині він формує спеціалістів нової генерації, які мають фундаментальні знання, фахівців сучасного світового рівня, здатних до плідної самостійної творчої діяльності.

Факультети КНЕУ: економiки та управлiння; мiжнародної економiки i менеджменту; юридичний; маркетингу; облiково-економiчний; економiки АПК; фiнансово-економiчний; банкiвської справи; iнформацiйних систем i технологій.

Також в структурі університету: центр пiслядипломної освiти; відділення довузiвської підготовки; центр магiстерської підготовки; деканат по роботi з iноземними студентами.

http://www.nauu.kiev.ua/

Український національний аграрний університет

Національний аграрний університет є провідним вищим аграрним закладом освіти України.

У його 10 навчально-наукових інститутах і 11 регіональних вищих навчальних закладах працює понад 2600 науково-педагогічних та педагогічних працівників, навчається близько 32 тисяч студентів.

НАУ здійснює підготовку фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- молодший спеціаліст (за 22 спеціальностями);

- бакалавр з 19 напрямів (за 39 спеціальностями);

- спеціаліст (за 28 спеціальностями та понад 50 спеціалізаціями);

- магістр (за 30 спеціальностями та понад 80 програмами).

http://www.nmu.edu.ua/

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Провiдний навчальний, науковий та лiкувально-профiлактичний центр України, якому в 2001 роцi виповнилося 160 рокiв.

Університет здійснює освітню діяльність за напрямами і спеціальностями:

- медицина (лікувальна справа, педіатрія, медико-профілактична справа, стоматологія, медична психологія);

- фармація (фармація);

- підвищення кваліфікації викладачів;

- первинна післядипломна спеціалізація (інтернатура);

- курси підвищення кваліфікації викладачів

- підготовка громадян України та іноземців до вступу у вищі навчальні заклади за медико-біологічним напрямом.

Унiверситет щороку випускає близько 1000 кваліфікованих спецiалiстiв.

http://www.nam.kiev.ua/

Національна академія управління

Близько 2000 студентів на денній та заочній формі навчання здобуває в Академії вищу освіту за кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр. В Академії працюють понад 200 викладачів найвищої кваліфікації.

Студенти Академії мають унікальну можливість одночасно опанувати декілька спеціальностей навчаючись на споріднених програмах економічного напряму. Крім того, студент, що має кваліфікацію бакалавра певного фахового спрямування, може продовжити навчання в магістратурі за тією ж спеціальністю або отримати другу вищу освіту. Комплексні економіко-юридичні навчальні програми передбачають отримання кваліфікації бакалавра в двох різних галузях, наприклад в галузі фінансів та права. Такий підхід дозволяє легко міняти напрям спеціалізації в разі потреби, гнучко реагувати на попит в фахівцях певних спеціальностей, що найбільш повно відповідає вимогам сучасного ринку праці.

http://www.eufimb.edu.ua/

Європейський університет

Мета Університету - формувати високоосвічену, професійну еліту України, вільну і творчу, здатну на самостійне мислення і активні дії в галузі економіки, управління та інформаційних технологій на базі глибоких найсучасніших наукових знань і технологій, усвідомлення збалансованості сучасних ідей і особистісних устремлінь.

У структурі Університету діє та 4 факультети на яких проводиться підготовка за такими спеціальностями:

- фінанси, банківська справа, облік і аудит, економіка підприємства та правове забезпечення підприємницької діяльності, маркетинг, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент організацій;

- інформаційні управляючі системи та технології, інтелектуальні системи прийняття рішень, програмне забезпечення автоматизованих систем;

- правознавство;

- документознавство та інформаційно-аналітична діяльність;

- адміністративний менеджмент в системах захисту інформації з обмеженим доступом;

- менеджмент безпеки підприємств

- екологія та охорона навколишнього середовища.

http://www.kgi.edu.ua/

Київський гуманітарний інститут

Вищий навчальний заклад недержавної форми власностi, створений у 1994 роцi та акредитований за III рiвнем.

Інститут є членом Мiжнародної Кадрової Академiї, пiдтримує зв'язки з iноземними унiверситетами. Навчальний процес має мiжнародну орiєнтацiю, проводиться за сучасними методиками з використанням iнформацiйних технологiй висококвалiфiкованими викладачами України та iноземних унiверситетiв.

Iнститут готує бакалаврiв, спецiалiстiв та магістрів зi спецiальностей:

- мiжнароднi вiдносини;

- англiйська, нiмецька, французька мови та зарубiжна лiтература;

- фiнанси;

- маркетинг;

- менеджмент зовнiшьоекономiчної дiяльностi.

http://www.iir.kiev.ua/

Інститут міжнародних відносин

У структурі інституту налічується 13 кафедр, що забезпечують викладання спеціальних дисциплін і здійснюють науково-дослідну роботу за п'ятьма спеціальностями: міжнародні відносини, міжнародна інформація, міжнародне право, міжнародні економічні відносини, міжнародний бізнес.

За роки існування Інституту було підготовлено понад 6 тисяч фахівців, серед яких громадяни України та представники більш як 90 країн світу.

Щорічно в Інституті навчається близько 2000 студентів, аспірантів і стажистів. Близько 250 з них - іноземні громадяни з більш як 50 країн світу; 300 осіб здобувають другу вищу освіту на відділенні заочного навчання.

http://www.naiau.kiev.ua/

Національна академія внутрішніх справ України

Національна академія внутрішніх справ України - національний вищий заклад освіти по групі правоохоронних вищих закладів освіти. Здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” за спеціальністю “Правознавство” за державним замовленням та понад державне замовлення на умовах повної та часткової оплати за навчання.

Підготовка фахівців у Національній академії здійснюється: на базі навчально-наукового інституту управління, навчально-наукового інституту підготовки кадрів оперативних служб міліції, навчально-наукового інституту підготовки слідчих і криміналістів, Інституту заочного та дистанційного навчання, юридичного факультету.

Особам, які закінчили повний курс навчання і успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти, видається документ державного зразка про повну вищу освіту.

http://www.asta.edu.ua/

Національна академія державної податкової служби України

Академія є базовим навчальним закладом державної податкової служби України, здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів.

На 7 факультетах: обліково-економічному, фінансовому, юридичному, заочному, військової підготовки, оподаткування, податкової міліції навчаються понад 10 тисяч юнаків та дівчат з усіх регіонів України. Вони отримують спеціальності економістів, бухгалтерів, фінансистів та офіцерів податкової міліції, фахівців з фінансового права, оподаткування, оперативно-розшукової та кримінально-процесуальної діяльності, податкового контролю і аудиту, обліку платежів та платників податків. Факультети заочного навчання діють у містах Житомир, Вінниця, Сімферополь, Сторожинець (Чернівецька обл.).

У структурі Національної академії ДПС України функціонує Київський фінансово-економічний коледж, де готують молодших спеціалістів.

Неоціненний капітал академії – педагогічні кадри: серед майже 500 викладачів – 5 академіків, 54 доктори та 181 кандидат наук, 49 професорів і 127 доцентів.

За час свого існування заклад підготував майже 60 тис. фахівців. Завдяки їхній високій кваліфікації, професійному вмінню академія відома далеко за межами України.

http://iuf.ntu-kpi.kiev.ua/

Міжнародний університет фінансів

Перший в Україні заклад, який надає вищу економічну освіту за дистанційною формою навчання і є лідером електронного навчання через Інтернет.

МУФ співпрацює з рядом ВНЗ України, із Всесвітнім університетом ЮНЕСКО (Росія), Вищою комерційною школою (Росія), Європейським інститутом міжнародного менеджменту (Франція), Європейською комісією з бізнес-освіти (Бельгія), Українською асоціацією з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, Асоціацією "Навчальні заклади Стерлінга" (США).

.ua/

Київська Духовна Академія і Семінарія

Київська духовна академія і семінарія, як і століття тому, є центром богословської науки в Україні та одним із найпотужніших духовних навчальних закладів у всьому православному світі. За півтора десятиліття, що минули з моменту відродження духовних шкіл у Києві, тут було підготовлено тисячі пастирів, які сьогодні несуть свій священицький хрест по всіх куточках України, а також у країнах Далекого і Близького зарубіжжя.

Семінарія - середньо-спеціальний навчальний заклад, що готує священнослужителів. Термін навчання - 4 роки.

У Семінарію приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці від 20 до 35 років, що мають середню або вищу освіту, неодружені або одружені першим шлюбом.

http://www.maritime.kiev.ua/

Київська державна академiя водного транспорту

В Академiї здiйснюється пiдготовка бакалаврiв, спецiалiстiв та магiстрiв за 5-ма i молодших спецiалiстiв за 4-ма спецiальностями. В Академiї дiє центр довузiвської пiдготовки для вступу на денну та заочну форми навчання, проводиться набiр слухачiв до аспiрантури, є можливiсть одержати другу вищу освiту. Академiя має контакти iз зарубiжними вищими навчальними закладами подiбного профiлю. Для випускникiв є можливiсть одержати пiслядипломну освiту за кордоном.

Серед спецiальностей підготовки - традицiйно-базовi для флоту: "Судноводiння" та "Експлуатацiя суднових енергетичних установок". Студенти саме цих спецiальностей в майбутньому, набувши практичного досвiду, стають капiтанами та старшими механiками суден. Академiя здiйснює набiр на третiй курс для осiб, якi мають диплом молодшого спецiалiста відповідного профiлю.

Практична пiдготовка в Академiї для всiх без винятку спецiальностей вiдiграє дуже важливу роль. Серед видiв такої пiдготовки на першому мiсцi стоїть плавальна практика в результаті якої курсанти мають змогу придбати професiї матроса, моториста, рульового, бортпровiдника, оператора персонального комп'ютера i деякi iншi, до отримання диплому бакалавра чи спецiалiста.

В Академiї функцiонують 15 кафедр та 3 факультети. До складу Академiї входять Суднобудiвний технiкум та Дунайський навчально-консультацiйний пункт.

http://www.socosvita.kiev.ua/

Академія праці і соціальних відносин

Академія акредитована за статусом вищого закладу освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. Випускники академії отримують диплом державного зразка.

В Академії діє система наскрізного навчання: від довузівської підготовки абітурієнтів (навчання в профільних класах) до отримання повної вищої освіти (спеціаліст), перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців. Отримана освіта стосується сфери відносин людини-держави-роботодавців.

Підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі ринкових відносин, організації праці та управління, правознавства, соціального управління за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр та спеціаліст здійснюється через денну, заочну і екстернатну форми навчання на факультетах:

- економічний факультет - за напрямом економіка та підприємництво та спеціальностями: фінанси (спеціалізація - фінансовий менеджмент); маркетинг (спеціалізації - комерційна та зовнішньоекономічна діяльність; електронна комерція); банківська справа (спеціалізація - фінансовий менеджмент); економіка підприємства (спеціалізація - правове забезпечення економічної діяльності підприємства); менеджмент організацій (спеціалізація - менеджмент систем інформаційного забезпечення діяльності підприємств); - юридичний факультет - за напрямом право та спеціальністю: правознавство (спеціалізації - Державне право. Фінансове право. Господарське право. Трудове право. Суд. Прокуратура. Адвокатура);

- факультет соціального управління - за напрямом соціологія та спеціальністю: соціальна робота (спеціалізація - соціально-психологічне консульту-вання, соціальне управління); соціологія (спеціалізація- соціологія праці, організацій, управління).

http://www.apbu.edu.ua/

Академія цивільного захисту України

Академія є найавторитетнішим пожежно-технічним навчальним закладом України та одним з найстаріших навчальних закладів цього профілю серед країн СНД.

Академія готує фахівців як для підрозділів МНС України, так і для організацій усіх форм власності за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за спеціальністю "Психологія";

- спеціаліст за спеціальністю "Пожежна безпека" та спеціалізаціями: „Автоматизовані системи керування та інформаційне забезпечення діяльності пожежної охорони; "Системи пожежної, охоронної і технологічної автоматики"; „Організація протипожежного захисту і техніка безпеки"; "Організація пожежогасіння та рятувальних робіт"; "Профілактика пожеж";

- магістр за спеціальністю "Пожежна безпека" за напрямками: "Науково-педагогічне спрямування" (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"); „Управління у сфері протипожежного захисту (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст").

http://www.krok.edu.ua/

Університет економіки і права "КРОК"

На сьогоднішній день - це сучасна освітня корпорація, демократичний навчальний заклад. Завдання університету залишається незмінним: надавати своїм студентам якісні знання, що відкривають шлях до практичної самореалізації і відповідають запитам найвимогливіших роботодавців.

Університет пропонує своїм студентам широкий вибір престижних спеціальностей таких напрямків, як економіка, право, менеджмент, міжнародні відносини, комп'ютерні науки, педагогіка.

Навчальні плани Університету "КРОК" включають дисципліни, викладання яких стало вже нормою у багатьох вузах США, Великої Британії, Чехії, Нідерландів, Німеччини, Канади, Росії.

Вінниця

http://www.vstu.vinnica.ua/

Вінницький національний технічний університет

Навчання в ВНТУ, який акредитовано за ІV рівнем акредитації, здійснюється за схемою "бакалавр - інженер - магістр" за навчальними планами, в яких інтегровано кращі риси вітчизняної та канадської систем вищої освіти.

До складу ВНТУ входять 7 навчально-наукових інститутів:

- Інститут автоматики, електроніки та комп'ютерних систем управління (ІнАЕКСУ);

- Інститут будівництва, теплогазопостачання та екології (ІнБТГПЕ);

- Інститут електроенергетики та електромеханіки (ІнЕЕЕМ);

- Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії (ІнІТКІ);

- Інститут машинобудування та транспорту (ІнМТ);

- Інститут радіотехніки, звя'зку та приладобудування (ІнРТЗП);

Інститут фундаментальної економічної підготовки (ІнФЕП);

та шiсть Iнтегральних iнститутiв, призначених для забезпечення навчального процесу.

Навчально-наукову дiяльнiсть в унiверситетi здійснюють 47 кафедр, 26 iз яких мають фiлiї на пiдприємствах м. Вiнницi та областi.

Пiдготовка науково-педагогiчних кадрiв здiйснюється в аспiрантурi i докторантурi з 19 спецiальностей, функцiонують 5 спецiалiзованих рад по захисту докторських та кандидатських дисертацiй з 12 спецiальностей.

Дніпропетровськ

http://www.dsfei.dp.ua/

Дніпропетровська державна фінансова академія

ДДФА є вищим навчальним закладом ІІІ рівня акредитації і здійснює ступеневу підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" та "спеціаліст" з напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Фінанси", "Економіка підприємства", "Управління трудовими ресурсами" з терміном навчання відповідно 4 та 5 років.

Підготовка фахівців в Академії проводиться за денною, заочною формами навчання, через екстернат та післядипломну освіту.

Науково-педагогічний потенціал, матеріально-технічна й науково-методична база, система навчально-виховної роботи в Академії забезпечують високий рівень підготовки фахівців, що відповідає державним стандартам освіти. Фахівці, яких готує інститут, мають грунтовну фундаментальну підготовку, розвинені знання з планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки й фінансів.

http://www.gipo.dp.ua/

Державний інститут післядипломної освіти кадрів промисловості (ДІПОпром)

Інститут акредитований по III рівню, створений загальним наказом Міністерства освіти і науки і Міністерства промислової політики України.

З 1996 року здійснює підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів. У складі інституту – чотири факультети: інженерний і економічний у Дніпропетровську, металургійний у Кривому Розі і технологічний у Нікополі.

Інститут працює в складі учбово-наукового комплексу з Національною металургійною академією України, що дозволяє забезпечувати навчальний процес професорсько-викладацьким складом вищої кваліфікації.

Міністерство промислової політики України визначило ДІПОпром головним інститутом у справі підготовки й атестації фахівців із забезпечення безпечної експлуатації будинків, споруд і устаткування.

Інститут також здійснює підготовку й атестацію фахівців з охорони праці, економіки, організації праці тощо.

Донецьк

http://www.dgtu.donetsk.ua/

Донецький державний технічний університет

ДонНТУ - один із перших технічних вузів в Україні опирається на творчий і науковий потенціал професорсько-викладацького складу, має могутню науково-технічну базу і міцні традиції в підготовці інженерних кадрів.

На базі ДонДТУ створений Регіональний навчально-науковотехнічний комплекс, в який входять: три інститути (гірничий, міжнародного співробітництва і Горлівський автомобільно-дорожній), Красноармійська філія, 20 факультетів, Центр підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів, підготовче відділення для іноземних громадян, три технікуми.

Щорічно в університеті відкриваються нові спеціальності і спеціалізації. Сьогодні їх більше 60. Загальна чисельність студентів за всіма формами навчання перевищує 20 тисяч. Навчальний процес ведуть 88 кафедр, на яких працюють 1300 висококваліфікованих викладачів. Багато з них є почесними і дійсними членами наукових товариств і академій, мають звання заслужених діячів науки і техніки, освіти, вищої школи і т.д.

/

Донецький інститут туристичного бізнесу (ДІТБ)

Інститут заснований у 1992 році як навчальний заклад недержавної форми власності III рівня акредитації.

Навчання в ДІТБ проводиться на 8 кафедрах: менеджменту, економічних дисциплін, організації туризму, математико-інформаційних і загальтехнічних дисциплін, іноземних мов №1, №2; гуманітарних дисциплін, фізкультури. Напрямок підготовки «Менеджмент». Готує бакалаврів за фахом «Менеджмент організацій»; спеціалістів - «Менеджмент організацій» (туристичного бізнесу), кваліфікація «Економіст-менеджер»; магістрів - "Менеджмент організацій" спеціалізація "Менеджмент туристичної індустрії".

Кафедри ДІТБ ведуть велику наукову, учбово-методичну і виховну роботу, спрямовану на формування необхідних професійних і особистісних якостей студентів.

Житомир

http://www.zspu.edu.ua/

Житомирський державний педагогічний університет

Університет має давні традиції підготовки педагогічних фахівців з усіх дисциплін.

Студенти університету отримують усе те, що відповідає вимогам моделі сучасного фахівця: глибокі фахові знання, вміння працювати з комп'ютером, знання однієї-двох іноземних мов. При бажанні вони мають можливість отримати дві-три робітничі професії (водія, гувернанта, секретаря, керівника тощо).

З першого курсу студенти залучаються до науково-дослідної роботи, можуть продовжувати навчання в магістратурі та аспірантурі, у майбутньому стають кандидатами та докторами наук.

Рішенням Вищої Атестаційної Комісії України в університеті відкрита спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій.

Запоріжжя

http://www.econom.zp.ua/

Запорізький інститут економіки й інформаційних технологій

Спеціалізований навчальний заклад, що здійснює підготовку фахівців на базі новітніх світових методик викладання.

Інститут забезпечує поглиблену підготовку по теорії і практиці сучасної економіки в сполученні з заглибленою фундаментальною підготовкою в області методів математичного моделювання, комп'ютерних дисциплін, іноземних мов і правознавства. Можливе мовне стажування за кордоном.

Освітній комплекс ЗІЕІТ містить у собі ліцей, коледж, інститут, магістратуру й аспірантуру.

У ЗІЕІТ працюють висококваліфіковані викладачі і провідні фахівці-практики промислових підприємств, банків, страхових і інвестиційних компаній, професори зі США, Німеччині і Росії.

Студенти інституту мають унікальну можливість одночасно опанувати декількома спеціальностями, а також одержати ступінь магістра державного університету Великобританії.

http://www.zstu.edu.ua/

Запорізький державний технічний університет

ЗНТУ сьогодні - це 5 інститутів, 11 факультетів; 38 кафедр; 9 навчально-лабораторних корпусів.

Університет готує бакалаврів, спеціалістів (інженерів), магістрів за 33 спеціальностями.

Викладацький склад налічує понад 560 осіб, з яких 400 мають наукові ступені і вчені звання. Нині в університеті навчається близько 10 тисяч студентів. Університет має військову кафедру з підготовки офіцерів запасу.

Підготовча робота з майбутніми абітурієнтами здійснюється на факультеті довузівського навчання.

На факультеті післядипломної освіти здійснюється підготовка та перепідготовка фахівців за чотирма спеціальностями.

При Інституті працюють відомі наукові школи в таких галузях: ливарне виробництво; матеріалознавство і термічна обробка; зварювальні процеси; радіотехніка і мікроелектроніка; механіка динамічних систем; теплотехніка; технічна кібернетика; фізика твердого тіла.

В університеті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі і докторантурі, працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

При ЗНТУ створено "Запорізький регіональний центр політехнічної освіти", який об'єднує понад 40 шкіл, ліцеїв, коледжів, технікумів міста Запоріжжя та області, випускники яких мають відповідні пільги при вступі до університету.

До складу ЗНТУ входить Токмацький механічний технікум.

Відкрито навчальне відділення "Освіта для бізнесу", яке готує кадри для бізнес-структур.

Кіровоград

http://www.kspu.kr.ua/

Кіровоградський державний педагогічний університет

ім. В. Винниченка

Навчання в університеті здійснюється за ступеневою системою освіти: "бакалавр - спеціаліст - магістр". На восьми факультетах і трьох відділеннях навчається близько 6,5 тис. студентів за 45 спеціальностями та спеціалізаціями.

Запорукою успіху ступеневої підготовки фахівців є те, що навчальний процес забезпечують висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких: 41 доктор наук та професор, 235 кандидатів наук та доцентів, близько 150 викладачів-практиків з великим досвідом педагогічної роботи.

На сьогодні університет є самодостатнім навчальним закладом для розвитку будь-яких поєднань вчительських спеціальностей.

КДПУ має потужний науковий і кадровий потенціал. Тільки за останні три роки науковцями університету видано 29 монографій, 35 навчальних посібників та підручників для вищої і середньої школи з грифом Міністерства освіти і науки України, більш як 1200 статей у провідних вітчизняних та зарубіжних виданнях.

Гордістю університету є діяльність аспірантури, докторантури та спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій з філологічних наук.

Луганськ

http://www.lnau.lg.ua/

Луганський національний аграрний університет

Університет є великим навчально-науково-виробничим комплексом. До складу комплексу входять:

- 10 факультетів з 45 кафедрами,

- окремий факультет громадських професій, на якому функціонують 29 відділень гуманітарного, художнього та технічного напрямків і 15 спортивних секцій,

- центр післядипломної освіти,

- центр інформаційних технологій,

- підготовче відділення для іноземних громадян,

- магістратура по 8 спеціальностям,

- аспірантура по 13 спеціальностям,

- 8 науково-дослідних лабораторій,

- сільськогосподарська дослідна станція,

- студія поглибленого вивчення іноземних мов "Діалог".

На базі освітньо-професійних програм створена ступінчаста система підготовки бакалавр-спеціаліст-магістр. В університеті працює біля 500 висококваліфікованих викладачів, з яких 70% мають вчені звання. Загальна кількість студентів комплексу дорівнює близько 15 тисяч.

Луцьк

http://www.univer.lutsk.ua/

Волинський державний університет імені Лесі Українки

Волинський державний університет має IV рівень акредитації. В університеті налічується 3 інститути: Інститут соціальних наук; Інститут мистецтв; Інститут фізичної культури та здоров'я і 15 факультетів. Тут здобувають дипломи бакалавра, спеціаліста і магістра понад 12 тисяч студентів, працюють над кандидатськими і докторськими дисертаціями близько 270 аспірантів, докторантів та здобувачів наукових ступенів. На 68 кафедрах 18 факультетів працює 620 викладачів

Університет – це 9 навчальних корпусів, бібліотека, палац культури, спорткомплекс, біостаціонар, ботанічний сад, 6 гуртожитків, лікувально-реабілітаційний центр.

Львів

/

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Регіональний інститут функціонує як структурний підрозділ Національної академії державного управління і є першим вищим навчальним закладом у Західній Україні, який проводить навчання державних службовців. ЛРІДУ НАДУ уповноважений самостійно надавати професійну підготовку як навчальний заклад IV рівня акредитації. Діяльність інституту поширюється на вісім областей Західної України.

Напрямки діяльності інституту:

- навчальна діяльність;

- підвищення кваліфікації;

- наукова діяльність.

Професорсько-викладацький склад інституту – 84 особи, з яких 7 докторів наук, 9 професорів, 24 доцента, 42 кандидата наук. В інституті навчається біля 1200 слухачів і студентів, 6 докторантів, 28 аспірантів.

Навчальний процес здійснюється кафедрами державного управління та місцевого самоврядування, економіки та фінансів, політичних наук та філософії, європейської інтеграції та права, управління персоналом та економіки праці, інформаційних технологій, української та іноземних мов.

ЛРІДУ НАДУ також готує магістрів державного управління в сфері охорони здоров'я, магістрів у сфері управління проектами, cпеціалістів зa спеціальностями "Управління трудовими ресурсами" та "Менеджменту організацій", молодших спеціалістів за спеціальністю "Організація обслуговування в готелях та туристичних комплексах". На базі інституту проводиться підвищення кваліфікації державних службовців та керівників державних підприємств, спрямоване на забезпечення набуття і поглиблення організаційних, управлінських, фінансово-економічних та соціально-правових знань та навичок, необхідних для виконання функцій сучасного керівника.

Пріоритетними є наукові дослідження інституту, які здійснюються за комплексним науковим проектом “Державне управління та місцеве самоврядування”. Мета наукових досліджень – надання практичної допомоги органам державного управління з питань реформування місцевих органів влади та розвитку територій, підвищення ефективності державного управління в регіоні.

http://www.franko.lviv.ua/

Львівський національний університет імені Івана Франка

В Університеті ведеться підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів за 73 спеціальностями на п’ятнадцяти факультетах та в трьох коледжах.

З 1997 р., як структурні підрозділи Львівського державного університету, діють Правничий коледж, Центр гуманітарних досліджень, Інститут літературознавчих студій, Центр вивчення італійської мови і культури.

На сьогодні в Університеті є 112 кафедр. Навчальний процес забезпечують 1042 викладачі, в тому числі 158 докторів наук, професорів, і 643 кандидати наук, доценти.

Щорічно понад 2000 випускників закінчують університет. Повний курс навчання триває 5 років.

Основною формою підготовки наукових кадрів є аспірантура, що готує фахівців з 89 спеціальностей гуманітарного та природничого профілів. На сьогоднішній день в аспірантурі та докторантурі навчається 757 аспірантів.

http://www.artacademy.lviv.ua/

Львівська академія мистецтв

Це унікальний навчальний заклад, що за свою понад 60-ти річну історію виховав кілька тисяч митців. Вони представляють академію у різноманітних видах художньої творчості - кераміці, склі, металі, текстилі, моделюванні костюма, обробці дерева, проектуванні інтер'єру, монументальному живописі, архітектурно-декоративній пластиці, реставрації, графічному дизайні і мистецтвознавстві.

Факультети: декоративно-прикладного мистецтва, образотворчого мистецтва і реставрації, дизайну, історії і теорії мистецтва.

При Академії функціонують Екстернатура, Аспірантура і Докторантура, Спеціалізована Вчена Рада для захисту докторських і кандидатських дисертацій.

Академія є навчальним, творчим і науковим комплексом, що об'єднує Косовський мистецький інститут, Львівський, Вижницький та Ужгородський мистецькі коледжі, а також мистецьку дитячу школу - "Малу Академію Мистецтв" в с. Підбуж на Дрогобичині. З 1990 року Львівська академія мистецтв є членом Європейської Ліги Художніх вузів, підтримує творчі зв'язки з багатьма мистецькими закладами світу.

http://www.lim.lviv.ua/

Львівський інститут менеджменту

Львівський інститут менеджменту - провідний український вищий навчальний заклад із розвитку бізнесу та управління.

Висококваліфіковані викладачі Інституту, які набули практичного досвіду в США, Великобританії, Німеччині, Франції, Нідерландах, інших країнах, зуміли адаптувати найкращі навчальні програми до наших умов.

Це дає право рекомендувати менеджерам підприємств присвятити частину свого часу навчанню за програмою "Магістр бізнес-адміністрування", яка визнана у світі стандартом освіти ділової людини. А випускники шкіл мають нагоду за програмами з маркетингу та менеджменту набути саме тих знань, яких очікують від них роботодавці.

У структурі ЛІМу:

- дипломні студії;

- бізнес-школа;

- мала бізнес-школа;

- центр розвитку фондового ринку та корпоративного управління.

http://www.meduniv.lviv.ua/

Львівський медичний університет ім. Данила Галицького

Сучасний багатопрофільний навчальний заклад, в якому на 5-ти факультетах здобувають медичну та фармацевтичну освіту близько чотирьох з половиною тисяч студентів за шістьма фаховими спрямуваннями на денній, вечірній та дистанційній формах навчання. Понад три з половиною тисячі лікарів та провізорів щорічно підвищують фахову майстерність на добре знаному в Україні факультеті післядипломної освіти. Успішно проводиться підготовка медичних та фармацевтичних кадрів для зарубіжних країн.

У відповідності до IV рівня акредитації, навчання у Львівському медичному університеті проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

Науково-педагогічну роботу на 73-х кафедрах, їх клінічних підрозділах, в інституті клінічної патології, лабораторії промислової токсикології, центральній науково-дослідній лабораторії здійснюють 86 професорів, 324 доценти, 429 асистентів, з них 96 докторів та 543 кандидатів наук.

Львівський медичний - визнаний центр наукових досліджень у галузі медицини та фармації. Широко відомі за межами України своїми високими творчими здобутками львівські наукові школи: морфологічна, клінічної патології та топографічної анатомії, фізіологічна, фармацевтична, терапевтична, хірургічна, онкологічна, педіатрична, неврологічна, оториноларингологічна, гігієнічна, фармакологічна, стоматологічна.

http://www.lta.lviv.ua/

Український Католицький Університет

УКУ є відкритою академічною спільнотою, яка живе східно-християнською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів, для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного добра і людської гідности.

Це приватний науковий та навчальний заклад. Засновник – Фонд св. Климентія, головою якого обрано Патріярха Любомира (Гузара).

Форми навчання: денна форма навчання на Філософсько-богословському та Гуманітарному факультетах, а також вечірня та заочна форми навчання в Катехитично-педагогічний інституті, короткотривалі курси з богословських предметів, літні навчальні та пасторальні програми.

Наукові структури: дев'ять науково-дослідних інститутів.

Конфесійна приналежність: Університет постав із традиції богословської освіти Київської Церкви. Університет відкритий до представників усіх Церков і конфесій. Тут навчаються і викладають греко-католики, православні, римо-католики, протестанти та юдеї.

Професорський склад: 105 викладачів, з них 40 з науковими ступенями доктора чи кандидата наук. Щороку на виклади до УКУ приїжджає близько 40 гостьових професорів з університетів Західної Європи, Австралії, США й Канади.

http://www.lac.lviv.ua/

Львівська комерційна академія

Провідний вищий навчальний заклад і визнаний науковий центр ІV рівня акредитації. За свою 100 – річну історію здобув високий авторитет в Україні і за кордоном.

У складі академії функціонують – 2 інститути, 5 факультетів, 26 кафедр, аспірантура, центри ділової англійської та французької мови, бізнес-центр, комп’ютерний центр, підготовче відділення, агентство працевлаштування.

На денній, заочній формах навчання, екстерном академія готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з 12 спеціальностей: банківська справа, економіка підприємства, економічна кібернетика, експертиза товарів та послуг, маркетинг, менеджмент організацій, міжнародні економічні відносини, облік і аудит, правознавство, товарознавство та експертиза у митній справі, товарознавство та комерційна діяльність, фінанси.

Миколаїв

mtu.edu.ua/

Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О.Макарова

Провідний вищий навчальний заклад в Україні, що готує фахівців для суднобудівної і суміжних галузей промисловості і народного господарства.

До складу університету входять чотири факультета, Миколаївський гуманітарний інститут, Інститут заочної та дистанційної освіти, Інститут післядипломної освіти, Миколаївський інститут автоматики і електротехніки, 45 кафедр, центр довузівської підготовки, Херсонська філія, філії факультетів в містах Керчі, Феодосії, Первомайську, Києві, суднобудівний навчальний центр зварювальної техніки. Університет забезпечує підготовку фахівців високої кваліфікації: бакалаврів, спеціалістів та магістрів; сучасний рівень наукових досліджень і підготовки викладачів, кандидатів та докторів наук.

Поряд з підготовкою висококваліфікованих спеціалістів в університеті ведеться наукова робота, основні напрями якої охоплюють широкий спектр питань фундаментального і прикладного характеру. На кафедрах працюють 55 докторів наук, професорів, 250 кандидатів наук, доцентів. В аспірантурі та докторантурі навчається 88 співробітників.

Згідно з профілем університету науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи виконувались за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а саме: проектування суден нового покоління; безпеки на морі; створення безлюдних підводно-технічних засобів і комплексів для виконання пошукових, технологічних, обстежувальних та інспекторських робіт, у тому числі глибоководних; створення нових технологій обробки, зварювання матеріалів, дослідження стану і властивостей високолегованих сплавів, розробка апаратури неруйнівного контролю та діагностики; створення, дослідження і розробка перспективного енергетичного обладнання; створення нових екологічно чистих джерел енергії на твердому паливі і теплоакумулюючих комплексів; сертифікація поліметричних систем для метрологічного забезпечення бортових та берегових комплексів; удосконалення суднового електрообладнання та систем автоматики, розробка методів і засобів підвищення ефективності сенсорного забезпечення і інформаційно-обчислювальних комплексів ієрархічно організованих систем управління.

За час існування університет підготував близько 40 тис. інженерів-кораблебудівників, машинобудівників, електриків, економістів, програмістів.

http://www.kma.mk.ua/old_uk/started.html

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

Миколаївський Державний Гуманiтарний Університет iмені П. Могили є підрозділом комплексу "Києво-Могилянська Академiя" - найстарiшого унiверситету Східної Європи.

Факультети:

 • факультет комп'ютерних наук;

 • факультет економічних наук;

 • факультет еколого-медичних наук;

 • факультет політичних наук;

 • факультет правничих наук.

Нікополь

/

Нікопольський інститут управління, бізнесу і права

Вищий навчальний заклад III рівня акредитації, заснований на недержавній формі власності.

Інститут здійснює освітню діяльність по підготовці фахівців за напрямками:

- облік і аудит;

- маркетинг;

- менеджмент організацій;

- правознавство.

Готує фахівців: економіст-маркетолог, бухгалтер-аудитор, менеджер, юрист-правознавець.

На даний момент у складі НІУБП: економічний факультет, 6 кафедр, факультет дистанційного навчання, відділ комп'ютерної підтримки, лабораторія соціально-психологічних досліджень, навчальний центр.

Викладацький склад інституту складають доктори і кандидати наук, професіонали в області менеджменту, маркетингу, економіки, права й інформатики.

Нікопольський інститут управління, бізнесу і права є членом Українсько-американсько- польського Консорціуму по менеджменту і бізнес-освіті.

Полтава

http://www.pdpu.poltava.ua/

Полтавський педагогічний університет

В університеті діють 8 факультетів (філологічний, історичний, фізико-математичний, психолого-педагогічний, природничий, педагогічно-індустріальний, фізичного виховання і Кримський психолого-педагогічний), де навчаються майже 8 тисяч студентів. Майбутні вчителі опановують на цих факультетах понад 30 спеціальностей.

Протягом останніх років в університеті проводиться підготовка бакалаврів, спеціалістів і магістрів із таких спеціальностей: "культурологія", "фізичне виховання дітей дошкільного віку", "дошкільне виховання", "початкове навчання", "соціальна педагогіка", "трудове навчання", "географія", "історія", "українська мова та література", "фізика", "хімія", "біологія", "математика", "психологія", "інформатика", "хореографія", "музика".

При університеті діє аспірантура з 10 спеціальностей, докторантура з історії України, а також з теорії та історії педагогіки.

Професорсько-викладацький склад вузу становить понад 350 осіб, які об'єднані у 36 кафедр.

Крім педагогічної, викладачі ПДПУ активно і плідно ведуть науково - дослідницьку роботу: з трьох наукових серій періодично виходять "Збірники наукових праць".

Відповідно до пріоритетних напрямків розвитку науки й техніки, в університеті діють 7 відомих у нашій країні наукових шкіл: "Державно-церковні відносини в Україні", "Гуманізація взаємодії вчителів і учнів у загальноосвітніх закладах України", "Педагогічні комплекси й об'єднання - провідний напрям реформування вищої освіти в Україні", "Педагогічна спадщина А.Макаренка в ретроспективі й у майбутньому", "Теорія базисних механізмів функціонування та розвитку ринкової системи господарювання", "Науково-історичне краєзавство", "Розвиток інтелекту й мотивації молодших школярів в умовах вивчення інтегрованого курсу „Довкілля".

На базі ПДПУ утворений науково-організаційний центр Міжнародної макаренківської асоціації, яка об'єднує вчених 15 країн Європи, Азії, Америки.

Ровно

http://www.rissksu.rv.ua/

Рівненський інститут Слов`янознавства.

Інститут забезпечує навчальний процес на факультетах:

- міжнародних відносин, спеціальності "Міжнародна інформація", "Країнознавство", "Історія та іноземна мова";

- романо-германської та слов'янської філології, спеціальності "Мова і література", "Переклад";

- психології та мистецтвознавства, спеціальності "Психологія", "Мистецтвознавство";

- міжнародних економічних відносин та бізнесу, спеціальності "Маркетинг спільних підприємств", "Менеджмент організацій (у митній справі)", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Товарознавство та експертиза в митній справі", "Банківська справа".

Тернопіль

http://www.tu.edu.te.ua/

Тернопільський державний технічний університет

Статус університету дозволяє реалізовувати вагомі наукові проекти, здійснювати ефективний пошук сучасних технічних і технологічних рішень, мати різнопланові міжнародні зв'язки з вченими і студентством передових країн світу.

Спеціальності: економіка та підприємництво; харчова технологія та інженерія; комп’ютерні науки; електронні апарати; інженерна механіка; електротехніка; менеджмент; зварювання; прилади; автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології.

Харків

http://www.univd.edu.ua/

Харківський університет внутрішніх справ

Національний університет внутрішніх справ здійснює підготовку фахівців за трьома освітніми рівнями на умовах держзамовлення для системи МВС України, а також на контрактних засадах.

На денну форму навчання приймаються:

- особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років;

- цивільні особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.

Після вступу до Університету курсанти зараховуються до кадрів МВС України і забезпечуються всіма видами утримання. Навчання в Університеті прирівнюється до служби в Збройних Силах України;

http://www-ukr.univer.kharkov.ua/

Харківський Національний Університет

Університет має 18 факультетів: механіко-математичний, фізико-технічний, радіофізичний, фізичний, комп’ютерних наук, біологічний, філософський, геолого-географічний, економічний, іноземних мов, історичний, філологічний, фундаментальної медицини, хімічний, соціологічний, психології, факультет підвищення кваліфікації, фізико-енергетичний.

http://www.kpi.kharkov.ua/

Національний технічний університет „Харкiвський полiтехнiчний інститут”

Харкiвський полiтехнiчний ефективно використовує для свого розвитку всi можливостi, наданi йому статусом нацiонального вузу України.

НТУ "ХПI" сьогоднi - це 23 факультети, 91 кафедра, Iнститут танкових вiйськ iм. Верховної Ради України, верстатоiнструментальний технiкум, науково-технiчна бiблiотека з фондом близько 2 млн. томiв, мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiї кадрiв, центр дистанцiйної освiти, центр новiтнiх iнформацiйних технологiй, центр стратегiчного планування, науково-дослiдна частина, три науково-дослiдних iнститути.

Працюють магiстратура, аспiрантура, докторантура, щороку спiвробiтники унiверситету захищають понад 50 кандидатських i докторських дисертацiй.

В НТУ „ХПI” навчаються понад 22 тис. студентiв та 320 аспiрантiв, серед яких близько тисячi - iноземцi з 31 країни свiту. Їх навчають 1700 викладачiв, 160 з яких доктори наук i професори, а понад 800 - кандидати наук i доценти.

http://www.xai.edu.ua/

Національний Аерокосмічний університет ім. Н.Е.Жуковського

Університет є провідним навчальним закладом у системі державного освіти України, що випускає фахівців даного профілю.

Факультети:

 • літакобудування;

 • авіаційних двигунів;

 • систем управління ЛА;

 • ракетно-космічної техніки;

 • радіотехнічних систем ЛА;

 • економіки і менеджменту;

 • гуманітарний;

 • підвищення кваліфікації;

 • заочного навчання;

 • навчання іноземних громадян;

 • кафедра військової підготовки.

http://www.ukrfa.kharkov.ua/

Національна фармацевтична академія України (НФАУ)

НФАУ - учбово-науково-виробничий комплекс, акредитований по IV рівні акредитації. Готує фахівців для аптек, фармацевтичних фірм і фабрик; клінік, госпіталів та ін. лікувальних установ; хіміко-фармацевтичних підприємств; парфюмерно-косметичних підприємств, фірм, косметологічних лікарень, салонів; державних інспекцій і лабораторій по контролі якості лікарських засобів;

та наукові кадри для навчальних закладів і науково-дослідних установ фармацевтичного профілю.

Терміни навчання – 1 - 6 років у залежності від базової освіти. Форми навчання: денна, заочна, дистанційна.

Навчальний процес здійснюється на базі провідних хіміко-фармацевтичних підприємств, аптечних установ, клінік м.Харкова й України.

Науково-педагогічний персонал – 625 чоловік.

Підготовка науково-педагогічних кадрів у НФАУ здійснюється у магістратурі за фахом «Провізор загального профілю» та аспірантурі і докторантурі по спеціальностях: фармацевтичні, біологічні, медичні науки.

Функціонує Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій по 3 спеціальностям: «Фармакологія», «Технологія лік і організація фармацевтичної справи», «Фармацевтична хімія і фармакогнозія».

http://www.ic.ac.kharkov.ua/

Харківська державна академія культури

На 8 факультетах (бібліотекознавства та інформатики; документознавства та інформаційної діяльності; культурології; музичного мистецтва; театрального та кіно-телемистецтва; хореографічного мистецтва; довузівської підготовки та післядипломної освіти; факультет по роботі іноземними громадянами) здійснюється підготовка фахівців за 13 спеціальностями та 43 спеціалізаціями.

На базі Академії створено навчальний комп'ютерно-культурологічний комплекс, до якого входять школи мистецтв, комп'ютерний коледж, 8 вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Східного регіону та Криму. Функціонують консультаційні пункти в багатьох містах України.

В Академії сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад. Навчально-виховний процес забезпечують 28 кафедри, на яких працюють близько 200 викладачів

В Академії функціонують докторантура з 3 спеціальностей, аспірантура з 6 спеціальностей, 2 спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій

За роки існування Академія підготувала майже 40000 фахівців сфери культури, з них близько 250 для 24 країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки.

.ua/

Харківський інститут управління

Харківський інститут управління - це вищий навчальний заклад, що готує високоякісних фахівців, гідних звання економіста суверенної і незалежної держави України.

Інститут здійснює підготовку кадрів, здатних працювати в умовах ринкової економіки, по спеціальностях: фінанси; облік і аудит; маркетинг; менеджмент організацій;

Інститут пропонує: сучасний рівень, економічної освіти, компетентний професорсько-викладацький склад, зв'язок з реальною практикою сьогоднішнього дня, розширену правову підготовку.

Херсон

http://www.university.kherson.ua/

Херсонський педагогічний університет

Херсонський державний університет сьогодні - це:

- багатопрофільний науково-педагогічний і культурно-освітній центр півдня України;

- денна, заочна, екстернатна форми навчання з контингентом у 8000 студентів з 23 регіонів України та країн СНД;

- 18 академіків і членів-кореспондентів українських і міжнародних академій наук, 68 професорів, 234 доценти;

- 650 аспірантів, докторантів, біля 1000 викладачів і співробітників;

- Академічний ліцей і Центр довузівської підготовки;

- науково-дослідна робота з вузами Києва, Одеси, Криму;

- 4 учбово-лабораторних корпуси.

Черкаси

http://www.cdu.edu.ua/

Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького

За 80 років свого існування університет підготував для України майже 50 тисяч висококваліфікованих спеціалістів.

В університеті діють факультети: біологічний; економічний; історико-юридичний; інформаційних технологій та біомедичної кібернетики; романо-германської філології; російської філології; української філології та журналістики; фізичний; хімічний; фізичної культури; підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів.

/

Інститут бізнесу, психології і управління

Навчання в інституті орієнтовано на максимальний розвиток особистості кожного студента, професіональне становлення фахівця на основі культурологічного, гуманістичного, індивідуального і творчого підходів.

За час навчання в інституті студенти вивчають більше 40 предметів. Навчальний процес у ІБПУ організований на основі активної самостійної роботи учнів.

Чернівці

http://www.msa.cv.ua/

Буковинська медична академія

В академії функціонують три медичні та фармацевтичний факультети, факультет бакалаврів з відділенням молодших медичних і фармацевтичних фахівців, факультет післядипломної освіти, а також підготовче відділення для іноземних громадян. До структури академії входять Чернівецький медичний коледж, Новоселицьке та Вашковецьке медичні училища.

Спеціальності:

- лікувальна справа (спеціаліст, магістр)

- педіатрія (спеціаліст, магістр)

- медична психологія (спеціаліст)

- клінічна фармація (спеціаліст)

- сестринська справа (бакалавр, молодший спеціаліст) денна форма навчання та з неповним робочим тижнем

- лабораторна діагностика (бакалавр, молодший спеціаліст)

- фармація (молодший спеціаліст), денна і заочна форма навчання.

http://www.chtei.cv.ua/

Чернівецький торгово-економічний інститут

Інститут є одним iз наукових i навчальних центрів Західного регіону України з підготовки дипломованих спецiалiстiв у сфері внутрішньої i зовнішньої торгівлі, ресторанного бізнесу, державної фінансової системи i права, митної служби, антимонопольної діяльності, економіки підприємництва, банківської i страхової справи, податкового i бухгалтерського обліку та контролю, аудиту, туризму, готельного господарства, побуту та інших ланок інфраструктури.

Діє три факультети: облiково-фiнансовий, економiки та менеджменту, пiдприємництва;

Працюють вісім кафедр: бухгалтерського облiку та аудиту; гуманiтарних наук; економiчної теорiї; іноземних мов; комп'ютерних систем i мереж; маркетингу; менеджменту; мiжнародної економiки та економiки підприємництва.

При Університеті працюють: Коломийський навчально-консультацiйний центр; Центр розвитку кар'єри, фiлiя Французько-Українського iнституту управлiння.

Ужгород

http://www.univ.uzhgorod.ua/

Ужгородський національний університет

Ужгородський національний університет акредитований за IV рівнем акредитації і веде підготовку спеціалістів з 24 напрямів і 37 спеціальностей.

В його складі є факультети: історичний, філологічний, романо-германської філології, економічний, юридичний, фізичний, біологічний, хімічний, математичний, інженерно-технічний, медичний, фізичного виховання і спорту, післядипломної освіти, міжнародних відносин.

Функціонують ряд науково-дослідних підрозділів: науково-дослідні інститути фізики і хімії твердого тіла, фітотерапії, карпатознавства, науково-дослідна частина, СКТБ “Квант”, центр гунгарології, науково-дослідні лабораторії фізичної електроніки, космічних досліджень, охорони природних екосистем, інформаційно-обчислювальний центр, наукова бібліотека. Крім того в університеті працюють ботанічний сад, зоологічний музей, високогірна біологічна база “Колочава”, видавництво, кріогенна дільниця. Всі ці підрозділи використовуються як для навчально-методичної, так і для науково-дослідної роботи.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова

  Документ
  Почесна відзнака «Перлина Миколаївщини» (2008-2009) : біобібліогр. довід. / упр. культури Миколаїв. облдержадмін. ; Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім.
 2. Обласна універсальна наукова бібліотека ім. О

  Документ
  Аналіз діяльності бібліотек Миколаївської області за 2011 рік / склад. Т. Вірьовка ; ред.: Т. Астапенко, Л. Голубенко / Миколаїв. обл. універс. наук. б-ка ім.
 3. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю наукової бібліотеки Хмельницького національного університету 15 16 березня 2012 року Хмельницький 2012

  Документ
  Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів : матеріали наук.
 4. Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області

  Документ
  Краєзнавчий потенціал центральних районних та міських бібліотек Сумської області : аналітична записка за підсумками соціологічного дослідження 2008 року / Сумська обл.
 5. Видавництво вул. Басейна, 1, кв./офіс. 2, м. Київ, 01004, Україна тел

  Документ
  Основний вид діяльності: видання, розповсюдження навчальної та навчально-методичної літератури; редакційно-видавничі, поліграфічні послуги; пропонуємо спільні видання; запрошуємо до співпраці авторів.

Другие похожие документы..