Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Впервые данные выставки были организованы в 2002 году и собрали 150 предприятий-участников, среди них 49 предприятий Удмуртии и 101 предприятие регио...полностью>>
'Темы рефератов'
Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей. Объекты предпринимательских отношений....полностью>>
'Документ'
Друга світова війна не могла не позначитися на історичній долі українського народу, який в умовах тоталітарних режимів Сталіна та Гітлера знайшов у с...полностью>>
'Документ'
ВТБ 24 (ЗАО) предлагает акционерам ОАО Банк ВТБ, принявшим участие в обратном выкупе акций, разместить полученные средства во вклад «ВТБ24-Специальный...полностью>>

Програма складається з розділів: лексика, граматика, фонетика іноземної мови. Дисципліна "Іноземна мова" відноситься до нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки. Загальна кількість кредитів etcs 5

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Опис кредитного модуля

НГ-05/2 „Іноземна мова”

Статус кредитного модуля (дисципліни) обов’язковий

Факультет лінгвістики і права

Кафедра англійської мови гуманітарного спрямування

І.Загальні відомості

Програму розроблено для студентів економічних спеціальностей, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів.

Програма складається з розділів: лексика, граматика, фонетика іноземної мови.

Дисципліна "Іноземна мова" відноситься до нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки.

Загальна кількість кредитів ETCS – 5.

Номер дисципліни за переліком – НГ-05/2.

II. Розподіл навчального часу

Семестр

Код

кредитного

модуля

Всього

(кредит./год)

Розподіл за видами

занять

СРС

МКР

(кількість)

Індив.

завдання

Семестро-ва

атестація

Лекції

Практичні

Лабор./

комп. практ.

3, 4

НГ-05/2

5/180

-

72

-

108

1-

3 сем

реферат

2 сем.-диф.залік


III. Мета і завдання кредитного модуля (дисципліни)

Мета дисципліни: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах.

Завдання дисципліни: набуття навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у мережах побутової, суспільно – політичної, загальноекономічної та фахової тематики; переклад з іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно – політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами.

IV. Зміст дисципліни (кредитного модуля)

Зміст організовано відповідно до професійних умінь загального характеру, необхідних у різноманітних професійних сферах і ситуаціях. Передбачається вивчення наступних тем :

Тема 3.1. Productivity

Тема 3.2. Creativity

Тема 3.3. Motivation

Тема 3.4. Companies

Тема.3.5. Leadership

Тема 3.6. Strategy

Тема 3.7. Manager’s role

Тема 4.1. Pay

Тема 4.2. Development

Тема 4.3. Environment

Тема 4.4. Marketing

Тема 4.5. Outsourcing

Тема 4.6. Finance

Тема 4.7. Recruitment

Тема 4.8. My speciality

Розвиток навичок правильного будування висловлювань та коректного вживання необхідних конструкцій забезпечується вивченням таких граматичних тем, як

 • часи групи Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous в дійсному та пасивному стані

 • структури питальних та заперечних речень в Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous в дійсному та пасивному стані

 • модальнi дієслoва та їх еквіваленти

 • прикметники та прислівники

 • умовні речення

Зміст дисципліни передбачає надбання широкого діапазону словникового запасу професійно-орієнтованої лексики, а також лексики повсякденного вжитку.

Розвиток навичок правильного будування висловлювань та коректного вживання необхідних конструкцій забезпечується вивченням таких граматичних тем, як:

 • часи групи Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous в дійсному стані та пасивному стані,

 • структури питальних та заперечних речень в Simple, Continuous, Perfect та Perfect Continuous в дійсному стані та пасивному стані,

 • умовних речень 1,2 типу,

 • модальних дієслів та їх еквівалентів

Зміст дисципліни передбачає надбання широкого діапазону словникового запасу професійно-орієнтованої лексики, а також лексики повсякденного вжитку.

V. Методи навчання та інформаційно-методичне забезпечення

Викладачі в своїй роботі використовують новітні методи навчання, готують роздатковий матеріал: граматичний, лексичний , до кожної теми. Широко використовують ТЗН та комп”ютери.

Заняття проводяться за стандартною формою групових практичних занять. Індивідуальне консультування проводиться викладачами згідно з графіком, який знаходиться на кафедрі.

Основна література :

1. Christine Johnson, Irene Barrall. Intelligent Business. Skills Book (intermediate).—The Economist.

2. Tonya Trappe, Graham Tullis. Intelligent Business. Coursebook (intermediate).—The Economist

3. Tonya Trappe, Graham Tullis. Intelligent Business. Style guide (intermediate).— The Economist

4. Louise Pile. Intelligent Business. Workbook (intermediate).—The Economist

VІ. Мова

Дисципліна викладається англійською мовою.

 1. Характеристика індивідуальних завдань

Реферат

Мета:

 1. Розвиток навичок роботи з іншомовними друкованими та електронними джерелами інформації

 2. Розвиток навичок письмового перекладу

 3. Вміння працювати з електронними словниками та отримання інформації

 4. Розвиток навичок публічних виступів із доповіддю на конференціях.

Метою підготовки індивідуальних завдань є проведення дослідження друкованої іншомовної оригінальної літератури та пошук і опрацювання іншомовних джерел у мережі Internet з метою отримання певної інформації за спеціальністю, яка вивчається.

Реалізацією індивідуального завдання є підготовка реферату та презентація його на занятті, або загальній університетській конференції, що регулярно проводиться раз на рік викладачами кафедри.

VІІІ. Методика оцінювання

Бально-рейтингова система оцінювання якості навчально – пізнавальної діяльності студентів розроблена у відповідності з загально університетськими методичними рекомендаціями щодо розробки та застосування рейтингових систем оцінювання успішності студентів з навчальних дисциплін «Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів». Сутність РСО з дисципліни, права та обов’язки студентів, тобто всі правила застосування РСО, доводяться до студентів на першому занятті з дисципліни.

Рейтинг студента складається з балів, що він отримує за:

1. відповіді на практичних заняттях;

2. МКР;

3. реферат;

4. позааудиторне читання (переклад) 10000 друкованих знаків;

5. розкриття розмовних тем (4 теми);

6. якість виконання домашніх завдань (16 відповідей з 32 занять);

7. за присутність на 36 практичних заняттях;

8. написання ділової документації (4 документи).

Система рейтингових (вагомих) балів та критерій оцінювання.

1. Робота на практичних заняттях (робота за базовим підручником : читання і переклад тексту, виконання вправ за текстом, аудіювання, виконання граматичних вправ, діалоги, реферування та інші види робіт);

Вагомий бал – 2,5. Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях : 2,5*16=40 балів

Оцінюється активність студентів на практичному занятті та правильність його відповідей;

Відмінно – 2,5 балів

Добре - 2 бали

Задовільно – 1 бали

Достатньо – 0,5 бали

Основні критерії оцінювання:

2,5 бали – правильне, точне, повне розуміння тексту, літературний переклад ,достатній темп читання, правильне виконання вправ за текстом, розуміння і точне виконання вправ з аудіювання, засвоєння граматичного матеріалу і правильне виконання граматичних вправ та інше.

Допускаються по 1-2 помилки лексичного та граматичного характеру(в кожному завданні).

2 бали – правильне , але недостатньо повне і недостатньо точне розуміння тексту, недостатній темп читання. Цілком прийнятний переклад тексту .Розуміння 75% основних фактів тексту для аудіювання і правильне виконання вправ, засвоєння граматичного матеріалу; виконання граматичних вправ.

Допускаються 2-3 помилки лексичного і граматичного характеру(в кожному завданні).

1,5 бали – недостатньо правильне і точне розуміння тексту, середній темп читання. Логічний переклад тексту, розуміння 60% основних фактів тексту для аудіювання і частково правильне виконання вправ до нього, засвоєння граматичного матеріалу, частково правильне виконання граматичних вправ.

Допускаються по 3-4 помилки лексичного і граматичного характеру(в кожному завданні).

1 бали – недостатньо правильне і недостатньо точне розуміння 50% основних фактів тексту для аудіювання і частково невірне виконання вправ до нього, часткове засвоєння граматичного матеріалу, часткове виконання граматичних вправ. Допускаються 4-5 помилки лексичного і граматичного характеру(в кожному завданні).

2. Модульна контрольна робота;

Вагомий бал – 5. Максимальна кількість : 5б*1= 5 балів;

Відмінно - 4,5- 5 балів

Добре – 3,5-4 балів

Задовільно – 2,5-3 балів

Достатньо – 1,5-2 бали

Незадовільно - 1 бал.

3. Позааудиторне читання (переклад);

Вагомий бал 0.5 за 1000 друкованих знаків.

Максимальна кількість балів : 0,5*10 тис =5 балів.

4. Розмовні теми;

Ваговий бал – 1,5.

Максимальна кількість балів : 1,5б *4= 6 балів;

Відмінно - 1,5 бали

Добре – 1 бал

Задовільно- 0,5б

Основні критерії оцінювання:

1,5 бал – повне розкриття теми , звязність висловлювання, достатня кількість фраз, побудованих за мовленевими моделями англійської мови. Темп висловлювання наближений до природного темпу. Допускаються 1-3 помилки лексико - граматичного характеру.

1 бал – недостатньо повне розкриття теми, звязність висловлювання, достатня кількість фраз, повільний темп мовлення. Допускається 3-5 помилок лексико - граматичного характеру

0,5 балу – недостатньо повне розкриття теми, звязність висловлювання, недостатня кількість фраз, повільний темп мовлення. Допускається 6-7 помилок лексико - граматичного характер

5. Якість виконання домашніх завдань;

Ваговий бал – 1,5. Максимальна кількість балів за 16 перевірок : 1.5б*16 = 24б Відмінно – 1,5 бали

Добре – 1 бал

Задовільно – 0.5 бала

Критерії оцінювання:

1.5 бали – повне виконання домашнього завдання (наявність словника ,зошита з виконаними вправами, засвоєння лексичного матеріалу, засвоєння граматики, правильне читання, переклад і переказ текстів та інше).

Допускається 1-2 помилки.

1 бал – достатнє виконання домашнього завдання (наявність словника, зошита, засвоєння лексичного матеріалу, граматики, читання перекладу і переказу текстів). Допускається 3-4 помилки.

0.5 бал – недостатньо виконане домашнє завдання (наявність словника, зошита, засвоєння лексичного матеріалу, граматики, правильне читання, переклад і переказ текстів ). Допускається 5-6 помилок.

6. Реферат.

Вагомий бал – 5. Максимальна кількість : 5б*1= 5 балів;

Відмінно - 4,5- 5 балів

Добре – 3,5-4 балів

Задовільно – 2,5-3 балів

Достатньо – 1,5-2 бали

Незадовільно - 1 бал

7. Присутність студентів на заняттях – оцінюється 0,25 бала. Максимальна кількість балів:

0,25*36=9 балів.

8. Написання ділової документації – ваговий бал – 1.5

Максимальна кількість

1.5б ×4=6 балів

Критерії оцінювання:

1.5 б

-повне і безпомилкове написання ділової документації за засвоєними зразками з елементами креативної роботи

1б –

повне написання ділової документації, при наявності 1 – 2 помилок лексико – граматичного характеру.

0.5б -

повне написання ділової документації, при наявності 3 – 5 помилок лексико – граматичного характеру.

9. Штрафні бали:

1. Відсутність на занятті без поважних причин (-0,5 бал);

2. Невиконання домашнього завдання( - 0,5 бала).

10. Заохочувальні бали за творчу наукову роботу – 2 бали (реферати, написання проектів, участь у науково-практичній конференції).

Розрахунок шкали рейтингу (R)

Сума вагомих балів контрольних заходів протягом двох семестрів складає :

Rc =2.5б *16 +5б*1+0.5б*10+1.5б*4 +1.5б*16 +1.5б*4+ 5*1+ 0,25б*36= 100 б

Проміжна атестація студентів

Атестація студентів проводиться за значенням поточного рейтингу. Умовою задовільної атестації є значення поточного рейтингу студента не менше 50% від максимально можливого на час атестації.

На передостанньому занятті проводиться підсумковий розрахунок рейтингової оцінки RD, студентам додаються заохочувальні бали за творчу роботу. Умовами допуску студента до заліку є рейтинг не менше 60% від R тобто 60 балів та задовільні дві атестації.

Студенти , які набрали протягом року менше 60 балів (60%), забовязані скласти залік.

Студенти , які набрали протягом семестру більше 60 балів, мають можливість:

 • отримати залікову оцінку (залік) так званим «автоматом» відповідно до набраного рейтингу ;

 • складати залік з метою підвищення оцінки;

У разі отримання оцінки більшої ніж «автоматом» з рейтингу , студент отримує за результатом заліку. У разі отримання оцінки меншої ніж «автоматом» з рейтингу , попередній рейтинг скасовується і він отримує оцінку за результатами заліку.

Переведення значення рейтингових оцінок з кредитного модуля в ECTS

та традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки здійснюється відповідно до таблиці.

RD

Оцінка ECTS

Традиційна оцінка

100…95

A

– відмінно

95…85

B

– добре

85…75

C

– добре

75…65

D

– задовільно

65…60

E

– задовільно

RD 60

Fx

- незадовільно

RD40

F

– не допущений

ІХ. Організація

Реєстрація на вивчення дисципліни не потрібна, оскільки курс є нормативним. Заняття проводяться за розкладом, залік у кінці другого семестру за графіком навчального процесу.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ііі. Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи

  Документ
  Факультет маркетингу, торгівлі та митної справи (ФМТМС) існує з дня створення Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган - Барановського.
 2. Анотації дисциплін напряму підготовки "Системна інженерія"

  Документ
  Мета курсу: Сформувати у студентів науковий погляд на фізичні процеси у світі, закласти у їхній свідомості теоретичні основи класичної механіки та молекулярної фізики.
 3. Анотації дисциплін напряму підготовки безпека інформаційних І комунікаційних систем

  Документ
  4 5 Інформаційні технології: Комп’ютерні основи 108 3 7 Об’єктно–орієнтоване програмування 189 5 3 8 Алгоритмічні мови та програмування 1 1 9 Інженерна і комп’ютерна графіка 108 3 4 10 Дискретна математика 1 5 1 11 Теорія ймовірностей
 4. Міністерство освіти І науки україни чернівецький національний університет імені юрія федьковича факультет іноземних мов european Credit Transfer System (1)

  Документ
  Створений факультет у 1954 році. До цього кафедри іноземних мов (англійська, німецька, французька) функціонували при філологічному факультеті, а ще раніше (за австрійських часів) – при філософському факультеті.
 5. Cлово до читача Вступ Розділ І. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства розділ II. Етапи розвитку українознавства. Уроки § 1

  Урок
  Cлово до читача Вступ Розділ І. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УКРАЇНОЗНАВСТВА Розділ II. ЕТАПИ РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА. УРОКИ § 1. Специфічні особливості і принципи.

Другие похожие документы..