Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время широко применяются конструкции, которые сделаны из пластичных материалов. Как известно [1-3], коэффициент запаса прочности для ряда...полностью>>
'Конкурс'
В соответствии с планом работы Дома творчества учащейся молодёжи Минис-терства образования и молодёжной политики Чувашской Республики с декабря 2010 ...полностью>>
'Диплом'
Стратегическое планирование задает перспективные направления развития предприятия, определяет основные виды его деятельности, позволяет увязать в еди...полностью>>
'Документ'
Цели: познакомить учащихся со значением искусства в жизни человека, видами искусства; дать представление о пластических видах искусства и их делении ...полностью>>

З курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності для студентів Vкурсу спеціальності 030509, 7

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програмні питання

з курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності”

для студентів V курсу спеціальності 8.030509, 7.030509

денної форми навчання

на 2011-2012 н.р.

 1. МФСЗ: роль, призначення, цілі їх розробки.

 2. Склад фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності.

 3. Елементи фінансової звітності: активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати, грошові потоки.

 4. Оцінка елементів у фінансовій звітності.

 5. Концепція капіталу.

 6. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 7. Баланс, його елементи, структура та формати.

 8. Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію.

 9. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати.

 10. Призначення звіту про рух грошових потоків.

 11. Загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансової звітності.

 12. Виправлення помилок. Подій після звітної дати.

 13. Основні засоби та нематеріальні активи: визнання і оцінка.

 14. Непоточні активи, що призначені для продажу.

 15. Оренда.

 16. Інвестиційна нерухомість

 17. Знецінення активів.

 18. Визначення, визнання та класифікація запасів.

 19. Оцінка запасів при первісному визнанні.

 20. Оцінка запасів при вибутті.

 21. Оцінка запасів на дату балансу.

 22. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

 23. Забезпечення, їх види, умови визнання.

 24. Поняття непередбачених зобов’язань, їх види.

 25. Поняття непередбачених активів, їх види.

 26. Розкриття інформації про непередбачені зобов’язання та непередбачені активи у фінансовій звітності.

 27. Види доходів. Критерії визнання доходів.

 28. Розкриття інформації про доходи.

 29. Витрати на позики.

 30. Податки на прибуток. Визнання відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.

 31. Розкриття інформації про податки на прибуток.

 32. Визначення фінансових інструментів, їх види

 33. Фінансові активи, їх види.

 34. Фінансові зобов’язання, їх види. Визнання та припинення визнання.

 35. Похідні фінансові інструменти: види, визнання та оцінка.

 36. Розкриття та подання інформації про фінансові інструменти у звітності.

 37. Інвестиції в асоційовані компанії: визначення і визнання.

 38. Об’єднання бізнесу.

 39. Консолідована фінансова звітність. Види спільної діяльності.

 40. Розкриття інформації про пов’язані сторони.

 41. Поняття функціональної валюти та її критерії.

 42. Визнання та відображення курсових різниць.

 43. Звітність в іноземній валюті та порядок її переведення у валюту консолідованої звітності.

Викладач курсу

доцент, к.е.н. Присяжнюк С.В.

Програмні питання

з курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності”

для студентів V курсу спеціальності 7.030509

заочної форми навчання

на 2010-2011 н.р.

 1. МФСЗ: роль, призначення, цілі їх розробки.

 2. Склад фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності.

 3. Елементи фінансової звітності: активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати, грошові потоки.

 4. Оцінка елементів у фінансовій звітності.

 5. Концепція капіталу.

 6. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 7. Баланс, його елементи, структура та формати.

 8. Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію.

 9. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати.

 10. Призначення звіту про рух грошових потоків.

 11. Загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансової звітності.

 12. Виправлення помилок. Подій після звітної дати.

 13. Основні засоби та нематеріальні активи: визнання і оцінка.

 14. Непоточні активи, що призначені для продажу.

 15. Оренда.

 16. Інвестиційна нерухомість

 17. Знецінення активів.

 18. Визначення, визнання та класифікація запасів.

 19. Оцінка запасів при первісному визнанні.

 20. Оцінка запасів при вибутті.

 21. Оцінка запасів на дату балансу.

 22. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

 23. Забезпечення, їх види, умови визнання.

 24. Поняття непередбачених зобов’язань, їх види.

 25. Поняття непередбачених активів, їх види.

 26. Розкриття інформації про непередбачені зобов’язання та непередбачені активи у фінансовій звітності.

 27. Види доходів. Критерії визнання доходів.

 28. Розкриття інформації про доходи.

 29. Витрати на позики.

 30. Податки на прибуток. Визнання відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.

 31. Розкриття інформації про податки на прибуток.

 32. Визначення фінансових інструментів, їх види

 33. Фінансові активи, їх види.

 34. Фінансові зобов’язання, їх види. Визнання та припинення визнання.

 35. Похідні фінансові інструменти: види, визнання та оцінка.

 36. Розкриття та подання інформації про фінансові інструменти у звітності.

 37. Інвестиції в асоційовані компанії: визначення і визнання.

 38. Об’єднання бізнесу.

 39. Консолідована фінансова звітність. Види спільної діяльності.

 40. Розкриття інформації про пов’язані сторони.

 41. Поняття функціональної валюти та її критерії.

 42. Визнання та відображення курсових різниць.

 43. Звітність в іноземній валюті та порядок її переведення у валюту консолідованої звітності.

Викладач курсу

доцент, к.е.н. Присяжнюк С.В.

Програмні питання

з курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності”

для студентів V курсу спеціальності 8.03050901

заочної форми навчання

на 2011- 2012 н.р.

 1. МФСЗ: роль, призначення, цілі їх розробки.

 2. Склад фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності.

 3. Елементи фінансової звітності: активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати, грошові потоки.

 4. Оцінка елементів у фінансовій звітності.

 5. Концепція капіталу.

 6. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 7. Баланс, його елементи, структура та формати.

 8. Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію.

 9. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати.

 10. Призначення звіту про рух грошових потоків.

 11. Загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансової звітності.

 12. Виправлення помилок. Подій після звітної дати.

 13. Основні засоби та нематеріальні активи: визнання і оцінка.

 14. Непоточні активи, що призначені для продажу.

 15. Оренда.

 16. Інвестиційна нерухомість

 17. Знецінення активів.

 18. Визначення, визнання та класифікація запасів.

 19. Оцінка запасів при первісному визнанні.

 20. Оцінка запасів при вибутті.

 21. Оцінка запасів на дату балансу.

 22. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

 23. Забезпечення, їх види, умови визнання.

 24. Поняття непередбачених зобов’язань, їх види.

 25. Поняття непередбачених активів, їх види.

 26. Розкриття інформації про непередбачені зобов’язання та непередбачені активи у фінансовій звітності.

 27. Види доходів. Критерії визнання доходів.

 28. Розкриття інформації про доходи.

 29. Витрати на позики.

 30. Податки на прибуток. Визнання відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.

 31. Розкриття інформації про податки на прибуток.

 32. Визначення фінансових інструментів, їх види

 33. Фінансові активи, їх види.

 34. Фінансові зобов’язання, їх види. Визнання та припинення визнання.

 35. Похідні фінансові інструменти: види, визнання та оцінка.

 36. Розкриття та подання інформації про фінансові інструменти у звітності.

 37. Інвестиції в асоційовані компанії: визначення і визнання.

 38. Об’єднання бізнесу.

 39. Консолідована фінансова звітність. Види спільної діяльності.

 40. Розкриття інформації про пов’язані сторони.

 41. Поняття функціональної валюти та її критерії.

 42. Визнання та відображення курсових різниць.

 43. Звітність в іноземній валюті та порядок її переведення у валюту консолідованої звітності.

Викладач курсу

доцент, к.е.н. Присяжнюк С.В.

Програмні питання

з курсу „Міжнародні стандарти фінансової звітності”

для студентів V курсу спеціальності 8.0305090106

заочної форми навчання

на 2011- 2012 н.р.

 1. МФСЗ: роль, призначення, цілі їх розробки.

 2. Склад фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності.

 3. Елементи фінансової звітності: активи, зобов’язання, капітал, доходи, витрати, грошові потоки.

 4. Оцінка елементів у фінансовій звітності.

 5. Концепція капіталу.

 6. Загальні вимоги до фінансової звітності.

 7. Баланс, його елементи, структура та формати.

 8. Звіт про прибутки і збитки, його елементи, їх призначення, оцінка. Прибуток на акцію.

 9. Призначення звіту про зміни у власному капіталі. Зміст та формати.

 10. Призначення звіту про рух грошових потоків.

 11. Загальні вимоги до подання інформації в примітках до фінансової звітності.

 12. Виправлення помилок. Подій після звітної дати.

 13. Основні засоби та нематеріальні активи: визнання і оцінка.

 14. Непоточні активи, що призначені для продажу.

 15. Оренда.

 16. Інвестиційна нерухомість

 17. Знецінення активів.

 18. Визначення, визнання та класифікація запасів.

 19. Оцінка запасів при первісному визнанні.

 20. Оцінка запасів при вибутті.

 21. Оцінка запасів на дату балансу.

 22. Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності.

 23. Забезпечення, їх види, умови визнання.

 24. Поняття непередбачених зобов’язань, їх види.

 25. Поняття непередбачених активів, їх види.

 26. Розкриття інформації про непередбачені зобов’язання та непередбачені активи у фінансовій звітності.

 27. Види доходів. Критерії визнання доходів.

 28. Розкриття інформації про доходи.

 29. Витрати на позики.

 30. Податки на прибуток. Визнання відстрочених податкових зобов’язань та відстрочених податкових активів.

 31. Розкриття інформації про податки на прибуток.

 32. Визначення фінансових інструментів, їх види

 33. Фінансові активи, їх види.

 34. Фінансові зобов’язання, їх види. Визнання та припинення визнання.

 35. Похідні фінансові інструменти: види, визнання та оцінка.

 36. Розкриття та подання інформації про фінансові інструменти у звітності.

 37. Інвестиції в асоційовані компанії: визначення і визнання.

 38. Об’єднання бізнесу.

 39. Консолідована фінансова звітність. Види спільної діяльності.

 40. Розкриття інформації про пов’язані сторони.

 41. Поняття функціональної валюти та її критерії.

 42. Визнання та відображення курсових різниць.

 43. Звітність в іноземній валюті та порядок її переведення у валюту консолідованої звітності.

Викладач курсу

доцент, к.е.н. Присяжнюк С.В.Скачать документ

Похожие документы:

 1. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (1)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 2. 1. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності (2)

  Документ
  Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра (спеціаліста) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або магістра за спеціальністю “Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань.
 3. Методика проведення аудиту фінансової звітності форми №1 „Баланс 90 > Заключні процедури та рекомендації в результаті проведення аудиту 101 Висновки 104

  Документ
  Розділ 1. Теоретико-методологічні основи складання балансу, аудиту його статей та аналізу фінансового стану підприємства та його галузеві особливості 8
 4. Методичні рекомендації по виконанню курсових робіт з бухгалтерського обліку для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 „Економіка І підприємництво",

  Методичні рекомендації
  по виконанню курсових робіт з бухгалтерського обліку для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, галузь знань 0305 „Економіка і підприємництво”,
 5. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 0304 «Право» для студентів 4-го курсу юридичного факультету І

  Документ
  Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Судова бухгалтерія» рекомендовано до друку Вченою Радою Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ

Другие похожие документы..