Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Вместе с ними, на рубеже каландарных эпох и культурных эр, в Европе происходит коренная переоценка ценностей, исторический слом времен и мировоззрени...полностью>>
'Диплом'
Тема данного дипломного проекта «Газоснабжение деревни Усмангали Белорецкого района Республики Башкортостан». Общий объем дипломного проекта составля...полностью>>
'Анализ'
Настоящий стандарт устанавливает особые требования по построению и применению инструмента «Анализ Парето» в вопросах управления безопасностью движени...полностью>>
'Документ'
– Наверное, это избушка лесника, – подумал он. – Хорошо, что его тут нет. Хорошо, что тут вообще никого нет. Раньше, наверное, тут было хорошее место...полностью>>

2010 Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2010

Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Шандиба; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 15 с. — укр.

Дисертація містить теоретичне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку результативності та ефективності основних положень інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці. Система базується на застосуванні ефективних педагогічних технологій, нового змісту фундаменталізованих технічних дисциплін, оптимізованих методах і формах викладання матеріалу одночасно з науково-практичною діяльністю по створенню інноваційних проектів вищих промислових рівнів. При цьому навчальний процес здійснюється у локальному середовищі як інноваційно-інвестиційний потік. Характеристики системи узгоджені з характеристиками надсистеми і підсистем. Експериментальна перевірка дозволила встановити суттєві переваги запропонованої інноваційної методичної системи навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів перед традиційними системами. Можливе забезпечення зростання інноваційного рівня розробок у 2 рази, масштабності розробок – на 77,3 %.

Методична система навчання технічних дисциплін генеральних конструкторів у післядипломній підготовці

Методика навчання майбутніх інженерів-технологів інформаційних технологій керування та проектування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Вельма; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. — укр.

Подоляк О. С. «Підвищення техніко-експлуатаційних показників стрілових самохідних кранів застосуванням гідравлічних гасителів коливань». – Рукопис.

Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.05 – піднімально-транспортні машини – Українська інженерно-педагогічна академія, Харків 2010.

В роботі вирішена науково-технічна задача підвищення техніко-експлуатаційних показників стрілових самохідних кранів встановленням гідравлічних гасителів коливань в систему підвіски вантажу, в яких сила опору змінюється за заданим законом.

Розглянуто стан парку стрілових самохідних кранів і виявлено, що частка кранів, які відпрацювали свій термін служби в середньому складає 75% від загальної кількості, а основною причиною їх списання є пошкодження від втомленості елементів металоконструкції, що виникають в результаті динамічних навантажень. Також встановлено, що основну частину динамічних навантажень сприймає і розповсюджує стрілова система самохідного крана. Розроблено еквівалентну схему і математичну моделі з урахуванням гідравлічних гасителів коливань в стріловій і вантажній підвісках, а також їх робочих характеристик. Отримано закономірності функціонування гасителів коливань з елементами механізму піднімання і металоконструкції крана. Запропоновано нове технічне рішення гасителя коливань і методику визначення його основних параметрів. Розроблено експериментальну установку і перевірено ефективність використання запропонованого гасителя коливань, а також адекватність теоретичних досліджень. Виконано техніко-економічне обґрунтування застосування розробленого гасителя коливань і встановлено, що впровадження запропонованого пристрою дає можливість зменшити масу металоконструкції стріли на 500 кг або збільшити строк її служби в середньому на 4 роки.

«Підвищення техніко-експлуатаційних показників стрілових самохідних кранів застосуванням гідравлічних гасителів коливань».

Формування фахових знань майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання будови автомобіля засобами рекурсивних моделей: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / І.І. Герніченко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. — укр.

Формування проектної культури майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю в процесі вивчення системотехнічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.І. Шеховцова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 20 с. — укр.

2009

Бєлікова В. В. Методика навчання контролю навчальної діяльності майбутніх викладачів технічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Бєлікова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 20 с. — укр.

Дисертацію присвячено проблемі методики навчання контролю навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів технічного профілю на засадах використання комплексної структури контрольної діяльності викладача технічних дисциплін у ПТНЗ і багатовекторної чотирьохрівневої моделі її поетапного формування в процесі методичної підготовки інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах. Уточнено структурні та функціональні компоненти системи контролю. З’ясовано зміст і комплексну структуру контрольної діяльності викладача у ПТНЗ. Розроблено і впроваджено модель формування контрольної діяльності як цілісної діяльності викладача з проектування, реалізації й аналізу системи контролю навчальної діяльності учнів у студентів інженерно-педагогічних спеціальностей технічного профілю. Обґрунтовано мету, принципи, зміст і способи навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін контрольній діяльності при вивченні дисципліни «Методика професійного навчання». Експериментальне дослідження підтвердило підвищення рівня сформованості контрольної діяльності у студентів за умов використання авторської методики навчання контролю навчальної діяльності.

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.Є. Лукін; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 15 с. — укр.

У дослідженні обґрунтовано теоретичні та методичні основи застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін майбутніми військовими фахівцями технічного профілю та розроблено основні напрямки їх застосування. Визначено зміст поняття „засоби дистанційного навчання” і на основі сучасних концепцій навчання теоретично обґрунтовано методику їх застосування. Експериментально спроектовано дистанційний навчальний курс з дисципліни „Основи побудови автоматизованих систем управління радіотехнічних військ Повітряних сил”, який є інтегрованим засобом дистанційного навчання. Ефективність методики дистанційного навчального курсу перевірено у процесі формувального експерименту, результати якого показують, що зросли показники експериментальної групи, яка використовувала його у процесі вивчення військово-технічних дисциплін.

Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплін

Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Н.О. Єпіхіна; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 16 с. — укр.

Дисертацію присвячено проблемі відновлення у пілотів професійно важливих якостей у періоди перерв у польотах засобами тренажерної підготовки.

Проведено аналіз авіаційних випадків і катастроф, причиною яких були перерви у польотах. Встановлено доцільність використання тренажерних систем як засобів ефективного формування професійної готовності пілотів до реальної діяльності. На цій основі розроблено методику тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв у польотах (мета; завдання; принципи; зміст; методи; організаційні форми; технічні засоби; критерії та методи оцінки), визначено етапи та розділи програми тренування.

Методологічною та теоретичною основою методики є системний і суб’єктно-діяльнісний підходи, а оптимізації цього процесу сприяє творче використання основних ідей і положень теорій професійної надійності особливо складних систем управління, поетапного формування розумових дій, проблемного і модульного навчання.

Ефективність методики перевірено шляхом експериментальних досліджень. Доведено, що застосування розробленої методики дозволяє підвищити якість професійної підготовки пілотів у періоди перерв у польотах. Обґрунтовано специфічні методи оцінки, що дозволяють оцінювати професійну готовність пілотів в екстремальних умовах.

Методика тренажерної підготовки пілотів у періоди перерв льотної діяльності

Методика навчання мережених технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / М.П. Павленко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 15 с. — укр.

У дисертації обґрунтовано теоретичні і практичні засади методики навчання мережевих технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю. Удосконалено представлення структури змісту навчання за допомогою графів у вигляді системи інформаційних контурів n-го порядку з динамічною зміною елементів та запропонована модульна побудова змісту на їх основі з метою підвищення рівня засвоєння навчальної інформації та формування навичок. Встановлено доцільність використання комп’ютерних мереж як засобу навчання на основі застосування мережевого навчального середовища для інтеграції когнітивного, операційного та контрольно-корегуючого компонентів. На цій основі розроблено методику навчання мережевих технологій, яка включає цілі, зміст, методи та засоби навчання. Експериментальне дослідження підтвердило підвищення рівня сформованості знань умінь та навичок у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю з мережевих технологій.

Методика навчання мережених технологій студентів інженерно-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів

Методика формування у майбутніх пілотів професійно-важливих якостей у процесі тренажерної підготовки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.О. Кушнир; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 17 с. — укр.

Дисертація присвячена проблемі формування у майбутніх пілотів професійно важливих якостей у процесі тренажерної підготовки.

Зроблено аналіз авіаційних пригод і помилкових дій майбутніх пілотів на етапі початкової льотної підготовки, а також стану професійно важливих якостей контингенту льотних навчальних закладів. Встановлено перелік професійно важливих якостей, що забезпечують успішність льотної діяльності, й доведено необхідність цілеспрямованого поетапного їх формування у процесі тренажерної підготовки із компенсацією обмежених можливостей моделювання умов професійної діяльності комплексного тренажера літака з використанням відповідних засобів психофізіологічної підготовки. На підставі чого розроблено відповідну методику, методологічною основою якої є суб’єктно-діяльнісний підхід на базі сучасних психолого-педагогічних теорій та специфічних принципів організації процесу професійної підготовки льотного складу.

Експериментальні дослідження підтвердили ефективність застосування методики та надали можливість розробити та науково обґрунтувати паспорт професійно важливих якостей майбутнього пілота.

Методика формування у майбутніх пілотів професійно-важливих якостей у процесі тренажерної підготовки

Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / М.П. Костюченко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 15 с. — укр.

У дисертації наведено нове вирішення наукової проблеми, яка проявляється в суперечності між виокремлюваністю й автономністю змісту навчальних дисциплін професійної підготовки учнів ПТНЗ і реальною діяльністю кваліфікованого робітника, що має інтегрований характер. З метою вирішення вказаної проблеми запропоновано часткова або повна відмова від предметної системи навчання і перехід до інноваційних предметно-модульної та модульної систем професійного навчання (ПМСН і МСН), ступінь інтеграції змісту яких відповідає предметно-модульним і проблемно-модульним інтегративним професійним курсам. Відповідно до цього, розроблена концепція проектування динамічної структури професійної підготовки й інтегрованого змісту технічних дисциплін для технології модульного навчання професії у ПТНЗ. У межах ПМСН і МСН розроблені дві методики проектування навчально-програмної документації й інтегрованого змісту навчання. Здійснено експериментальне дослідження ефективності та результативності модульного навчання учнів інтегрованому змісту технічних дисциплін. Результати впровадження розробленої методики в навчальний процес дозволили дійти до висновку про підвищення якості професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки учнів у ПТНЗ.

Проектування інтегрованого змісту технічних дисциплін модульного навчання у професійно-технічних навчальних закладах

Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.В. Отрошко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2010. — 22 с. — укр.

Дисертацію присвячено проблемі розробки системи оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін. Уточнено сутність, структуру, зміст та розроблено модель технічної компетентності майбутнього вчителя інформатики, що включає знаннєвий та особистісний компоненти. Визначено типи співвідношення цих компонентів при оцінюванні компетентності. Розроблено методичну систему оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін, яка побудована на основі комплексної кількісної оцінки знаннєвого та особистісного компонентів компетентності. Експериментальне дослідження підтвердило підвищення якості навчання за рахунок точності, адекватності, прогностичності оцінок та появи у студентів оперативного зворотнього зв’язку за професійно важливими якостями.

Система оцінювання технічної компетентності майбутніх учителів інформатики в процесі навчання комп’ютерних дисциплін

Формування умінь експертизи умов праці у майбутніх інженерів-педагогів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.В. Мальована; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2009. — 17 с. — укр.

Дисертацію присвячено розробці і теоретичному обґрунтуванню методичної системи формування аналітичних умінь ергономічної експертизи робочих місць і умов праці в процесі ергономічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю. Розроблено метод вибору змісту навчального матеріалу для навчання ергономічній експертизі умов праці. З використанням графоаналітичного методу структуризації побудовано структурно-змістовну модель навчального матеріалу у вигляді графа в ярусно-паралельній формі і визначено раціональну послідовність викладання навчального матеріалу на основі аналізу отриманої моделі. Обрано і обґрунтовано: домінуючі методи навчання, що орієнтовано на забезпечення діяльнісного підходу на всіх етапах навчальної діяльності; предметні політехнології і монотехнології для кожної організаційної форми навчання, адекватні поставленим навчальним цілям; багатофакторна модель вибору завдань на самостійну роботу при навчанні ергономічній експертизі трудового середовища, що передбачає використання резервів технологічних практик. Експериментально перевірено в реальному навчальному процесі всі елементи методичної системи формування у майбутніх інженерів – педагогів знань і умінь, необхідних для проведення ергономічної експертизи робочих місць і умов праці.

Формування умінь експертизи умов праці у майбутніх інженерів-педагогів

2008

Методика формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю засобами комп'ютерних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.С. Кошелєва; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
         Визначено суть, структуру, рівні сформованості проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю та розроблено модель їх формування у сфері бізнес-планування у процесі навчання дисципліни "Програмування та комп'ютерні технології рішення економічних задач". У структурі бізнес-плану виділено базовий інваріант і варіативну частину. Установлено доцільність застосування комп'ютерної навчальної системи та програми Project Expert як засобів формування проектувальних умінь. Розроблено методику формування відповідних умін засобами комп'ютерних тенологій. На підставі результатів експриментального дослідження підтверджено підвищення якості формування у студентів проектувальних умін з розробки бізнес-плану завдяки застосуванню запропонованої методики.

Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної підготовки: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Д.В. Сіненко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
         Вперше теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено методику оцінювання сформованості навичок пілотування у курсантів-льотчиків в процесі вивчення дисципліни "Льотна підготовка", що базується на методах визначення якості пілотування та психофізіологічних параметрів пілота на підставі інтегрального показника резервів уваги льотчика у польоті у процесі виконання типових фігур і комплексів пілотажу. Удосконалено метод оцінювання якості пілотування за відхиленнями від заданих параметрів за допомогою інтегрального показника помилок пілотування шляхом його адаптації до умов реальної льотної підготовки під час виконання фігур пілотажу. Запропоновано нові методи льотного навчання в польоті та під час проведення наземних тренувань, створені на підставі використання інформації зворотного зв'язку про резерви уваги курсанта-льотчика.

Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Хоменко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
         Досліджено проблему формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій з урахуванням особливостей професійної підготовки, що сприяє поступовому й цілеспрямованому фаховому становленню студентів. Визначено роль економічного компонента знань у діяльності та підготовці майбутніх інженерів-педагогів. Встановлено міжпредметні зв'язки, що утворюють комп'ютерні, економічні та технічні навчальні дисципліни, на базі яких побудовано двоступеневу інтеграційну модель і розроблено методику формування економічних зань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп'ютерних технологій. Доведено, що застосування нової методики навчання сприяє покращанню якості їх професійної підготовки.

Методика навчання майбутніх диспетчерів керуванню повітряним рухом в екстремальних ситуаціях на міжнародних повітряних трасах: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.В. Тарнавська; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2008. — 20 с. — укp.
         Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення науковоі проблеми стосовно розробки методики навчання майбутніх диспетчерів керуванню повітряним рухом за екстремальних ситуацій на міжнародних повітряних трасах. Запропоновано як методологічну та теоретичну основу методики навчання використовувати системний підхід і сучасні психолого-педагогічні концепції. Визначено шляхи ефективного використання у навчальному процесі матеріалів розслідування авіаційних подій як найбільш вірогідного джерела пізнання мовної поведінки операторів особливо складних систем керування. На цій підставі розроблено експериментальну методику зазначеного навчання, яка базується на аналізі авіаційних подій. Значну увагу приділено формуванню професійно важливих якостей сучасного авіадиспетчера, високої мотивації та емоційної стійкості за екстремальних умов професійної діяльності. Основними складовими методики є методи активного навчання, а саме: аналіз авіаційних подій і конкретних ситуацій на підставі постановки проблемних завдань, ділові та рольові ігри. Ефективність методики перевірено шляхом проведення експериментальних досліджень.

2007

Методика формування просторової уяви студентів у процесі навчання нарисної геометрії з використанням динамічних стереоскопічних моделей: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / А.М. Корнєєва; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
         Виявлено необхідність цілеспрямованого формування просторової уяви майбутніх інженерів на ранніх етапах навчання курсу нарисної геометрії. Теоретично обгрунтовано компоненти навчально-методичного забезпечення курсу "Нарисна гометрія". Запропоновано новий клас дидактичних засобів формування просторової уяви студентів - динамічні стереоскопічні моделі - на базі зображень поетапних динамічних побудов і динамічних трансформацій стереоскопічних проекцій з різним ступенем стереоскопічного ефекту. Удосконалено процес професійної графічної підготовки майбутніх інженерів під час навчання нарисної геометрії, зокрема, теоретично обгрунтовано методику формування просторової уяви, яка базується на тимчасовій демонстрації динамічних стереоскопічних моделей об'єктів замість їх комплексних рисунків. Розвинуто теорію організації самостійної роботи студентів, яка передбачає використання навчально-методичного комплексу дистанційного курсу дисципліни "Нарисна геометрія" на базі динамічних стереоскопічних моделей.

Методика формування математичного мислення студентів технічного університету в процесі вивчення дисципліни "Теорія коливань": Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.М. Марченко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 19 с. — укp.
         Обгрунтовано вирішення проблеми формування математичного мислення студентів технічних університетів у процесі вивчення технічних дисцилін на прикладі теорії коливань. Шляхом аналізу та узагальнення психолого-педагогічних концепцій математичного мислення визначено його структуру, що поєднує логічні, критичні та творчі розумові вміння, конкретизовано склад кожного з видів умінь. Досліджено особливості сучасної інженерної діяльності та математичного мислення сучасного інженера. Розглянуто специфіку організації процесу вивчення технічних дисциплін. На базі проблемного навчання та задачного підходу розроблено задачну систему, яка відтворює етапи інженерного дослідження та спрямована на формування логічних, критичних і творчих розумових умінь. Розроблено методику формування математичного мислення майбутнього інженера у процесі вивчення теорії коливань. Експериментльно підтверджено позитивний вплив розробленої методики на формування розумових умінь, які складають систему математичного мислення, а також результативність діяльності студентів у створенні математичних моделей технічних об'єктів.

Формування педагогічних знань і вмінь майбутніх інженерів-педагогів у процесі навчання комп'ютерних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Є.В. Громов; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2007. — 20 с. — укp.
         Обгрунтовано доцільність навчання комп'ютерних дисциплін у педагогічному контексті з метою формування у майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, взаємпов'язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. Визначено такі знання та вміння, які доцільно формувати у процесі навчання даних дисциплін. Розроблено та теоретично обгрунтовано метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу. Запропоновано метод визначення множини засобів реалізації педагогічної спрямованості навчального процесу. Створено методику формування у майбутніх інженерів-педагогів педагогічних знань і вмінь, взаємопов'язаних з використанням комп'ютерних засобів, у процесі навчання комп'ютерних дисциплін. Експериментально обгрунтовано ефективність розробленої методики для їх формування, підвищення якості знань і умінь з окремих тем базових педагогічних дисциплін, становлення професійної орієнтації майбутніх інженерів-педагогів.

Формування спеціальних умінь у майбутніх пілотів міжнародних авіаліній на основі міжпредметних зв'язків технічних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.Л. Асріян; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 18 с. — укp.
         Розглянуто проблему професійної підготовки курсантів-пілотів до польотів на міжнародних повітряних трасах (МПТ). На підставі використання загальнонаукової методології та психолого-педагогічних концепції встановлено міжпредметні зв'язки між технічними дисциплінами та англійською мовою. Визначено мету, задачі, принципи, зміст і методи навчання, а також форми його організації, засоби підготовки, критерії та методи оцінювання. З метою підвищення рівня професійної підготовки пілотів до польотів на МПТ розроблено методику вивчення технічної авіаційної англійської мови, створену на базі інтеграції змісту спеціальних технічних дисциплін і технічної авіаційної англійської мови. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої методики формування спеціальних умінь майбутніх пілотів МПТ.

Формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей у вищих навчальних закладах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.Л. Богданова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2007. — 19 с. — укp.
         Досліджено проблему формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей засобами міжпредметних зв'язків. Розроблено теоретичні засади методики формування інформаційної культури студентів технічних спеціальностей. Експериментально встановлено ефективність запропонованої методики, впровадження якої сприяє становленню у майбутніх фахівців необхідного рівня інформаційної культури. Визначено якісні та кількісні критерії та показники сформованості інформаційної культури, запропоновано комплекс моделей її формування. Розроблено методику оцінювання рівня сформованості інформаційної культури студентів у когнітивному, операційно-змістовному, комунікативному та ціннісно-рефлексивному аспектах.

2006

Дидактичні засоби управління навчальною діяльністю майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення дисциплін метрологічного профілю: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.Є. Ріхтер; Укр. інж.-пед. акад.. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
         Розглянуто проблему управління навчальною діяльністю під час процесу професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів з дисциплін метрологічного профілю. Конкретизовано поняття "дидактичні засоби управління навчальною діяльністю". Розроблено комплекс даних засобів, який враховує особливості навчання дисциплін метрологічного профілю та складається з навчальних текстів до лабораторних робіт і структурно-логічних схем рідною та іноземною мовами, двомовних стандартів та комплексних контрольних робіт. Теоретично обгрунтовано та розроблено методику навчання дисциплін метрологічного профілю з використанням зазначеного комплексу дидактичних засобів управління. На підставі експериментального дослідження підтверджено ефективність розробленої методики. Доведено, що впровадження в процес навчання дисциплін метрологічного профілю дидактичних засобів управління навчальною діяльністю сприяє підвищенню якості знань майбутніх інженерів-педагогів та оволодінню досвідом творчої діяльності.

Методика навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.А. Назаркін; Укр. інж.-пед. акад.. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
         Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику навчання спеціальної автомобільної підготовки курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України шляхом впровадження проблемно-ситуативного навчання. Доведено, що розроблена методика сприяє якості професійної підготовки співробітників ОВС за умов урахування екстремального характеру правоохоронної діяльності. Акцентовано увагу на формуванні надійності професійно важливих знань, навичок і вмінь, ціннісно-орієнтаційної зрілості особистості, адаптаційних здібностях, умінні володіти собою за будь-яких умов, умінні адекватно оцінювати ситуації та приймати відповідальні рішення за екстремальних умов.

Методика формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів в галузі комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Г.І. Сажко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
         Розроблено теоретичні та методичні засади методики формування ергономічних знань і умінь у майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп'ютерних технологій, яка дозволяє надавати майбутнім спеціалістам необхідний для роботи у сучасному комп'ютеризованому та роботизованому виробництві обсяг знань і умінь з урахуванням "людського фактора". Експериментально перевірено та підтверджено ефективність елементів методичної системи з формування ергономічних знань та умінь майбутніх інженерів-педагогів у галузі комп'ютерних технологій.

Методика формування екологічних знань у майбутніх інженерів- електромеханіків у процесі навчання спеціальних дисциплін: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / І.О. Солошич; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 21 с. — укp.
         Розглянуто проблеми формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків. Проаналізовано сучасний стан навчання дисципліни "Основи екології" та спеціальних дисциплін. Визначено понятійний апарат, структуру, вихідні принципи формування екологічних знань та методи діагностики її сформованості. Теоретично обгрунтовано та розроблено модель формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханіків, основу якої складає профілізація та інтеграція екологічних знань і знань спеціальних навчальних дисциплін. Наведено методику формування екологічних знань у майбутніх інженерів-електромеханів з використанням інтерактивних та інформаційних методів навчання. Експериментально підтверджено позитивний вплив розробленої методики на формування екологічних знань майбутніх інженерів-електромеханіків.

Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів проектуванню навчально-методичного забезпечення модульної технології: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Т.В. Яковенко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2006. — 20 с. — укp.
         Проаналізовано стан існуючої в педагогічній теорії та практиці проблеми проектування модульної навчально-методичної документації. На засадах компонентного аналізу уточнено поняття "навчально-методичне забезпечення модульної технології". Вперше розроблено та теоретично обгрунтовано алгоритм реалізації майбутніми інженерами-педагогами діяльності щодо проектування модульної програмної документації та дидактичних матеріалів.

Методика навчання дисципліні "Безпека польотів" майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Л.М. Зеленська; Укр. інж.-пед. акад.. — Х., 2006. — 19 с. — укp.
         Здійснено аналіз авіаційних випадків і катастроф, висвітлено проблеми безпеки польотів та окреслено шляхи їх вирішення з точки зору професійної педагогіки. Теоретично обгрунтовано та розроблено методику викладання у вищих навчальних закладах дисципліни "Безпека польотів", зокрема, її зміст, методи навчання, організаційні форми, технічні засоби, критерії та методи оцінювання. Доведено, що застосування даної методики дозволяє підвищити рівень професійної надійності майбутніх пілотів.

2005

Методика підготовки диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху до педагогічної діяльності в умовах модульної технології: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / І.М. Буцик; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2005. — 20 с. — укp.
         Обгрунтовано та розроблено методику підготовки до педагогічної діяльності диспетчерів-інструкторів служби повітряного руху за умов модульної технології. Визначено рівні використання методики, її мету, зміст, принципи, форми організації діяльності, засоби, продукти та способи діагностики цієї діяльності. За результатами експериментального дослідження доведено високу ефективність розробленої методики, що відображено зростанням показників ціннісного відношення до педагогічної діяльності, ефективної технолого-педагогічної готовності, якості підготовки спеціалістів.

Методика формування психологічної готовності курсантів-льотчиків до льотної діяльності: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.М. Керницький; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с.: рис. — укp.
         Уперше на базі інтеграції теорії поетапного формування розумових дій, проблемного та модульного навчання, концепції особистісно орієнтованого навчання розроблено теоретичні та методичні засади формування психологічної готовності майбутніх військових льотчиків до керування технічними системами літака засобами тренажерної підготовки, визначено критерії її оцінювання та теоретично обгрунтовано методику формування цієї готовності в курсантів у процесі льотної практики. Розвинуто методи та форми їх навчання пілотуванню літаком з використанням специфічних процесуальних принципів з метою моделювання польотів під час теоретичної та тренажерної підготовок. Запропоновано загальну технологію формування психологічної готовності військових льотчиків до професійної діяльності в частинах Військових Повітряних Сил. Удосконалено методи діагностування рівнів розвитку основних компонентів психологічної готовності майбутніх військових льотчиків до льотної діяльності.

Методика вдосконалення просторових здібностей льотного складу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / К.В. Суркова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
         Вперше теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано психолого-педагогічні умови процесу удосконалення просторових здібностей льотного складу. Обгрунтовано мету, задачі, принципи, зміст, способи, форми організації та технічні засоби навчання. Встановлено критерії та методи оцінки просторових здібностей льотного складу. Визначено організаційно-технологічні умови успішного застосування нових методів удосконалення просторових здібностей пілотів. Охарактеризовано основні етапи підготовки льотного складу. Уточнено положення про побудову концептуальної моделі образу польоту за умов дезорієнтації. Удосконалено систему теоретичного обгрунтування комплексної оцінки просторових здібностей пілотів за критеріями дотримання необхідних параметрів польоту та надійності їх професійної діяльності за умов дезорієнтації. Високу ефективність розробленої методики удосконалення просторових здібностей льотного складу підтверджено експериментальним дослідженням. Доведено, що застосування нової методики дозволяє суттєво підвищити рівень професійної надійності пілотів під час проведення просторового орієнтування в польоті.

Методика формування пізнавальної самостійності студентів технічних спеціальностей в процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.Г. Логвіненко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
         Проведено психолого-педагогічний аналіз особливостей формування пізнавальної самостійності (ПС) студентів у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій. Запропоновано визначення ПС як інтеграційної якості особистості, сформованої на основі пізнавальної активності, пов'язаної з ініціативою та пошуком різних шляхів розв'язання навчальних задач без участі викладача. Побудовано модель знань про формування ПС студентів у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій. Визначено рівень інформативності кожної складової ПС та проведено їх ранжування на основі інформаційно-логічного, регресійного та кореляційного аналізу. Розроблено й експериментально апробовано методику формування ПС студентів технічних спеціальностей на основі науково обгрунтованого вибору засобів педагогічного впливу. Запропоновано різні варіанти викладання для кожної навчальної теми (у процесі вивчення інформаційно-комунікативних технологій), що максимізують сумарний ефект впливу навчального матеріалу на розвиток ПС.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К.64.108.01

за спеціальністю 13.00.02 - теорія та методика навчання з технічних дисциплін

Удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.М. Руденко; Укр. інж.-пед. акад.. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
         Проаналізовано наукові дослідження в галузі педагогіки, психології та безпеки польотів. На базі системного підходу, психолого-педагогічних концепцій обгрунтовано та розроблено структурні компоненти методики удосконалення професійного мислення в курсантів-пілотів у процесі вивчення дисциплін пілотажно-навігаційного циклу. Доведено, що застосування положень концепції системного підходу, теорії діяльності та психічного розвитку людини, а також теорії поетапного формування розумових дій дозволяє удосконалити професійне мислення майбутніх пілотів.

Формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму у процесі навчання інформаційних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Н.Ю. Олійник; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2005. — 19 с. — укp.
         Визначено понятійний апарат, структуру, вихідні принципи екологічної компетентності студентів та методи діагностики її сформованості. Досліджено світоглядне значення інформаційних технологій та на цій підставі обгрунтовано методичні засади формування екологічної компетентності студентів гідрометеорологічного технікуму. Описано методику її формування у процесі навчання інформаційних технологій, основою якої є інтеграція світоглядного, загальнокультурного та професійного складників підготовки майбутнього спеціаліста та творрче використання ідей, методів і принципів особистісно орієнтованого, проблемного, модульного та продуктивного навчання. Експериментально доведено позитивний вплив розроблено методики на формування екологічної компетентності студентів. Розглянуто дидактичні засоби формування екологічної компетентності студентів у процесі оволодіння інформаційними технологіями.

2004

Методика формування професійної надійності пілотів при моделюванні польотів на електронних комплексних тренажерних системах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Ю.В. Щербина; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2004. — 20 с. — укp.
         Розроблено методику формування професійної надійності пілотів у разі моделювання польотів на електронних комплексних тренажерних системах, що передбачає визначення мети, завдання, принципів, змісту, методів, організаційних форм, технічних засобів, критеріїв та методів оцінки. Висвітлено етапи тренування та проблемно-пошукові ситуаційні завдання. За результатами експериментального дослідження доведено ефективність розробленої методики. Обгрунтовано специфічні методи оцінки, що дають змогу оцінити професійну надійність пілотів за екстремальних умов.

Методика формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.М. Кириченко; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2004. — 20 с.: табл. — укp.
         Виявлено специфічну особливість підготовки майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю, що полягає в необхідності формування в них умінь вирішувати нестандартні завдання художньо-конструкторського характеру. Уперше досліджено креативний потенціал різних видів навчальної діяльності даних студентів та можливість формування й розвитку в них творчих умінь у процесі вивчення навчальних дисциплін різних циклів підготовки. Висвітлено п'ятирівневу структуру творчої діяльності студентів швейного профілю, запропоновано критерії виділення рівнів їх творчості. Уперше теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику формування творчих умінь у майбутніх інженерів-педагогів, а також розроблено способи кількісної діагностики рівня сформованості їх творчих умінь.

Методика професійної підготовки курсантів-штурманів до дій в екстремальних умовах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / О.В. Селезньов; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2004. — 18 с. — укp.
         На базі методологічних та експериментальних досліджень науково обгрунтовано концептуальний підхід до конструювання та удосконалення методики професійної підготовки курсантів-штурманів до дій за екстремальних умов, який передбачає безпеку польотів та базується на практиці експлуатації повітряних суден. Визначено сукупність елементів професіограми авіаційного штурмана щодо дій за екстремальних умов, яка є системоутворюючим фактором системи професійної підготовки. Розроблено та експериментально перевірено критерії та методи оцінки професійної готовності штурмана до дій за даних умов.

2003

Методика навчання курсантів-пілотів льотної експлуатації повітряних суден на міжнародних авіалініях: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Г.С. Пащенко; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с. — укp.
         Досліджено питання навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну англійською мовою на міжнародних повітряних трасах для підвищення надійності професійної діяльності майбутніх пілотів в екстремальних ситуаціях. Визначено етапи навчання льотної експлуатації повітряних суден на міжнародних авіалініях: аудиторну, передпольотну підготовку, моделювання реальних польотів на міжнародних повітряних трасах з використанням пілотажно-навігаційних приладів і систем літака, із заходженням на посадку на незнайомому аеродромі у різних клімато-географічних зонах земної поверхні, а також польотів з передумовами до авіаційних пригод та тих, які закінчилися катастрофами, на комплексній електронній тренажерній системі Ан-24. Розроблено методику навчання курсантів-пілотів веденню радіообміну у процесі льотної експлуатації повітряних суден на даних авіалініях (організаційну структуру, мету, завдання, принципи, зміст, методи, форми організації та інші компоненти). Доведено, що застосування даної методики навчання сприяє покращенню якості підготовки майбутніх пілотів.

Методика навчання фізичної географії України засобами комп'ютерних технологій: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / В.В. Безуглий; Укр. інженер.-пед. акад. — Х., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.
         Створено комп'ютерну навчальну систему (КНС) "Фізична географія України", визначено її місце в системі сучасних засобів навчання географії та призначення її дидактичних функцій, особливості змісту та структури, сформульовано вимоги до неї. Розроблено методику навчання фізичної географії України з використанням даної КНС.

2002

Методика навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу: Автореф. дис...канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Н.О. Брюханова; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2002. — 19 с. — укp.
         Розглянуто проблему навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектуванню дидактичного матеріалу, який би повністю враховував умови організації певного навчального процесу і був побудований за правилами текстоутворення. Встановлено види дидактичного матеріалу й особливості їх проектування у педагогічній діяльності інженерно-педагогічного працівника. Обгрунтовано структуру діяльності з проектування зазначених матеріалів та розроблено алгоритм її здійснення. На даній підставі визначено мету та зміст навчання майбутніх викладачів технічних дисциплін проектувальній діяльності. Запропоновано багаторівневу методику навчання проектуванню даного матеріалу, що безупинно функціонує протягом усієї підготовки фахівців. Доведено, що застосування зазначеної методики навчання сприяє покращанню якості методичної підготовки майбутніх викладачів технічних дисциплін.

2001

Науково-дослідна робота майбутніх диспетчерів міжнародних авіаліній як засіб формування професійних умінь: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / С.В. Щербина; Укр. інж.-пед. акад. — Х., 2001. — 19 с. — укp.
         Теоретично обгрунтовано розроблену методику науково-дослідної роботи курсантів-диспетчерів з метою формування професійних навиків для управління повітряним рухом на міжнародних трасах. Виявлено особливості професійної діяльності диспетчерів управління повітряним рухом, проаналізовано систему їх підготовки. Встановлено, що науково-дослідна робота курсантів-диспетчерів досягає найбільшої результативності, якщо базується на аналізі авіаційної події англійською мовою.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-методична рада з проблем гуманізації та гуманітаризації технічної освіти інститут гуманітарно-педагогічних проблем оргкомітет

  Документ
  Ґендер в сучасній гуманітаристиці: метафізичний та науковий аналіз. Петров Р. В., ст. гр. 1 МОФ – 08, науковий керівник – к. філос. н., доцент Головашенко І.
 2. Бобир С. Л., Боровик А. Г., Гетта В. Г., Гринь Т. В., Жила С. О., Завацька Л. М., Зайченко І. В., Іванишина В. П., Носко М. О., Сидоренко В. К., Кузьомко Л. М., Ляшенко О (2)

  Документ
  Редакцiйна колегiя серiї "Педагогiчнi науки": Бобир С.Л., Боровик А.Г., Гетта В.Г., Гринь Т.В., Жила С.О., Завацька Л.М., Зайченко І.В., Іванишина В.
 3. Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 жовтня 2009 р.) Київ 2009 ббк 74. 212 Розповсюдження І тиражування без офіційного а 43 дозволу іпк дсзу заборонено

  Документ
  А 43 Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання незайнятого населення в умовах фінансово-економічної кризи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр.
 4. Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

  Документ
  О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;
 5. Національна академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2011 рік

  Документ
  Головною метою діяльності Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) є інформаційне забезпечення розвитку національної педагогічної науки, освіти і практики,

Другие похожие документы..