Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів пі...полностью>>
'Сказка'
1 день: Встреча на вокзале. Завтрак. Обзорная экскурсия «Петровский Петербург». Экскурсия по Петропавловской крепости (без собора), расположенной на ...полностью>>
'Документ'
Похолодало. Надо затопить печку. Дедушка привёз воз дров. Он стал складывать дрова у старой сосны. Деду помогал внук Рома. На дворе сильный ветер. А ...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «16» января 2009 г. в 10.00 на заседании диссертационного совета Д 502.008.02 по политическим наукам при Северо-Кавказской академии ...полностью>>

1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»

РОЗДІЛ 1. Основи бухгалтерського обліку

Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку, його принципи та об’єкти

Загальне поняття обліку. Види бухгалтерського обліку: фінансовий і управлінський. Активи підприємства, їх зміст і класифікація. Зобов'язання підприємства. Капітал, його види і зміст за різними формами власності. Концепції бухгалтерського обліку та їх значення. Концепція грошо­вого виміру (оцінки). Концепції відокремленого та діючого підприємства. Концепції обліку по вартості, консерватизму, реалізації, співвідношення та інші.

Тема 2. Метод бухгалтерського обліку

Метод бухгалтерського обліку як сукупність методичних і тех­нічних прийомів. Балансове рівняння та його модифікації. Бухгалтерський баланс. Фінансова (бухгалтерська) звітність. Взаємозв'язок балансу і звіт­ності із загальноприйнятими концепціями бухгалтерського обліку. Бухгалтерські рахунки, їх побудова та принципи записів. Класифікація і план рахунків. Принцип подвійного запису на бухгалтерських рахунках. Синтетичний та аналітичний облік.

Тема 3. Система бухгалтерського обліку

Бухгалтерський процес у цілому. Регістри бухгалтерського обліку. Традиційні та комп’ютерні облікові системи. Міжнародні та національні бухгалтерські стандарти. Основні нормативні документи бухгалтерського обліку в Україні. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.

РОЗДІЛ 2. Фінансовий облік

Тема 4. Облік статутного капіталу (фонду)

Поняття та визначення статутного капіталу. Порядок формування та змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. Облік статутного капіталу на державному та приватному підприємстві. Облік статутного капіталу в товариствах. Облік емісії та продажу акцій. Облік розрахунків з учасниками.

Тема 5. Облік необоротних активів

Визначення та класифікація необоротних активів. Основні засоби, їх класифікація та оцінка. Документування операцій з основними засобами. Облік надходження основних засобів. Амортизація і знос основних засобів. Облік ремонтів основних засобів. Облік вибуття основних засобів.Обік нематеріальних активів. Облік орендних операцій. Особливості обліку землі і родовищ корисних копалин.

Тема 6. Облік запасів

Визначення виробничих запасів та їх класифікація. Фактична собівартість запасів та її формування. Методи оцінки використання і залишків запасів. Облік запасів в місцях їх зберігання та в бухгалтерії. Синтетичний облік виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Тема 7. Облік оплати праці і розрахунків з персоналом

Основи організації обліку праці. Форми і системи оплати праці. Заробітна плата: основна і додаткова. Облік персоналу, використання робочого часу і виконання норм виробітку. Нарахування заробітної плати. Утримання із заробітної плати. Соціальне страхування. Облік розрахунків з персоналом з оплати праці і соціального страхування. Облік відрахувань у позабюджетні фонди. Облік розрахунків з персоналом по іншим операціям.

Тема 8. Облік витрат підприємств

Витрати на виробництво, їх класифікація та групування з елементами. Облік матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці персоналу підприємств і відрахувань у позабюджетні фонди. Облік інших елементів витрат. Облік прямих витрат на виробництво. Облік витрат по обслуговуванню виробництва і управлінню. Облік витрат на освоєння виробництва нових видів продукції і втрат від браку. Облік допоміжних виробництв і незавершеного виробництва. Облік витрат обігу. Розмежування витрат обігу між звітними періодами.

Тема 9. Облік готової продукції, товарів та їх реалізації

Облік випуску готової продукції. Облік готово ї продукції в місцях зберігання і в бухгалтерії. Облік витрат по збуту, відвантаженню і реалізації продукції. Оцінка товарів. Порядок приймання і документального оформлення надходження товарів. Облік надходження товарів. Облік відвантаження товарів і оптового товарообороту. Облік реалізації товарів в роздріб. Ціноутворення і калькуляція в громадському харчуванні. Облік випуску та реалізації продукції і товарів в громадському харчуванні.

Тема 10. Облік грошових коштів, розрахунків і кредитних операцій

Облік готівки. Облік грошових коштів у банках. Облік розрахунків з підзвітними особами. Форми безготівкових розрахунків. Облік розрахунків по нетоварним операціям. Облік розрахунків з постачальниками і покупцями. Облік вексельного обороту. Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами. Облік кредитних операцій. Облік короткострокових фінансових вкладень. Облік операцій з цінними паперами. Облік валютних цінностей і операцій. Звітність та декларування валютних цінностей.

Тема 11. Облік фінансових результатів і фондів

Облік доходів підприємства. Розрахунок та облік реалізованих торгових націнок. Порядок обчислення, сплати і декларування податку на додану вартість. Облік фінансових результатів. Облік доходів і збитків від позареалізаційних операцій. Порядок обчислення, декларування і сплати податку на прибуток підприємства. Облік використання прибутку. Облік вилучення капіталу. Облік збитків та банкрутства. Облік спеціальних фондів.

Тема 12. Облік інвестицій

Види та класифікація інвестицій. Облік капітальних вкладень у забудовника при підрядному способі виконання робіт. Облік будівельного виробництва. Облік довгострокових фінансових вкладень. Облік джерел фінансування інвестицій.

Тема 13. Бухгалтерська звітність

Завершення бухгалтерського циклу. Складання бухгалтерського балансу. Звітність про фінансові результати і їх використання. Звітність про фінансово-майновий стан підприємства. Спеціальні звіти. Взаємоув’язка форм фінансової звітності.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Нормативні документи:

 1. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 887-12 із змін, і допов.

 2. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. із змінами і доповненнями.

 3. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 р. № 77/97-ВР.

 4. Про відпустки: Закон України від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

 5. Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

 6. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 р. № 283/97-ВР.

 7. Про податок на додану вартість: Закон України від 19.07.97 р. № 535/97-ВР.

 8. Про збір на обов'язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.97 р. № 402/97-ВР.

 9. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97 р. № 400/97-ВР.

 10. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 10.04.92 р. № 2268-ХП із змін, і допов.

 11. Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 06.06.95 р. № 217/95-ВР

 12. Про ціни і ціноутворення: Закон України від 03.12.90 р. № 507- XII.

 13. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.96 р. №93.

 14. Про власність: Закон України від 07.02.91 р. № 697-Х1І.

 15. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.91 р. № 1201-XII.

 16. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІУ.

 17. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні: Наказ Мін-ва фінансів України від 07.05.93 р. № 25.

 18. Порядок відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією та орендою державних підприємств: Наказ Мін-ва фінансів України від 16.12.93 р. № 109.

 1. Положення про документальне забезпечення записів у бухгал­терському обліку: Наказ Мін-ва фінансів України від 24.05.95 р. № 88.

 2. Порядок збільшення статутного фонду акціонерного товариства у зв'язку з індексацією основних фондів: Наказ Мін-ва фінансів України від 30.06.95 р. № 110.

 3. Про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті: Наказ Мін-ва фінансів України від 20.02.96 р. № 29.

 4. Норми природного убутку продовольчих товарів у торгівлі та інструкції щодо їх застосування: Наказ Мін-ва тіргівлі СРСР від 02.04.87 р. № 88.

 5. Типові форми первинного обліку: Наказ Мін-ва статистики від 29.12.95 р. №352.

 6. Про квартальну бухгалтерську звітність підприємств: Наказ Мін-ва фінансів України від 08.02.95 р. № 19.

 7. Про річну бухгалтерську звітність підприємств: Наказ Мін-ва фінансів України від 28.09.95 р. № 39.

 8. Рекомендації Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку валових витрат та валових доходів: Наказ Мін-ва фінансів України від 04.09.97 р. № 168.

 9. Інструкція з бухгалтерського обліку балансової вартості групи основних фондів: Наказ Мін-ва фінансів України від 24.07.97 р. № 159.

 10. Інструкція з бухгалтерського обліку орендних операцій: Наказ Мін-ва фінансів України від 25.06.95 р. № 128.

 11. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ Мін-ва фінансів України від 11.08.94 р. №69.

 12. Інструкція про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби: Наказ ГДПІ України від 20.04.95 р. № 28.

 13. Інструкція про прибутковий податок з громадян: Наказ ГДПІ України від 21.04.93 р. № 12.

 14. Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість: Наказ Мін-ва фінансів України від 01.07.97 р. № 141.

 15. Типові форми первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі: Наказ Мін-ва фінансів України від 22.05.96 р. № 144.

 1. Графік розробки та впровадження положень (стандартів) з бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів обліку (МСО): Наказ Мін-ва фінансів України від 01.12.98 р. № 248.

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності": Наказ Мін-ва фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс": Наказ Мін-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансо­ві результати": Наказ Мін-ва фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух гро­шових коштів": Наказ Мін-ва фінансів України від 31.03.99 р. №87.

 6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал": Наказ Мін-ва фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах: Наказ Мін-ва фінансів України від 28.05.99 р. № 137.

 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств": Наказ Мін-ва фінансів України від 07.07.99 р. № 163.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність": Наказ Мін-ва фінансів України від 30.07.99 р. № 176.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи": Наказ Мін-ва фінансів України від 18.10.99 р. № 242.

 11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси": Наказ Мін-ва фінансів України від 20.10.99 р. № 246.

 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська за­боргованість": Наказ Мін-ва фінансів України від 18.10.99 р.№ 237.

 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід": Наказ Мін-ва фінансів України від 29.11.99 р. № 290.

 14. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мін-ва фінансів України від 30.11.99 р. № 291.

 15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Мін-ва фінансів України від 30.11.99 р. №291.

 1. Порядок експертної оцінки нематеріальних активів: Наказ ФДМУ, ДКНТ від 27.07.95 р. № 969/97.

 2. Порядок призначення та виплати одноразової допомоги органами соціального захисту населення при народженні дитини: Наказ Мін- ва праці України, Фонда соціального страхування від 28.09.99 р. №166/08-06-1061.

 3. Диференційовані розміри списання втрат непродовольчих та про­довольчих товарів у магазинах (відділах, секціях) самообслуго­вування (Інструкція з бухгалтерського обліку та контролю за списанням втрат товарів, що реалізуються за самообслугову­ванням): Наказ Мін-ва фінансів України від 23.03.84 р. № 75.

 4. Типові форми первинних облікових документів з обліку мало­цінних та швидко-зношуваних предметів: Наказ Мін-ва статистики України від 22.05.96 р. № 145.

 5. Типові форми первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів: Наказ Мін-ва статистики України від 21.06.96 р. № 193.

 6. Інструкція про порядок одержання, використання, обліку та збері­гання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння: Наказ Мін-ва фінансів України від 06.04.98 р. № 84.

 7. Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплек­туючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах): Наказ Мін-ва фінансів України від 11.06.98 р. № 124.

 8. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ Мін-ва фінансів України від 13.03.98 р. № 59.

 9. Вказівки про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підпри-ємствами: Наказ Мін-ва фінансів України від 31.05.96 р. №112.

 10. Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підпри-ємництва: Наказ Мін-ва фінансів України від 30.09.98 р. №196.

 11. Форми Книги обліку доходів і витрат суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи та порядок її ведення: Наказ Державної податкової адміністрації від 13.10.98 р. № 477.

 1. Типові форми первинного обліку бланків суворої звітності: Наказ Мін-ва статистики України від 11.03.96 р. № 67.

 2. Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей: Наказ Мін-ва фінансів України від 16.05.96 р. № 99.

 3. Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 р. № 250, із змін, і допов.

 4. Про утворення Державного Інноваційного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.92 р. № 77.

 5. Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України: Постанова правління НБУ від 02.02.95 р. № 21 /У ред. Постанови правління НБУ від 13.10.97 р. № 334.

 6. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення /псування/ матеріальних цінностей: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

 7. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова правління НБУ від 02.08.96 р. № 204.

 8. Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті: Постанова правління НБУ від 27.05.96 р. № 121.

 9. Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Постанова Верховної Ради України від 06.06.96 р. № 228/96-ВР.

 10. Типове положення з планування обліку і калькулювання собівартості продукції / робіт, послуг / у промисловості: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.96 р. № 473.

 11. Типове положення про склад витрат обігу і порядок їх планування в торговельній діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.96 р. №334.

 12. Порядок обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100.

 13. Порядок визначення розміру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчислюваний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчислений лише за результатами роботи за рік: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. № 651.

 14. Положення про порядок компенсації працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1427.

 1. Порядок проведення індексації грошових доходів громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. № 663.

 2. Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб: Постанова правління НБУ від 04.09.98 р. № 349.

 1. Про списання курсових різниць за операціями в іноземній валюті та внесення змін і доповнень до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.08.97 р. №869.

 2. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №18-92 із змін.

 3. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. №13-92. // Урядовий кур'єр. - 1993. - № 2-3.

 4. Про встановлення нового розміру мінімальної заробітної плати: Указ Президента України від 23.06.98 р. № 669/98.

 5. Про бухгалтерський облік бартерних (товарообмінних) операцій: Лист Мін-ва фінансів України від 24.02.95 р. № 18-429.

 6. Про бухгалтерський облік вексельного обігу: Лист Мін-ва фінансів України від 12.08.92 р. № 18-4116 з допов.

 7. Порядок проведення дооцінки залишків товарно-матеріальних цінностей: Наказ Мін-ва економіки України, Мін-ва фінансів України від 31.05.93 р. № 37-20/248.

Спеціальна література:

 1. Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета. - М.: Зкспертное бюро-М, 1997.

 2. Бабич В.В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса в Украине. -К., 1996.

85.Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: СКАРБИ, 1998.

 1. Горелкин В.Г., Головко Т.В., Алексеева А.В. и др. Первичная документацій и ведение учетньїх регистров. - К.: Вища шк. 1992.

 2. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в торговле: Практ. пособие. - К.: Учетинформ, 1996.

 3. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине: Учеб.-практ. пособие. - 4-е изд., доп. и перераб. - К.: А.С.К., 1999.

 4. Мус Г., Ханшман Р. Бухгалтерський облік: основи - завдання - розв'язання: Пер. з нім. - К.: КНЕУ, 1999.

 5. Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципи бухгалтерського учета. - М.: Финансьі и статистика, 1994. 91.Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік в Україні. Нормативи. Коментарі. 4.4. - К.: Лібра, 1998.

 1. Пархоменко В.М., Баранцев П.П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Луганськ: Промдрук, ДСД "Лугань", 2000.

 2. Пушкар М.С., Журавель Г.П. Литвин Ю.Я., Мельник В.Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Підруч. для вузів. - 2- ге вид., перероб. і доп. - Тернопіль: ТАНГ, 1998.

 3. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 1999.

 4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік в підприємствах з різними формами власності. - К.: А.С.К., 1998.

 5. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Практ. посіб. - К.: Лібра, 1999.

 6. Хонгрен Г.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: Управленческий аспект. - М.: Финансы и статистика, 1995.

 7. Чацкис Е.Д., Лысюк А.Н., Лукашова И.А., Михайлова Т.П. Бухгалтерский учет. - Донецк: Сталкер, 1997.

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

"Аналіз господарської діяльності" – одна з основних складових циклу навчальних дисциплін, вивчення яких спрямоване на забезпечення професійної підготовки фахівців з обліку і аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр".

Зміст дисципліни дозволяє підвищити рівень фахової підготовки студентів з питань організації та методології аналізу господарської діяльності підприємств. Проблеми аналізу розглядаються з позицій ринкових економічних відносин.

Знання, здобуті у процесі вивчення дисципліни "Аналіз госпо­дарської діяльності", допоможуть майбутньому фахівцю правильно оцінити стан об'єкта управління та стратегію його розвитку, визна­чити ефективність використання фінансових, трудових та матеріаль­них ресурсів, аналітичним шляхом встановити недоліки та вказати способи їх усунення.

Програма курсу "Аналіз господарської діяльності" містить складові: мета, завдання та предмет курсу; міждисциплінарні зв'язки курсу; зміст тем курсу; перелік рекомендованої літератури. Вивчення дисципліни завершується іспитом.

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній системі управління

Зміст курсу "Аналіз господарської діяльності". Мета, завдання, предмет і міждисциплінарні зв'язки курсу "Аналіз господарської діяльності". Тематична структура та послідовність вивчення дисцип­ліни. Організація навчального процесу. Форми контролю за роботою студентів.

Об'єкт аналізу господарської діяльності як відкрита економічна система. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформа­ційній системі управління. Сутність і значення аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Зміст аналізу господарської діяльності: предмет, мета і завдання.

Класифікація видів аналізу господарської діяльності.

Напрями розвитку аналізу господарської діяльності в умовах ринкової економіки.

Тема 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрунтована система теоретико-пізнавальних категорій, базових концептуальних положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження.

Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові і специфічні теоретико-пізнавальні категорії.

Базові концептуальні положення аналізу господарської діяль­ності.

Принципи та логіка організації аналітичного процесу.

Науковий інструментарій аналізу господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно-наукові методичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об'єкта дослідження.

Тема 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності

Економічна інформація та основні ознаки її класифікації в аналізі господарської діяльності.

Інформація бухгалтерського обліку. Облікові регістри підприєм­ства, їх структура і зміст. Річна та квартальна фінансова звітність: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності.

Статистична інформація, її використання в аналізі господарської діяльності.

Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі господарської діяльності.

Система інформаційного забезпечення аналізу господарської діяльності. Основні принципи формування раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної інформації в умовах застосування ПЕОМ.

Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Організаційно-інформаційна модель аналізу господарської діяль­ності: мета і завдання аналізу; об'єкти і суб'єкти аналізу; система економічних показників; інформаційне та методичне забезпечення аналізу.

Тема 4. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових підприємств в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва, реалі­зації і собівартості промислової продукції.

Методика аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації та управління виробництвом.

Методика аналізу виробництва і реалізації продукції" (товарів, робіт, послуг) підприємства промисловості: аналіз виконання вироб­ничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції; аналіз якості продукції.

Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумов­люють обсяг і структуру виробництва та реалізації продукції.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу вироб­ництва і реалізації продукції.

Методика аналізу витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та елементами.

Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. Струк­турно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих матеріальних та трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих видів реалізованої продукції.

Тема 5. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства

Мета і завдання аналізу ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потен­ціалу підприємства.

Основи класифікації трудових та матеріальних (необоротних і оборотних) ресурсів підприємства.

Методика аналізу трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки трудових ресурсів підприємства. Аналіз руху робочої сили. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-логічна модель фак­торної системи аналізу продуктивності праці. Аналіз фонду заробітної плати.

Методика аналізу основних засобів (засобів праці). Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами. Аналіз динаміки основних засобів підприємства. Аналіз якісного стану основних засо­бів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу фондовіддачі. Методика аналізу матеріальних оборотних ресурсів (предметів праці). Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними ресурсами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних ресурсів підприємства.

Аналіз руху матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз якості матеріальних оборотних ресурсів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу матеріаломісткості та матеріаловіддачі.

Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств інших галузей національної економіки: капітального будівництва, автомо­більного транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін.

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі

Мета і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі.

Аналіз досягнення мети реалізації товарів і послуг. Методика індексних перерахунків товарообороту і зіставлення ціни.

Аналіз товарообороту в цілому, за видами, організаційними формами, методами торгівлі. Аналіз товарообороту за складом, структурою й асортиментом.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу реалізації товарів і послуг. Аналіз і оцінка впливу зовнішніх чинників на зміну товарообороту. Оцінка впливу внутрішніх чинників: товарні ресурси, трудові ресурси, наявність та ефективність використання основних засобів.

Основи класифікації витрат. Загальний аналіз витрат підприємств торгівлі. Методика визначення відносної економії витрат або їх перевитрат.

Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу витрат підприємств торгівлі. Аналіз складу, структу­ри і динаміки витрат за видами діяльності, функціями, елементами.

Аналіз витратомісткості реалізації товарів.

Тема 7. Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств сільського господарства

Мета і завдання аналізу виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва, реалі­зації і собівартості сільськогосподарської продукції.

Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу виробниц­тва і собівартості сільськогосподарської продукції.

Аналіз природнокліматичних умов діяльності сільськогосподар­ських підприємств. Аналіз використання земельних ресурсів. Аналіз виробництва продукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва.

Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

Тема 8. Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального будівництва

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості продукції капітального будівництва.

Показники і зміст аналізу виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних засобів.

Показники і зміст аналізу будівельно-монтажних робіт за загальним обсягом, виконавцями, об'єктами.

Структурно-логічна модель факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та введення в дію основних засобів.

Аналіз собівартості будівельних і монтажних робіт для об'єктів капітального будівництва.

Тема 9. Аналіз виробництва та собівартості робіт і послуг автомобільного транспорту

Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту в умовах ринкової економіки.

Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту.

Аналіз перевезень за загальним обсягом та видами. Показники і зміст аналізу використання транспортних засобів.

Аналіз витрат і собівартості перевезень вантажів та іншої транспортної роботи і послуг.

Список рекомендованої літератури:

Нормативні документи:

 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: ЮРІНКОМ, 1996. – 79 с. (з наступними змінами і доповненнями).

 2. Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України від 16.01.2003 р. №436-ІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18.

 3. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 27.

 4. Про фінансовий лізинг: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.12.1997 р. №723/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46.

 5. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, прийнятий Верховною Радою України від 16.07.1999 р. № 996-ХІV (з наступними змінами і доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 40.

 6. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Наказ Державного комітету промислової політики України від 02.02.2001 р. № 47. – К.: КДІЕХП, 2001. – 140 с.

 7. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт: Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 16.02.2004 р. № 30 // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – № 99 (1132). – С. 48-66.

 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англ. За ред. С.Ф. Голова. / К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

 9. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки: Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. № 170. – www.zakon.rada.gov.ua

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.03.1999 р. № 87 (з наступними змінами і доповненнями) // Бухгалтерський облік: нормативна база. – Х.: Фактор, 2004. – С. 27-35.

 11. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Міністерства фінансів України (з наступними змінами і доповненнями). – www.zakon.rada.gov.ua

Основна:

 1. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності. Опорний конспект лекцій для студентів спец. 7050106 “Облік і аудит”. – К.: КНТЕУ, 2001. – 252 с.

 2. Барабаш Н.С. Аналіз господарської діяльності: Навч. посіб. / За заг. ред. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2005. – 395 с.

 3. Бердникова Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 215 с.

 4. Бернстайн Л. Анализ финансовой отчётности / Пер. с англ. под ред. Я. В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 624 с.

 5. Болюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу “Економічний аналіз”: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2002. – 232 с.

 6. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / За ред. М.В. Кужельного. – К.: КНЕУ, 2002. – 198 с.

 7. Гольцова С.М., Плікус І.Й. Звітність підприємств (фінансова, статистична, консолідована та до фондів соціального та пенсійного страхування). Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 292 с.

 8. Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз: Навч. посіб. – К.: Вид-во “Алерта”, 2006. – 404 с.

 9. Економічний аналіз: Навчальний посібник./ Под ред. М.А. Болюх. – К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

 10. Экономический анализ в торговле: Учебное пособие. / Под ред. М.И. Баканова. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 400 с.

 11. Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.

 12. Івахненко С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. – К.: “Знання”, 2003. – 349 c.

 13. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2004. – 304 с.

 14. Ковалёв В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. – М.: ПБОЮЛ, 2001. – 424 с.

 15. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств: Навч. посіб. – К.: Скарби, 2001. – 336 с.

 16. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посібник. – К.: “Знання”, 2000. – 378 с.

 17. Костенко Т.Д., Підгора Є.О. Рижиков В.С., Панков В.А., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2005. – 400 с.

 18. Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учебник, 2003. – 526 с.

 19. Крылов Э.И., Власова В.М., Журавкова И.В. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 608 с.

 20. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз об’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

 21. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засоби та практичні інструментарії: Монографія. – К.: КНТЕУ, 2001. – 580 с.

 22. Любушин Н.П., Лещева В.Б., Дьяконова В.Г. Анализ финансово-економической деятельности предприятия: Учебное пособие для вузов./ Под ред. проф. Н.П. Любушина. – М.: ЮНИТИ –ДАНА, 2000. – 471 с.

 23. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

 24. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 412 с.

 25. Мних Є.В., Бутко А.Д., Большакова О.Ю., Кравченко Г.О., Никонович Г.А. Аналіз і контроль в системі управління капіталом підприємства. / За ред. проф. Є.В. Мниха. – К.: КНТЕУ, 2005. – 232 с.

 26. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 454 с.

 27. Попович П.Я. Організація оперативного економічного аналізу на переробних підприємствах. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 190 с.

 28. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посібник. Видання 2-ге, доповнене. – Львів: “Новий Світ-2000”, “Альтаїр-2002”, 2003. – 272 с.

 29. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО “Новое знание”, 2000. – 688 с.

 30. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

 31. Семенов Г.А., Семенов А.Г., Станчевский В.К. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2005. – 184 с.

 32. Сипко Т.Д. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. – 196 с.

 33. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 460 с.

 34. Смоленюк П.С. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – Хмельницький: НВП “Евріка”, 2002. – 244 с.

 35. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – Львів, 2000. – 485 с.

 36. Таркупяк А. Фінансовий аналіз. – К.: УФІМБ, 2000. – 385 с.

 37. Управленческий, финансовый и инвестиционный анализ: Практикум. – Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. – 160 с.

 38. Устинова Г.М. Информационные системы менеджмента: основные аналитические технологии в поддержке принятия решений: Учеб. пособ. – СПб.: Изд-во “ДиаСофтЮп”, 2000. – 278 с.

 39. Фінансова діяльність підприємства: Підручник./ Бандурка О.М. та ін. – К.: Либідь, 2002. – 384 с.

 40. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Буряк П.Ю., Римар М.В., Бець М.Т. та інш. Під заг. Ред. П.Ю. Буряка, М.В. Римара. – К.: ВД “Професіонал”, 2004. – 528 с.

 41. Хомин П.Я. Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку. Монографія. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 350 с.

 42. Череп А.В. Економічний аналіз: Навч. посібник. – К.: “Кондор”, 2005. – 160 с.

 43. Чернелевський Л.М. Економічний аналіз на підприємства промисловості і торгівлі. Підручник. – К.: “Пектораль”, 2003. – 312 с.

 44. Шило В.П., Верхоглядова Н.І., Ільїна С.Б., Темченко А.Г., Брадул О.М. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства. – К.: “Кондор”, 2005. – 240 с.

Internet – ресурси:

 1. www.bank.gov.ua – офіційний сайт Національного банку України.

 2. www.e – дані для розрахунку прогнозованих грошових потоків.

 3. .ua – Фінансовий аналітик-сервер.

 4. – официальный сайт инвестиционной группы “Финанс-аналитик“.

 5. – сайт консультативной группы “Воронов & Максимов”.

 6. – база даних щодо російських компаній, галузей, регіонів в розрізі стандартної звітності.

 7. – сайт Всесвітньої мережі бенчмаркінгу (Global Benchmarking Network).

 8. www.icps.kiev.ua – сайт Міжнародного центру перспективних досліджень.

 9. .ua – сайт Інституту конкурентного суспільства.

 10. /home.asp – база даних щодо американських компаній агентства “Рейтер”.

 11. www.kmu.gov.ua – офіційний сайт Кабінету міністрів України.

 12. www.minfin.gov.ua – офіційний сайт Міністерства фінансів України.

 13. – бази даних щодо російських компаній (фінансові показники в розрізі стандартної звітності).

 14. – база даних щодо американських компаній, включаючи галузеві данні.

 15. – база даних щодо російських компаній, галузей, регіонів в розрізі стандартної звітності.

 16. www.rada.gov.ua – офіційний сайт Верховної Ради України.

 17. www.sta.gov.ua – офіційний сайт Державної податкової адміністрації України.

 18. www.ukrstat.gov.ua – офіційний сайт Державного комітету статистики України.

 19. fa.kiev.ua – сайт Українського товариства фінансових аналітиків.

 20. .ua – офіційний сайт Вісника податкової служби України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Валерія Василівна "Бухгалтерський облік"

  Документ
  Курс “Бухгалтерський облік ” призначений для базової освіти студентів економічних спеціальностей, не залежно від їх подальшої спеціалізації. Програма підготовлена згідно вимог кваліфікаційних характеристик фахівців та діючих навчальних планів.
 2. VI. факультет управління та економіки

  Документ
  Розробка науково-методичних основ та інструментальних засобів прийняття управлінських рішень в органах влади та управління з використанням сучасних інформаційних технологій.
 3. Міністерство освіти І науки україни (35)

  Документ
  навчального процесу на денному відділенні факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу для студентів спеціальностей «міжнародні економічні відносини»
 4. Інформаційний пакет

  Документ
  Основні напрями, течії та школи в історії філософії. Філософське розуміння світу. Людське усвідомлення об'єктивної й суб'єктивної реальності. Основний зміст пізнавальної діяльності.
 5.  Нормативні навчальні дисципліни

  Документ
  Мета: формування у студентів розуміння ролі рекреаційних ресурсів, їх оцінка, охорона та експлуатація.Предмет: загальні закономірності розміщення рекреаційних ресурсів, принципи та методи комплексної рекреаційно-туристської оцінки

Другие похожие документы..