Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Настоящий учебно-методический комплекс составлен в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального ...полностью>>
'Решение'
неравенств, систем” Сочинение по творчеству Есенина 11 «В» класс Контрольная работа по алгебре по теме “Решение логарифмических уравнений, неравенств...полностью>>
'Диссертация'
Защита состоится 25 февраля 2010 года в 13 часов на заседании диссертационного совета Д.212.241.02 при ГОУ ВПО «Саратовский государственный социально...полностью>>
'Лекции'
Понятие о буровой скважине. Основные элементы буровой скважины: устье, забой, стенки. Диаметр и глубина скважины. Начальный и конечных диаметр. Класси...полностью>>

Типовий договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу за конкурсом

Главная > Конкурс
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, що підлягає продажу за конкурсом

__________________________________________________________________

(місце укладання, число, місяць, рік - прописом)

Ми, що нижче підписалися: ________________________________________

__________________________________________________________________

(назва та місцезнаходження органу приватизації)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі _________________________________________,

(назва документа)

(надалі - Продавець), з одного боку, та __________________________

(назва юридичної особи або

________________________________________, яка(е) зареєстрована(е)

прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

__________________________________________________________________

(орган реєстрації, дата та реєстраційний номер)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

який(а) діє на підставі _________________________________________,

(назва документа)

(надалі - Покупець), з другого боку, уклали цей Договір про

нижчевикладене:

1. Предмет Договору

1.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві

об'єкт незавершеного будівництва _________________________________

_________________________________________________________________,

(повна назва об'єкта приватизації)

який знаходиться за адресою ______________________________________

на земельній ділянці ____________________________________________

(розмір земельної ділянки, підстави для

_________________________________________________________________,

надання права користування чи права власності)

а Покупець зобов'язується прийняти об'єкт незавершеного

будівництва і сплатити за нього ціну відповідно до умов, що

визначені в цьому Договорі.

До вартості об'єкта незавершеного будівництва входить вартість матеріалів, виробів, конструкцій, що завезені на майданчик, але не укладені в діло, а також устаткування, що не здане до монтажу або монтажу не потребує, згідно з актом обстеження будівельного майданчику.

1.2. Право власності на об'єкт незавершеного будівництва переходить до Покупця з моменту нотаріального посвідчення цього Договору.

1.3. Згідно з Довідкою-розрахунком вартості об'єкта

незавершеного будівництва, яка затверджена _______________________

_________________________________________________________________,

(ким та коли затверджена)

початкова ціна продажу об'єкта за конкурсом становить_____________

__________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

_________________________________________________________ гривень,

крім того, ціна земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,

становить_______________________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

(У випадку продажу об'єкта разом із земельною ділянкою).

1.4. Згідно з протоколом конкурсної комісії _______________,

(номер та дата)

який затверджений _______________________________________________,

(ким та коли затверджений)

остаточна ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва становить

__________________________________________________________________

(цифрами та прописом)

_________________________________________________________ гривень,

крім того, ціна земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт,

становить_______________________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

(У випадку продажу об'єкта разом із земельною ділянкою).

1.5. Вказаний в цьому Договорі об'єкт продано за ____________

_____________________________________________________ гривень.

(цифрами та прописом)

2. Порядок розрахунків за придбаний об'єкт приватизації

2.1. Покупець зобов'язаний внести ___________________________

(сума цифрами та прописом)

гривень за придбаний об'єкт приватизації протягом 30 календарних

днів з моменту підписання цього Договору. Термін оплати може бути

продовжений ще на 30 календарних днів за умови внесення Покупцем

не менше 50 відсотків від вищевказаної в цьому пункті суми. При

цьому зараховується _______________________ гривень (грошові кошти

(цифрами та прописом)

у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу), внесених Покупцем

на рахунок Продавця платіжним дорученням _________________________

_________________________________________________________________.

(дата та номер платіжного доручення)

Плата за об'єкт приватизації вноситься на підставі цього Договору

та приватизаційних платіжних доручень встановленого зразка, які

видає Продавець.

(Якщо об'єкт незавершеного будівництва продається Продавцем

Покупцю з умовою надання відстрочки платежу, нижче приводиться

порядок внесення платежів).

2.2. Розрахунки за придбаний об'єкт приватизації здійснюються Покупцем шляхом безготівкового перерахування всієї суми з свого рахунка на рахунок Продавця.

2.3. Розрахунки за об'єкт приватизації здійснюються таким

чином:

- власні кошти Покупця в сумі _______________________ гривень

перераховуються з рахунка Покупця ________________________________

(номер розрахункового рахунка та

__________________________________________________________________

найменування банківської установи)

на рахунок Продавця ______________________________________________

(номер розрахункового рахунка та

_________________________________________________________________;

найменування банківської установи)

- кошти з приватизаційних депозитних рахунків (вартість

приватизаційних майнових сертифікатів) на суму ___________________

гривень перераховуються з рахунка Покупця ________________________

(номер розрахункового

__________________________________________________________________

рахунка та найменування банківської установи)

на рахунок Продавця ______________________________________________

(номер розрахункового рахунка та

__________________________________________________________________

найменування банківської установи)

3. Передача об'єкта приватизації

3.1. Передача об'єкта приватизації здійснюється Продавцем Покупцю в 3-денний термін після нотаріального посвідчення цього Договору.

3.2. Передача об'єкта приватизації Продавцем і прийняття об'єкта приватизації Покупцем посвідчується актом прийому-передачі, який підписується сторонами.

4. Права та обов'язки сторін

4.1. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки, покладені на неї цим Договором, та сприяти другій стороні у виконанні її обов'язків.

4.2. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору.

5. Обов'язки Покупця

5.1. В установлений цим Договором термін сплатити ціну продажу об'єкта приватизації.

5.2. В установлений цим Договором термін прийняти об'єкт приватизації.

5.3. Виконувати умови продажу, відповідно до виписки з протоколу конкурсної комісії по визначенню остаточного переможця конкурсу, а саме:

а) ______________________________________________________________

б) ______________________________________________________________

в) ______________________________________________________________

. . .

Виписка з протоколу конкурсної комісії по визначенню остаточного переможця є невід'ємною частиною цього Договору.

5.4. В ________________ термін з моменту підписання цього Договору підготувати документи та здійснити відповідні дії щодо переоформлення права забудовника на об'єкт.

5.5. На вимогу Продавця Покупець зобов'язаний надавати Продавцю необхідні матеріали, відомості, документи тощо про виконання умов цього Договору.

5.6. При зміні власника на об'єкт приватизації Покупець повинен покласти всі зобов'язання за даним Договором на нового власника.

6. Обов'язки Продавця

6.1. Продавець зобов'язаний:

- передати Покупцю об'єкт приватизації у встановлений в Договорі термін;

- в разі необхідності сприяти Покупцю в переоформленні документів на право користування земельною ділянкою;

- повідомляти Покупця в разі несвоєчасного внесення платежів за об'єкт приватизації.

6.2. Контролювати виконання умов цього Договору.

7. Відповідальність Покупця

7.1. У разі порушення терміну оплати за об'єкт приватизації Покупець сплачує Продавцю пеню у розмірі 0,5 відсотка від несплаченої суми за кожний день прострочки.

7.2. У разі, якщо Покупець протягом 60 днів з моменту нотаріального посвідчення цього Договору не сплатить суму, вказану в першому абзаці статті 2.1 цього Договору, то він зобов'язаний сплатити Продавцю 20 відсотків від ціни купленого об'єкта. При цьому результати конкурсу підлягають анулюванню, а Продавець порушує питання про розірвання цього Договору.

7.3. У разі невиконання Покупцем умов цього Договору Продавець має право у встановленому порядку на розірвання договору, стягнення завданих збитків та повернення об'єкта незавершеного будівництва у власність Продавця.

7.4. Сплата штрафів не звільняє Покупця від обов'язків виконання договірних зобов'язань в період дії умов Договору купівлі-продажу.

8. Гарантії та претензії

8.1. Продавець гарантує, що об'єкт приватизації не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, не є проданим, переданим, заставленим, не знаходиться під арештом, судових справ щодо нього немає.

8.2. Перелік проданого майна повинен відповідати акту обстеження будівельного майданчика.

9. Ризик випадкової загибелі об'єкта приватизації

9.1 Ризик випадкової загибелі або випадкового псування об'єкта приватизації несе Покупець з моменту переходу до нього права власності.

10. Вирішення спорів

Всі спори, що виникають при виконанні умов цього Договору або у зв'язку з тлумаченням його положень, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони протягом місяця не досягли домовленості, то спір передається на розгляд судових органів у порядку, встановленому чинним законодавством.

11. Зміни умов договору та його розірвання

11.1. Зміна умов Договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін.

11.2. Всі зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки у письмовій формі з наступним посвідченням таких змін та доповнень в органах нотаріату.

11.3. У разі невиконання однією із сторін умов цього Договору він може бути змінений або розірваний на вимогу другої сторони за рішенням суду або арбітражного суду.

12. Витрати

12.1. Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним посвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупець.

13. Додаткові вимоги

13.1. Цей Договір підлягає нотаріальному посвідченню та реєстрації у відповідних органах місцевих рад народних депутатів у місячний термін з моменту підписання.

Договір складений в 4 примірниках, які мають однакову юридичну силу.

Один примірник Договору зберігається у справах ______________

_________________________________________________________________,

(назва органу нотаріату)

а інші видаються сторонам.

Повні юридичні адреси сторін:

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

_____________________ _____________________

Продавець Покупець

_____________________ _____________________

(підпис) (підпис)

____________ 

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. § Поняття господарського об'єднання

  Закон
  Основні засади ринкової економіки передбачають повну господарську самостійність підприємств і організацій, що функціонують у народному господарстві, вступаючи при цьому в різноманітні виробничі, господарські та інші зв'язки.
 2. Щербина В. С щ64 Господарське право: Підручник. 2-е вид., перероб. І доп

  Документ
  У підручнику відповідно до програми курсу висвітлено основні пра­вові інститути Загальної частини господарського права, а також питан­ня правового регулювання в окремих галузях господарювання (Особ­лива частина) на основі Господарського
 3. У землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул

  Документ
  Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею до 0,30га для завершення будівництва та обслуговування багатоквартирного житлового будинку за адресою вул.
 4. Книга пропонується увазі суддів, адвокатів, юристів, що працюють на підприємствах, в організаціях, установах, інших осіб, які цікавляться проблемами застосування цивільного права України

  Книга
  нодавства України: [В 4 т.] / А. Г. Ярема, В. Я. Кара-бань, В. В. Кривенко, В. Г. Ротань. — Т. 2. — К.: А.С.К.; Севастополь: Ін-т юрид. дослідж., 2004.
 5. Кабінету Міністрів України щодо визначення  обсягів та порядку ввезення товарів, що підпадають  під пільговий режим оподаткування) (З 1 жовтня 2011 року та з 1 січня 2012 року до цього кодекс (1)

  Кодекс
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, від 7 квітня 2011 року N 3205-VI, від 7 квітня 2011 року N 3221-VI,

Другие похожие документы..