Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
В уголовном законе личность, совершившая пре­ступное деяние, определена различными терминами: "лицо, совершившее преступление", "лично...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится «25» мая 2011 года в 10°° часов на заседании диссертационного совета ДМ220.058.02 при ФГОУ ВПО «Самарская государственная сельскохоз...полностью>>
'Литература'
Интеллигенция в российском обществе и университете: идеалы, мифы, переоценки: краткий библиографический указатель. Сост. Пойзнер В., Сосновская Е., С...полностью>>
'Публичный отчет'
Приказ МинФин № 23н «О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 19 ноября 2002 года № 114н "Об утверждении Полож...полностью>>

Питання винесені на складання комплексного державного іспиту по спеціальності 6

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Питання винесені на складання комплексного державного іспиту по спеціальності 6.050201 «Менеджмент організацій»

на освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Блок І

 1. Наука “Менеджмент”.

 2. Проектування кадрового потенціалу.

 3. Типи організаційних структур управління.

 4. Стиль менеджменту.

 5. Показники ефективності діяльності персоналу підприємства.

 6. Види контролю в системі менеджменту.

 7. Виробничий колектив та його характеристика.

 8. Функції кадрової служби підприємства.

 9. Інформація в системі управління.

 10. Сутність стратегічного управління.

 11. Класифікація та організація робочих місць.

 12. Технологічна підготовка виробництва.

 13. Категорія продуктивності праці: показники вимірювання.

 14. Типи кадрової політики.

 15. Структура бізнес-плану.

 16. Економічні методи менеджменту.

 17. Формування портфелю замовлень.

 18. Менеджмент якості товарів та послуг.

 19. Джерела оплати праці. Методи розрахунків.

 20. Диспетчеризація виробництва.

 21. Моделі кадрового менеджменту .

 22. Функції менеджменту.

 23. Основне виробництво.

 24. Обґрунтування чисельності трудового потенціалу підприємства.

 25. Менеджмент промислового виробництва.

 26. Конкурентоспроможність підприємства.

 27. Нормування праці на промисловому підприємстві.

 28. Етапи стратегічного управління.

 29. Сегментація ринку.

 30. Первісний капітал.

 31. Функція контролю в менеджменті.

 32. Організація виробничого процесу.

 33. Класифікація персоналу підприємства.

 34. Лідерство: співвідношення влади та особистого авторитету.

 35. Прогнозування та формування цінової політики на підприємстві.

 36. Методи управління підприємством.

 37. Особливості організації потокового виробництва.

 38. Організація праці на виробничій дільниці машинобудівного підприємства.

 39. Спеціалізація робочих місць в різних типах виробництв.

 40. Маркетинговий менеджмент.

 41. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

 42. Основні напрямки організації праці.

 43. Характеристика зовнішнього середовища підприємства.

 44. Застосування математичних та комп’ютерних систем в управлінні підприємством.

 45. Суміщення професій в машинобудуванні.

 46. Проектування організації менеджменту виробництва.

 47. Організація робочих місць.

 48. Персонал підприємства: методи оцінки та відбору кадрів.

 49. Комунікаційний процес та його елементи.

 50. Організація виробничого процесу.

 51. Розподіл та кооперація праці на виробництві.

 52. Адміністративні методи менеджменту.

 53. Показники якості продукції.

 54. Робочий час: структура, використання.

 55. Діючі системи оцінки ефективності роботи менеджерів.

 56. Види руху предметів праці у виробництві.

 57. Основні функції менеджера з організації виробництва.

 58. Доходи, їх розподіл та використання.

 59. Організація обслуговування робочих місць.

 60. Сутність допоміжного виробництва.

 61. Принципи менеджменту.

 62. Формування фондів оплати та стимулювання праці.

 63. Виробнича інфраструктура підприємства.

 64. Мотивація праці та її основні елементи.

 65. Управлінське рішення.

 66. Конструкторська підготовка виробництва.

 67. Характеристика внутрішнього середовища підприємства.

 68. Регулювання асортименту виробництва.

 69. Шляхи розширення ринку товарів та послуг.

 70. Система прийняття управлінських рішень.

 71. Багатоверстатне обслуговування.

 72. Підприємство: шляхи створення.

 73. Виробничий менеджмент: керуюча та керована системи.

 74. Організація оплати праці на підприємстві.

 75. Система збору, обробки та використання інформації.

 76. Соціально-психологічні методи менеджменту.

 77. Оснащення робочих місць.

 78. Структура доходів та видатків підприємства.

Блок ІІ

«Охорона праці»

   1. Законодавча база зі здійснення заходів з охорони праці.

   2. Закон України "Про охорону праці", його зміст.

   3. Гарантії прав громадян згідно Закону "Про охорону праці".

   4. Організація охорони праці на підприємствах і в організаціях згідно Закону "Про охорону праці".

   5. Стимулювання охорони праці згідно Закону "Про охорону праці".

   6. Нормативно-правові акти з питань охорони праці в Україні.

   7. Органи державного управління охороною праці в Україні.

   8. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

   9. Загальні положення Кодексу законів про працю (КЗпП).

   10. Колективний договір (угода): їх основні положення.

   11. Пільги працівників згідно з Кодексом законів про працю (КЗпП).

   12. Закон "Про загальнообов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності", його основні положення.

   13. Державні нормативні акти з охорони праці (ДНАОП) України: загальний огляд.

   14. Організації та установи, які здійснюють державний нагляд, відомчий, громадський та регіональний контроль за охороною праці.

   15. Суть триступеневого адміністративно-громадського контролю за охороною праці на виробництві.

   16. Відповідальність працівників за порушення законодавства та нормативних актів з охорони праці.

   17. Служба охорони праці підприємства: її основні завдання і функції управління.

   18. Види навчання за Типовим положенням про навчання з питань охорони праці, організація навчання та перевірка знань посадових осіб та спеціалістів.

   19. Показники оцінки стану охорони праці підприємства та його структурних підрозділів.

   20. Соціальне значення охорони праці: соціальні показники безпеки і умов праці, їх вплив на економічні показники роботи підприємства.

   21. Методика оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності заходів щодо покращення охорони праці.

   22. Показники річної економії підприємства від поліпшення охорони праці.

   23. Основні причини виробничого травматизму і заходи щодо їх запобігання.

   24. Адаптація та гомеостаз, їх вплив на безпеку праці.

   25. Охарактеризуйте небезпечні психофізіологічні та шкідливі виробничі чинники.

Завідувач кафедрою

«Економіка праці та

менеджменту» Л.М. ФільштейнСкачать документ

Похожие документы:

 1. Курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті

  Документ
  що читають дисципліни на інженерно-технічному факультеті I курс II курс курс курс курс Координатор від факультету та його заступники Перелік спеціальностей, що пропонуються на факультеті Умови для навчання Основні методи навчання
 2. Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2008. 47с

  Документ
  Типова програма кандидатського іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.
 3. Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13. 00. 02 теорія І методика навчання: іноземні мови / Укладач С. Ю. Ніколаєва. К.: Кнлу, 2009. 34 с

  Документ
  Типова програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання: іноземні мови / Укладач С.Ю.Ніколаєва. – К.: КНЛУ, 2009.
 4. Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «Цивільне та сімейне право» Для окр «Бакалавр» денної та заочної форм навчання зі спеціальності 060100 «Правознавство»

  Документ
  Робочу програму навчальної дисципліни розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука.
 5. Програма державного екзамену з напряму підготовки (2)

  Документ
  Програма державного екзамену розглянуто і ухваленона засіданні методичної комісії базового напрямуПротокол від " 14 " квітня 2009 року № 05 _

Другие похожие документы..