Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Відповідно до статей 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про регулювання містобуд...полностью>>
'Документ'
Можно сказать, что история Египта начинается с эры палеолита, хотя на этот счет имеются лишь гипотезы и предположения. В те времена долина Нила вовсе...полностью>>
'Конкурс'
по проведению открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетно...полностью>>
'Документ'
Образовательные: познакомить учащихся с классическим образцом русской словесной культуры, обладающим высокими художественными достоинствами, совершен...полностью>>

Н "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ

ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНЬ

ЄВРОПЕЙСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПРАВОВИЙ СТАТУС

ТРУДЯЩИХ-МІГРАНТІВ ВІД 24 ЛИСТОПАДА 1977 РОКУ

(ратифікована Законом України від 16 березня 2007 року N 755-V)

станом на 31 грудня 2009 року

Стаття 1

Визначення

1. Для цілей цієї Конвенції термін "трудящий-мігрант" означає громадянина Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на її території для здійснення оплачуваної роботи.

2. Ця Конвенція не застосовується до:

a) прикордонних робітників;

b) акторів, інших артистів естради й спортсменів, запрошених
на короткий проміжок часу, а також до осіб вільної професії;

c) моряків;

d) осіб, що отримують професійну підготовку;

e) сезонних робітників; сезонні трудящі-мігранти - це особи, які є громадянами однієї Договірної Сторони й займаються на території іншої Договірної Сторони діяльністю, що залежить від пори року, на контрактній основі на визначений період або для виконання конкретно визначеної роботи;

f) робітників, які є громадянами Договірної Сторони, і виконують конкретну роботу на території іншої Договірної Сторони від імені підприємства, зареєстрований офіс якого знаходиться за межами території цієї Договірної Сторони.

Будь ласка, за наявністю надайте статистичні данні про трудящих-мігрантів (та членів їхніх сімей) - громадян інших країн, яких стосується Конвенція:

- кількість таких осіб, що законно проживають у вашій країні;

- кількість таких осіб, яким було надано право на проживання на території вашої країни для здійснення оплачуваної трудової діяльності протягом відповідного періоду часу (період, охоплений звітом).

Згідно із даними адміністративної статичної звітності за формою № 3-ТМ щодо обліку іноземців, які мають дозволи на працевлаштування в Україні, наданими Державним комітетом статистики України, загальна чисельність іноземців, які тимчасово працюють на підприємствах, в установах і організаціях України станом на 31 грудня 2009 року становила 8939 осіб (див. Табл. 1).

З вищезазначеної кількості - 2522 осіб - з держав-учасниць Конвенції. Зокрема, 1761 особа - з Туреччини, 270 осіб – з Молдови, 225 осіб – з Франції, 157 осіб – з Італії, 50 осіб – з Нідерландів, 28 осіб – зі Швеції, 14 осіб – з Іспанії, 13 осіб – з Португалії, 4 особи – з Норвегії.

Методологію та організацію збору цієї інформації забезпечують органи державної служби зайнятості, які узагальнюють її за формою №3-ТМ „Звіт про чисельність та склад іноземців, які тимчасово працюють в Україні” та подають органам державної статистики двічі на рік.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ України протягом 2009 року на обліку органів внутрішніх справ перебувало 4845 іноземців та осіб без громадянства, які працювали в Україні на підставі дозволу на працевлаштування.

Табл. 1. Розподіл іноземців, які тимчасово працюють в Україні,

за категоріями зайнятості

(осіб)

2008

2009

Кількість іноземців, які тимчасово працюють в Україні на кінець звітного періоду, всього

12439

8939

з них

особи, які працюють за наймом

12110

8684

у тому числі

трудящі-мігранти

12107

8683

сезонні працівники

1

0

прикордонні працівники

1

0

стажисти, які працюють за наймом

1

1

особи, зайняті у межах договорів підряду

326

254

фізичні особи

3

1

Довідково:

Кількість іноземців, яким видано дозволи на працевлаштування в Україні у звітному періоді

20449

8011

Стаття 2
Форми набору

1. Набір майбутніх трудящих-мігрантів може здійснюватися на персональний або неперсональний запит, і в останньому випадку він здійснюється за посередництвом офіційного органу держави походження, якщо такий орган існує, та, у разі необхідності, - за посередництвом офіційного органу держави, що приймає.

2. Адміністративні витрати, пов'язані з набором, офіційним рекомендуванням та працевлаштуванням, не сплачуються майбутнім трудящим-мігрантом, якщо ці процедури процедури здійснюються офіційним органом.

 1. Будь ласка, вкажіть, чи здійснюється найм на роботу трудящих-мігрантів у вашій країні за персональним або неперсональним запитом. В останньому випадку, будь ласка, вкажіть, чи здійснюється це через посередництво офіційного органу у країні походження трудящого-мігранта, якщо такий орган існує, або посередництво офіційного органу вашої країни.

 2. Будь ласка, вкажіть, чи несе сам трудящий-мігрант адміністративні витрати за найм на роботу, представлення та розміщення трудящого-мігранта, коли ці операції здійснюються офіційними органами.

Згідно із положеннями українського законодавства, зокрема, Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. № 322, найм на роботу трудящих-мігрантів в Україні здійснюється за персональним запитом.

Стаття 3
Медичний огляд і професійний іспит

1. Набору майбутніх трудящих-мігрантів можуть передувати медичний огляд і професійний іспит.

2. Метою медичного огляду та професійного іспиту є встановити, чи відповідає фізичний і психічний стан здоров'я, а також технічна кваліфікація майбутнього трудящого-мігранта запропонованій йому роботі, а також переконатися, що стан його здоров'я не загрожує здоров'ю людей.

3. Порядок відшкодування витрат, пов'язаних з медичним оглядом і професійним іспитом, визначатиметься, у разі необхідності, двосторонніми угодами таким чином, щоб такі витрати не сплачувалися майбутнім трудящим-мігрантом.

4. Від трудящого-мігранта, якому зроблено персональну пропозицію стосовно роботи, вимагається складання професійного іспиту, лише якщо є підозра в поданні неправдивих відомостей, крім випадків, коли такий іспит проводиться на вимогу роботодавця.

 1. Якщо у вашій країні потенційні трудящі-мігранти повинні проходити медичне обслідування та професійну перевірку (відповідно до умов пункту 2 цієї статті), будь ласка, вкажіть, чи сам трудящий-мігрант несе витрати, пов’язані з цими перевірками.

 2. Будь ласка, вкажіть, чи повинен трудящий-мігрант, якому надана індивідуальна пропозиція з працевлаштування, пройти професійну перевірку тільки на вимогу роботодавця та чи можливі винятки з правила, представленого в пункті 4 цієї статті, робляться виключно на підставі підозри у шахрайстві.

Законодавством України не передбачено спеціального порядку проходження медичних обстежень для потенційних трудящих-мігрантів. Законом України „Про охорону праці” від 14.10.1992 №2694-ХІІ визначені загальні вимоги проведення попередніх та періодичних медичних обстежень працівників. Зокрема, статтею 17 „Обов'язкові медичні огляди працівників певних категорій”) передбачено, що роботодавець зобов'язаний за свої кошти забезпечити фінансування та організувати проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. За результатами періодичних медичних оглядів, у разі потреби, роботодавець повинен забезпечити проведення відповідних оздоровчих заходів. Медичні огляди проводяться відповідними закладами охорони здоров'я, працівники яких несуть відповідальність, згідно із законодавством, за відповідність медичного висновку фактичному стану здоров'я працівника. Порядок проведення медичних оглядів визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов'язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов'язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Роботодавець зобов'язаний забезпечити за свій рахунок позачерговий медичний огляд працівників:

за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров'я пов'язане з умовами праці;

за своєю ініціативою, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє йому виконувати свої трудові обов'язки.

За час проходження медичного огляду за працівниками зберігаються місце роботи (посада) і середній заробіток.

Так само законодавством України окремо не передбачена процедура проходження професійної перевірки для трудящих-мігрантів. Разом із тим, пунктом 5 Порядку видачі, продовження строку дії та анулювання дозволів на використання праці іноземців та осіб без громадянства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.04.2009 р. № 322 передбачено, що серед документів, які подаються роботодавцем для отримання дозволу до центру зайнятості, мають бути подані копії документів про освіту або кваліфікацію іноземця, щодо якого подається заява.

Стаття 4
Право на виїзд. Право на допуск. Адміністративні формальності

1. Кожна Договірна Сторона гарантує трудящим-мігрантам такі права:

- право залишати територію Договірної Сторони, громадянами якої вони є;

- право на допуск на територію Договірної Сторони для здійснення оплачуваної роботи після отримання на це дозволу й необхідних документів.

2. До цих прав застосовуються такі обмеження, які передбачені законодавством і необхідні для охорони національної безпеки, громадського порядку, здоров'я людей чи суспільної моралі.

3. Документи, необхідні трудящому-мігранту для еміграції та імміграції, видаються якнайшвидше, безоплатно або з оплатою в розмірі, що не перевищує адміністративних витрат на них.

 1. Будь ласка, опишіть ситуацію у вашій країні стосовно зобов’язань, вказаних в пункті 1 цієї статті.

Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до пункту 11 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року № 1074, в'їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на підставі дозволу відповідного центру зайнятості на працевлаштування, може здійснюватися за паспортним документом з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування та посвідки на тимчасове проживання.

 1. Будь ласка, вкажіть, чи обмеження прав, викладених в пункті 1 цієї статті, здійснюється на основі інших причин, крім забезпечення національної безпеки, публічного порядку або охорони здоров’я.

Згідно із ст. 1 Закону України „Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України” вiд 21.01.1994 № 3857-XII громадянин України має право виїхати з України, крім випадків, передбачених цим Законом, та в'їхати в Україну.

На громадян України, які звернулися з клопотанням про виїзд з України, поширюються усі положення чинного законодавства, вони користуються всіма правами і несуть встановлені законом обов'язки. За громадянами України зберігаються на її території майно, кошти, цінні папери та інші цінності, що належать їм на праві приватної власності. Будь-яке обмеження їх громадянських, політичних, соціальних, економічних та інших прав не допускається.

Порядок в'їзду до іноземної держави регулюється законодавством відповідної держави.

Громадянин України ні за яких підстав не може бути обмежений у праві на в'їзд в Україну.

Відповідно до абз. З п. 8 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57 за наявності обмежуючих обставин, за яких громадянину може бути тимчасово відмовлено у виїзді з України, а саме якщо:

1)він обізнаний з відомостями, які становлять державну таємницю;

2) діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання;

3) проти нього порушено кримінальну справу;

4) він засуджений за вчинення злочину;

5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням;

6) він свідомо сповістив про себе неправдиві відомості;

7) він підлягає призову на строкову військову службу;

8) на нього подано цивільний позов до суду;

9) він за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції, - паспорт може бути у громадянина тимчасово затримано або вилучено службовою особою КПП.

Відповідно до ст. 25. Закону України „Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" вiд 04.02.1994 № 3929-XII іноземці та особи без громадянства можуть в'їжджати в Україну за дійсними паспортними документами. При цьому іноземці та особи без громадянства повинні одержати в установленому порядку в'їзну візу, якщо інше не передбачено законодавством України.

В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не дозволяється:

в інтересах забезпечення безпеки України або охорони громадського порядку;

якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України та інших осіб, які проживають в Україні;

якщо при порушенні клопотання про в'їзд в Україну він подав про себе завідомо неправдиві відомості або підроблені документи;

якщо його паспортний документ, віза підроблені, зіпсовані чи не відповідають встановленому зразку або належать іншій особі;

якщо він у пункті пропуску через державний кордон України порушив правила перетинання державного кордону України, митні правила, санітарні норми чи правила або не виконав законних вимог посадових осіб Державної прикордонної служби України, митних та інших органів, що здійснюють контроль на державному кордоні;

якщо встановлено факти порушення ним законодавства України під час попереднього перебування в Україні.

Статтею 26 цього ж Закону України передбачено, що іноземці та особи без громадянства виїжджають з України за дійсними паспортними документами.

Іноземці та особи без громадянства, яким надано статус біженця в Україні, мають рівні з громадянами України права на вільне залишення території України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Виїзд з України іноземцю та особі без громадянства не дозволяється, якщо:

щодо нього ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа розглядається судом - до закінчення провадження у справі;

його засуджено за вчинення злочину - до відбування покарання або звільнення від покарання;

його виїзд суперечить інтересам забезпечення безпеки України - до припинення обставин, що перешкоджають виїзду.

Виїзд з України іноземця та особи без громадянства може бути відкладено до виконання ним майнових зобов'язань перед фізичними та юридичними особами в Україні.

 1. Будь ласка, вкажіть, чи обмеження прав, викладених у пункті 1 цієї статті, можливе через будь-які інші причини, крім передбачених законом.

Інших підстав для обмеження прав, передбачених пунктом 1 цієї статті, окрім тих, що передбачені законодавством, немає

 1. Будь ласка, вкажіть, чи видаються документи, необхідні трудящому-мігранту для еміграції або імміграції, безкоштовно або за плату, що не перевищує встановлені адміністративні витрати за їх видачу.

Продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, які прибули в Україну на працевлаштування, здійснюється органами внутрішніх справ відповідно до Інструкції про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом МВС від 01.12.2003 № 1456. При цьому за оформлення посвідки на тимчасове проживання та за продовження терміну перебування в Україні стягується державне мито в розмірі 2 і 1 неоподаткований мінімум доходів громадян відповідно (*станом на 31.12.2009 неоподаткований мінімум становить 17,0 грн.).

Стаття 5
Формальності та процедура, що стосуються трудового договору

Кожному трудящому-мігранту, прийнятому на роботу, до виїзду до держави, що приймає, видається трудовий договір або остаточне запрошення на роботу, причому кожний із цих документів може бути укладений однією чи більше мовами, які використовуються в державі походження, та однією чи більше мовами, які використовуються в державі, що приймає. Використання щонайменше однієї мови держави походження та однієї мови держави, що приймає, є обов'язковим у разі набору офіційним органом або офіційно визнаним бюро працевлаштування.

Будь ласка, опишіть ситуацію у вашій країні стосовно зобов’язань, визначеним у другому реченні цієї статті.

Законодавством України не передбачена процедура набору трудящих-мігрантів офіційним органом або офіційно визнаним бюро працевлаштування.

Стаття 6Скачать документ

Похожие документы:

 1. Посібник-довідник для трудових мігрантів легальна трудова міграція до країн єс та попередження порушень трудових прав І трудової експлуатації представництво в Україні

  Документ
  Представництво МОМ в Україні висловлює подяку всім, хто допомагав укласти цей посібник. Посібник підготовлено за проектом EC/Aeneas «Протидія торгівлі людьми в Україні та Молдові» й за допомого співфінансування Шведського агентства
 2. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 3. Таможенное законодательство украины в начале ХХІ столетия

  Закон
  Экономические преобразования, происходящие во всем мире, в том числе и в Украине, процессы глобализации, интеграции, расширение и углубление внешнеэкономических связей не оставляют шансов для нашего государства искать и устанавливать
 4. Вської області управління юстиції в миколаївській області право XXI століття: становлення та перспективи розвитку збірник наукових праць миколаїв 2006

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук (голова); Ємельянова Л.В. канд. юр. наук; Козляковський П.А. канд. пед. наук; Козаченко О.В. канд. юр. наук (заступник голови); Обручков Р.
 5. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.

Другие похожие документы..