Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В лекции рассмотрены сущность, содержание и функции заработной платы, раскрыты принципы организации оплаты труда, сформулированы теоретические основы ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре теории права Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «...полностью>>
'Документ'
14 Business & Financial Markets, РОМАН РОЖКОВ, 13.03. 008, №044, Стр. 10 14 ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО 15 Газета, Соколовская Марина, 13....полностью>>
'Программа'
Программа разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта, предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины и в ...полностью>>

Міністерство аграрної політики України Таврійський державний агротехнологічний університет положення про планування та облік основних видів робіт науково-педагогічних працівників тдату

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

27

Міністерство аграрної політики України

Таврійський державний агротехнологічний університет

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБІТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТДАТУ

2010

Викладено загальнi положення, методику i особливості планування, розподiлу та звiтностi, аналiзу та наслідків виконання навантаження та норми часу для планування та облiку навчальної, наукової, методичної та організаційної робіт.

Укладачi: Рогач Ю.П., Скляр О.Г., Надикто В.Т., Івженко О.В.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ВИДІВ РОБІТ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТДАТУ

Розглянуто та затверджено вченою Радою університету
30 березня 2010 року, протокол № 9

ЗАТВЕРДЖУЮ: ПОГОДЖЕНО:

Ректор університету професор Голова профкому доцент

________________В.М.Кюрчев _____________М.В. Андрущенко

30 березня 2010 р. 30 березня 2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про планування та облік навчального навантаження

науково-педагогічних працівників ТДАТУ

 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

  1. Вiдповідно до “Положення про вищi навчальнi заклади України” i “Положення про органiзацiю навчального процесу у вищих навчальних закладах ” основними видами роботи науково-педагогiчних працiвникiв (НПП) є навчальна, наукова, методична i організаційна роботи.

  2. З метою планування та облiку навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи (далi — “навантаження”) науково-педагогiчним працiвникам унiверситету згiдно з наказом Мiнiстерства освiти і науки України вiд 07.08.2002 р. № 450 затверджені норми часу роботи науково-педагогiчних працiвникiв (додатки А, Б, В, Д).

1.2.1 Загальний обсяг навантаження науково-педагогiчних працiвникiв ТДАТУ за всiма видами робiт встановлюється iз розрахунку 1548 годин протягом навчального року.
1.2.2 При нарахуваннi заробiтної платнi науково-педагогiчним працiвникам виходять з того, що оплата однієї години є однаковою для рiзних видiв робiт.
1.2.3 Штати науково-педагогiчних працiвникiв навчальних пiдроздiлiв унiверситету: навчально-наукових iнститутiв (ННI), кафедр тощо – визначаються, виходячи із загальних обсягiв навантаження та часових нормативів (останнi можуть щорiчно змiнюватися). При цьому враховується особистий внесок науково-педагогiчного працiвника в досягнення унiверситету, ННІ, факультету, кафедри тощо.
1.2.4 Обсяги фiнансування ННІ, кафедр та інших структурних пiдроздiлiв унiверситету визначають планово-фiнансовий, навчальний відділи та науково-дослідна частина унiверситету за участю ННI, деканатiв.

 1. ПЛАНУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ
  НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

  1. При плануваннi навантаження науково-педагогiчних працiвникiв виходять iз того, що максимальний обсяг навчальної роботи науково-педагогічного працiвника згiдно iз Законом України «Про вищу освiту» не повинен перевищувати 900 год.
   Оплата однiєї години роботи i вiдповiдно обсяги фiнансування ННІ, кафедр, iнших навчальних структурних пiдроздiлiв визначаються iз урахуванням обсягiв усiх видiв робіт, зазначених у п. 1.1. Штатний розпис науково-педагогiчних працiвникiв планується, виходячи iз обсягiв фiнансування за видами робiт та усередненої заробiтної платнi одного науково-педагогiчного працiвника (визначається планово-фiнансовим вiддiлом).

  2. 3 метою формування штатного розпису науково-педагогiчних працiвникiв унiверситету та планування його навантаження на навчальний рiк встановлюються такi межовi обсяги рiзних видiв робiт на одну умовну штатну посаду науково-педагогiчного працiвника:  1. В окремих випадках обсяги навантажень за видами робiт можуть буги змiненi.

   1. Авторам пiдручникiв та навчальних посiбникiв iз грифом МОН України для завершення роботи (щорiчно визначається наказом ректора за поданням ННІ, деканатiв та навчального відділу) обсяги методичної роботи протягом одного навчального року можуть бути збiльшенi вiд загального обсягу навантаження методичної роботи за рахунок зменшення iнших видiв робiт.

   2. Обсяг наукового навантаження у окремих науково-педагогiчних працiвникiв може зростати у загальнiй структурi навантаження вiд загального обсягу навантаження наукової роботи за рахунок зменшення обсягiв iнших видiв робiт. Право на це мають спiвробiтники унiверситету, якi:
    - завершують написання монографiй та оформлення докторських дисертацiй;
    або є:
    - лауреатами Державних премiй у галузi науки i техніки;
    - керiвниками та членами спецiалiзованих рад з захисту дисертацiй;
    - член-кореспондентами НАН України та УААН;
    - заслуженими дiячами науки i технiки, заслуженими винахiдниками України; - організаторами міжнародних симпозіумів (з’їздів, конференцій);
    - редакторами наукових видань тощо.


   3. Науково-педагогiчним працiвникам, якi виконують окремi вiдповiдальнi доручення ректора з питань організаційної роботи, її обсяг може буги збiльшений вiд загального обсягу навантаження організаційної роботи (помічник ректора, заступники деканiв з виховної роботи та роботи в гуртожитках, голова ради ветеранiв, керiвники студентських органiзацiй, члени постiйно дiючих комiсiй при ректоратi та деканатах тощо).

 1. РОЗПОДIЛ ТА ЗВІТНIСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

  1. Розподiл навантаження, обсяги якого визначенi навчальним відділом, науково-дослідною частиною та деканатами факультетiв, здiйснюється завiдувачами на засiданнях кафедр iз наступним затвердженням його у деканатах.
   Науково-педагогiчний працiвник ТДАТУ, який вчасно не представив звiт про свою роботу за минулий рiк без поважних причин, iнiцiює цим самим розторгнення свого контракту з ректоратом про свою подальшу роботу в унiверситетi.

  2. Усi види навантаження виконуються згiдно з iндивiдуальним планом роботи науково-педагогiчного працiвника, графiком навчального процесу та розкладом занять.

  3. Обсяги навантаження кожного науково-педагогiчного працiвника за основними видами його робiт визначаються за фактично виконаною ним роботою, що підтверджуєть-ся вiдповiдними документами для:
   - навчальної роботи — записами в журналi облiку опрацьованого програмного матеріалу та успішності студентів з дисцпліни, що викладає науково-педагогiчний працiвник кафедри;
   - наукової роботи — зразками опублiкованих наукових статей, монографiй, отриманих патентiв на винаходи та кориснi моделi, пiдтвердженням участi в роботi наукових конференцiй, семiнарiв, комiсiй тощо;
   - методичної роботи — копіями опублiкованих або затверджених навчальних планiв, програм, пiдручникiв, навчальних посiбникiв, методичних розробок, пiдтвердженням участi в семiнарах, конференцiях, комiсiях тощо;
   - організаційної роботи — звiтами (довiдками) деканатiв, кафедр, про виконання організаційної роботи та безпосередньою участю науково-педагогiчного працiвника в культурно-виховному процесi.

  4. Участь науково-педагогiчного працiвника у роботi державних комiсiй (науково-методичних, спецiальних тощо), офiцiйних громадських органiзацiй може бути врахована як навантаження лише за умов офiцiйного узгодження з ректоратом унiверситету цього виду дiяльностi.

  5. Якщо робота за певним її видом виконується авторським колективом, то загальнi її обсяги (визначаються за нормативами, що наведенi в додатках) розподіляються на всiх учасникiв пропорцiйно вкладу кожного члена такого колективу.

  6. До 25 червня поточного року директори ННІ і декани факультетів подають до навчального відділу звiти про виконання навантаження науково- педагогiчними працiвниками (у тому числi в електронному виглядi за формами, що використовуються для визначення рейтингу ННІ, факультетів, кафедр та науково-педагогiчних працiвникiв) та свої пропозицiї щодо його планування на наступний рiк.

 1. АНАЛIЗ ТА НАСЛIДКИ ВИКОНАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ

  1. За умови виконання повного обсягу навантаження (1548 годин) науково-педагогiчний працiвник отримує 100% посадового окладу (додатки А, Б, В, Д). Науково-педагогiчнi працiвники, якi за минулий навчальний рiк планували, але не подали доказiв про успiшне виконання кожного з перерахованих у п.1.1 видiв роботи, окрiм навчальної, заслуховуються на Вченiй радi вiдповiдного навчально-наукового iнституту (факультету) та конкурснiй комiсії унiверситету i при вiдсутностi поважних причин можуть продовжити свою роботу у наступному навчальному роцi лише за окремим наказом ректора. Повторне невиконання запланованих обсягiв навантаження за всiма видами робiт є пiдставою для перегляду умов контракту аж до звiльнення такого працiвника з посади, яку він займає.

  2. Науково-педагогiчнi працiвники, якi працюють над виконанням госпрозрахункових дослiджень та впровадженням науково-технічних розробок у виробництво i залучають в унiверситет спецiальнi кошти, можуть отримувати доплату до свого посадового окладу за рахунок залучених коштiв зі спецiального бюджету (за окремим контрактом з ректором надбавка до основного окладу може сягати 100% i бiльше).

Увага! На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні кваліфікації тощо, викладач звільняється від виконання всіх робіт, передбачених індивідуальним планом роботи. Встановлене йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня шляхом залучення викладачів з оплатою праці в установленому порядку.

Після виходу викладача на роботу на період, що залишився до завершення навчального року, йому визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного робочого тижня.

ДОДАТОК А

норми ЧАСУ для планування та обліку навчальної роботи
педагогічних і науково-педагогічних працівників УНІВЕРСИТЕТУ

з/п

Вид роботи

Норма часу

(в годинах)

Примітки

1

2

3

4

Проведення випускних екзаменів довузівської підготовки та вступних екзаменів до університету:

 • тестових

До 3 годин для проведення тестування на потік (групу) слухачів, вступників

Кількість членів комісії на потік (групу) – не більше двох осіб.

Роботу перевіряє один член комісії

Повторна перевірка письмових робіт на випускних екзаменах довузівської підготовки та вступних екзаменах до університету

0,15 години на кожну роботу, що перевіряється

Вибірковій перевірці підлягає до 10 відсотків робіт від їх загальної кількості

Читання лекцій

1 година за одну академічну годину

Проведення:

 • практичних занять;

 • лабораторних занять;

 • семінарських занять

1 година на академічну групу за одну академічну годину

1 година на половину

академічної групи за одну академічну годину

1 година на академічну групу за одну академічну годину

З окремих навчальних дисциплін, що регламентуються відповідними нормативними документами, допускається поділ академічної групи на підгрупи з чисельністю до одного студента з урахуванням особливостей вивчення цих дисциплін та безпеки життєдіяльності

1

2

3

4

Проведення індивідуальних занять

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на академічну групу:

- до 10 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр”;

- до 15 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”;

- до 20 відсотків для освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

Час для проведення індивідуальних занять виділяється викладачем за наявності індивідуального графіка проведення навчальних занять, затвердженого в порядку, визначеному університетом

Проведення навчальних занять зі студентами в спортивно-оздоровчому таборі

До 6 годин на день на одну академічну групу

Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру

Від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на

академічну групу:

- 6 відсотків для денної (очної) форми навчання;

- 12 відсотків для заочної, дистанційної форми навчання

Для екстернатної форми навчання обсяг часу на проведення консультацій

визначається індивідуальним навчальним планом екстерна, але не повинен перевищувати обсяг часу, що визначений для заочної, дистанційної форми навчання

Проведення екзаменаційних консультацій:

- вступний екзамен ;

- семестровий екзамен ;

- державний екзамен

2 години на потік (групу);

2 години на академічну групу;

2 години на академічну (екзаменаційну) групу

з кожної навчальної

1

2

3

4

дисципліни, що входить до програми державного екзамену

9

Перевірка контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час аудиторних занять

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один
викладач

10

Перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених навчальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

0,33 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один
викладач

11

Керівництво і приймання (захист) індивідуальних завдань, передбачених навчальним планом:

 • рефератів, аналітичних оглядів, перекладів тощо;

0,25 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

 • розрахункових, графічних та розрахунково-графічних робіт;

0,50 години на одну роботу

Роботу перевіряє і приймає один викладач

 • курсових робіт із загальноосвітніх навчальних дисциплін;

2 години на курсову роботу, у тому числі 0,25 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

 • курсових робіт із фахових навчальних дисциплін;

3 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії -не більше трьох осіб

 • курсових проектів із загальноінженерних навчальних дисциплін;

3 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії - не більше трьох осіб

 • курсових проектів із фахових навчальних дисциплін

4 години на курсовий проект, у тому числі 0,33 години кожному

членові комісії на проведення захисту

Кількість членів комісії -не більше трьох осіб

1

2

3

4

12

Проведення заліку

2 години на академічну групу

13

Проведення семестрових екзаменів:

 • в усній формі;

 • у письмовій формі;

0,33 години на одного студента;

до 3 годин на академічну групу;

0,50 години на перевірку однієї роботи

14

Керівництво навчальною і виробничою практикою

- навчальною;

- виробничою;

- за індивідуальним

планом студента

6 годин за робочий день на групу при 5-денному робочому тижні;

3 години за робочий день на групу за умов постійного перебування викладача на об`єкті;

1 година на тиждень на одного студента

Норми часу визначаються нормативними документами з організації практики

15

Проведення державних екзаменів:

 • в усній формі;

- за текстом комплексного контрольного завдання;

- у письмовій формі:

- з державної мови (диктант);

0,50 години на одного студента голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

не більше 4 годин на групу;

не більше 1 навчальної години на групу;

Не більше шести годин на день.

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб);

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб;

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб;

0,5 години на перевірку 1 роботи;

1

2

3

4

- зі спеціального предмета або за спеціальністю

не більше 3 навчальних годин на групу

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб;

0,5 години на перевірку 1 роботи

16

Керівництво, консульту­вання, рецензування та проведення захисту дипломних проектів (робіт):

 • освітньо-кваліфіка- ційний рівень „бакалавр”;

 • освітньо-кваліфіка-ційний рівень „спеціаліст;

 • освітньо-кваліфіка-ційний рівень

магістр”

До 25 годин на одного студента, у тому числі:

- по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

- до 20,5 годин керів­нику і консультантам;

- до 2 годин рецензенту

До 30 годин на одного студента, у тому числі:

- по 0,50 години голові та кожному членові державної екзаменаційної комісії;

- до 24,5 годин керівнику і консультантам;

- до 3 годин рецензенту

До 40 годин на одного студента, у тому числі:

- по 0,5 години голові та кожному членові державної екзаменаційної

комісії;

- 33,5 години керівнику і консультантам;

- до 4 годин рецензентам

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб).

За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт).

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до восьми дипломних проектів (робіт)

Кількість членів комісії – не більше чотирьох осіб (в окремих випадках кількість членів комісії може бути збільшена до шести осіб). За одним керівником закріплюється до п’яти дипломних проектів (робіт)

1

2

3

4

17

Рецензування рефератів при вступі до аспірантури та складанні кандидатських екзаменів

3 години за один реферат

18

Проведення вступних екзаменів до аспірантури

та кандидатських екзаменів

1 година кожному екзаменатору на

одного вступника, аспіранта (здобувача)

Кількість членів комісії не більше

трьох осіб

19

Підготовка аспірантів та здобувачів до кандидатського екзамену з іноземної мови.

Лекції - 10 годин, практичні заняття – 140 годин ( на групу з 5-7 осіб), консультація 40 годин

Підстава – витяг з протоколу № 10 засідання вченої ради від 29.06.04 р.

20

Консультація аспірантів та здобувачів до кандидатських іспитів зі спеціальності.

4 години на 1 здобувача (аспіранта) за один екзамен

Підстава – витяг з протоколу № 10 засідання вченої ради від 29.06.04 р.

21

Наукове консультування докторантів (до 3 років)

50 годин щороку на докторанта

22

Керівництво аспірантами

50 годин щороку на аспіранта

23

Керівництво здобувачами

(до 5 років)

25 годин щороку на здобувача

24

Керівництво стажуванням викладачів

 1. годин на одного викладача-стажиста за один місяць, але не більше 30 годин на один рік

Для викладачів, які направлені на стажування в інші

провідні вищі навчальні заклади терміном до трьох місяців; стажистів-викладачів і стажистів-дослідників, зарахованих на ці посади терміном до двох років

25

Проведення тематичних дискусій, науково-практичних конференцій слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти університету

1 година за одну академічну годину для кожного викладача

Кількість викладачів не більше трьох осіб

1

2

3

4

26

Керівництво стажуванням слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти університету на підприємствах, в установах та організаціях

5 годин на тиждень на одного слухача

Стажування проводиться викладачами за місцезнаходженням навчального закладу

27

Рецензування рефератів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти університету

 1. години на реферат

28

Керівництво, консультування, рецензування та проведення захисту

випускних робіт слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти університету

До 10 годин на одного слухача, у тому числі:

по 0,33 години голові та кожному членові

комісії;

до 2 годин рецензенту

Кількість членів комісії – не більше трьох осіб

29

Проведення випускних екзаменів слухачів вищих навчальних закладів післядипломної освіти та структурних підрозділів післядипломної освіти університету

0,50 години на одного слухача голові та кожному членові екзаменаційної комісії

Кількість членів комісії – не більше трьох осібСкачать документ

Похожие документы:

 1. Участь науково-педагогічних працівників у дорадчій діяльності

  Документ
  Історія дорадчої діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Мінагрополітики 3-4 р.а. бере свій початок з 2005 року, коли наказом Мінагрополітики України від 11.
 2. Г. Д. Попазова Бібліографічний покажчик

  Документ
  Друга частина Бібліографічного покажчика публікацій працівників ТДАТУ містить в собі перелік наукових робіт викладачів та співробітників факультету економіки та бізнесу.
 3. Науково-методичний центр аграрної освіти

  Документ
  В даному збірнику представлена інформація про стан та перспективи розвитку дорадництва в Україні, яка буде в нагоді для науково-педагогічних, педагогічних працівників, а також для аспірантів, студентів та фізичних осіб, які займаються
 4. Українська академія аграрних наук (1)

  Документ
  Наукові публікації Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук. 2001-2007 рр. : бібліогр. покажч. наук. видань та публ.

Другие похожие документы..