Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Инструкция'
Восклицательный знак в равнобедренном треугольнике означает предупреждение пользователя о том, чтобы обратить особое внимание на надлежащее обслужива...полностью>>
'Методические рекомендации'
Рабочая программа составлена на основании ГОС направлений и специальностей высшего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства...полностью>>
'Документ'
2. Заявки на участие по прилагаемой форме представляются в оргкомитет до 1 ноября 2009 г. по адресу ул. 40 лет Октября 4. каб. 307, 303, 312; или по э...полностью>>
'Реферат'
В кристаллах есть что-то удивительное и завораживающее. Они поражают своей четкостью линий и симметрией, в которой скрывается необыкновенная красота....полностью>>

Закон як основне джерело права у правовій державі, підзаконні нормативні акти

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Затверджено

на засіданні кафедри психології,

соціології та права

01.09.2011р., протокол № 12.

Підсумкові питання до іспиту (заліку) з дисципліни «Право (правознавство, адміністративне право)»

 1. Основні теорії походження держави і права.

 2. Поняття й ознаки держави. Поняття та види функцій держави.

 3. Класифікація держав (форми правління, форми державного устрою, політичні режими).

 4. Держави, які існували на території України.

 5. Поняття та ознаки державного механізму та державного апарату.

 6. Основні значення терміну «право», право у загальносоціальному розумінні.

 7. Право як об’єктивна категорія, його поняття та співвідношення з іншими основними видами соціальних норм.

 8. Основні ознаки, властивості, характерні риси права.

 9. Зв’язок права і держави.

 10. Взаємодія правових техніко-технологічних норм у сфері торговельно-економічної діяльності.

 11. Суб’єктивне право та його співвідношення з правом в об’єктивному розумінні.

 12. Поняття та основні ознаки, що характеризують норми права.

 13. Структура правової норми: диспозиція, гіпотеза, санкція.

 14. Співвідношення структури норми права та структурних частин нормативного акта.

 15. Класифікація норм права та їх елементів: за суб’єктами, що їх прийняли, ступенем визначеності і способом вираження правил поведінки тощо.

 16. Поняття джерела права, його різні значення.

 17. Система джерел (форм) права.

 18. Нормативні акти як джерела права та їхня система.

 19. Закон як основне джерело права у правовій державі, підзаконні нормативні акти.

 20. Межі дії нормативних актів (дія нормативного акта у часі, порядок набрання чинності актом, зворотна сила закону, дія нормативного акта у просторі, екстериторіальність, дія нормативного акта за колом осіб, імунітет та його різновиди.

 21. Систематизація законодавства: поняття, форми та значення.

 22. Поняття системи права.

 23. Поняття галузі права.

 24. Предмет, метод регулювання як класифікаційні підстави галузевої систематизації правових норм.

 25. Основні галузі права та загальна характеристика їхнього змісту та джерел: конституційне, цивільне, трудове, адміністративне, фінансове, сімейне, земельне, кримінальне, цивільне процесуальне, господарсько процесуальне, кримінально-процесуальне, кримінально-виконавче.

 26. Система права та система законодавства, комплексні галузі права.

 27. Підгалузі права та інститути права.

 28. Правотворення як процес самоорганізації права.

 29. Поняття, форми та способи реалізації норм права.

 30. Взаємозв’язок норм права та правовідносин.

 31. Поняття та структуру (елементи) правовідносин: учасники, їхні суб’єктивні права та обов’язки, об’єкт правовідносин.

 32. Юридичні факти.

 33. Застосування норм права як форма його реалізації, стадії процесу застосування норм права.

 34. Поняття тлумачення норм права, види і способи тлумачення права.

 35. Поняття законності, правопорядку, суспільного порядку та дисципліни.

 36. Гарантії законності.

 37. Правова культура: зв’язок із загальною культурою, види правової культури.

 38. Професійна правова культура спеціалістів торговельно-економічного профілю.

 39. Правомірна поведінка і правопорушення.

 40. Склад правопорушення, зміст його елементів.

 41. Види правопорушень. Загальне поняття юридичної відповідальності, мета і принципи юридичної відповідальності.

 42. Основні види юридичної відповідальності.

 43. Поняття цивільного права.

 44. Поняття та зміст цивільно-правових відносин. Предмет та метод регулювання суспільних відносин у цивільному праві.

 45. Система джерел цивільного права.

 46. Відносини власності: поняття та зміст права власності, види форм власності.

 47. Суб’єкти цивільного права.

 48. Поняття і зміст цивільно-правової правоздатності і дієздатності громадян.

 49. Визнання громадянина недієздатним.

 50. Спеціальна правосуб’єктність юридичних осіб, органи юридичних осіб та порядок виникнення, реорганізації і ліквідації юридичних осіб.

 51. Поняття та класифікація правочинів.

 52. Умови дійсності цивільних правочинів.

 53. Форма правочинів та правові аспекти додержання відповідної форми правочину.

 54. Визнання правочину недійсним та правові наслідки виконання недійсного правочину.

 55. Види недійсних правочинів.

 56. Реституція та варіанти вирішення питання про її застосування.

 57. Поняття представництва, сфера та межі дії представництва (представника).

 58. Підстави, за яких виникають повноваження з представництва.

 59. Довіреність, форма і строк довіреності.

 60. Передоручення, припинення довіреності, Наслідки скасування довіреності.

 61. Поняття цивільно-правового зобов’язання.

 62. Порядок укладання договору, загальні умови виконання зобов’язань.

 63. Способи забезпечення виконання зобов’язань.

 64. Порядок припинення зобов’язань.

 65. Поняття, підстави та умови відповідальності за порушення зобов’язань.

 66. Види цивільно-правової відповідальності.

 67. Загальна характеристика сімейного права як галузі права.

 68. Поняття, джерела та завдання сімейного права України.

 69. Порядок і умови укладання шлюбу.

 70. Особисті та майнові права і обов’язки подружжя.

 71. Припинення шлюбу, недійсність шлюбу, поновлення шлюбу.

 72. Загальні положення, особисті права та обов’язки батьків і дітей.

 73. Права батьків і дітей на майно.

 74. Аліментні обов’язки батьків і дітей та інших членів сім’ї і родичів, усиновлення (удочеріння).

 75. Поняття трудових правовідносин та трудового права, джерела трудового права.

 76. Колективний договір як джерело права та інститут трудового права: поняття, зміст та порядок укладання.

 77. Поняття, форма, види та умови трудового договору і порядок їхнього встановлення, документи, що необхідні для прийому на роботу.

 78. Контракт як різновид трудового договору.

 79. Переміщення працівника на інше робоче місце, переведення працівника на іншу роботу.

 80. Поняття та класифікація підстав припинення трудового договору, порядок звільнення.

 81. Правове регулювання зайнятості населення.

 82. Поняття, види і тривалість робочого часу, режим та облік робочого часу.

 83. Поняття та види часу відпочинку.

 84. Поняття і зміст трудової дисципліни. Внутрішній трудовий розпорядок як особлива частина правопорядку, основні обов’язки працівників.

 85. Заходи заохочення.

 86. Дисциплінарна відповідальність, підстави та види.

 87. Дисциплінарний проступок, дисциплінарні стягнення та порядок їх накладання.

 88. Поняття, підстави і умови матеріальної відповідальності працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Відмінність матеріальної відповідальності від майнової цивільно-правової відповідальності.

 89. Види матеріальної відповідальності та особливості їх застосування, порядок визначення розміру шкоди і відшкодування шкоди, заподіяної працівником.

 90. Трудові спори: поняття і класифікація.

 91. Комісії по трудових спорах: їхня організація та компетенція.

 92. Порядок розгляду трудових спорів у комісіях по трудових спорах.

 93. Порядок прийняття, оскарження та виконання рішення комісії по трудових спорах.

 94. Розгляд трудових спорів у суді, справи, що підлягають безпосередньому розглядові в суді.

 95. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення.

 96. Державне управління як державно-правова категорія та його місце в системі соціального управління, принципи державного управління.

 97. Поняття форм і методів державного управління. Характеристика основних форм державного управління.

 98. Методи державного управління, їхня класифікація і види.

 99. Поняття, предмет та метод правового регулювання адміністративного права.

 100. Функції та джерела адміністративного права, взаємодія адміністративного права з іншими галузями права.

 101. Поняття, структура та види адміністративно-правових норм.

 102. Поняття адміністративно-правових відносин та їхні особливості, види адміністративно-правових відносин.

 103. Поняття суб’єкта адміністративного права та суб’єкта цих правовідносин.

 104. Президент України як суб’єкт адміністративного права, його повноваження у сфері державного управління.

 105. Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права, їхня ієрархія і повноваження у сфері державного управління.

 106. Державні службовці як суб’єкти адміністративного права, їхні повноваження у сфері державного управління.

 107. Адміністративно-правовий статус громадян України, іноземців, осіб без громадянства та біженців.

 108. Об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права, їхні повноваження у сфері державного управління.

 109. Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання, суб’єкти адміністративно-правового регулювання у сфері економіки, їхні повноваження, основні напрями державного регулювання.

 110. Демонополізація економіки, створення та адміністративно-правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон, створення та діяльність промислово-фінансових груп (ПФГ), інвестування економіки, приватизація.

 111. Поняття та система засобів забезпечення законності у державному управлінні.

 112. Види контролю за забезпеченням законності у державному управлінні.

 113. Поняття, види та суб’єкти нагляду у сфері державного управління.

 114. Звернення громадян як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

 115. Адміністративний примус у системі методів державного управління.

 116. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності, підстави її виникнення. Поняття та склад адміністративного правопорушення.

 117. Види адміністративних стягнень та їхній зміст.

 118. Система адміністративних правопорушень.

 119. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

 120. Адміністративні правопорушення в системі торгівлі і громадського харчування.

 121. Поняття і структура кримінального права.

 122. Поняття злочину та класифікація злочинів.

 123. Поняття, характеристика та види складу злочину.

 124. Обставини, які є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності.

 125. Стадії вчинення умисного злочину.

 126. Співучасть у злочині, види та характеристика співучасників.

 127. Поняття та мета покарання за вчинення злочину.

 128. Види кримінальних покарань.

 129. Обставини, що пом’якшують кримінальне покарання.

 130. Обставини, що обтяжують кримінальне покарання.

 131. Загальна характеристика Особливої частини Кримінального кодексу України.

Керівник курсу: В.М. Панькевич

Завідувач кафедри: І.О. КотикСкачать документ

Похожие документы:

 1. Національна юридична академія україни імені ярослава мудрого на правах рукопису Шевчук Станіслав Володимирович

  Документ
  Актуальність теми дослідження. Вивчення проявів нормативності актів судової влади у системі юридичних актів є конче важливим на сучасному етапі розбудови правової держави, здійснення судово-правової реформи в Україні та необхідно
 2. Луць Л. А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. с

  Документ
  Луць Л.А. Сучасні правові системи світу. Навчальний посібник – Львів: юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003.
 3. О. Г. Мурашин Загальна теорія держави І права

  Документ
  Калюжний Р. А. — д. ю. н., професор (Київський національний університет); Колодій А. М. — д. ю. н., професор (Університет внутрішніх справ України); Сливка С.
 4. К.,1998. Державна служба: організаційно-правові основи І шляхи розвитку. К.,1999. Виконавча влада І адміністративне право. К.,2002. Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

  Документ
  У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні.
 5. Національна академія наук україни інститут держави І права ім. В. М. Корецького (2)

  Документ
  Актуальність теми дисертаційного дослідження. Соціально-політичні зрушення в українському суспільстві часів незалежності не могли не позначитись на розвитку юридичної науки.

Другие похожие документы..