Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Статья'
2) недопущения, ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской...полностью>>
'Документ'
«Твердые» заверения российской дипломатии, что на переговорах с американцами по сокращению стратегических наступательных вооружений Москва не отступи...полностью>>
'Урок'
Мета: вчити порівнювати твори різних видів мистецтва, аналізувати, працювати над текстом самостійно, знаходити аналогії, виховувати почуття любові до...полностью>>
'Документ'
Уточните свои представления о футуризме как литературном течении. Проанализируйте особенности футуристической поэтики в программных стихотворениях Мая...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Адаптація дитини до школи /Упоряд. С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. (УДК 37.062.1 А 28)

 2. Аніщенко, О.В. Наукові дослідження з історії професійної освіти та історії педагогіки: Метод. рек. науковцям-початківцям /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; О.В.Аніщенко. – Ніжин, 2003. – 50 с.: іл. (УДК 37 А 67)

 3. Бевз, Г.П. Методи навчання математики. - Х.: Видав. група "Основа", 2003. – 94 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Математика в школах України"; Вип. 4(4)). ( УДК 37.016:51 Б 36)

 4. Биркун, Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання: В 2 ч. Ч. І. – Видав. група "Основа", 2003. – 80 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література"; Вип. 6(6)).
  (УДК 373.3.016:81:37.025 Б 64)

 5. Биркун, Л.В. Комунікативні завдання для початкової школи: перший рік навчання: В 2 ч. Ч. ІІ. – Видав. група "Основа", 2003. – 96 с. – (Б-ка журн. "Англійська мова та література". Вип. 7(7)).
  (УДК 373.3.016:81:37.025 Б 64)

 6. Біланюк, Ю.Ф. Штрихи до портрета Василя Сухомлинського /Юрій Біланюк, Анатолій Кохан. – Кіровоград: Центр.-Укр. вид-во, 2003. – 64 с. (До 85-річниці від дня народження В.О.Сухомлинського). (УДК 37(091; ББК 74.03(4Укр)6-214 Б 61)

 7. Вифлеемский, А.Б. Организация деятельности попечительских советов образовательных учреждений / А.Б. Вифлеемский, О.В. Чиркина. – М: Центр "Педагогический поиск", 2002. – 176 с. – (Б-ка администрации шк. Центр "Педагогический поиск"). (УДК 37.014.64; ББК 74.205.33 В 54)

 8. Вифлеемский, А.Б. Организация и оплата труда в школе. – М.: Сентябрь, 2003. – 208 с. – (Б-ка журн. "Директор школы"; Вып. №3). (УДК 371.1.087.4; ББК 74.204.1В 54)

 9. Выпускник: Метод пособие по программе послешкол. обучения для умственно отсталых инвалидов /О.В. Балабина, В.Н. Бортничук, Л.Д. Савенко и др. – К., 2002. – 352 с. (УДК 364-78-056.36; ББК 65.272 В 92)

 10. Глазунов, А.Т. Педагогические исследования: содержание, организация, обработка результатов. – М.: Издат. центр АПО, 2003. – 44 с. (УДК 37.01:001.891 Г 52)

 11. Голобородько, Е.П. Уроки русского языка в 10 классе /Е.П.Голобородько, Н.Н.Вениг. – Х.: Изд. группа "Основа", 2003. – 144 с. (УДК 373.5.016 Г 61)

 12. Головина, И.В. Директору школы о делопроизводстве. – М.: Сентябрь, 2003. – 176 с. – (Б-ка журн. "Директор школы"; Вып. №4). (УДК 651 Г 61)

 13. Готовність дитини до навчання: Зб. /Упоряд.: С.Максименко, К.Максименко, О.Главник. – К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с. (УДК 37.015.324.2(083.132) Г 74)

 14. Гришина, Т.В. Освітня технологія як об'єкт методичної роботи. – Х.: Видав. група "Основа", 2003. – 96 с. (УДК 371.31 Г 85)

 15. Демонстраційний експеримент з фізики: Навч. посіб. /За ред. Шута М.І. та Бикова В.Ю. – К., 2003. – 234 с. – (Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. Ін-т засобів навчання АПН України) (УДК 378.016:53 Д 31)

 16. Дидактические и игровые материалы для занятий с детьми младшего возраста. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей. Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи"; Вып. № 3). (УДК 37.025/.026 Д 44)

 17. Зайцев, С.В. Личностно ориентированный подготовительный к школе класс. – М.: Сентябрь, 2003. – 159 с. – (Б-ка журн. "Директор школы". Вып. №1). (УДК 373.292.042; ББК 74.100.44 З-17)

 18. Зауэр, Л.С. Рейтинговая оценка деятельности педагогических работников учреждений начального профессионального образования. – М.: Издат. центр АПО, 2002. – 48 с. (УДК 377.112.014.6; ББК 74.560.42 З-37)

 19. Зеер, Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование. – М.: Издат. центр АПО, 2002. – 44 с. (УДК 377.042 З-47)

 20. Зелененька, І.О. Співають діти на уроках музики початкових класів: Навч.-метод. посіб. для вчителів музики шк.. різного типу, студ. муз.-пед. навч. закл., муз. кер. дошк. установ, хормейстерів. – К., 2003. – 171 с. – (Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова) (УДК 373.3.016:78 З-48)

 21. Іван Андрійович Зязюн: Педагог. Вчений. Філософ: Біобібліографічний покажчик. Вип. 2 /Упоряд.: Л.І. Ніколюк, Л.О. Пономаренко, Л.Н. Штома; Наук. ред.: П.І. Рогова. – К., 2003. – 48 с.
  (УДК 016:929Зязюн; ББК 91.9:74 З-99)

 22. Ідрісова, Л.І. Кисень і водень – прості речовини: Розробки теми. – Х.: Видав. група "Основа", 2003. – 112 с. (УДК 373.5 І-29)

 23. Історія педагогіки: Програма для педагогічного університету /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад. Коваленко Є.І., Бєлкіна Н.І. – Ніжин, 2003. – 24 с. (УДК 37(091) І-90)

 24. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів. Вісник лабораторії сільської школи КОІПОПК: Наук.-метод. вид. Вип. І: Спецвип.: Теорія і практика проектно-модульної організації закладів та систем освіти в сільських регіонах. – Біла Церква – Ставище, 2002. – 141 с. (УДК 373.018.523(06) К 38)

 25. Козленко, О.Г. Захоплююче навчання: біологічна рольова гра. – Х.: Вид. група "Основа", 2003. – 80 с. (УДК 373.5.016:57 К 59)

 26. Козленко, О.Г. Захоплююче навчання: біологічна рольова гра. Навч.-метод. посіб. – Х.: Видав. Група "Основа", 2003. – 80 с. – (Б-ка журн. "Біологія"; Вип. 7(7) (УДК 373.5.016:57 К 59)

 27. Козорог, О.В. Литературные беседы: 5-6 классы. – Х.: Издат. группа "Основа", 2003. – 112 с.: ил. (УДК 373.5.016:821.161.2 К 59)

 28. Коротаева, Е.В. Обучающие технологии в познавательной деятельности школьников. – М.: Сентябрь, 2003. - 176 с. – (Б-ка журн. "Директор шк."; Вып. № 2) (УДК 371.31:37.025; ББК 74.202.5 К 68)

 29. Котляр, З.В. Хімія: 10-11 класи /З.В.Котляр, В.М.Котляр. – Х.: Вид. група "Основа", 2003. – 80 с. (УДК 373.5.016:54 К 73)

 30. Кремень, В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). – К.: Грамота, 2003. – 214 с. (УДК 37(477); ББК 74.04.(4Укр) К 79)

 31. Кузьмінський, А.І. Педагогіка: Завдання і ситуації: Практикум /А.І.Кузьмінський, Л.П.Вовк, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 432 с. (УДК 37(076.58) К 89)

 32. Кузьмінський, А.І. Педагогіка: Підруч. /А.І.Кузьмінський, В.Л.Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – 424 с. (УДК 37(075.8) К 89)

 33. Курдюмова, И.М. Оценка качества профессионального образования в Великобритании. – М.: Изд. центр НОУ ИСОМ, 2003. – 37 с. (УДК 377/378.015.62(410) К 930

 34. Куревина, О.А. Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и школьного возраста: Метод. пособие. – М.: Линка-Пресс, 2003. – 176 с. (УДК 37.036:7 К 93)

 35. Курилів, В.І. Методика викладання історії: Навч. посіб.: Курс підвищення кваліфікації вчителів історії. – Львів-Торонто: Світ, 2003. – 248 с. (УДК 373.5.016 К 93)

 36. Курсові роботи з методики викладання фізики: Метод. рек. для студ. фізико-мат. ф-ту /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад.: М.П.Бойко, М.П.Руденко. – Ніжин, 2003. – 34 с. (УДК 378.147.855 К 93)

 37. Курсові та дипломні роботи з методики викладання математики в початкових класах: Метод. вказівки /Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Іванчук М.Г., Прокоп І.С. – Чернівці: Рута, 2003. – 32 с. (УДК 378.147.855; ББК 74.262.1р30-252.45 К 93)

 38. Лобко-Лобановская, Н.А. Работа с учебным текстом на уроке. – Х.: Изд. группа "Основа", 2003. – 96 с.: ил. (УДК 373.5.016:811.161.1 Л 68)

 39. На службе у детства: Основы, создание и функционирование воспитательной системы "Новая цивилизация". – М.: Нар. Образование, 2003. – 304 с. (УДК 37.032 Н 12)

 40. Настольная книга директора школы (пособие для руководителей образоват. учреждений) /Авт.-сост.: Н.С.Анциферова, Л.К. Гребенкина, Т.В. Морозова. – М.: Центр "Педагогический поиск", 2002. – 192 с. – (Б-ка администрации шк. Центр "Пед. поиск") (УДК 371.113.1(036); ББК 74.204.11я22 Н 32)

 41. Ніколенко, О.М. Вивчення зарубіжної літератури: 9 кл.: Календарні плани; Розробки уроків; Метод поради; Дидакт. матеріали. Ч. 1; 2. – Х.: Ранок – Веста, 2003. – (Сер. "Авторський урок"). - 2003. – 160 с. (УДК 373.5.016:82 Н 63)

 42. Ніколенко, О.М. Вивчення поезії ХХ століття в школі: Гійом Аполлінер, Лайнер Марія Рільке: Посіб. для вчителя /О.М.Ніколенко, Ю.В.Бардакова. – Х.: Ранок-Веста, 2003. – 272 с. – (Сер. "Б-ка вчителя зарубіжної літератури"). (УДК 373.5.016:82(100) Н 63)

 43. Новые педагогические исследования: Альманах. – М.: Изд. отд. ИСОМ, 2003. – 120 с. (Акад. проф. образования. Журн. "Проф. образование"; Альм. № 2). (УДК 377/378(082) Н 76)

 44. Нравственность в современном мире /Сост.: Крючкова О.В., Хаткевич О.А. - Минск: Изд. ООО "Красико-Принт", 2003. – 123 с. – (Сер. "Деятельность классного руководителя"). (УДК 37.034; ББК 74.200.51Н 86)

 45. Образование. Наука. Творчество: Теория и опыт взаимодействия: Монография: Научная школа д-ра пед. наук, проф. В.Г. Рындак. - Екатеринбург, 2003. – 394 с. (УДК 37.01 О-23)

 46. Организация работы детских общественных объединений в летнее время (программы, примерные положения, модели и концептуальные основы) /Сост. А.В. Волохов. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей. Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи"; Вып. № 1) (УДК 379.83 О-64)

 47. Організація педагогічної практики в педагогічному університеті студентів заочної форми навчання: Метод. рек. /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад.: Яковець Н.І., Аніщенко О.В., Киричок І.І., Стрельнікова Н.М. – Ніжин, 2003. – 60 с. (УДК 371.133(072.8) О-64)

 48. Освітні технології: Навч.-метод. посіб. /О.М. Піхота, А.З. Кіктенко, О.М. Любарська та ін. – К.: А.С.К., 2003. – 256 с. (УДК 371.31(075.32) О-72)

 49. Педагогіка творчості В.Сухомлинського: Програма та метод. рек. до спецсемінару /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад.: Коваленко Є.І., Новгородська Ю.Г. – Ніжин, 2003. – 16 с. (УДК 371.48Сухомлинський П 24)

 50. Полдолина, М.Л. Как подготовить конкурентоспособного выпускника. – М.: Издат. центр АПО, 2003. – 40 с. (УДК 377.121.2.015.62 П 49)

 51. Проблеми формування змісту професійної освіти в умовах ступеневої підготовки фахівців: Матеріали Всеукраїн. семінару 4-6 лют. 2003 р. /Редкол.: Л.Д.Кришемінська (відп. ред.), Семенчик А.Б., Бабій О.М. – К., 2003. – 86 с. – (Київ. нац. торговельно-екон. ун-т). (УДК 377/378.011.3(063) П 78)

 52. Программы для работы с детьми дошкольного возраста в учреждениях дополнительного образования /Сост. Ф.Е. Штыкало. – М: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей. Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи"; Вып. № 6). (УДК 379.82(083.9) П 78)

 53. Программы и методические рекомендации по организации спортивно-оздоровительного лагеря /Сост.: О.Е.Левочкина, И.А. Кашеварова. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. – (Б-чка для педагогов, родителей и детей. Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи"; Вып. № 5). (УДК 379.83.092.2(083.9) П 78)

 54. 50 сценариев классных часов /Авт.-сост.: Е.М. Аджиева, Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина и др. – М.: Центр "Педагогический поиск", 2003. – 160 с. – (Центр "Педагогический поиск"). (УДК 37.035.461; ББК 74.200.584.1 П 99)

 55. Родительский совет в дополнительном образовании детей (Лучшие статьи по воспитанию детей и молодежи из журн. "Внешкольник") /Сост. М.В. Громова. – М.: ГОУ ЦРСДОД, 2003. – 64 с. – ( Б-чка для педагогов, родителей и детей. Прил. к журн. "Внешкольник. Воспитание и дополнительное образование детей и молодежи"; Вып. № 4). (УДК 37.018.11(082 ) Р 60)

 56. Савченко, В.Ф. Уроки фізики у 7-8 класах: Метод. посіб. для вчителів /В.Ф.Савченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко. Фізичні бувальщини: На допомогу вчителю фізики. – К.-Ірпінь: Перун, 2003. – 320 с. (УДК 373.5.016:53 С 13)

 57. Синьова, Є.П. Рельєфно-крапкове письмо сліпих. Шрифт Л.Брайля: Навч. посіб. для спец. "Дефектологія". – К., 2003. – 113 с. – (Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова). (УДК 003.24 С 38)

 58. Суворова, О.М. Сценарии школьных праздников. Ч. 2. – М.: Центр "Педагогический поиск", 2003. – 176 с. - (Б-ка администрации шк. Центр "Педагогический поиск"). (УДК 371.383.2; ББК 85.79 С 89)

 59. Сценарии классных часов /Авт.-сост. Гребенкина Л.К., Жокина Н.А., Мартишина Н.В. и др. – М.: Центр "Педагогический поиск", 2003. – 160 с. - (Б-ка администрации шк. Центр "Педагогический поиск"). (УДК 37.035.461; ББК 74.200.169 С 92)

 60. Творче використання ідей Василя Сухомлинського в умовах реформування загальноосвітньої школи: Матеріали Всеукр. студент. наук.-практ. конф. /Редкол.: Мельничук С.Г., Розенберг А.Я., Завіна В.І., Лабенко О.В. – Кіровоград: КДПУ, 2002. – 84 с. (УДК 37(091; ББК 74.03(4Укр)6 Т 28)

 61. Українська педагогіка на межі тисячоліть: Матеріали пед. читань на пошану чл.-кор. АПН України, д-ра пед. наук, проф. Прикарпатського ун-ту ім. Василя Стефаника Богдана Михайловича Ступарика /Редкол.: Кононенко В.І., Вихрущ А.В., Завгородня Т.К. та ін. – Івано-Франківськ: Плай, 2003. – 188 с. (УДК 37(091) У 45)

 62. Фрейде, П. Педагогіка пригноблених / Пауло Фрейде; З англ.. переклав Олександр Дем'янчук. – К.: ЮНІВЕРС, 2003. – 168 с. (УДК 37.01:1; ББК 74я55 Ф 86)

 63. Чередник, Л.А. Вивчення зарубіжної літератури: 6 кл.: Календарні плани; Розробки уроків; Методичні поради; Дидакт. матеріали. – Х.: Ранок-Веста, 2003. – 192 с. – (Сер. "Авторський урок"). (УДК 373.5.016:82 Ч-46)

 64. Это принадлежит вечности…: Теория и методика воспитания в педагогическом наследии А.С.Макаренко /Под общ. ред. М.Ю.Красовицкого . – К.: Логос, 2002. - 252 с. (УДК 371.47 Э 92)

Дисертації

 1. Євнух, М.Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII - перша половина XIX століття): Дис. … д-ра пед. наук у формі наук. доп.: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. – К., 1996. – 68 с.

 2. Слижук, О.А. Методика організації читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення епічних творів: Дис. … канд.. пед. наук: 13.00.02 – теорія та методика навч. (укр. л-ра). – Запоріжжя, 2003. – 199 с.

 3. Таран, О.М. Проблеми дидактики в педагогічній спадщині Русової : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки. – Ніжин, 2003. – 248 с.

Автореферати дисертацій

 1. Володарска-Зола, Л. Професійна підготовка майбутніх менеджерів у вищих технічних навчальних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / Л. Володарска-Зола. - К., 2003. - 24 с. - Бібліогр.: с. 19-21.

 2. Глузман, Н.А. Формування узагальнених прийомів розумової діяльності в майбутніх вчителів початкових класів у процесі вивчення дисциплін математичного циклу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання математики / Н. А. Глузман. - К., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

 3. Голованчук, Л.П. Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англійської мови: Автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання: германські мови / Л. П. Голованчук. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 4. Желіба, О.В. Методичні засади використання умовно-графічної наочності у процесі навчання всесвітньої історії в 10-11 класах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія та методика навчання історії /О. В. Желіба. - К. , 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17 .

 5. Іваха, Т.С. Підготовка студентів до організації позакласної роботи з хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія та методика проф. освіти. – К., 2003. – 21 с. – Бібліогр.: с. 16-18.

 6. Колонкова, О.О. Виховання у старшокласників ціннісного ставлення до природи: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія та методика виховання /О.О.Колонькова. - К., 2003. - 21 с. - Бібліогр.: с. 17-18.

 7. Лутченко, Л.І. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів 7-9 класів при вивченні математики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання математики / Л. І. Лутченко. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 8. Овчинникова, М.В. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до варіативної організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти /М. В. Овчинникова. - Луганськ, 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-18.

 9. Опалюк, О.М. Формування основ морально-естетичного світогляду молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / О. М. Опалюк. - Луганськ, 1999. - 21 с. - Бібліогр.: с. 19.

 10. Барковський,В.П. Формування комунікативної культури у майбутніх працівників кримінальної міліції: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти / В. П. Барковський. - Хмельницький, 2003. - 18 с. - Бібліогр.: с. 15-16.

 11. Пальчевський, С.С. Теорія і практика сугестопедичного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.09 - теорія навчання / С. С. Пальчевський. - К., 2003. - 43 с. - Бібліогр.: с. 36-39.

 12. Білецька, М.В. Психолого-педагогічні умови розвитку музичної пам'яті студентів у процесі інструментально-виконавчої діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - теорія та історія педагогіки / М. В. Білецька. - Луганськ, 1998. - 18 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 13. Рейда, К.В. Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.03 - корекційна педагогіка / К. В. Рейда. - К., 2003. - 21 с. - Бібліогр.: с. 18-19.

 14. Богданов, І.Т. Методика навчання загальної фізики на факультетах нефізичних спеціальностей у вищих навчальних педагогічних закладах: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 - теорія і методика навчання фізики /І.Т. Богданов. - К. , 2003. - 20 с. - Бібліогр. : с. 16-18.

 15. Сущева, І.В. Формування здорового способу життя гімназистів 1-3 класів у навчально-виховному процесі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання /І.В.Сущева. - К., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 15-17.

 16. Таньшина, А.В. Використання спадщини Харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти /А.В.Таньшина. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с.17.

 17. Ткачук, О.В. Формування професійної здатності майбутніх учителів образотворчого мистецтва до художнього навчання школярів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика проф. освіти /О.В. Ткачук. – О., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 • ПСИХОЛОГІЯ

 1. Бахтиярова, С.А. Азбука самопонимания: Реверсивный психоанализ. – К.: ТОВ "Росава" ЛТД, 2002. – 440 с. (УДК 159.964.2 Б 30)

 2. Дослідження пізнавальної діяльності: Практикум із загальної психології. Ч.1 /Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича; Уклад.: Н.Г.Рудюк, Г.М.Дубчак. – Чернівці: Рута, 2003. – 72 с.: іл. (УДК 159.95(072.8); ББК 88.351р30-21 Д 70)

 3. Зборовська, Н.В. Психоаналіз і літературознавство: Посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Академвидав, 2003. – 392 с. – (Сер. "Альма-матер"). (УДК 159.964.2; ББК 88.6я73 З-41)

 4. Інститут психології ім. Г.С.Костюка. Актуальні проблеми психології. Т.І: Ч. 1; 2: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія /За ред. Максименка С.Д., Карамушки Л.М. – К.: Міленіум, 2002. (УДК 159.9(063) І-71)

 5. Кондаков, И.М. Психология: Иллюстрированный словарь: Более 600 иллюстраций и 1700 статей. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. – 512 с. (УДК 159.9(038) К 64)

 6. Малхазов, О.Р. Психологія та психофізіологія управління ру ховою діяльністю: Монографія. – К.: Євролінія, 2002. – 320 с. (УДК 159.936; ББК 88.3 М 19)

 7. Основи практичної психології: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. /Авт.: В.Панок, Т.Титаренко, Н.Чепелєва та ін. – К.: Либідь, 2003. – 536 с. ( ББК 88.4я73 О-75)

 8. Патопсихологія: Метод. вказівки /Уклад. Г.М.Дубчак. – Чернівці: Рута, 2003. – 56 с. – (Чернівецький нац. ун-т ім. Ю.Федьковича). (УДК 616.89(072.80; ББК 88.484р30-21 П 20)

 9. Практикум з психофізіології: Навч. посіб. для студ., які навчаються за спец. "Практична психологія" /Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М.Гоголя; Уклад. Никоненко О.П. – Ніжин, 2003. – 148 с. (УДК 159.9 П 69)

 10. Холодная, М.А. Психология интеллекта. Парадоксы исследования. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. –СПб., 2002. – 272 с. – (Сер. "Мастера психологии"). (УДК 159.92; ББК 88.3 Х 73)

Автореферати дисертацій

 1. Бондар, Л.В. Спільна навчальна робота молодших школярів як чинник їх розумового та соціального розвитку: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Л.В.Бондар. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

 2. Дідковська, Л.І. Особливості уявлень про своє майбутнє у старшокласників із соматичними порушеннями: Автор. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /Л.І.Дідковська. - К., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 3. Купрєєва, О.І. Особливості "Я-концепції" дорослих інвалідів з ампутаційними дефектами кінцівок: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 – пед. та вікова психологія /О.І Купрєєва. - К., 2003. - 17 с. - Бібліогр.: с. 14-15.

 4. Овчар, О.М. Психологічні особливості військовослужбовців строкової служби з ознаками девіантної поведінки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 – пед. та вікова психологія /О.М.Овчар. - О., 2003. - 19 с. - Бібліогр.: с. 16-17.

 5. Панченко, С.М. Психологічна освіта старшокласників як чинник їх життєвого самовизначення: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 – пед. та вікова психологія /С.М.Панченко. - К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

 6. Сидоренко, О.Ю. Психологічні проблеми сімейно-побутових відносин працівників міліції та умови їх оптимізації: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.06 – юрид. психологія /О.Ю.Сидоренко. - К., 2003. - 16 с. - Бібліогр.: с.13-14.

 7. Чирва, А.В. Особливості толерантності до страху у військовослужбовців у процесі початкової парашутної підготовки: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.09 - психологія праці в особливих умовах /А.В. Чирва. - Х., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с.16-17.

 8. Чорна, І.М. Формування психологічної готовності майбутнього вчителя до профорієнтаційної роботи у школі: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія /І.М. Чорна.- К., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 17.

 НАУКА. КУЛЬТУРА

 1. Академік В.І.Вернадський і світ у третьому тисячолітті: Всеукр. студент. наук.-практ. конф. /Редкол.: Пащенко В.О., Бойко А.М., Ільченко В.Р. – Полтава, 2003. – 316 с. – (Ін-т педагогіки АПН України; Коміс. НАН України з розробки наук. спадщини акад. В.І.Вернадського; Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка). (УДК 001 А 38)

 2. Бідняк, М.Н. Організація управління: Навч. посіб. – К.: А.С.К., 2003. – 176 с. – (Сер. "Університет. б-ка".). (УДК 005 Б 59)

 3. Васіна, З.О. Український літопис вбрання: Книга-альбом. Т. 1: 11 000 років до н.е. - XIII ст. н.е.: Наук.-худож. реконструкції. – К.: Мистецтво, 2003. - 448 с.: іл. (УДК 39(=161.2)(084.1); ББК 63.5(4Укр)я6 В 19)

 4. Гаевский, А.Ю. Информатика: 7-11 класс: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. – К.: А.С.К., 2003. – 536 с.: ил. (УДК 004(075.3) Г 13)

 5. Глушаков, С.В. Создание и запись С++ /С.В.Глушаков, В.Г.Мачула, Т.С.Хачиров; Худож.-оформитель А.С.Юхтман. – Х.: Фолио, 2003. – 398 с. – (Сер. "Учебный курс"). (УДК 004.085.2 Г 55)

 6. Квалілогія книги: Зб. наук. праць. Вип. 5 /Укр. акад. друкарства; Редкол.: Гунько С.М., Стецьків О.П., Гавенко С.Ф. та ін. – Л.: Афіша, 2002. – 216 с.: іл. (УДК 655.3.02 К 32)

 7. Кто есть кто в библиотечно-информационном мире России и СНГ: Справ. Т. 1; 2 /Рук. проекта Я.Л.Шрайберг. – 5-е изд., испр. и доп.. – М.: Изд-во ГПНТБ России, 2001. (УДК 02(092) К 87)

 8. Кушнаренко, Н.М. Наукова обробка документів: Підруч. /Н.М.Кушнаренко, В.К.Удалова. – К.: Вікар, 2003. – 336 с. – (Сер. "Вища освіта ХХІ століття".). (УДК 025.3/.6(075.8); ББК 78.37я73 К 96)

 9. Музей і місто: Музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури: (Матеріали облас. наук. конф. , присвяченої 225-річчю м. Дніпропетровська) /Дніпропетр. іст. музей Д.І.Яворницького; Упоряд.: Бекетова В.М., Капустіна Н.І. – Д., 2003. – 136 с. (УДК 069 М 89)

 10. Сорока, М.Б. Національна система реферування української наукової літератури: [ Монографія]. – К.: НБУВ, 2002. – 212 с. (УДК 002 С 65)

 11. Формирование информационной культуры личности в библиотеках и образовательных учреждениях: Учеб.-метод. пособие /Н.И.Гендина, Н.И.Колкова, И.Л.Скипор, Г.А.Стародубова. – 2-е изд., перераб. – М.: Шк. б-ка, 2003. - 296 с. – (Прил. к журн. "Шк. б-ка"; "Проф. б-чка шк. библиотекаря; Сер. І; Вып. 1-2.). (УДК 002 Ф 79)

Автореферати дисертацій

 1. Пасмор, Н.П. Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичного профілю: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 07.00.08 - книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство /Н.П.Пасмор. - Х., 2003. - 20 с. - Бібліогр.: с. 16-17.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (6)

  Документ
  Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад пед.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 6. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.

Другие похожие документы..