Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Производственно – хозяйственная деятельность предприятий обеспечивается не только за счет использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов,...полностью>>
'Документ'
щодо проведення фахового випробування для осіб, які вступають на вакантні місця нормативного терміну навчання освітньо-професійної програми підготовки...полностью>>
'Программа'
Департамент имущества города Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы, Департамент градостроительной политики города Москв...полностью>>
'Конкурс'
Реклама давно и прочно вошла в нашу жизнь. Она сопровождает нас дома, в транспорте, на улице, в кинотеатрах и клубах. Но при этом большинство людей с...полностью>>

2. Мікроекономіка Тема Економічна політика

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Кафедра управління проектами

ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ПИТАНЬ із сучасних ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ І РОЗВИТКОМ СУСПІЛЬСТВА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ НА СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ» У 2011 РОЦІ

Одеса - 2011

ЗМІСТ

Вступ

І. Умови вступу на спеціальність «Управління проектами»

II. Програма вступних екзаменів та перелік тестових питань

ІІI. Методичні матеріали, відповідно до програми вступних екзаменів у 2011 році

ІІІ.1. Управління підприємницькою діяльністю

Тема 1. Економічна теорія

Тема 2. Мікроекономіка

Тема 3. Економічна політика

ІІІ.2. Сучасні проблеми розвитку суспільства

Тема 1. Державно-управлінські та політико-правові питання

Тема 2. Соціально-політичні питання

ВСТУП

Менеджмент проектів застосовується у всьому світі як інструмент, що дозволяє підвищити ефективність бізнесу, забезпечити його стійкість, зростання, конкурентоспроможність – тобто все те, що має назву «успіх».

Виклики часу й вимоги сучасного бізнесу віддзеркалюються й на практиці управління проектами, але разом з тим нові можливості, що пропонує сучасний менеджмент проектів, відомі поки що тільки обмеженому колу фахівців.

Як змінилися методи управління проектами у таких загальновизнаних сферах як будівництво й інформаційні технології?

Як застосовувати управління проектами в паливній енергетиці, на транспорті, в державному управлінні?

Які методології є ключовими для управління проектами в цих індустріях?

Чому управління проектами сьогодні не слід відокремлювати від інших управлінських контурів — управління процесами, продуктами, стратегічного управління?

Відповіді на ці та інші запитання, ґрунтуючись на узагальненому досвіді кілька десятків проектів, дадуть визнані спеціалісти й професіональні викладачі кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Характеристика спеціальності «Управління проектами» та особливості програми підготовки:

- основними змістовними модулями магістерської програми є: формування проектної команди, розробка організаційних проектних структур, динамічне лідерство та психологічні аспекти в управління проектами; фінансовий, стратегічний та інвестиційний менеджмент в управлінні проектами; планування проектної діяльності, проектній та комерційний аналіз та оцінка ризиків проектів; інформаційні технології в управлінні проектами; прийняття проектних рішень, управління закупівлями і поставками, фінансова звітність у проектах, патентування та ліцензування тощо;

- навчальний процес забезпечують фахові викладачі-практики, які мають великий досвід в розробці й впровадженні методології управління проектами на підприємствах України, професійну міжнародну сертифікацію, сучасні знання та навички тренерів з управління проектами;

- використання у навчальному процесі сучасних методик викладання: розв’язування реальних практичних ситуацій, робота в командах по вирішенню проблем й прийняттю рішень з управління проектами, використання ділових ігор для розробки проектів, програм та портфелів проектів;

- виконання завдань реальних діючих підприємств на території України та участь у міжнародних проектах, підготовка магістерських дипломних проектів для конкретних підприємств;

- викладання за допомогою сучасних технічних засобів, мультимедійних презентацій у спеціалізованих аудиторіях на базі міжнародних професійних стандартів (PMI та IPMA), надання слухачам електронних підручників, презентацій, методичних матеріалів, навчально-методичних посібників;

- використання технологій проектного офісу, сучасних інформаційних технологій в управлінні проектами на базі програмних комплексів «Project expert» та «Microsoft Project»;

- підготовка та допомога у складанні сертифікаційного екзамену (IPMA) – міжнародного професійного сертифікату з управління проектами;

Кваліфікаційна характеристика – керівник проектів і програм:

- управління проектами – це ефективне використання сучасних засобів та технологій управління (насамперед, інформаційних) в процесах планування проекту, координації учасників при його виконанні, контролю, з метою вчасного завершення проекту та отримання запланованих результатів;

- керівник проекту – одна з перших осіб на підприємстві, яка здійснює керівництво роботою проектних команд в процесі реалізації проекту. Він організує та планує роботу команди; контролює своєчасне й якісне її виконання; визначає тип, склад і структуру проектів; координує роботу стосовно змін у проектах; визначає ризики проекту та стратегії його реалізації;

- магістр з управління проектами – може займати штатні посади директора програми, директора проекту, а також виконувати функції професійного менеджера проекту та практикуючого менеджера проекту на посадах, затверджених Мінпраці України.

Слухачі магістратури «Управління проектами» навчаються за програмами, які відповідають Галузевому стандарту вищої освіти України та освітньо-професійній підготовки магістра за спеціальністю специфічних категорій 8.000003 – Управління проектами, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України.

Конкурентні знання –

стабільність, успішність, процвітання!

І. Умови вступу на спеціальність «Управління проектами»

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління При Президентові України

здійснює прийом студентів та слухачів за спеціальністю

 • 8.000003 «Управління проектами» з наданням кваліфікації «керівник проектів і програм».

Прийом до інституту здійснюється відповідно до ліцензії серія АВ № 420532 від 01 жовтня 2008 р. щодо надання освітніх послуг навчальним закладам, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, спеціаліста, магістра, та сертифікату про акредитацію серія НД-ІV № 167211 від 01 жовтня 2008 р.

Навчання в Одеському регіональному інституті державного управління здійснюється за договорами між інститутом та фізичними або юридичними особами на умовах, що в них визначені.

Місія магістерської програми – забезпечити якісну професійну підготовку фахівців-магістрів у галузі управління проектами на основі стандартів освіти та міжнародних професійних стандартів.

Форми навчання:

 • денна – 1,5 роки

 • заочна – 2,5 роки

Прийом документів здійснюватиметься:

на денну та заочну форми навчання з 18 квітня по 26 липня 2011 року

На навчання приймаються на договірній основі особи, які мають базову вищу освіту.

Вступники спеціальності «Управління проектами» проходять конкурсний відбір за результатами:

 • комп’ютерного тестування з іноземної мови (англійська, німецька, французька – за вибором вступника) для вступників на основі базової вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр;

 • тестування із сучасних проблем управління підприємницькою діяльністю та розвитком суспільства.

Найкращі студенти та слухачі факультету проходять практику та стажування в найвідоміших установах і підприємствах України.

Вступники подають наступні документи:

 1. Заяву, в якій вказують обрану спеціальність та форму навчання.

 2. Копію диплома про базову вищу освіту з додатком, засвідчену нотаріально.

 3. Особовий листок з обліку кадрів (для тих, хто має трудову книжку).

 4. Автобіографію.

 5. Медичну довідку за формою 0-86-о (оригінал або завірену копію).

 6. Шість (6) фотокарток розміром 3х4 см.

 7. Копію трудової книжки (кожна сторінка засвідчена у встановленому порядку).

 8. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

 9. Копію паспорту (1-4 сторінки, сторінка зі штампом реєстрації), або свідоцтва про народження для осіб, які за віком не мають паспорта.

 10. Копію військового квитка чи посвідчення про приписку до призовної дільниці.

 11. Два поштових конверти з марками (із заповненою зворотною адресою).

Абітурієнт особисто пред’являє оригінали атестату, диплому з додатком паспорт, військовий квиток чи посвідчення про приписку до призовної дільниці, та документи, що дають право на пільги

Зараховані складають договір про навчання.

Для отримання організаційно-методичної допомоги у підготовці до вступу в Інститут та інформації щодо заходів вступної кампанії 2011 року (графіки проведення консультацій, вступних іспитів, тощо), Ви можете заповнити попередню заяву за формою, що розміщена на сайті інституту (www.oridu.odessa.ua) в розділі «Прийом до інституту»

Приймальна комісія працює за адресою:

Одеса, вул. Генуезька, 22, каб. 218, 219.

Тел. (048) 741-48-84, (0482) 63-86-55

Кафедра управління проектами:

каб. 313, 314. Тел. (048) 729-76-69

Понеділок-п’ятниця з 9.00 до 17.00;

субота з 10.00 до 15.00

(під час роботи приймальної комісії)

ІІ. Програма вступних екзаменів

та перелік тестових питань

Управління підприємницькою діяльністю

1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництв.

2. Характер дії економічних законів і механізми їх використання.

3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи.

4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види.

5. Загальні засади економічного розвитку.

6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва.

7. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес.

Список рекомендованих джерел

1. Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління: Навч. посіб. / В.Г.Бодров. - К.: Вид-во УАДУ, 2002. - 102 c.

2. Дзюбик С.Д. Сучасна економічна теорія і проблеми її застосування: Навч. посіб. / С.Д.Дзюбик. - К.: Вид-во УАДУ, 2001. - 168 с.

3. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 481 с.

4. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Редкол.: Б.Д.Гаврилишин, С.В.Мочерний (відп. ред.), О.А.Устенко (заст. відп. ред.) та ін. - К.: ВЦ "Академія", 2001-2003.

5. Івашов М.Ф. Актуальні питання економічної теорії та практики її застосування в державному управлінні: Навч. посіб. - К.: Вид-во НАДУ, 2004. - 56 с.

6. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Відп. ред. Г.Н.Климко; Кол. авт.: Г.Н.Климко, Л.О.Каніщенко, В.М.Пригода, В.Г.Бодров та ін. - 5-те вид., випр. - К.: Знання-Прес, 2004. - 616 c.

1. Економічні потреби та інтереси як рушійні сили розвитку суспільного виробництва

1. Головна ознака, що характеризує потреби в економічному сенсі, - це:

а) різноманітність;

б) неподільність;

в) безмежність.

2. Обмеженість ресурсів означає, що:

а) у суспільства вони є у такій кількості, що їх не вистачає для виробництва необхідних товарів і послуг;

б) ресурсів вистачає лише на виробництво предметів споживання;

в) за їх допомогою неможливо забезпечити одночасне і повне задоволення всіх наявних потреб.

3. Виробничі економічні потреби - це:

а) потреби у споживчих товарах;

б) потреби у засобах дозвілля та відпочинку;

в) потреби у робочій силі та засобах виробництва, виробничих технологіях.

4. Речовина природи є економічним благом, якщо:

а) може бути спожита без процесу виробництва;

б) є доступною для споживання;

в) процесу його споживання передує процес переробки, тобто вплив людини.

5. Із збільшенням кількості одиниць блага, які є у розпорядженні споживача, загальна корисність цього блага:

а) зменшується;

б) залишається незмінною;

в) збільшується.

2. Характер дії економічних законів і механізми їх використання

1. Закон попиту за всіх інших рівних умов встановлює:

а) прямий зв’язок між кількістю і ціною товару, що може бути куплений споживачами;

б) прямий зв’язок між ціною та якістю товару;

в) зворотний зв’язок між ціною і кількістю товару, що може бути куплений споживачами.

2. Закон пропозиції за інших рівних обставин встановлює:

а) зворотний зв’язок між ціною і кількістю товару, що пропонується для продажу;

б) прямий зв’язок між ціною та якістю товару;

в) прямий зв’язок між ціною і кількістю товару, що пропонується для продажу.

3. Економічні закони відображають:

а) взаємодію сил природи;

б) відношення людей до сил природи;

в) істотні, стійкі, такі, що повторюються, внутрішні причинно-наслідкові зв’язки та залежності реальних економічних явищ і процесів.

5. Закони природи вічні, а закони економічні закони - історичні:

а) так;

б) ні.

6. Закони природи нейтральні до людських бажань і мотивів поведінки, а економічні закони діють через людей, які мають певну мету й певні матеріальні інтереси:

а) так;

б) ні.

7. Закони природи є об’єктивними, а економічні закони - суб’єктивними:

а) так;

б) ні.

8. Закони природи є абсолютними, тоді як економічні закони діють як певні тенденції

а) так;

б) ні.

9. Економічні закони, як і закони природи, можуть мати формалізоване вираження:

а) так;

б) ні.

3. Економічна система суспільства та її основні структурні елементи

1. Економічна система - це:

а) сукупність приватних виробників товарів і послуг;

б) сукупність продуктивних сил суспільства;

в) сфера функціонування продуктивних сил і виробничих відносин, взаємодія яких характеризує сукупність організаційних форм та видів господарської діяльності.

2. Вихідною ознакою для класифікації сучасних моделей економічної системи є:

а) продуктивність праці;

б) рівень життя населення;

в) форми власності на засоби виробництва.

3. Змішана економіка - це:

а) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у державній власності, а основним регулятором економіки є ринковій механізм;

б) економічна система, в якій матеріальні ресурси перебувають у приватній власності, а основним регулятором економіки є директивний план;

в) економічна система, в якій співіснують приватна та державна власність і яка спирається на ринковий механізм і державне регулювання.

4. Які з наведених ознак не є характеристиками ринкової економіки:

а) конкуренція;

б) свобода підприємницького вибору;

в) централізоване директивне планування.

6. Продуктивні сили суспільства - це:

а) робоча сили і виробничі відносини;

б) засоби виробництва;

в) робоча сила і засоби виробництва.

7. Засоби виробництва - це:

а) весь капітал, що використовується у виробництві;

б) трудові ресурси і капітал;

в) засоби і предмети праці.

4. Економічний зміст власності, її форми та історичні види

1. Власність в економічному розумінні - це:

а) відношення людини до речі;

б) сама річ;

в) відносини між людьми з приводу речей.

2. Економічна форма реалізації прав власності - це:

а) виключно продаж об’єкта власності;

б) передача об’єкта власності у спадок;

в) економічні відносини, що забезпечують власнику отримання доходу від об’єкта власності.

3. Якщо виробництво здійснюється в інтересах окремого індивідуума, то це:

а) колективна власність і колективне привласнення;

б) суспільна власність і суспільне привласнення;

в) приватна власність і приватне привласнення.

4. Приватна власність - це форма закріплення за окремим індивідуумом прав:

а) володіння певним майном;

б) користування і розпорядженням певним майном;

в) володіння, користування і розпорядження певним майном.

5. Ринкова система господарювання базується на:

а) державній власності на засоби виробництва;

б) колективні власності на засоби виробництва на засоби виробництва;

в) приватній власності на засоби виробництва.

6. Приватизація - це процес передачі (продажу) державного майна в колективну або приватну власність:

а) так;

б) ні.

5. Загальні засади економічного розвитку

1. Фундаментальна економічна суперечність суспільного розвитку - це:

а) суперечність між матеріальними потребами суспільства й економічною по­літикою держави;

б) суперечність між рівнем економічного розвитку країни й інтелектуальним рівнем нації;

в) суперечність між безмежними матеріальними потребами людей і обме­женими економічними ресурсами.

2. Обмеженість ресурсів в економічному розумінні означає:

а) ресурсів вистачає лише на виробництво предметів споживання;

б) ресурсів вистачає лише на виробництво засобів виробництва;

в) неможливість одночасного і повного задоволення всіх наявних потреб суспільства.

3. Економіка є ефективною, якщо в ній досягнуті:

а) повна зайнятість трудових ресурсів;

б) повне використання природних ресурсів;

в) повне використання виробничих ресурсів.

4. Початковою фазою економічного циклу є депресія:

а) так;

б) ні.

5. Що розуміють під ефективністю економіки:

а) темпи економічного зростання в країні;

б) зростання курсу національної валюти;

в) співвідношення між результатами і витратами виробництва товарів і послуг у країні.

6. Якщо працівник втратив роботу у зв’язку зі скороченням обсягу вироб­ництва, то виникає безробіття:

а) природне;

б) структурне;

в) циклічне.

6. Товарне виробництво, гроші і витрати виробництва

1.Товар - це:

а) благо, яке не є продуктом праці, але корисне для людини;

б) річ, яка має споживчу вартість або корисність;

в) продукт праці, який виробляють для обміну чи продажу.

2. Гроші - це:

а) предмет домовленості між людьми;

б) умовність, яка не має власної вартості;

в) товар, який виконує особливу функцію загального еквівалента.

3. Змінні витрати виробництва - це:

а) альтернативні витрати виробництва;

б) витрати, які мають місце поза залежністю від зміни обсягу виробництва;

в) витрати, які змінюються залежно від зміни обсягу виробництва.

4. Яка з наведених ознак характерна лише для товарного виробництва:

а) суспільний поділ праці;

б) універсалізація праці;

в) економічна відокремленість виробників і розвиток обміну.

5. Яку функцію виконують кредитні гроші:

а) засобу обігу;

б) засобу нагромадження;

в) засобу платежу.

6. Які з перерахованих благ мають абсолютну ліквідність:

а) акції;

б) нерухомість;

в) гроші.

7. Економічне зростання і соціально-економічний прогрес

1. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом грошової маси;

б) зниженням загального рівня цін;

в) приростом реального валового внутрішнього продукту.

2. Головними чинниками економічного зростання в розвинутих країнах є:

а) збільшення обсягу робочого часу;

б) збільшення обсягу використання матеріальних ресурсів;

в) технологічні зміни у виробництві.

3. Економічний розвиток характеризує якісні зміни в економіці:

а) так;

б) ні.

4. Економічне зростання та економічний розвиток є тотожними процесами:

а) так;

б) ні.

5. Економічне зростання вимірюється:

а) приростом грошової маси;

б) зниженням загального рівня цін;

в) приростом реального ВВП.

6. Найбільш суттєвим фактором економічного зростання у розвинутих країнах світу нині є:

а) збільшення обсягу основного капіталу;

б) збільшення чисельності зайнятого у виробництві населення;

в) позитивні технологічні зміни у виробництві товарів і послуг.

7. Економічне зростання забезпечує безпосередню залежність між збільшенням кількості товарів і послуг і збереженням навколишнього середовища:

а) так;

б) ні.

1. Предмет і теоретичні засади мікроекономіки.

2. Попит і пропозиція.

3. Ринкова рівновага.

4. Теорія виробництва.

5. Теорія ринкових структур.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Науково-практичної інтернет-конференції економічна політика країн єс 17 жовтня 2011 р., Донецьк м. Донецьк 2011 р. Ббк 65. 050. 11 Е 40

  Документ
  Е 40 Економічна політика країн ЄС : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 17 жовт. 2011 р. м. Познань, Польша / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец.
 2. Програма фахового вступного випробування за освітньо-професійним рівнем спеціаліст, магістр Спеціальності 03050101, 03050101 «Економічна теорія»

  Документ
  Необхідність розв’язання проблем системних перетворень в національній економіці, поширення соціально-орієнтованих ринкових відносин, реалізація комплексної програми інтеграції України у світовий економічний простір, адекватна реакція
 3. Політика, громадянське суспільство

  Документ
  Стаття присвячена актуальній проблемі побудови нового громадянського суспільства в Україні. Виконано компаративний аналіз розвитку "третього сектора" в країнах Заходу (1-а частина), країнах СНД та Україні (2-а частина).
 4. Облік І аудит", 050. 104 „Фінанси І кредит", 050. 100 „Економічна кібернетика" Вінниця 2005 Розповсюдження І тиражування без офіційного дозволу вдау заборонено

  Документ
  Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії Вінницького ДАУ “29 ”_червня__ 2004 р., протокол № _13_, та на засіданні методичної ради Вінницького ДАУ “ ” 2005 р.
 5. За переліком дисциплін програми підготовки бакалаврів з економіки підприємства дисципліна "Мікроекономіка" має код пнзе-03 І викладається в обсязі 4 кредитів ects. ІІ. Розподіл навчального часу

  Документ
  Згідно з навчальним планом підготовки бакалаврів за напрямом підготовки “Економіка підприємства” на факультеті менеджменту та маркетингу Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” дисципліна “Макроекономіка”

Другие похожие документы..