Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Районная целевая программа «Стабилизация и развитие агропромышленного комплекса Нелидовского района на 2010 - 2012 годы» разработана в соответствии с...полностью>>
'Документ'
Детализированная спецификация медицинского оборудования (п.221) программное обеспечение ( MlS,LlS, PACS), медицинского центра Дальневосточного федера...полностью>>
'Документ'
Задачи. Узнать из дополнительной литературы о Добрыне Никитиче; провести опрос по теме работы среди учащихся; прочитать былины, в которых действует До...полностью>>
'Статья'
должностных лиц и отдельных граждан, а также права, обязанности и гарантии граждан в связи с осуществлением борьбы с терроризмом....полностью>>

Програма розвитку освітньої галузі Одещини на 2011-2014 роки Вступ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Програма

розвитку освітньої галузі Одещини

на 2011-2014 роки

Вступ

Освіта – одна з найбільш масштабних і фундаментальних складових устрою держави. Освітній простір Одеської області задовольняє потреби усіх категорій населення в навчанні, й вихованні й наданні різних видів освітніх послуг. Головним напрямком його удосконалення є досягнення практичних результатів щодо розширення доступності, зростання ефективності, підвищення якості освіти на всіх рівнях.

Актуальними залишаються проблеми забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, адаптації її змісту до соціально орієнтованої ринкової економіки, прискорення розвитку освіти, її інтеграції в європейський освітній простір, удосконалення механізмів управління, оптимізація, прогнозування та рівномірне фінансування закладів освіти усіх типів, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

У галузі управлінської діяльності продовжується перехід до державно-громадської моделі управління освітою, утвердження в громадській думці, суспільній практиці справжньої пріоритетності сфери освіти. Проблемним залишається питання управління освітою, яке здебільшого ґрунтується на контролюючих функціях.

Загальна спрямованість модернізації освіти Одещини полягає в тому, щоб привести її стан у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, освітніх запитів жителів області. В освітній галузі Одеської області безпосередньо задіяний кожний 4-ий її мешканець: понад 500 тис. дітей, учнів ПТНЗ, студентів ВНЗ; понад 43 тис. педагогічних і науково-педагогічних працівників та 20 тис. обслуговуючого персоналу.

Мета Програми

Метою Програми є визначення механізмів розвитку системи освіти Одещини та створення умов рівного доступу до здобуття жителями області якісної освіти, орієнтованої на ринкову економіку, інтеграцію в європейський та світовий освітній простір, забезпечення вищого ґатунку освітніх послуг, високого рівня знань і практичних умінь молоді, їх громадянських і моральних якостей.

Шляхи і засоби розв’язання проблем

Виконання Програми здійснюється на державному, регіональному та місцевому рівнях.

На регіональному та місцевому рівнях передбачається:

  • збереження і розвиток закладів освіти усіх типів, впровадження новітніх інформаційних технологій, сучасних досягнень педагогічної науки;

  • розвиток мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів незалежно від форм власності та вдосконалення системи спеціальної дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, будівництво нових дошкільних установ;

  • забезпечення охопленням дошкільною освітою не менше 70 відсотків дітей дошкільного віку та створення умов для здобуття обов’язкової освіти всіма дітьми п’ятирічного віку за різними формами навчання та виховання;

  • охоплення альтернативними формами освіти дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади;

  • пріоритетне фінансування спеціальних навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, спеціальних класів у загальноосвітніх школах, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, забезпечення учнів (вихованців) засобами індивідуальної корекції, комп’ютерною технікою;

  • приведення матеріально-технічної бази навчальних закладів у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища;

  • оновлення обладнання шкільних їдалень;

  • фінансування заходів з енергозбереження, протипожежної та електробезпеки;

  • оновлення шкільних меблів;

  • упорядкування місць загального користування;

  • забезпечення медичного супроводу навчального процесу;

  • укомплектування служб практичних психологів;

  • комплектація бібліотечних фондів сучасними інформаційними засобами, поповнення фондів;

  • завершення розпочатого в минулі роки будівництва загальноосвітніх та дошкільних закладів, будівництво нових шкіл;

  • поетапне розукрупнення шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  • створення під час будівництва та ремонту навчальних закладів необхідних умов для доступу до школи та безперешкодного пересування шкільними приміщеннями дітей-інвалідів;

  • забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін, комп’ютерною технікою і телекомунікаційними засобами виходу до міжнародної інформаційної мережі Інтернет;

  • перехід до профільного навчання в старшій школі, створення освітніх округів з мережею добре оснащених опорних шкіл, у тому числі пришкільними інтернатами;

  • забезпечення регулярного підвезення учнів і педагогічних працівників у сільській місцевості до місць навчання, роботи і проживання;

  • впровадження в закладах освіти систем зовнішнього моніторингу рівня навчальних досягнень;

  • впровадження інформаційно-комунікаційних технологій управління освітніми процесами, педагогічного менеджменту, інших інноваційних форм удосконалення інформаційної діяльності;

  • удосконалення системи підготовки і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, поліпшення їх соціально-економічного становища;

  • розширення міжнародного співробітництва з питань навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

  • всебічний розвиток і функціонування української мови;

  • реалізація положень Європейської хартії регіональних мов щодо підтримки розвитку та функціонування російської мови та мов національних меншин, що компактно проживають на території Одещини;

  • збільшення обсягу охоплення дітей позашкільною освітою, розширення мережі позашкільних закладів , створення їх філій, збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах;

  • створення обласних центрів художньо-естетичної, науково-технічної, еколого-натуралістичної, туристсько-краєзнавчої роботи;

  • зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, забезпечення їх науково-методичними матеріалами та навчально-методичною літературою;

  • вирішення питань працевлаштування учнівської та студентської молоді, випускників професійно-технічних навчальних закладів, ВНЗ І-ІУ рівнів акредитації;

  • формування регіональної системи безперервної ступеневої освіти через розширення мережі навчально-науково-виробничих комплексів у складі закладів вищої, професійно-технічної та загальної середньої освіти, науково-дослідних установ;

  • реформування системи професійно-технічної освіти шляхом оптимізації діючої мережі та реорганізації професійно-технічних навчальних закладів у професійні ліцеї з урахуванням потреб ринку праці у кваліфікованих робітниках та молодших спеціалістах;

  • розширення спектру інтегрованих робітничих професій, за якими здійснюється професійна підготовка кваліфікованих робітників;

  • створення умов для отримання повної загальної середньої освіти в усіх професійно-технічних закладах освіти області;

  • формування оптимальної моделі багаторівневого фінансування професійно-технічної та вищої освіти в умовах функціонування різних форм власності;

  • розширення участі закладів освіти всіх типів у міжнародних освітянських і наукових проектах;

  • забезпечення навчальних закладів області навчально-лабораторним обладнанням для реалізації державних стандартів освіти;

  • створення регіонального банку даних про обдаровану молодь;

  • створення обласних спеціалізованих шкіл-інтернатів для інтелектуально обдарованих дітей;

  • проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю;

  • активне залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;

  • популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого педагогічного досвіду роботи з нею;

  • розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді та її наставників;

  • підтримка на конкурсній основі кращих педагогічних працівників і навчальних закладів, які впроваджують інноваційні програми.

Терміни та етапи виконання Програми

Програма розрахована на 4 роки (2011 – 2014 роки)

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

  • коштів обласного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених обласною радою на відповідні роки;

  • коштів місцевих бюджетів;

  • інших передбачених законом джерел;

Прогнозований обсяг фінансування становить _______ млн. гривень. Обсяги фінансування Програми уточнюють щороку.

Ресурсне забезпечення Регіональної програми розвитку освітньої галузі Одещини на 2011-2014 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми, тис.грн.

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обласний бюджет

Місцевий бюджет

Разом


Завдання і заходи Програми та результативні показники

Завдання і заходи щодо виконання Програми спрямовані на створення рівних умов і можливостей для здобуття громадянами повноцінної освіти, особистісного розвитку і творчої самореалізації.

Основними завданнями Програми є:

  • прискорення модернізації освітньої галузі Одещини, результатом якої стане досягнення сучасної якості освіти, адекватної запитам суспільства та соціально-економічним умовам;

  • створення механізмів стимулювання необхідних системних змін в освіті;

  • забезпечення високої якості навчання і виховання шляхом впровадження новітніх педагогічних та інформаційних технологій, поглиблення інтеграції освіти і науки, підвищення кваліфікації, компетентності та відповідальності педагогічних кадрів;

  • оснащення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів сучасними засобами навчання, впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій;

  • пріоритетна підтримка лідерів освітніх інновацій, стимулювання педагогічних колективів, що здійснюють експериментальну роботу з упровадження інноваційних технологій навчання;

  • приведення матеріально-технічної бази та навчального оснащення освітніх закладів до сучасних стандартів організації навчального середовища;

  • підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її наставників;

  • забезпечення гармонійного розвитку і функціонування української та російської мов, всебічної підтримки розвитку освіти національних спільнот , що компактно проживають на території Одещини;

  • задоволення потреб регіонального ринку праці, приведення у відповідність до потреб ринку праці кількісних і якісних показників підготовки фахівців усіх рівнів та кваліфікованих робітників;

  • реалізація ідей державно-громадського управління освітою;

  • забезпечення скоординованої діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо реалізації програмних заходів.

Виконання Програми дасть змогу:

  • забезпечити позитивні системні зрушення в реформуванні освітньої галузі Одещини та досягненні освітніх послуг високого гатунку, рівня навчальних досягнень дітей та молоді, їх громадянських і моральних якостей;

  • привести матеріально-технічну та навчальну базу закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища;

  • оптимізувати мережу навчальних закладів з метою забезпечення рівних можливостей на здобуття дітьми і молоддю якісної освіти, реалізації їх творчого потенціалу;

  • впровадити в практику роботи освітніх закладів сучасні педагогічні технології, завершити їх комп’ютеризацію та забезпечити доступ до світових інформаційних мереж, створити умови для самоосвіти молоді, дистанційного навчання;

  • гармонізувати процеси впровадження на території області положень Європейської хартії регіональних мов, забезпечити сталий розвиток української та російської мов, мов національних меншин, що компактно проживають на території Одещини;

  • впровадити дієві механізми стимулювання обдарованої молоді, педагогічних колективів;

  • забезпечити належний рівень підготовки кваліфікованих робітників та фахівців з вищою освітою для поступального розвитку соціально-економічної сфери Одещини;

  • підвищити соціальний статус педагогічних та науково-педагогічних працівників, створити умови для безперервного підвищення їх професійної компетентності;

  • залучити батьків, громадські організації до активної участі в процесі реформування освітньої галузі.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на управління освіти і науки обласної державної адміністрації.

Районні, державні адміністрації, міськвиконком, що визначені відповідальними виконавцями Програми, розробляють заходи щодо її виконання та щороку до 15 листопада інформують управління освіти і науки обласної державної адміністрації про хід виконання Програми.

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації щороку до 1 грудня інформує МОН України та обласну раду про хід виконання обласної Програми.

Внесення змін до Програми розвитку освіти Одеської області на

2011 – 2014 роки здійснюється рішенням обласної ради за поданням обласної адміністрації.

Напрями діяльності та заходи Програми

І. Дошкільна освіта

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

1. Забезпечення доступності дошкільної освіти

2. Створення належних умов навчання та виховання дітей

3. Навчально-методичний супровід

1.1.Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом будівництва та поновлення роботи ДНЗ, створення навчально-виховних комплексів «Загальноосвітня школа-дошкільний навчальний заклад»

1.2.Розвиток мережі закладів та груп компенсуючого типу для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового

розвитку

1.3.Створення консультаційних пунктів з метою охоплення альтернативними формами освіти дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади

2.1. Зміцнення навчальної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

2.2.Компютерізація дошкільних закладів та створення ресурсних центрів для просвітницької роботи з батьками

2.3.Укомплектування дошкільних закладів медичним персоналом та практичними психологами

2.4.Забезпечення фінансування видатків на харчування дітей у дошкільних закладах відповідно до вимог чинного законодавства

3.1.Впровадження в навчально-виховний процес дошкільних закладів нових і модернізованих програм розвитку дітей, корекційних, елективних курсів, підготовка та видання посібників та методичних рекомендацій

3.2.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вивчення, узагальнення та впровадження передового досвіду з питань дошкільної освіти.

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

Райдержадміністрації, міськвиконкоми,

ООІУВ

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

24,500

130,0

67,5

6000

4000

5,000

25,0

15,0

1500

1000

6,000

30,0

16,0

1500

1000

6,500

35,0

17,5

1500

1000

7,000

40,0

19,0

1500

1000

Створення умов для охоплення дошкільною освітою 70% дітей дошкільного віку та 100% охоплення нею дітей п’ятирічного віку

Створення умов для надання якісної дошкільної освіти дітям з вадами розвитку, їх соціалізації, захист прав і інтересів дітей зазначеної категорії

Забезпечення права усіх дітей на дошкільну освіту.

Забезпечення закладів меблями, навчальним обладнанням, засобами індивідуальної корекції

Впровадження інформаційних технологій та розширення форм роботи з батьками

Поліпшення стану фізичного та психічного здоров’я дітей

Забезпечення дошкільних навчальних закладів збалансованим харчуванням із дотриманням натурального набору продуктів

Поліпшення якості освіти, забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її здібностей, індивідуальних особливостей

Модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

ІІ. Загальна середня освіта

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

1. Оптимізація мережі загальноосвітніх шкіл

1.1.Створення мережі освітніх округів для реалізації допрофільного навчання учнів

1.2.Розширення мережі навчально-виховних комплексів

1.3.Експериментальне впровадження освітніх он-лайн округів

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Забезпечення прав дітей на рівний доступ до якісної освіти

2. Реформування змісту загальної середньої освіти

2.1.Експериментальне відпрацювання нових навчальних планів, програм, державних стандартів загальної середньої освіти

2.2.Забезпечення загальноосвітніх шкіл навчальними програмами, підручниками, посібниками, педагогічною періодикою, програмною художньою літературою

2011 - 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації,

міськвиконкоми,

ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

240,0

690,0

60,0

240,0

60,0

240,0

60,0

240,0

60,0

240,0

Підвищення якості загальної середньої освіти

Створення належних умов навчання

3. Впровадження профільного навчання в старшій школі

3.1.Удосконалення діючих моделей

допрофільного та профільного навчання учнів

3.2.Розробка організаційних варіантів взаємодії установ, що входять до освітніх округів

3.3.Розробка механізмів координації навчальних планів закладів, що входять до освітніх округів, та забезпечення освітнього процесу

3.4.Розробка та впровадження регіонального навчально-методичного забезпечення допрофільного та профільного навчання

2011 – 2014

2011 – 2012

2011 – 2012

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

8,0

12,0

12,0

12,0

12,0

Реалізація нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу

Реалізація нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу

Реалізація нових освітніх технологій і принципів організації навчального процесу

Забезпечення ефективності запровадження допрофільного та профільного навчання

4. Робота з обдарованою молоддю

4.1.Створення та систематичне поповнення банку даних про обдаровану молодь за віковими категоріми

4.2.Участь педагогічних працівників у Всеукраїнських конкурсах авторських методичних і навчальних матеріалів, науково-практичних конференціях з питань роботи з обдарованою молоддю

4.3.Проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад (у тому числі Інтернет-олімпіад, обласних інтелектуальних змагань з базових дисциплін для учнів сільських шкіл

4.4..Забезпечення участі призерів І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад у ІУ етапі

Всеукраїнських олімпіад (у тому числі міжнародних олімпіадах, Інтернет-олімпіадах, очно-заочних олімпіадах)

4.5.Проведення І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України (у тому числі конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів)

4.6.Забезпечення участі призерів І-ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу –захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту (у тому числі всеукраїнських конкурсів, турнірів і фестивалів

4.7.Участь призерів олімпіад, конкурсів-захистів, турнірів, спартакіад, змагань у Всеукраїнському щорічному святі «Творча молодь»

4.8.Розширення мережі закладів нового типу, навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів.

4.9.Створення та забезпечення діяльності регіонального консультаційного пункту для роботи з обдарованою молоддю

4.10.Організація відпочинку та зборів у літніх таборах для обдарованої молоді

4.11.Забезпечення функціонування «Школи юного олімпійця» для учнів, які виявили бажання брати участь у Всеукраїнських учнівських олімпіадах (у тому числі Інтернет-олімпіадах, конкурсах, турнірах, очно-заочних олімпіадах)

4.12.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів навчально-методичними матеріалами для роботи з обдарованою молоддю

4.13.Забезпечення модернізації та зміцнення спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів

4.14.Забезпечення

проведення обласних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів для педагогічних працівників області з проблем роботи з обдарованою молоддю

4.15.Сприяння участі наукових і педагогічних працівників, обдарованої молоді у міжнародних програмах, науково-практичних конференціях, змаганнях, конкурсах

4.16.Запровадження механізму адресної підтримки обдарованої молоді, зокрема шляхом призначення і виплати відповідних стипендій

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2012 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООГЦПОВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації. ООГЦПОВ, райдержадміністрації, міськвиконком

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, ООГЦПОВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООГЦПОВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації,міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, ООГЦПОВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

245,0

365,0

126,0

135,0

156,0

70,0

360,0

110,0

150,0

500,0

145,0

150,0

400,0

4300,00

50,0

80,0

25,0

30,0

36,0

10,0

90,0

20,0

30,0

100,0

35,0

30,0

100,0

1100

60.0

90,0

26,0

30,0

40,0

15,0

90,0

25,0

40,0

100,0

35,0

40,0

100,0

1100

65,0

95,0

35,0

35,0

40,0

20,0

90,0

0,0

40,0

150,0

35,0

40,0

100,0

1050

70,0

100,0

40,0

40,0

40,0

25.0

90,0

35,0

40,0

150,0

40,0

40,0

100,0

105,0

Створення системи виявлення і відбору обдарованої молді

Підвищення рівня професійної компетентнос-ті педагогічних працівників

Підвищення рівня професійної компетенції педагогічних працівників

Створення умов для розвитку творчої молоді

Створення умов для розвитку творчої молоді

Створення умов для розвитку творчої молоді

Створення умов для розвитку творчої молоді

Створення умов для розвитку творчої молоді

Стимулювання творчої молоді

Стимулювання творчої молоді

Забезпечення доступності позашкільної освіти

Підвищення рівня професійної компетентнос-ті педагогічних працівників

Зміцнення спортивної бази загальноосвіт-ніх навчальних закладів

Підвищення рівня професійної компетентнос-ті педагогічних працівників

Підвищення рівня професійної компетентнос-ті педагогічних працівників, стимулювання творчої молоді

Виплата стипендій голови обласної державної адміністрації, голів райдержадміністрацій та міських рад

5. Модернізація оснащення навчальних кабінетів з природничо-математичних і технологічних дисциплін

6. Розвиток системи мовної освіти

7. Удосконалення матеріально-технічної та навчальної бази закладів

5.1.Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання з:

  • фізики

  • хімії

  • біології

  • географії

  • математики

  • трудового навчання

Забезпечення професійно-технічних, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (обласного підпорядкування) засобами навчання з :

  • фізики

  • хімії

  • біології

  • географії

  • математики

Забезпечення обласного інституту удосконалення вчителів засобами навчання з:

- фізики

- хімії

- біології

- географії

- математики

- трудового навчання

5.2.Проведення

підготовки педагогічних працівників, у тому числі лаборантів, до роботи із застосуванням сучасних засобів навчання

6.1.Забезпечення роботи постійно діючих курсів перепідготовки вчителів базових дисциплін закладів освіти з національним складом учнів, які викладають предмети українською мовою

6.2.Проведення курсів, практикумів, постійно діючих семінарів з української мови, удосконалення мовної підготовки для педагогічних працівників, які недостатньо володіють державною мовою

6.3.Забезпечення безперервного підвищення кваліфікації вчителів російської, болгарської, молдовської, гагаузької мов. Проведення конференцій, семінарів, «круглих столів» з проблем розвитку мов національних меншин, що проживають на території області

Забезпечення проведення обласних конкурсів:

- «Кращий учитель російської мови»,

- «Кращий учитель болгарської мови»,

- «Кращий учитель молдовської мови»,

- «Кращий учитель гагаузької мови»

6.4.Забезпечення проведення обласних олімпіад (у тому числі Інтернет-олімпіад, очно-заочних олімпіад), конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів з російської, болгарської, молдовської, гагаузької мов

6.5.Забезпечення видання методичної літератури, методичних рекомендацій для вчителів російської, болгарської, молдовської, гагаузької мов, для шкіл, які працюють у перехідному режимі, підручників з історії Одещини, краєзнавства.

Забезпечення видання регіональних підручників, програм, які отримали дозвіл МОН України

7.1.Оновлення шкільних меблів

7.2.Забезпечення шкіл комп’ютерною технікою та виходом до мережі Інтернет

7.3.Створення обласного, районних та міських ресурсних центрів інформатизації загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, впровадження дистанційних форм навчання та підвищення кваліфікації

7.4.Створення веб-сайтів навчальних закладів

7.5.Поповнення парку шкільних автобусів, створення системи управління перевезеннями та технічного обслуговування транспортних засобів, що знаходяться на балансі освітніх установ

7.6.Комплектація бібліотечних фондів сучасними електронними інформаційними засобами

7.7 Відновлення роботи внутрішніх туалетів, забезпечення облаштування сухих туалетів

7.8.Забезпечення придбання меблів, технологічного обладнання для навчальних закладів

7.9.Забезпечення харчоблоків навчальних закладів холодною та гарячою проточною водою

7.10.Забезпечення фінансування видатків на проведення капітальних та поточних ремонтів

7.11.Забезпечення

фінансування видатків на придбання засобів протипожежної та електробезпеки

7.12.Завершення будівництва шкіл, готовність яких складає не менше 30%

7.13.Впровадження в навчальних закладах енергозберігаючих технологій, встановлення високоефективних опалювальних систем

7.14.Оснащення навчальних закладів лічильниками води, природного газу, теплової енергії та

приладами регулювання енергоспоживання

7.15.Оснащення навчальних закладів засобами охорони

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011-2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

2011 - 2014

2011 - 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2012

2011-

2012

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, райдержадміністрації, міськвиконкому

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і наукової діяльності обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконком

6000,0

1950,0

992,0

60,0

138,0

138,0

448,35

950,0

2000,0

1600

2400,0

120,0

1100,0

1200,0

6000,0

1350,0

1800,0

340,0

8000,0

14400

21600

200

4100

4000

5400

12150

60000

4200

460

3200

1500

600

392

15,0

27.0

27,0

103,35

200

500

400

600

30

300

300

1500

350

450

200

2000

3600

5400

50

1000

1000

13500

3150

15000

1050

800

1500

450

200

15,0

30,0

30,0

110

230

500

400

600

30

300

300

1500

400

450

140

2000

3600

5400

50

1000

1000

13500

3600

15000

1050

800

1500

450

200

15,0

36,0

36,0

150

250

500

400

600

30

250

300

1500

300

450

2000

3600

5400

50

1050

1000

13500

2700

15000

1050

200

800

1500

450

200

15,0

45,0

45,0

120

270

500

400

600

30

250

300

1500

300

450

2000

3600

5400

50

1050

1000

13500

2700

15000

1050

200

800

Приведення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

Приведення матеріально-технічної бази закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

Приведення матеріально-технічної бази закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників

Опанування педагогічних працівників

державною мовою

Опанування педагогічних працівників

державною мовою

Підвищення рівня професійної компетентнос-ті педагогічних працівників

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників

Реалізація положень Європейської хартії регіональних мов

Реалізація положень Європейської хартії регіональних мов

Реалізація положень Європейської хартії регіональних мов

Приведення матеріально-технічної бази загальноосвіт-ніх навчальних закладів у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

Повна інформатизація закладів освіти

Підвищення ефективності використання наявних інформаційних ресурсів комп’ютерної техніки

Ефективний інформаційний супровід роботи навчальних закладів

Забезпечення безпечних умов підвозу до освітніх закладів дітей та педагогічних працівників

Приведення матеріально-технічної бази закладів освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

Приведення побутових умов учасників навчально-виховного процесу до існуючих санітарно-гігієнічних вимог

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Створення безпечних та нешкідливих умов для навчання учнів

Створення безпечних та нешкідливих умов для навчання учнів

Створення належних умов для навчання

Економія бюджетних ресурсів

Економія бюджетних ресурсів

Створення безпечних умов життєдіяльності

8. Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу

8.1. Забезпечення стовідсоткового харчування учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів та пільгового континенту середньої та старшої школи

8.2.Забезпечення придбання для медичних кабінетів навчальних закладів лікарських засобів та виробів медичного призначення

8.3.Підвищення ефективності обов’язкових медичних оглядів учнів

8.4.Здійснення постійного контролю за дотриманням щорічних графіків санації дітей

8.5.Забезпечення медпрацівниками закладів освіти та організація просвітницької роботи з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

8.6.Забезпечення комплектування закладів освіти практичними психологами, соціальними педагогами відповідно до нормативів

8.7.Забезпечення фінансування видатків на оздоровлення дітей соціально незахищених категорій та обдарованої молоді

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011-2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації райдержадміністрації, міськвиконкоми

Райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

900,0

27000

1100,0

300

6500

200

200

500

300

200

7000

300

200

7000

300

Забезпечення безкоштовного харчування учнів 1-4 класів та пільгового контингенту

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Охорона та зміцнення здоров’я дітей

Надання учнівській молоді психологічної допомоги

Оздоровлення дітей соціально незахищених категорій

ІІІ. Спеціальна освіта

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Обл.

Місц.

1. Соціальний захист дітей з особливими потребами

2. Навчально-виховна та корекційно-реабілітаційна діяльність закладів освіти

1.1. Створення електронного банку даних дітей з особливими потребами

1.2.Розширення мережі логопедичних пунктів загальноосвітніх шкіл-інтернатів, закладів освіти

1.3. Відкриття класів для дітей, які потребують корекції вад розвитку в загальноосвітніх та санаторних школах-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладів

1.4. Забезпечення соціально-медико-психологічного супроводу дітей з особливими потребами. Введення в штатний розпис загальноосвітніх навчальних закладів посад соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами, дефектологів

1.5. Проведення моніторингу ефективності

функціонування інтернат них закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1.6. Забезпечення фінансування видатків на створення соціально-реабілітаційних та оздоровчих центрів на базі СТВ «Дубки», «Зелений мис

1.7. Реорганізація ООПМПК в обласний психолого-медико-педагогічний центр діагностики та корекції

1.8. Створення груп родинного виховання в закладах інтернатного типу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1.9. Створення центрів корекційно-реабілітаційної роботи на базах спеціальних інтернатних закладів

1.10. Розширення мережі районних ПМПК

2.1.Залучення дітей з особливими потребами до позашкільних закладів освіти

2.2.Проведення конференцій, семінарів, «круглих столів», шкіл передового досвіду з питань навчання, виховання, розвитку дітей з особливими потребами.

2.3.Забезпечення підручниками та навчально-методичною літературою закладів для дітей, які потребують корекції вад розвитку

2.4.Створення кабінетів ЛФК, ритміки, психологічного розвантаження, кабінетів фізичної реабілітації в загальноосвітніх навчальних закладах

2011 – 2012

2011 – 2012

2011 – 2012

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2012

2011

2011 - 2014

2011 - 2013

2011 - 2014

2011 - 2014

2011 - 2012

2011-

2012

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, обласна та регіональні ПМПК

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, ООГЦПОВ, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ, обласна та регіональні ПМПК

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

3200,0

210,0

88,0

415,0

1600

90,0

16,0

80,0

1600

90,0

20,0

100,0

30,0

24,0

115,0

-

28,0

120,0

Своєчасне виявлення дітей з особливими потребами, підвищення ефективності корекційної роботи в навчально-виховних закладах

Створення рівного доступу до якісної освіти дітям, які мають вади фізичного розвитку

Підвищення ефективності надання освітніх та реабілітаційних послуг дітям з вадами розвитку

Захист прав та інтересів дітей, які потребують корекції вад розвитку

Виконання Державної цільової програми реформування системи закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Удосконалення організації оздоровлення та соціального захисту дітей з особливими потребами

Підвищення ефективності діагностико-консультацій

них, навчально-корекційних та

лікувально-відновлюваль-них послуг

Створення умов виховання, наближених до родинних

Підвищення ефективності, надання корекційної допомоги дітям з вадами фізичного та (або) розумового розвитку

Підвищення ефективності діагностико-консультацій

них, навчально-корекційних та лікувально-відновлюваль-них послуг.

Створення нових технологій роботи з дітьми, які мають особливі потреби, створення умов для творчого розвитку

Підвищення ефективності надання освітніх та реабілітаційних послуг дітям з вадами розвитку

Підвищення ефективності навчально-виховного та корекційно-розвиткового навчання в закладах

Підвищення ефективності надання освітніх та реабілітаційних послуг дітям з вадами розвитку

3. Науково-методичний супровід

3.1.Видання посібників, методичних рекомендацій для педагогічних працівників з питань індивідуального підходу до дітей з особливими потребами у процесі інтегрованого навчання

3.2.Видання збірників нормативно-правових документів для педагогів і соціально-психологічних служб закладів

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООІУВ

245,0

31,5

50,0

6,0

60,0

8,0

65,0

8,5

70,0

9,0

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів у визначенні технологій, форм та методів роботи з дітьми з особливими потребами

Підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які працюють з дітьми з особливими потребами

4. Створення належної матеріально-технічної бази

4.1.Придбання для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів корекційно-реабілітаційного обладнання згідно базового переліку

4.2.Фінансування видатків на модернізацію технічного оснащення виробничих майстерень шкіл-інтернатів з метою забезпечення допрофесійної та професійної підготовки вихованців

4.3.Забезпечення обласної та регіональних ПМПК необхідним обладнанням та відповідною комп’ютерною технікою

4.4.Забезпечення загальноосвітніх закладів області засобами щодо безперешкодного доступу до закладів (пандуси, поручні та ін.)

4.5.Фінансування витрат на придбання для шкіл-інтернатів, ООПМПК автотранспорту

4.6.Забезпечення інтернатних закладів обласного підпорядкування сучасним технологічним обладнання

2011 – 2014

2011 – 2014

2011

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

1600,0

1200,0

50,0

1200,0

800,0

400

300

50,0

300

200

400

300

300

200

400

300

300

200

400,0

300

300

200

Підвищення рівня педагогічних працівників у роботі з обдарованою молоддю

Зміцнення матеріально-технічної бази навчально-виховних закладів освіти

Підвищення ефективності роботи обласної та регіональних ПМПК

Створення безперешкодно-

го доступу дітей з обмеженими можливостями до закладів освіти

Зміцнення матеріально-технічної бази інтернатних закладів освіти

Підвищення якості організації харчування в інтернатних закладах

IV. Позашкільна освіта

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк

виконання

заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

1. Розвиток мережі позашкільних навчальних закладів

2. Науково-методичний та кадровий супровід діяльності позашкільних навчальних закладів

3. Змістовне дозвілля учнівської молоді, очно-заочні масові заходи

4. Матеріально-технічне забезпечення позашкільних навчальних закладів

1.1.Забезпечення розширення мережі позашкільних навчальних закладів, створення їх філій, збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах

1.2.Розширення мережі дитячих, юнацьких спортивних шкіл та їх філій

1.3.Розвиток мережі музеїв, кімнат бойової слави з експозиціями, присвяченими Великій Вітчизняній війні

1941-1945 рр.

1.4. Укомплектування комп’ютерною технікою позашкільних навчальних закладів та під’єднання їх до мережі Інтернет

1.5.Забезпечення стабільго фінансування закладів позашкільної освіти, оформлення та видача державних актів на право постійного користування земельними ділянками позашкільним навчальним закладам

2.1.Створення банку даних про кращий досвід роботи педагогів позашкільних установ області, України

2.2.Видання навчальних посібників, дидактичних матеріалів, збірників наукових статей, підручників та програм з питань роботи позашкільних установ

2.3.Проведення обласних конкурсів:

- краща науково-методична розробка з питань позашкільної освіти та виховання

- краща модель позашкільного навчального закладу

- кращий педагог-позашкільник

2.4.Проведення обласних науково-практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», фестивалів, педагогічних читань з питань позашкільної освіти

2.5.Розширення міжнародного співробітництва

з питань позашкільної освіти

2.6.Проведення районних, обласних та участь у Всеукраїнському етапі конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»

3.1.Проведення районних, обласних очно-заочних конкурсів, зльотів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій з художньо-естетичного, науково-технічного, еколого-натуралістичного, спортивно-оздоровчого, військово-патріотичного та інших напрямків позашкільної освіти

3.2.Забезпечення участі призерів обласних етапів очно-заочних, конкурсів, конкурсів-захистів, турнірів, фестивалів, учнівських спартакіад, акцій у всеукраїнських етапах відповідних масових заходів та у міжнародних конкурсах, змагання, фестивалях

3.3.Проведення обласних туристсько-краєзнавчих, історико-краєзнавчих, історико-географічних, еколого-натуралістичних, археологічних, етнографічних, експедицій, акцій, літніх наметових таборів

3.4.Проведення районних, міських, обласних етапів Всеукраїнської військово-патріотичної спортивної гри «Зірниця» та забезпечення участі переможців обласного етапу в фінальних змаганнях

3.5.Організація роботи з лідерами учнівського самоврядування

3.6.Проведення комплексних екскурсійних програм для дітей і молоді

4.1.Здійснення модернізації матеріально-технічної та навчально-методичної бази позашкільних навчальних закладів

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011-2014

2011 – 2012

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, ОДЮСШ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ, управління сім’ї і молоді

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООГЦПОВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкоми

140,0

140,0

60,0

48,0

64,0

800,0

320,0

200,0

160,0

200,0

1600,0

2260

50,0

30,0

15,0

12,0

16,0

200

80,0

50,0

40,0

50,0

400

500

30,0

30,0

15,0

12,0

16,0

200

80,0

50,0

40,0

50,0

400

570

30,0

40,0

15,0

12,0

16,0

200

80,0

50,0

40,0

50,0

400

570

30,0

40,0

15,0

12,0

16,0

200

80,0

50,0

40,0

50,0

400

570,0

Збільшення охоплення дітей позашкільною освітою до 50%

Охоплення спортивно-фізкультурною роботою учнівської молоді на рівні 50%

Підвищення ефективності патріотичного виховання учнівської молоді

Створення належних умов для здобуття якісної позашкільної освіти

Створення належних умов для здобуття якісної позашкільної освіти

Впровадження сучасних педагогічних технологій в роботу позашкільних закладів

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

Організація навчального процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики

Підтримка професійного зростання педагогів, зміцнення авторитету позашкільних навчальних закладів

Впровадження в практику роботи закладів світового досвіду

Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів

Створення умов для творчого, інтелектуально-го, духовного, фізичного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах

Створення умов для творчого, інтелектуального, духовного, фізичного розвитку дітей у позашкільних навчальних закладах

Підвищення рівня патріотичного виховання дітей та молоді

Виховання лідерських якостей у молоді та становлення їх громадської позиції

Підвищення ефективності виховної роботи з дітьми та учнівською молоддю

Створення належних умов для здобуття якісної позашкільної освіти

V. Професійно-технічна освіта

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

1. Впровадження системного регіонального ринку формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічних

навчальних закладів у відповідності до потреб регіонального ринку праці

1.1.Поновлення діяльності Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості

Ліквідація дисбалансу між попитом і пропозицією на ринку праці шляхом створення галузей економіки області кваліфікованими робітничими кадрами

2. Оновлення змісту професійно-технічної освіти

2.1.Запровадження державних стандартів професійно-технічної освіти у закладах освіти незалежно від форм власності

2.2.Запровадження у навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх інноваційних технологій

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості

Створення передумов для підвищення мобільності (професійної, соціальної, територіальної) та конкурентоспроможності робітничих кадрів в умовах ринкової економіки. Стандартизація професійного навчання, його варіативність та індивідуалізація

Підвищення якості знань та практичних умінь випускників закладів професійно-технічної освіти

3. Інформатизація та комп’ютеризація професійно-технічної освіти

3.1.Забезпечення професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності сучасними інформаційно-комп’ютерними засобами навчання

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування

Приведення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

4. Оптимізація мережі професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності відповідно до потреб економіки та регіонального ринку праці з урахуванням демографічної ситуації

4.1.Створення професійно-технічних навчальних закладів нового типу для задоволення потреб пріоритетних напрямків розвитку економіки регіону

4.2.Сприяння розвитку професійно-технічних навчальних закладів різних форм власності та фінансування, професійному навчанню на виробництві

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості, органи місцевого самоврядування

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців

Участь роботодавців у формуванні трудового потенціалу регіону. Удосконалення процесу професійного навчання

Розширення ринку надання освітніх послуг професійно-технічної освіти

5. Модернізація матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів

5.1.Поетапне забезпечення професійно-технічних навчальних закладів новими зразками техніки, обладнання

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації, обласна організація роботодавців, обласний центр зайнятості

4000

1000

1000

1000

1000

Приведення матеріально-технічної бази закладів професійно-технічної освіти у відповідність до сучасних стандартів організації навчального середовища

VІ. Педагогічні кадри

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

1. Забезпечення закладів освіти кваліфікованими педагогічними кадрами

2. Удосконалення системи соціальної підтримки молодих спеціалістів

1.1. Щорічне формування регіонального замовлення на підготовку педагогічних працівників для закладів освіти області

1.2.Модернізація матеріально-технічної та навчально-методичної бази Білгород-Дністровського, Балтського педагогічних училищ, Одеського педагогічного коледжу

2.1.Укладання тристоронніх угод із студентами, які навчаються за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за державним замовленням та цільовим направленням

2.2.Посилення контролю за прибуттям молодих спеціалістів до місця роботи, які навчалися за цільовими направленнями, забезпечення їх першим робочим місцем та адресною грошовою допомогою

2011 – 2014

2011-2014

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

3200,0

800

800

800

800

Подолання дефіциту в кваліфікованих педагогічних кадрах

Підвищення рівня підготовки педагогічних кадрів

Закріплення молодих спеціалістів за місцем розподілу

Соціальний захист молодих фахівців

3. Впровадження комплексу заходів щодо моральної та матеріальної підтримки вчителів

Удосконалення систем запровадження персональних стипендій, премій, інших видів морального та матеріального заохочення кращих педагогічних працівників

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

400,0

100

100

100

100

Моральне та матеріальне заохочення кращих педагогів

4. Поліпшення житлово-побутових умов педагогів та їх дітей

Активізація процесу поліпшення житлово-побутових умов педагогів, забезпечення їх житлом, кредитування будівництва житла

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми

2400,0

3600

600

1000

600

1000

600

1000

600

1000

Зменшення плинності кадрів

5. Оздоровлення педагогічних працівників

5.1.Забезпечення стабільного функціонування санаторію-профілакторію «Учитель» та покращання умов його утримання

5.2.Проведення капітального ремонту санаторію-профілакторію «Учитель»

2011 – 2014

2011 - 2012

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

445,0

2000,0

100

800

100

1200

120

125

Оздоровлення педагогічних працівників

Приведення приміщень до санаторно-гігієнічних вимог

VІІ. Післядипломна педагогічна освіта.

Науково-методична та інноваційна діяльність

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Місц.

1. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

1.1.Здійснення своєчасного (не рідше одного разу на п’ять років) проходження курсів підвищення кваліфікації усіма категоріями педагогічних працівників (20 відсотків від загальної кількості на рік)

1.2.Запровадження кредитно-модульної та дистанційної форм після дипломної освіти педагогічних працівників

1.3.Забезпечення комп’ютерною технікою, ліцензійними програмними продуктами та телекомунікаційним обладнанням ООІУВ, районних (міських) методичних кабінетів , створення навчально-методичної бази для заочних та дистанційних форм післядипломної освіти педагогів

1.4.Розробка і впровадження в систему курсової підготовки змістових стандартів навчання вчителів відповідно до їхнього профілю, категорії, стажу та досвіду роботи

1.5.Забезпечення слухачів курсів підвищення кваліфікації навчально-методичними матеріалами, посібниками, розробками, підручниками тощо

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

30,0

23,0

447,8

50,0

100,0

5,0

3,0

62,8

8,0

20,0

7,0

5,0

120,0

10,0

24,0

8,0

7,0

125

14,0

26,0

10,0

8,0

140,0

18,0

30,0

Готовність педагогічних працівників до роботи у змінюваних умовах модернізації освіти

Розширення можливості вибору педагогічними працівниками форм і методів професійного росту

Підвищення ефективності і наступності в удосконаленні професійної компетентності та майстерності педагогів

2. Організація методичної роботи з педагогічними працівниками в міжкурсовий період

2.1.Проведення інформаційно-консультативних, навчально-методичних, науково-практичних заходів з метою своєчасного інформування педагогічних працівників про набутки науки і перспективного досвіду (обласні семінари, тренінги, науково-практичні конференції тощо)

2.2.Забезпечення участі працівників освіти і науки в обласних, Всеукраїнських наукових, науково-методичних семінарах, конференціях

2.3.Забезпечення організаційної, науково-методичної, фінансової підтримки інноваційної та експериментальної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників

2.4.Проведення конкурсів:

- «Учитель року» (за номінаціями, встановленими МОН України);

- «Заступник директора школи з виховної роботи»;

- «Кращий інноваційний урок фізичної культури»;

- «Ярмарка педагогічних ідей та технологій»

2.5.Встановлення щорічних винагород у розмірі 5 тисяч гривень переможцям ІІ (обласного) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

108,0

50,0

80,0

245,0

300,0

18,0

5,0

15,0

50,0

75,0

26,0

10,0

18,0

60,0

75,0

30,0

15,0

22,0

65,0

75,0

34,0

20,0

25,0

70,0

75,0

Вдосконалення системи безперервної педагогічної освіти, підтримання достатнього рівня професійної інформованості педагогів

Підвищення професійної компетентності педагогів

Підтримка дослідницько-пошукової, творчої діяльності педагогічних колективів, окремих учителів

Пропаганда і впровадження перспективного педагогічного досвіду

Підвищення престижу творчих педагогічних працівників

3. Науково-дослідна та видавнича діяльність з актуальних проблем розвитку освіти, удосконалення організації та підвищення якості навчально-виховного процесу в закладах освіти

3.1.Забезпечення проведення наукових та експериментальних досліджень з проблем освіти та виховання

3.2.Забезпечення видання монографій, методичних посібників, розробок, рекомендацій, узагальнених матеріалів наукових досліджень, наукових, науково-практичних конференцій, семінарів з проблем освіти та виховання

3.3.Забезпечення видання анотованого каталогу творчих досягнень учителів «Педагогічні здобутки»

3.4.Забезпечення видання для всіх навчальних закладів області науково-методичного журналу «Наша школа»

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

150,0

54,0

122,0

30,0

10,0

25,0

35,0

12,0

30,0

40,0

15,0

32,0

45,0

17,0

35,0

Підвищення якості наукових досліджень та впровадження їх результатів у практику

Забезпечення педагогів області матеріалами наукових та експериментальних досліджень

Оперативне інформування педагогічних працівників про перспективний педагогічний досвід

Підвищення ефективності впровадження перспективного педагогічного досвіду

4. Забезпечення доступу працівників освіти до періодичних та науково-методичних педагогічних видань

4.1.Забезпечення закладів освіти комплектом передплатних фахових періодичних видань

4.2.Поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів науковою та педагогічною літературою

4.3.Організація проведення виставок – продажів новинок педагогічних видань

2011 – 2014

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

36,0

789,5

27,0

324

6,0

189,5

5,0

54

8,0

190

6,5

72

10,0

200

7,5

90

12,0

210

8,0

108

Підвищення рівня компетентності педагогічних працівників

Поглиблення науково-теоретичної підготовки педагогічних працівників

Популяризація педагогічних видань

VІІІ. Управління освітою

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовний обсяг фінансування, всього

(тис. грн.)

У тому числі по роках

Очікуваний результат

2011

2012

2013

2014

Обл.

Місц.

Обл.

Місц

Обл

Місц.

Обл.

Місц.

Обл.

Обл.

Місц.

1. Участь громадськості в управлінні розвитком освіти в регіоні

Запровадження державно-громадської системи управління розвитком освіти через створення державно-громадських, соціально-педагогічних рад, асоціацій вчителів, формування освітянських фондів розвитку освітніх закладів, посилення ролі шкільних конференцій, шкільних та піклувальних рад

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Залучення ресурсів місцевих громад, організацій, товариств, асоціацій, інвестиційних та меценатських можливостей підприємців і господарників

2. Об’єднання зусиль органів влади на вирішення актуальних питань розвитку освіти

2.1.Створення при місцевих органах влади координаційних міжвідомчих рад з актуальних питань розвитку освіти в регіоні

2.2.Проведення обласних форумів меценатів освіти

2011 – 2014

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Координація діяльності органів місцевої влади, які мають відношення до проблем освіти і виховання населення

Підвищення інвестиційної привабливості сфери освіти

3. Моніторинг ефективності управління освітньої галуззю

Розробка та впровадження рейтингової системи оцінювання діяльності відділів (управлінь) освіти, керівників освітніх закладів

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Посилення впливу на ефективність управління освітою регіону

4. Інформаційне забезпечення управлінського процесу

Впровадження сучасних інформатизованих управлінських технологій, створення об’єднаної управлінської інформаційної

мережі в галузі освіти області

2011 - 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

420,0

70

100

120

130

Оперативне доведення до виконавців необхідної управлінської інформації, забезпечення зворотного зв’язку

5.Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти

5.1.Забезпечення якісної і своєчасної перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, удосконалення процедури їх призначення та атестації

5.2.Започаткування роботи обласної школи резерву керівників шкіл

2011 – 2014

2011 – 2014

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації,

райдержадміністрації, міськвиконкоми, ООІУВ

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ректорат Південноукраїнського

національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського

Підвищення управлінської компетентності керівних органів і закладів освіти

Формування ефективного резерву керівників закладів освіти

6.Вдосконалення форм і механізмів публічного звітування в системі освіти

Започаткування на обласному телебаченні освітньо-презентаційної програми з питань інноваційного розвитку освіти регіону

2011 - 2014

Управління освіти і науки облдержадміністрації, ООІУВ , райдержадміністрації, міськвиконкоми

62,0

58,0

10,0

20,0

15,0

15,0

17,0

13,0

20,0

10,0

Підвищення уваги громадськості області до проблем розвитку освітиСкачать документ

Похожие документы:

  1. «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року»

    Методичні рекомендації
    щодо включення положень Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2020 року» та Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки до програм розвитку
  2. П л а н (2)

    Документ
    3. Перелік питань для розгляду на колегіях, апаратних нарадах при голові обласної державної адміністрації; підготовка проектів розпоряджень голови облдержадміністрації,
  3. Міністерство екології та природних ресурсів україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

    Документ
    Для досягнення освоєної мети розвитку регіону - подолання наслідків економічної кризи, відновлення економічного зростання з закладанням інвестиційного фундаменту під подальший стійкий розвиток, впродовж 2010 року дії обласної державної
  4. Умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку 1991 2006 рр. Науково-допоміжний бібліографічний покажчик київ 2008

    Документ
    Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991 – 2006 рр.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України.
  5. Про підсумки роботи педагогічних колективів закладів освіти Кілійського району у 2010-2011 н р. І основні завдання на 2011- 2012 н р

    Документ
    Сьогодні вітчизняна освіта зазнає суттєвих змін: змінюються пріоритети, структура і зміст освіти, вводяться нові стандарти. Реформи, які сьогодні відбуваються у нашому освітньому просторі, підпорядковані головній меті – підвищенню

Другие похожие документы..