Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
(с изменениями от 13, 21 марта, 9 декабря 2002 г., 10 января, 27 февраля, 11, 26 марта, 23 декабря 2003 г., 2 ноября 2004 г., 21 марта, 2 июля, 31 де...полностью>>
'Документ'
В этой серии нового электронного издания БУЛ предлагаются материалы, раскрывающие малоизвестные страницы жизни и творчества писателей, других деятеле...полностью>>
'Документ'
0 - Преподаватель по фортепиано 1 Фортепиано Среднее профессиональное Сертификат по специальности Более года Нет Нет Нет 7,0 - Преподаватель по хореог...полностью>>
'Документ'
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, пункту 5 наказу Міністерства фінансів України „Про затвердження документів, що застосовуються в п...полностью>>

Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (7)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правління

Гриджук Д.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

23.04.2010

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2009 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Відкрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

19364259

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна м. Київ 01001 м. Київ вул. Хрещатик 8-а

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

8044-537-74-53 537-74-53

1.6. Електронна поштова адреса емітента

korogodskaya@.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2010

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79 Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

30.04.2010

(номер та найменування офіційного

друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

-

в мережі Інтернет

-

(за наявності)

(адреса сторінки)

(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1.

Основні відомості про емітента:

а)

ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б)

інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в)

банки, що обслуговують емітента;

X

г)

основні види діяльності;

X

ґ)

інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д)

відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е)

інформація про рейтингове агентство;

X

є)

інформація про органи управління емітента.

2.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3.

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4.

Інформація про посадових осіб емітента:

а)

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б)

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6.

Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7.

Інформація про дивіденди.

8.

Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9.

Відомості про цінні папери емітента:

а)

інформація про випуски акцій емітента;

X

б)

інформація про облігації емітента;

X

в)

інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г)

інформація про похідні цінні папери;

ґ)

інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д)

інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10.

Опис бізнесу.

X

11.

Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а)

інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б)

інформація щодо вартості чистих активів емітента;

в)

інформація про зобов'язання емітента.

X

г)

інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

ґ)

інформація про собівартість реалізованої продукції.

12.

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14.

Інформація про стан корпоративного управління.

X

15.

Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а)

інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б)

інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в)

інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г)

відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ)

відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17.

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18.

Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19.

Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20.

Основні відомості про ФОН.

21.

Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23.

Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24.

Правила ФОН.

25.

Річна фінансова звітність.

X

26.

Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27.

Аудиторський висновок.

X

28.

Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).

29.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).

30.

Примітки:

Інформація про органи управління емітента не заповнюється емітентами - акціонерними товариствами, відповідно до п. 1.5. Глави 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. не заповнюється.

Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів банку, дивіденди за результатами діяльності банку у 2007 та 2008 році направлені на збільшення статутного капіталу банку шляхом збільшення номінальної вартості акцій на 144 грн. (Сто сорок чотири грн. 00 коп.) кожна. Дивіденди за результатами діяльності банку у 2009 році не нараховувалися у зв'язку з від'ємним результатом діяльності.

Інформація про дисконтні і цільові облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери, випущені емітентом не заповнюється в зв'язку з тим, що зазначені цінні папери банком не випускалися.

Викуп власних акцій протягом звітного року не здійснювався.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента відповідно до п. 1.15. Глави 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів не заповнюється емітентами, які здійснюють банківську діяльність.

Інформація щодо обсягів виробництва та реалізації основних видів продукції та про собівартість реалізованої продукції не заповнюється, оскільки банк не займається переробною, добувною промисловістю, виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води (відповідно до п. 1.15. Глави 2 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів).

Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не заповнюється, оскільки боргові цінні папери під гарантії третіх осіб банком не випускалися.

Протягом року іпотечні облігації банком не випускалися, тому не заповнюється наступна інформація:

- інформація про випуски іпотечних облігацій;

- інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

- інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

- інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

- відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

- відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року;

- інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

Іпотечні сертифікати банком не випускалися, тому інформація про випуски іпотечних сертифікатів та інформація щодо реєстру іпотечних активів не заповнюється.

Банк не створював фонд операцій з нерухомістю (ФОН), а отже, не заповнюється інформація:

- основні відомості про ФОН;

- інформація про випуски сертифікатів ФОН;

- інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

- розрахунок вартості чистих активів ФОН;

- правила ФОН.

Річну фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності банк не складає.

Цільові облігації, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості, банк не випускав.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ВАТ КБ "Хрещатик"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Відкрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

01001

3.1.5. Область, район

-

3.1.6. Населений пункт

м. Київ

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Хрещатик 8-а

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

АОО №007140

3.2.2. Дата державної реєстрації

19.05.1993

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченківська районна у місті Києві Державна адміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

617 760 000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

617 760 000,00

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Головне Управління Національного банку України по м. Києву і Київській області

3.3.2. МФО банку

321024

3.3.3. Поточний рахунок

32000191201

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"

3.3.5. МФО банку

322313

3.3.6. Поточний рахунок

16003012118637Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (9)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 2. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (2)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 3. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (19)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 4. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (6)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 5. Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії (11)

  Документ
  Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Другие похожие документы..