Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Расписание'
ф.н.,проф. Михалкин Н.В. ауд.1307 10.00 - 11. 0 лекция Философия права Д.ф.н.,проф. Михалкин Н.В. ауд.1307 Организационное собрание ауд.1307 лекция Ис...полностью>>
'Руководство'
Настоящее "Руководство по проведению планово-профилактических и аварийно-восстановительных работ на ЛКС ВОЛП" (далее "Руководство"...полностью>>
'Документ'
Підрозділ(и) (особа(и , яких планується залучити до підготовки документації конкурсних торгів (запиту цінових пропозицій, кваліфікаційної документації...полностью>>
'Документ'
Вопрос: Является ли обязательным составление ежемесячного акта об оказанных услугах лизингодателем по договору лизинга для целей документального подт...полностью>>

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (32)

Главная > Автореферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Шмаргун Віталій Миколайович. Психолого- педагогічна корекція затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку (на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи): Дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2000. - 200арк. - Бібліогр.: арк.152-170.

Анотація до роботи:

Досліджено проблему корекції затримки психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку, побудованої на основі спеціальної рухової діяльності. З'ясовано що такі корекційні заняття впливають на розвиток інтелекту дітей. Дослідження розширює уявлення відносно структури інтелектуального дефекту даних дітей. Встановлено вірогідні зв'язки загального розвитку та ментальної швидкості з розвитком функцій програмування, регуляції та контролю рухів рухового аналізатора. Доведено, що корекційні рухові заняття позитивно впливають на функції когнітивних структур, їх здібності до дифренціації та інтеграції сигналів, а також є досить ефективними у формуванні функцій рухового аналізатора. Зроблено висновок, що у процесі корекційного навчання дітей даної категорії слід, перш за все, приділяти увагу кінестетичному фактору.

Текст роботи:

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.П.ДРАГОМАНОВА

Шмаргун Віталій Миколайович

УДК 152.27

Психолого - педагогічна корекція затримки психічного розвитку

дітей молодшого шкільного віку

(на основі занять фізичними вправами в умовах загальноосвітньої школи)

19.00.07 – педагогічна та вікова психологія

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата психологічних наук

Київ – 2000

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному педагогічному університеті

імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України.

Науковий керівник кандидат психологічних наук, доцент

Лисянська Таїсія Миколаївна,

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри психології

Офіційні опоненти: доктор психологічних наук, професор,

дійсний член АПН України

Бех Іван Дмитрович,

Інститут проблем виховання,

директор інституту;

кандидат психологічних наук, доцент

Побірченко Неоніла Антонівна,

Інститут педагогіки і психології професійної освіти,

старший науковий співробітник відділу психології

трудової і професійної підготовки

Провідна установа Інститут психології імені Г.С.Костюка АПН України,

лабораторія фізіології та шкільної гігієни, м. Київ

Захист відбудеться “ 19 ” жовтня 2000 р. о 14.30 годині на засіданні

спеціалізованої вченої ради К 26.053.02 в Національному педагогічному

університеті імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (01601, м.Київ, вул. Пирогова, 9).

Автореферат розісланий “15” вересня 2000 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Долинська Л.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. В дослідженнях останніх років відмічається тривожна тенденція зростання кількості дітей з відхиленнями фізичного та психічного здоров'я, які зумовлюються біологічними, екологічними, соціально-психологічними та іншими чинниками, а також їх поєднанням. Значну частину серед цих дітей займають діти із затримками психічного розвитку (ЗПР), яких на фоні загального погіршення дитячого здоров'я стає дедалі більше. Зростаюча громадська тривога за стан та положення в школі дітей з різними вадами психічного розвитку, визнання необхідності посилення психолого-педагогічного впливу на покращання та збереження їх психічного та фізичного здоров'я ставлять в ряд невідкладних завдань обгрунтування та створення адекватної системи шкільного навчання та виховання цих дітей.

Проблема ЗПР дітей молодшого шкільного віку гостро постала перед психолого-педагогічною наукою вже давно. Питаннями діагностики та корекції цієї вади першими почали займатися дефектологи (Н.А.Бастун, І.Д.Бех, В.І.Бондар, Т.П.Вісковатова, Т.О.Власова, Т.Д.Ілляшенко, К.С.Лебединський, В.І.Лубовський, І.Ф.Марковська, В.Ф.Мачихіна, М.С.Певзнер, М.В.Рождественська, Т.В.Сак, С.О.Тарасюк, У.В.Ульянкова, Н.О.Ципіна та ін.).

Ця проблема активно вивчалася і в загальному психолого-педагогічному напрямку (Т.Ю.Андрющенко, А.М.Богуш, Т.В.Карабанова, Н.Ю.Максимова, Н.О.Менчинська, Є.Л.Мілютіна, Л.П.Носкова, В.Н.Піскун, В.М.Ямницький та ін.), розроблялися методи компенсуючого навчання (Г.Ф.Кумаріна, Є.М.Мастюкова та ін.), визначалися засоби реабілітації розумової працездатності дітей (К.Д.Корольова, М.Раттер та ін.).

Деякі питання корекції вад психічного розвитку дітей роглядалися в контексті проблеми психологічної готовності дітей до школи та труднощів шкільного навчання (І.Н.Агафонова, М.І.Безруких, С.М.Громбах, І.В.Дубровіна, С.І.Єфімова, Н.Коцур, Б.Г.Круглов, В.Г.Степанов, А.В.Фурман та ін.).

В останній час почали з'являтися роботи, в яких ставиться питання корекції психічного розвитку дітей в умовах постчорнобильської катастрофи (Т.В.Завадська, О.В.Киричук, Ж.А.Ламбуцька та ін., М.А.Чепа). У деяких дослідженнях з педагогічних позицій показано організаційно-методичні основи фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми, що мешкають в умовах підвищеної радіації (О.С.Куц, С.В.Савдальов, С.О.Семенова).

Г.М.Касаткіна, Н.А.Фоміна торкалися питань ролі фізичних вправ різної спрямованості в розвитку рухової діяльності і психіки дітей дошкільного віку. Існують дослідження, в яких звертається увага на роль психомоторики в підвищенні розумової діяльності дітей (Є.Ю.Балашова, В.В.Клименко, Н.К.Корсакова, А.Кузнецов, Ю.В.Мікадзе, С.І.Присяжнюк). У дослідженнях М.О.Козленка, А.М.Тучак розкривається теорія і методика корекційної роботи у системі фізичного виховання дітей допоміжної школи.

Разом із тим, роль рухової діяльності в корекції аномалій психічного розвитку залишається малодослідженою, оскільки у роботах багатьох авторів вона вивчалася лише фрагментарно. У перерахованих дослідженнях корекційна спрямованість фізичних вправ, яка полягає у використанні їх можливостей впливати на важливі для здійснення навчальної діяльності, але відстаючі сторони психічного розвитку дітей, висвітлена недостатньо. Спеціально спрямовані дослідження, які б розкривали механізми такого впливу, відсутні як у вітчизняній, так і в зарубіжній психологічній літературі.

З огляду на вищесказане, запропоноване нами дослідження є актуальним і ставить завдання ліквідувати, певною мірою, існуючі прогалини в теорії та практиці використання рухової діяльності в корекції аномалій психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку. Розробка цієї проблеми має важливе значення для створення психологічно обгрунтованої системи різноманітних рухових дій та занять, що коригують не тільки моторні порушення, але й відхилення в психічній сфері, в інтелектуальному розвитку дітей, дає можливість шляхом вивчення рухової поведінки визначати характерологічні особливості особистості, стан її психіки.

Тема дисертації входить до тематичного плану наукових досліджень кафедри психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова і затверджена радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та психології АПН України (протокол № 2 від 20.03.2000 року).

Розробка цієї теми – це спроба зробити свій посильний внесок у психолого-педагогічне забезпечення Державної національної програми “Україна дітям”, затвердженої указом Президента України і спрямованої на вирішення, в основному, завдань охорони та зміцнення здоров'я дітей.

Об'єктом дослідження є особливості психічного розвитку дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку.

Предмет дослідження – процес психолого-педагогічної корекції затримки психічного розвитку дітей на основі застосування спеціальної рухової діяльності.

Мета дослідження – теоретичне та експериментальне обгрунтування впливу спеціалізованих корекційних занять, побудованих на основі рухової діяльності, на корекцію інтелектуального компонента ЗПР дітей молодшого шкільного віку, визначення ефективності таких занять.

В основу нашого дослідження було покладено припущення про те, що використання фізичних вправ вибіркового характеру, обгрунтованих на об'єктивних критеріях психофізичних особливостей і спроможностей дітей з ЗПР, дасть можливість більш ефективно вирішувати завдання психолого-педагогічної корекції, подолання відставань в інтелектуальному розвитку цих дітей. Основні коригуючі впливи рухових дій на інтелектуальний компонент психічного розвитку дітей з ЗПР можуть здійснюватись через нейропсихологічні механізми взаємозв'язку загальної моторики з диференційованістю, швидкістю розумових дій (ментальною швидкістю) та функції програмування, регуляції та контролю рухів рухового аналізатора.

Для досягнення мети дослідження та перевірки гіпотези необхідно було вирішити такі завдання:

 1. Здійснити теоретичний аналіз стану розробки даної проблеми.

 2. Визначити рівень психомоторного розвитку та його динаміку у звичайних дітей та дітей з ЗПР.

 3. Дослідити початкові рівні та динаміку інтелектуального розвитку звичайних дітей та дітей з ЗПР.

 4. Виявити основні механізми впливу рухових дій на розвиток інтелектуальних можливостей дітей досліджуваних груп: а) взаємозв'язок рухової діяльності з показниками когнітивної диференційованості як складової інтелектуального розвитку; б) вплив корекційних занять на нейропсихологічні особливості програмування, регуляції і контролю рухової діяльності.

 5. Визначити ефективність застосованих засобів корекції інтелектуального компонента ЗПР.

Методологічною та теоретичною основою дослідження є принципи вітчизняної психологічної науки згідно з якими навчання та виховання дітей з різними вадами повинно базуватись на тому, що одночасно з дефектом дитина має психологічні тенденції протилежного напрямку, внутрішні компенсаторні можливості для подолання свого дефекту, які мають важливе значення в її розвитку і повинні бути включені в навчально-виховний процес як його рушійна сила (Л.С.Виготський, П.Я.Гальперін, І.В.Дубровіна, Д.Б.Ельконін, О.В.Запорожець, Г.С.Костюк, О.М.Леонтьєв, С.Д.Максименко, В.С.Мухіна та ін.); концептуальні положення Державної національної програми “Україна дітям”.

У процесі дослідження були використані такі методи: аналіз та узагальнення науково-теоретичних джерел з проблеми дослідження, фіксоване психолого-педагогічне спостереження, констатуючий і формуючий експерименти, спеціалізовані методики для визначення фізичного та інтелектуального розвитку, проективні методики, методи статистичної обробки даних.

У дослідженні брали участь 105 учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл №№ 3, 19 м.Чернігова (66 хлопчиків та 39 дівчаток). Серед них 70 осіб (44 хлопчики та 26 дівчаток) були кваліфіковані медико-психолого-педагогічною комісією як такі, що мають навчатися в спеціальних класах вирівнювання для дітей з ЗПР.

Формуючий психолого-педагогічний експеримент дітей 1-го класу тривав один рік, дітей 2-3 класів – два роки.

Тестування фізичних якостей, виміри інтелекту та показників когнітивної диференційованості, а також нейропсихологічне обстеження проводилися двічі (початковий вимір – вересень-жовтень 1996-1997 р.р., кінцевий – вересень-жовтень 1998 р.). Статистична обробка результатів дослідження здійснювалась на рівні дисперсійного та кореляційного аналізів на основі пакету аналізу Ехсе1.

Наукова новизна дослідження полягає:

- у виявленні суттєвих закономірностей, які пояснюють загальну характеристику такого явища як ЗПР, що має важливе значення для уточнення класифікації різних форм ЗПР та ролі кінестетичного фактора в їх корекції;

- у розширенні, на основі порівняльного дослідження динаміки структури інтелектуальних здібностей звичайних дітей та дітей з ЗПР, існуючих до цього часу уявлень відносно структури інтелектуального дефекту дітей з ЗПР, що відкриває нові можливості для корекції аномалій психічного розвитку дітей;

- у виявленні та поясненні істотних зв'язків за показниками загального інтелекту та ментальної швидкості і розвитком функцій програмування, регуляції та контролю рухів рухового аналізатора. Існування таких зв'язків свідчить про важливість цих компонентів психічної діяльності для діагностики, профілактики та корекції труднощів навчання;

- у встановленні факту, що спеціально спрямовані рухові дії можуть позитивно впливати на здатність когнітивних структур до швидкісної диференціації та інтеграції сигналів, тобто ментальної швидкості дітей;

- у доведенні, що цілеспрямоване застосування рухових корекційних процедур є ефективним для процесу формування функцій програмування, регуляції та контролю довільних рухів рухового аналізатора;

- в обгрунтуванні основної коригуючої сутності рухової активності в формуванні інтелектуального компонента психічного розвитку дітей, яка проявляється через її вплив на механізм когнітивної диференціації та функції рухового аналізатора. Суттєвий вплив загальної моторики на показники ментальної швидкості та функції програмування, регуляції і контролю рухів та зв'язок останніх з показниками інтелекту вказує на важливу роль кінестетичного фактора в інтелектуальному розвитку, онтогенетичному розвитку взагалі.

Теоретичне значення роботи полягає: у доповненні психологічних знань новими даними відносно взаємозв'язку фізичного та психічного; у поглибленні наукових знань про взаємозв'язок загальної моторики людини з показниками інтелектуального розвитку; у розширенні уявлень щодо особливостей структури інтелектуальних здібностей звичайних дітей та дітей з ЗПР, що має важливе значення для класифікації різних форм ЗПР та їх корекції. Одержано дані, які розкривають механізм впливу спеціалізованих рухових корекційних занять на формування інтелектуального компонента психічного розвитку дітей – це механізм дії фізичних вправ на когнітивні здібності дітей та функції програмування, регуляції та контролю рухів рухового аналізатора. Дістало подальший розвиток положення про те, що цілеспрямована довільна рухова діяльність може відігравати суттєву коригуючу роль в розвитку інтелектуального компонента психіки дітей.

Практичне значення роботи полягає в тому, що теоретично обгрунтована та практично перевірена комплексна система корекції інтелектуального компонента ЗПР на основі довільної рухової діяльності має важливе психолого-педагогічне значення і може впроваджуватись в практику корекційної роботи класів вирівнювання загальноосвітніх шкіл, в систему дошкільного навчання та виховання, в спецзаклади для дітей з аномаліями розвитку. Результати дослідження можуть бути використані для корекції та розвитку механізмів когнітивної диференційованості, ментальної швидкості як субстрату інтелекту, функцій центрального рухового аналізатора.

Одержані результати можуть бути впровадженні в процес підготовки практичних психологів, дефектологів, вчителів початкових класів та фізичного виховання.

Особистий внесок здобувача полягає в організації та проведенні тривалого формуючого психолого-педагогічного експерименту; в розробці та науковому обгрунтуванні і забезпеченні психолого-педагогічних умов застосування корекційних процедур в навчально-виховному процесі дітей з ЗПР; у виявленні та науковій інтерпретації даних, які свідчать про ефективність запропонованих корекційних програм. В співавторських публікаціях представлені теоретичні положення, ідеї та результати дослідження дисертанта.

Достовірність і надійність результатів дослідження забезпечується опорою на наукову методологію, комплексним використанням адекватних методів та методик, об'єктивними показниками ефективності коригуючих занять, репрезентативністю вибірки та використанням методів математичної статистики.

Апробація результатів дисертації. Основні ідеї та результати дисертаційного дослідження були представлені і отримали схвалення на ІІ Всеукраїнській наук.-практ. конф. “Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні” (Луцьк, 1996), на Всеукраїнській наук.-практ. конф. “Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи” (Херсон, 1998), на ІІІ з'їзді Товариства психологів України (Київ, 2000), на ІІІ Всеукраїнській наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми оздоровчої фізкультури та валеології в навчальних закладах України” (Кіровоград, 1996), на Міжнародній конференції “Психологічна служба школи: минуле, сучасне, майбутнє” (Тернопіль, 1996), на звітних наукових конференціях НПУ імені М.П.Драгоманова (Київ, 1997-1999). Зміст роботи представлено в 15 публікаціях автора.

Впровадження результатів дослідження здійснювалося автором в навчально-виховному та корекційному процесі класів вирівнювання загальноосвітніх шкіл №№ 3, 19 м. Чернігова.

Структура дисертації: дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку 229 джерел використаної літератури та додатків. Повний обсяг дисертації – 200 сторінок. Робота містить 18 таблиць та 6 рисунків на 15 сторінках.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У вступі обгрунтовується актуальність проблеми, об'єкт, предмет, мета, гіпотеза та завдання дослідження; розкривається наукова новизна, теоретичне і практичне значення отриманих результатів; особистий внесок автора; відображені апробація та впровадження отриманих результатів, наводяться дані про структуру роботи.

У першому розділі “Теоретико-методологічні проблеми дослідження ролі фізичних вправ у корекції інтелектуального компонента психічного розвитку дітей” – дається аналіз наукової літератури з проблем корекції ЗПР, аналізуються природні основи та місце інтелектуальної складової в структурі психічного розвитку дітей, розкриваються методологічні основи взаємозв'язку фізичного та психічного в розвитку дітей, теорія і практика використання фізичних вправ, як засобів корекції ЗПР.

Аналіз проблеми ЗПР показує, що внаслідок цієї вади більше всього потерпає інтелектуальний компонент загального психічного розвитку дітей, і тому ефективність корекції вад у таких дітей має визначатись, перш за все, змінами в показниках їх інтелекту. Дружинін В.М., Шнейдер І. відмічають, що існує нижній “поріг” ІQ для навчальної діяльності – успішно можуть навчатися тільки ті школярі, чий інтелект вище певного рівня, який повинен відповідати вимогам навчальної діяльності.

При дослідженні інтелекту дітей ми звертались до культурно-історичної теорії інтелекту Л.С.Виготського, теорії діяльності О.М.Леонтьєва, теорії сенсомоторного навчання О.В.Запорожця, теорії поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Аналіз різних підходів вивчення структури інтелекту показує, що розвиток інтелекту відбувається як в напрямку збагачення його змісту, тобто збільшення інтелектуальних дій та образів (функціональний розвиток по О.В.Запорожцю), так і в напрямку послідовних якісних змін (стадійний розвиток по Ж.Піаже).

Незважаючи на різноманіття підходів у визначенні структури інтелекту, більшість дослідників погоджуються з тим, що інтелектуальні здібності людини значною мірою визначаються рівнем сформованості механізмів диференціації, інтеграції та ієрархічної організації когнітивних структур.Тому в своєму дослідженні природних психолого-педагогічних основ і механізмів корекції інтелектуального розвитку дітей з ЗПР ми виходили із структурно-інтегрального підходу (М.О.Холодна, Н.І.Чупрікова), який дозволяє отримати дані відносно рівня диференційованості пізнавальних структур як носіїв інтелекту.

Особливий вплив на наше дослідження мали також роботи І.М.Сєченова, І.П.Павлова, М.О.Бернштейна, О.В.Запорожця, В.П.Зінченка про рух як умову поліпшення сприймання, як дію, що входить до мислення, як такі рухові акти, що є первинними по відношенню до актів психічних. Наш підхід у вивченні цього питання також спирається на висновки Л.С.Виготського про те, що розвиток моторних функцій – один із центральних напрямків компенсації розумової недостатності. В центральний апарат побудови рухів, руховий аналізатор, входить велика кількість коркових зон, робота яких забезпечує той чи інший бік рухового акту. Цей аналізатор, на думку О.Р.Лурії, “є найбільш складним і найбільш загальним з усіх механізмів аналізу і синтезу”. Робота виходить з теорії функціональних систем П.К.Анохіна, який підкреслював, що сукупні елементи функціональної системи не обов'язково безпосередньо взаємодіють між собою, але взаємосприяють досягненню загального результату.

В дослідженні показано, як на основі теорії і практики вирішення рухових задач визначаються шляхи формування інтелектуальних якостей, становлення, розвиток і реалізація індивідуальності дитини в процесі регулярних корекційних занять фізичними вправами, і не тільки в результаті виконання нею рухових дій та спеціальних коригуючих вправ, але і включе-ності її в систему пізнавальних, оцінювальних, когнітивних, мнемічних та інших дій. Саме таке творче вирішення рухових завдань має конструктивно-породжуючий характер. Воно виробляється не в результаті механічного відтворення тих чи інших рухових дій та механічного вибору засобів їх здійснення, а на основі логіко-семантичної реконструкції діяльності дитини, оточуючого середовища.

У другому розділі “Механізми впливу рухових вправ на інтелектуальний розвиток дітей” обгрунтовуються концептуальні засади експериментального дослідження ролі фізичних вправ у корекції ЗПР, робиться аналіз рухових програм, які застосовувались у корекційній роботі, показана динаміка фізичного розвитку досліджуваних дітей.

В дослідженні показано, що в основі розумових досягнень людини лежить ментальна швидкість – здібність чітко розрізняти та швидко реагувати при вирішенні як тестових, так і практичних, життєвих завдань. Отже, при визначенні динаміки інтелектуального розвитку дітей з ЗПР в порівнянні з звичайними дітьми, в процесі корекційного навчання перед нами постало завдання дослідити можливості когнітивної диференціації у цих дітей. З одного боку, такий аналіз міг сприяти більш повному та більш об'єктивному вивченню інтелектуальних здібностей дітей, а з іншого – наблизити до вивчення основних механізмів впливу рухової діяльності на розвиток інтелектуальних показників. Здатність дитини диференціювати різні ознаки та відношення предметів є стрижневим напрямком при переході від безпосередньо чуттєвого пізнання до абстрактного мислення.

Існували також підстави для припущення відносно того, що показники швидкодії загальної психомоторики можуть бути пов'язані з показниками ментальної швидкості і підпорядковуватись загальним принципам розвитку. В нашій концепції основна корегуюча роль спеціальної рухової діяльності у формуванні інтелектуального компонента ЗПР проявляється через її вплив на показники когнітивної диференціації та функції вищих рівнів регуляції рухів центрального рухового аналізатора.

Серед комплексів та блоків фізичних вправ, що застосовувались в корекційних програмах, значна частина відводилась елементам психогімнастики, фізичним вправам в поєднанні з психорегулюючими процедурами, спрямованими на пізнання та уявлення про своє тіло, його пози та положення, вміння зосереджуватись, регулювати напругу та розслаблення окремих мускульних груп, оптимізувати ритм дихання, емоційний стан та ін. Такі заняття мали велике значення для дітей у формуванні уваги, розвитку пам'яті.

Окремий розділ корекційної програми займали заняття на основі застосування “музичних рухів”. Музичні твори, завдяки наявності в них ритму, організують і дисциплінують учня. Діти вчаться змінювати характер рухів із зміною музичних темпів, це сприяло подоланню характерних для цих дітей недоліків уваги. У дітей розвивалась спостережливість, підвищувалась швидкість реакції.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Автореферат дисертація на здобуття наукового ступеня

  Автореферат
  Кретов Анатолій Іванович. Динаміка самовизначення митця в контексті російського та українського соціокультурного простору першої третини XX ст. — Автореф.
 2. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (2)

  Автореферат
  Захист відбудеться " #3" S'&.p&st.Jy 2006 р. о -/V/Cty годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.801.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук НДЕІ Міністерства економіки
 3. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (7)

  Автореферат
  Роботу виконано на кафедрі російської та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Міністерство освіти і науки,
 4. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (14)

  Автореферат
  Захист відбудеться 2006 р. о годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.64.089.01 Харківської національної академії міського господарства, за адресою: 61002, м.
 5. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (44)

  Автореферат
  Захист відбудеться « 02 » 11 2009 року о _12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.03 у Національному університеті “Львівська політехніка” за адресою: 79013, м.
 6. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня (23)

  Автореферат
  Захист відбудеться 12 липня 2008 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.086.01 Одеської національної юридичної академії за адресою: 65009, м.

Другие похожие документы..