Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Учитель: Сегодня речь пойдет о любви, о Мастере и о той, которая вдохновляла его, помогала творить и в итоге сделала его Мастером. Ее имя Маргарита. Г...полностью>>
'Анализ'
Анализ тенденций развития лёгкой промышленности: Информационно-методические материалы: дайджест / Сост. С.Ю.Калач,– Екатеринбург: ПРЦ РПО ЛП, 2008. – ...полностью>>
'Документ'
Представление, что число нервных людей в наш век с его напряженным ритмом жизни все увеличивается, стало тривиальным. Оно подтверждается тем, что иссл...полностью>>
'Программа'
Прибытие в гостиницу самостоятельно.С 09:00 до 12:30 встреча туристов на ж/д вокзале или в аэропорту за дополнительную плату («Информация о предостав...полностью>>

2012 умови вступу на програму спеціаліст

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

2012

УМОВИ ВСТУПУ

на програму спеціаліст

НаУКМА

«Правознавство»

присвоєна кваліфікація – 7.03040101 правознавство

I. Зарахування абітурієнтів студентами на програму спеціаліста відбувається на підставі результатів вступних випробувань:

▪ письмового екзамену з української мови;

▪ письмового тестування з англійської мови;

▪ іспиту зі спеціальності (за формою усного екзамену).

Вступний рейтинг визначається за результатами екзамену зі спеціальності за умови позитивної оцінки з української та англійської мов.

ІІ. Вступний іспит з української мови складається з двох частин: диктанту та редагування 10 речень. Необхідною умовою позитивної оцінки є грамотність викладу, ґрунтовне знання нині чинного «Українського правопису», а також успішне засвоєння лінгвістичного курсу:«Ділова українська мова та культура мовлення».

Курс передбачає засвоєння орфоепічних та правописних норм, граматичних і синтаксичних особливостей української мови, специфіки ділового мовлення, основ практичної стилістики з урахуванням майбутньої спеціалізації.

ЛІТЕРАТУРА:

 1. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. – К.: Українська книга, 1997. – 336 с.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови. – К.: Перун, 2003; 2005; 2007.

 3. Вирган І. О., Пилинська М. М. Російсько-український словник сталих виразів. – Харків: Прапор, 2000; 2002.

 4. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень. – К.: Наукова думка, 2001. – 639 с.

 5. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання. – К.: Наукова думка, 2004. – 448 с.

 6. Гуць М. В., Олійник І. Г., Ющук І. П. Українська мова у діловому спілкуванні. – К.:Біноватор, 2005. – 352 с.

 7. Караванський С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором. –Л.: БаК, 2008.–118c.

 8. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – Л.: БаК, 2008. – 512 с.

 9. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник / За ред. Н. Д. Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 496 с.

 10. Новий російсько-український словник-довідник: близько 100 тисяч слів. – К.: Довіра, 1999. – 878 с.

 11. Новий тлумачний словник української мови / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко: в 4-х тт. – К., 1998, 1999; в 3-х тт. – К., 2004.

 12. Орфографічний словник української мови: 4-е вид., доопр. / А. А. Бурячок. – К.: Наукова думка, 2002. – 460 с.

 13. Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. – К.: Либідь, 2001; 2002; 2008. – 238 с.

 14. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української літературної мови. – К.: Богдан, 2000. – 246 с.

 15. Російсько-український словник / за ред. В.В.Жайворонка.– К.:Абрис,2003. – 1402 с.

 16. Сербенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2001. – 204 с.

 17. Сучасний словник іншомовних слів. – К.: Довіра, 2006. – 790 с.

 18. Словник синонімів української мови: у двох томах / ред. А. А Бурячок та ін. – К.: Наукова думка, 2001; 2006.

 19. Словник української мови: в 11-ти тт. – К.: Наукова думка, 1971-1981.

 20. Українська мова. Енциклопедія. – К.: «Українська енциклопедія», 2000; 2004; 2007.

 21. Український орфографічний словник. – К.: Довіра, 2005; 2006; 2007.

 22. Український правопис. – К.: Наукова думка, 2008. – 288 с.

 23. Українсько-російський словник / упор. Г. П. Їжакевич. – К.: Наукова думка, 2004. – 1008 с.

 24. Читай і знай!: довідник-практикум з граматики та стилістики сучасної української мови / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова, Л. Ф. Ціпцюра. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 197 с.

 25. Читай і знай!-2: довідник-практикум з фонетики, орфоепії, орфографії, лексикології, фразеології сучасної української мови/ О.Я. Лаврінець, К.С. Симонова, І.А. Ярошевич.-К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2009.-206 с.

 26. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941). Стан і статус. – Чернівці: Рута, 1998. – 207 с.

 27. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови.– К.: Освіта, 1997; 2000.–254 с.

 28. Ющук І. П. Українська мова. – К.: Либідь, 2006. – 640 с.

III. Тест з англійської мови передбачає перевірку практичного володіння англійською мовою на рівні бакалаврських програм; оцінювання знань і навичок, здобутих бакалаврами в результаті успішного засвоєння курсу англійської мови. Письмовий тест з англійської мови складається з трьох розділів:

Listening Comprehension – перевіряє уміння абітурієнта сприймати на слух інформацію монологічного або діалогічного характеру (визначення основної ідеї, вилучення конкретної інформації).

2. Reading Comprehension – перевіряє знання нормативної граматики та лексики рівня Upper-Intermidiate Level.

3. Writing передбачає написання невеликого тексту (10 – 15 речень) на запропоновану тему, що перевіряє уміння грамотно і логічно викладати власну думку. Абітурієнт повинен мати уявлення про структуру (Introduction, Body, Conclusion) та типи письма (Narrative, Persuasive, Cause and Effect, Comparison and Contrast).

Література:

Raymond Murphy. English Grammar in Use (Intermediate Level).

Headway Intermadiate (Students Book + Workbook).

The Heinemann English Grammar.

Michael Vince. First Certificate Language Practice.

Під час іспиту зі спеціальності враховується точність фактичних даних, логічність аргументації, ясність та рівень грамотності викладу. Співбесіда проводиться з метою визначення загального рівня базової підготовки за програмою бакалавра за напрямом «Правознавство».

IV. Питання для підготовки до іспиту зі спеціальності:

 1. Руська правда: розвиток норм права Київської Русі.

 2. Три Литовські статути: сутність права польсько-литовської доби.

 3. Розвиток права в українських землях після національно-визвольної війни (сер. ХVІІ ст. сер. ХVШ ст.)

 4. Загальносоціальні (соціопсихічні і соціокультурні) умови виникнення права.

 5. Роль держави в процесі становлення та розвитку права.

 6. Права людини як форма взаємодії індивідів. Поняття невідчужуваності прав людини.

 7. Взаємодія держави і права та її аспекти. Засоби і способи впливу держави на право.

 8. Держава і правотворчість. Держава і реалізація права.

 9. Принцип розподілу влади та його правове забезпечення.

 10. Форма державного правління та її вплив на процес функціонування і розвитку права.

 11. Форма державного правління в Україні та її правове забезпечення.

 12. Форма державного устрою та її вплив на правове регулювання.

 13. Державний режим його види та особливості їх взаємозв’язків з правом.

 14. Правова держава: ознаки, стан та перспективи в Україні.

 15. Право і закон: співвідношення.

 16. Основні тенденції розвитку джерел права у сучасному світі.

 17. Нормативно-правовий акт в системі джерел права: проблеми і перспективи розвитку в Україні.

 18. Судова практика в правовій системі України.

 19. Співвідношення національного і міжнародного права.

 20. Правова культура: поняття, стан та перспективи розвитку в Україні.

 21. Правопорушення: поняття, види, причини.

 22. Юридична відповідальність: поняття, види, підстави.

 23. Поняття, суть і форми Конституції.

 24. Проблеми реалізації Конституції України.

 25. Основні засади конституційного ладу в Україні.

 26. Громадянські та політичні права і свободи: поняття, проблеми забезпечення в Україні.

 27. Соціально- економічні права та проблеми їх реалізації.

 28. Колективні права.

 29. Референдум та його види.

 30. Виборче право та перспективи його розвитку в Україні.

 31. Конституційний статус, функції і повноваження Верховної Ради України.

 32. Основні форми діяльності Верховної Ради України. Законодавчий процес та інші

парламентські процедури.

 1. Конституційний статус, функції і повноваження президента України.

 2. Поняття і система органів виконавчої влади.

 3. Судова система України.

 4. Конституційний Суд в системі органів державної влади України.

 5. Місцеве самоврядування: поняття, система, принципи, гарантії.

 6. Основні напрями реформування державного управління в України.

 7. Адміністративна юстиція: поняття, стан та перспективи розвитку в Україні.

 8. Суб’єкти міжнародного публічного права.

 9. Джерела міжнародного публічного права.

 10. Міжнародно-правова відповідальність

 11. Укладання та припинення дії міжнародних договорів

 12. Міжнародно-правові механізми захисту прав людини.

 13. Дипломатичні привілеї та імунітети.

 14. Міжнародні організації.

 15. Мирні засоби вирішення міжнародних спорів.

 16. Проблема застосування сили в міжнародному праві.

 17. Види юридичної практичної діяльності.

 18. Суб’єкти здійснення юридичної практичної діяльності.

 19. Вплив моралі на професійну культуру юриста.

 20. Вимоги до юридичних термінів ­у світлі сучасного терміно­знавства.

 21. Походження і розвиток української юридичної термінології (питомі та запозичені терміни).

 22. Правила побудови дефініцій юридичних термінів.

 23. Труднощі терміновживання у мовленні правників.

 24. Поняття і види правочинів.

 25. Поняття і види недійсних правочинів.

 26. Представництво і довіреність. Проблеми співвідношення та застосування.

 27. Поняття, види і значення строків позовної давності.

 28. Поняття та види юридичних осіб.

 29. Поняття і зміст права власності.

 30. Захист права власності.

 31. Поняття і види обмежених речових прав.

 32. Види особистих немайнових прав.

 33. Поняття і ознаки права інтелектуальної власності.

 34. Захист авторських та суміжних прав.

 35. Поняття зобов’язань та підстави виникнення зобов’язань.

 36. Договір в цивільному праві.

 37. Поняття та види забезпечення виконання зобов’язань.

 38. Неустойка і її співвідношення зі збитками.

 39. Іпотека за законодавством України.

 40. Відповідальність за порушення зобов’язання.

 41. Поняття і зміст договору купівлі-продажу.

 42. Договір ренти. Договір довічного утримання. Договір дарування.

 43. Поняття і види договору підряду.

 44. Договори про надання послуг.

 45. Договір страхування та перестрахування.

 46. Позика, кредит, банківський вклад, факторинг.

 47. Банківський рахунок. Розрахунки.

 48. Спільна діяльність.

 49. Поняття і види позадоговірних зобов’язань.

 50. Поняття і умови виникнення зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди.

 51. Види зобов’язань внаслідок заподіяння шкоди.

 52. Спадкове право України.

 53. Поняття і види правочинів.

 54. Представництво і довіреність. Проблеми співвідношення та застосування.

 55. Поняття, види і значення строків позовної давності.

 56. Захист права власності.

 57. Види юридичних осіб.

 58. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин.

 59. Стадії цивільного процесу. Їхня коротка характеристика

 60. Види провадження в цивільному процесу. Їх короткий зміст.

 61. Поняття та види судових витрат.

 62. Цивільні процесуальні строки. Порядок їх обчислення.

 63. Порядок обчислення процесуальних строків.

 64. Поняття та види доказів в цивільному процесі.

 65. Особливості наказного провадження.

 66. Сторони в цивільному процесі. Їхні права та обов’язки.

 67. Поняття та види цивільного процесуального представництва.

 68. Судовий розгляд справи та його елементи.

 69. Заочний розгляд справи. Підстави та особливості розгляду.

 70. Окреме провадження. Коротка характеристика.

 71. Види перегляду судових рішень.

 72. Екзекватура в цивільному процесі.

 73. Підприємницька діяльність: поняття та ознаки.

 74. Суб’єкти підприємницької діяльності: поняття та види.

 75. Правовий статус фізичної особи-підприємця. Обмеження прав фізичних осіб на зайняття підприємницькою діяльністю.

 76. Державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності: поняття, значення, основні засади.

 77. Загальна характеристика підприємств, їх ознаки та класифікація.

 78. Основні засади функціонування дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності.

 79. Державне регулювання підприємництва: поняття, значення, основні напрями, правові форми.

 80. Державна регуляторна політика: поняття, принципи, повноваження спеціально уповноваженого органу.

 81. Ліцензування підприємницької діяльності: поняття, значення, процедура.

 82. Державне регулювання цін, тарифів. Відповідальність за порушення порядку застосування цін.

 83. Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, методи.

 84. Економічна конкуренція: поняття, функції, державне регулювання.

 85. Основні засади державного контролю (нагляду) у підприємницькій діяльності.

 86. Адміністративно-правовий захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності.

 87. Судовий захист прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності .

 88. Законодавство, яке застосовується при вирішенні господарських спорів.

 89. Підвідомчість справ господарським судам. Різниця між підвідомчістю та підсудністю. Підсудність справ господарським судам.

 90. Підстави для відкладання або зупинення провадження у господарській справі.

 91. Застосування законодавства України до питань визначення процесуальної правоздатності та дієздатності іноземних юридичних осіб в господарському процесі.

 92. Забезпечення позову. Мета та заходи до забезпечення позову. Застосування судом запобіжних заходів.

 93. Відмінність відкладення розгляду справи від зупинення провадження по справі.

 94. Суб’єкти права на звернення про перегляд судових рішень господарських судів Верховним Судом України. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень.

 95. Підстави перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами. Підсудність справ щодо перегляду за нововиявленими обставинами.

 96. Принципи організації і діяльності третейського суду; підвідомчість справ третейським судам згідно ЗУ “Про третейські суди”.

 97. Характеристика стадій (етапів) судового провадження у справах про банкрутство.

 98. Поняття, та види злочину, його відмінність від інших правопорушень. Співвідношення понять “склад злочину” та “злочин”.

 99. Склад злочину: поняття, структура та види.

 100. Поняття кримінальної відповідальності та її підстава.

 101. Поняття та форми співучасті.

 102. Поняття та види множинності злочинів.

 103. Поняття та види обставин, що виключають злочинність діяння.

 104. Поняття та мета покарання. Система покарань.

 105. Призначення покарання.

 106. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

 107. Поняття та види звільнення від покарання та його відбування.

 108. Загальна характеристика злочинів проти життя особи.

 109. Загальна характеристика злочинів проти здоров’я особи.

 110. Загальна характеристика злочинів проти волі, честі та гідності особи.

 111. Загальна характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

 112. Загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.

 113. Загальна характеристика злочинів проти власності.

 114. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

 115. Загальна характеристика злочинів проти довкілля.

 116. Загальна характеристика злочинів проти громадської безпеки.

 117. Загальна характеристика злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту.

 118. Загальна характеристика злочинів протигромадського порядку та моральності.

 119. Загальна характеристика злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення.

 120. Загальна характеристика злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян.

 121. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.

 122. Загальна характеристика злочинів проти правосуддя.

Список літератури для підготовки дo вступу:

 1. Бандурка О.М., Скакун О.Ф. Юридична деонтологія. – Х.: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2002. – 336 с.

 2. Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста. – Х.: Право, 2004 –172 с.

 3. Історія держави і права України. Академічний курс. У 2-х т.т. (Ред. В.Тація, А.Рогожина, В.Гончаренка. – К., 2007. – Т.1.

 4. Артикуца Н. В. Мова права і юридична термінологія: Навч. пос. – К., 2004.

 5. Панько Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів, 1994.

 6. Антонович М.М. Міжнародне публічне право: Навчальний посібник. – К.: КМ Академія, 2003. – 308 с.

 7. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник / За ред. В.Г. Буткевича. – К.: Либідь, 2002. – 608 с.

 8. Цивільне право України. Загальна частина. Підручник/за ред. О.В. Дзери, вид. трете. - К.Юрінком Інтер, 2010. - 976 с.

 9. Цивільне право України. Особлива частина. Підручник /за ред. О.В. Дзери, вид. трете. - К.Юрінком Інтер, 2010. - 1176 с.

 10. Договірне право. Загальна частина: навчальний посібник // Т.В.Бондар, О.В.Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: За ред. О.В.Дзери.- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 896 с.

 11. Договірне право. Особлива частина: навчальний посібник // Т.В.Бондар, О.В.Дзера, Н.С. Кузнєцова та ін.: За ред. О.В.Дзери.- К.: Юрінком Інтер, 2009.- 1200 с.

 12. Васильєва В.А. Цивільно-правове регулювання діяльності з надання посередницьких послуг / В.А. Васильєва. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпатськ. нац. ун-ту ім. В.Стефаника, 2006. - 346с.

 13. Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения /Под ред. Р.Ю. Стефанчука. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 1040 с.

 14. Майданик Р.А. Цивільне право. Практикум. Навчальний посібник – Вид-во ЦУЛ, 2008. – 624 с.

 15. Мічурін Є.О. Правочини з житлом / Є.О.Мічурін. – Х.: Юрсвіт, 2007. – 536 с.

 16. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. проф. Коссака В.М., Київ, 2004.

 17. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України // за ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової, В.В.Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2005 – Т.ІІ.- 1088 с.

 18. Цивільний кодекс України. Постатейний коментар у двох частинах. Частина 2. / Керівники авторського колективу та відповідальні редактори проф.. А.С.Довгерт, проф. Н.С.Кузнєцова // К.: Юстиніан, 2006, 680 с.

 19. Цивільне та сімейне право. Підручник // під ред. Харітонов Є.О – Вид-во ЦУЛ, 2009. – 968 с.

 20. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.

 21. Яворська О.С. Договірні зобов’язання про передачу майна у власність: цивільно-правові аспекти: Монографія. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2009.- 384.

 22. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения.- М.: «Статут», 2011.- 847 с.

 23. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче имущества.- М.: «Статут», 2011.- 780 с.

 24. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - М.: «Статут», 2011.- 1055 с.

 25. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной експедиции и иных услугах в сфере странспорта. - М.: «Статут», 2011.- 910 с.

 26. Брагинский М.И. Витрянский В.В.Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований.- М.: «Статут», 2011.- 736 с.

 27. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. В двух томах. Том 2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете, банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари.- М.: «Статут», 2011.- 623 с.

 28. Карнаух Т.М., Ханик-Посполітак Р.Ю. Цивільне процесуальне право України. – К.Юстиніан, 2011. – 400 с.

 29. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / Я. П. Зейкан. – К.: КНТ, 2011. - 680 с.

 30. Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України /під ред. Червоного Ю.С. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 640 с.

 31. Цивільний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. /За загальною редакцією Бичкової С.С.- К.,Атіка, 2010. – 896 с.

 32. Сеник, С.В. Цивільне процесуальне право : навч. посіб. / С. В. Сеник, Р. Я. Лемик– Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 423 с.

 33. Крупка Ю.М. Правові основи підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 480с.

 34. Підприємницьке право: підручник / За ред.. О.В.Старцева / 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Істина, 2007. – 864с.

 35. Бобкова А.Г, Татькова З.Ф. Правове регулювання відносин банкрутства у процедурі банкрутства., Київ,2006

 36. Господарське процесуальне право України. Навчальний посібник, за загальною редакцією В.Л.Костюка, Київ, Ін Юре,2009

 37. Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України/ за ред.О.І. Харитонової, Київ, Істина, 2010

 38. Кримінальне право України: Загальна частина / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010.

 39. Кримінальне право України: Особлива частина / За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – Х.: Право, 2010.

 40. Кримінальне право України. Загальна частина / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008.

 41. Кримінальне право України. Особлива частина / За ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка. – К.: Атіка, 2008.

 42. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. — К.: Концерн “Видавничий Дім “Ін Юре”, 2006.

 43. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За ред. С.С. Яценка. - К.: А.С.К., 2005

 44. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За заг. ред. П.П. Андрушка, В.Г. Гончаренка. – К.: Алерта, 2009.

 45. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М.: “Юристъ”, 1999.

 46. Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2006.

V. Випускники факультету правничих наук НаУКМА 2012 року,

які мають диплом з відзнакою і бажають продовжити навчання на програмі спеціаліст «Правознавство», мають право на першочергове зарахування. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 Правил прийому до Національного університету «Києво-Могилянська академія» у 2012 році на підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Віце-президент з навчальної роботи В.М. Ожоган

Декан ФПвН А.А. МелешевичСкачать документ

Похожие документы:

 1. 2012 умови вступу на програму спеціаліст Наукма

  Документ
  ІІ. Вступний іспит з української мови складається з двох частин: диктанту та редагування 10 речень. Необхідною умовою позитивної оцінки є грамотність викладу, ґрунтовне знання нині чинного «Українського правопису», а також успішне
 2. Програма фахових випробовувань при вступі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» на географічному факультеті у 2012 році 1

  Документ
  Вступник за ОКР „Магістр" кафедри фізичної географії та геоекології має досконало знати сучасні фундаментальні положення фізичної географії та геоекології (ландшафтної екології), які викладалися у комплексі дисциплін на ОКР "Бакалавр".
 3. Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (1)

  Документ
  Необхідність розв’язання проблем системних перетворень в національній економіці, поширення соціально-орієнтованих ринкових відносин, реалізація комплексної програми інтеграції України у світовий економічний простір, адекватна реакція
 4. Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент». Програму склали

  Документ
  Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки «молодших спеціалістів», передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом підготовки 6.
 5. Програма фахового вступного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст ( або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства

  Документ
  Програма фахового всупного випробування для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (або магістр) за спеціальністю 03050401 „Економіка підприємства” (за видами економічної діяльності) факультету економіки.

Другие похожие документы..