Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Семинар'
С 20 по 23 октября 2009 г. в Выставочном центре г. Брно, (Чехия) пройдет Международная выставка медицинской техники, реабилитации и здоровья Medical ...полностью>>
'Документ'
О проведении V Региональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии на Дальнем Востоке Ро...полностью>>
'Автореферат'
древнеКумыкские предания «Анжи-Наме», «Окаменевшая Аймеседу»и «слово о полку игореве» – сравнительно-типологический и лексико-семантический аспекты а...полностью>>
'Документ'
Вед.: Дорогие ребята, я рада видеть вас, на нашем правовом турнире, приветствую всех участников этого состязания. Проведите это время содержательно, ...полностью>>

Вимоги до магістерської програми 5 2 державна атестація 7 1 Загальні положення 7

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

ВИМОГИ
до магістерської дисертації

Спеціальність «Інформаційні управляючі системі та технології»

Київ 2011

ЗМІСТ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 3

1 ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ 5

2 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ 7

2.1 Загальні положення 7

2.2 Загальні вимоги до магістерської дисертації 7

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ 9

3.1 Вимоги до структури та змісту вступної частини 9

3.1.1 Титульний аркуш 9

3.1.2 Завдання 10

3.1.3 Реферат 10

3.1.4 Зміст 12

3.1.5 Перелік умовних позначень 12

3.1.6 Вступ 12

3.2 Вимоги до структури та змісту основної частини 13

3.3 Вимоги до оформлення магістерської дисертації 15

Додаток А 21

Додаток Б 22

Додаток В 24

Додаток Г 25

Додаток Д 26

1 ВИМОГИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі економіки.

Магістерська підготовка реалізує освітньо-професійні програми, які базуються на проведенні наукових досліджень і орієнтовані на підготовку фахівців для науково-дослідної й педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій.

Магістр – фахівець у сфері інноваційної економіки, здатний комплексно поєднати дослідницьку, проектну й підприємницьку діяльність, орієнтовану на створення високоефективних виробничих структур, що стимулюють ріст і розвиток різних сфер соціальної діяльності.

Характерною рисою освіти фахівця в галузі інноваційної економіки має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання й діяльності. Причому не тільки методами класичного природознавства, орієнтованими на пошук єдиного рішення, але й методами, спрямованими на формування та широке впровадження в освітню культуру міждисциплінарних, багатокритеріальних проблем, використання методів системного підходу до вибору оптимальних рішень, вирішення нестандартних, інноваційних завдань.

Згідно з Дублінськими дескрипторами (Dublin Descriptors), які були розроблені відповідно до ідей Болонського процесу, випускники магістратури:

 • мають продемонструвати знання та уміння на рівні, що забезпечують можливість аналізувати, оцінювати й порівнювати альтернативи, генерувати оригінальні ідеї у відповідній галузі знань;

 • можуть застосовувати свої знання й володіють компетенціями, які дозволяють вирішувати завдання в новому, широкому (міждисциплінарному) контексті у відповідній галузі знань;

 • спроможні інтегрувати знання, вирішувати складні завдання в умовах неповної інформації з урахуванням соціальної та етичної відповідальності за прийняті рішення;

 • володіють методами проведення сучасних експериментів і можуть давати науково обґрунтовану інтерпретацію отриманим результатам;

 • можуть чітко, аргументовано доводити до аудиторії фахівців наукову інформацію та свої висновки;

 • мають компетенції самоосвіти та саморегулювання.

Освітньо-професійна програма магістерської підготовки має фахову, наукову та соціально-гуманітарну складові.

Фаховий компонент магістерської програми, який складає 54 кредити ECTS, або 45 % навчального години, має забезпечити фахові (проектно-конструкторські та проектно-технологічні тощо) компетенції фахівця з певної спеціальності. Основою цієї складової є певна частина дисциплін циклу професійно-практичної підготовки навчального плану підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст».

Науковий компонент магістерської програми, який складає 40 кредитів ECTS, або 33,3 % навчального години, призначено для формування більш цілісного, поглибленого бачення професійної діяльності, цей компонент забезпечує широту та фундаментальність освіти, максимальну наближеність її до сучасного рівня наукових знань у відповідній галузі, формування компетенцій самостійного здійснення наукових досліджень та отримання нових знань.

Наукова складова має забезпечити:

 • уміння вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

 • уміння будувати математичні моделі систем і процесів;

 • уміння використовувати сучасні комп'ютерні методи для реалізації й дослідження математичних моделей;

 • знання та уміння застосовувати під час вирішення професійних завдань сучасний математичний апарат оптимізації;

 • знання та уміння застосовувати сучасні методи експериментальних досліджень у конкретній галузі знань, математичні методи планування експерименту та обробки його результатів;

 • уміння обробляти отримані результати, аналізувати й осмислювати їх з урахуванням опублікованих матеріалів;

 • певний досвід проведення патентних досліджень і оформлення заявочних матеріалів на об'єкти інтелектуальної власності;

 • уміння подавати підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, наукових статей, доповідей і заявок на винаходи, корисні моделі тощо, які оформлені згідно з установленими вимогами із залученням сучасних засобів редагування й друку.

Наукова складова магістерської програми містить загальну фундаментальну наукову підготовку (забезпечує формування системних компетенцій), фундаментальну наукову підготовку зі спеціальності та тими наукових досліджень (забезпечує формування інструментальних компетенцій), наукову практику, а також проведення наукових досліджень і підготовку магістерської дипломної роботи у формі магістерської дисертації.

Формування системних компетенцій з більшості спеціальностей може бути забезпечено такими навчальними дисциплінами: основи наукових досліджень, математичне моделювання систем і процесів, математичні методи оптимізації, основи патентознавства тощо.

Формування інструментальних компетенцій зі спеціальності та теми наукових досліджень забезпечується, по-перше, загальними для певної спеціальності фундаментальними навчальними дисциплінами, які визначаються випусковою кафедрою й включаються до навчального плану магістерської підготовки зі спеціальності, по-друге, з дисциплін, які вибираються студентом за рекомендацією наукового керівника (згідно з напрямом досліджень і темою дипломної роботи) і включається до індивідуального навчального плану магістранта.

Науково-дослідна складова магістерських програм (наукові дослідження та практика) має бути пов'язана з науковою проблематикою кафедри (базового НДІ) та спрямована на формування компетенцій проведення наукових досліджень у конкретній галузі знань.

2 ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

2.1 Загальні положення

Підсумкова державна атестація фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» проводитися у вигляді захисту дипломної роботи у формі магістерської дисертації.

Магістерська дисертація подається до захисту із двома зовнішніми рецензіями фахівців за даною спеціальністю.

Магістерська дисертація є найважливішим підсумком магістерської підготовки, у зв'язку з чим зміст роботи й рівень її захисту враховуються як один з основних критеріїв при оцінці якості реалізації відповідної освітньо-професійної програми. За результатами виконання магістерської дисертації має бути не менше двох публікацій (одна у фахових виданнях).

Оформлення магістерської дисертації має відповідати вимогам до звітів про НДР (ДСТУ 3008-95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки й техніки. Структура й правила оформлення).

Ілюстративний матеріал для захисту дипломної роботи може бути виконаний у вигляді плакатів, креслень і подаватися за допомогою оверхедів (світлопроекторів) та комп'ютерних засобів. Зміст ілюстративного матеріалу має з достатньою повнотою відображати основні положення, які виносяться на захист.

Конкретні вимоги до змісту, структури та обсягу магістерських дипломних робіт з окремих спеціальностей визначаються методичними вказівками, що розробляються відповідними випусковими кафедрами.

2.2 Загальні вимоги до магістерської дисертації

Магістерська дисертація – це дослідження певного об’єкту – матеріального (системи, обладнання, прибудую тощо) або нематеріального (певного процесу, програмного продукту або інформаційної технології, інтелектуального твору тощо), його характеристик, властивостей (що є предметом дослідження). Об’єкт дослідження має належати до класу узагальненого об’єкту діяльності фахівця певної спеціальності, який зазначено у відповідній освітньо-кваліфікаційній характеристиці.

Магістерська дисертація являє собою закінчену теоретичну або експериментальну науково-дослідну роботу, пов'язану з вирішенням актуальних завдань, обумовлених особливостями підготовки з певної спеціальності.

Магістерська дисертація є кваліфікаційною роботою, яка виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового керівника. Магістерська дисертація виконується на базі теоретичних знань і практичного досвіду, отриманих студентом протягом усього терміну навчання й самостійної науково-дослідної роботи. Магістерська дисертація має бути пов'язана з вирішенням конкретних наукових або прикладних завдань, які обумовлені специфікою відповідної спеціальності.

Магістерська дисертація має бути результатом закінченого наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити про те, що автор володіє сучасними методами наукових досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові задачі, що мають теоретичне й практичне значення.

Зміст магістерської дисертації передбачає:

 • формулювання наукової (науково-технічної) проблеми, визначення об'єкту, предмету та мети дослідження, аналіз стану рішення проблеми за матеріалами вітчизняних і зарубіжних публікацій, обґрунтування цілей дослідження;

 • аналіз можливих методів та методик досліджень, обґрунтований вибір (розробку) методу (методики) дослідження або апаратурного забезпечення;

 • науковий аналіз і узагальнення фактичного матеріалу, який використовується в процесі дослідження;

 • викладання отриманих результатів та оцінку їхнього теоретичного, прикладного чи науково-методичного значення;

 • перевірку можливостей практичного використання отриманих результатів;

 • апробацію отриманих результатів і висновків у вигляді патентів на винахід, корисну модель, промисловий зразок та інше, або відповідних заявок, доповідей на наукових конференціях (не нижче факультетського рівня) або публікацій у наукових журналах і збірниках з обов'язковими результатами їх рецензування.

У процесі підготовки й захисту дисертації магістрант має продемонструвати:

 • уміння проводити системний аналіз відомих підходів і пропонувати нові шляхи до вирішення проблеми;

 • володіння методами й методиками досліджень, які використовувались у процесі роботи;

 • здатність до наукового аналізу отриманих результатів і розробки висновків та положень, уміння аргументовано їх захищати;

 • уміння оцінити можливості використання отриманих результатів у науковій та практичній діяльності;

 • володіння сучасними інформаційними технологіями при проведенні досліджень та оформленні атестаційної роботи.

3 ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Магістерська дисертація (МД) є кваліфікаційною роботою, тому вона має дозволити зробити висновок про достатність рівня знань, умінь та навичок у розрізі усіх циклів дисциплін учбового процесу. Це досягається вибором об'єкту та характеру дослідження.

Об’єктами дослідження в магістерській дисертації зі спеціальності «Інформаційні управляючі системі та технології» можуть бути:

 • об'єкти та процеси комп'ютеризації – бізнес-процеси та дискретні виробничі процеси на підприємствах та установах;

 • інформаційні процеси, пов'язані з маркетингом та банківсько-фінансовою сферою;

 • процеси електронної комерції та надання інформаційних послуг через електронні мережі;

 • інші процеси організаційних та організаційно-технічних систем;

 • процеси та процедури обробки даних;

 • процеси забезпечення всіх фаз життєвого циклу систем обробки даних та підсистем забезпечення (БД чи сховищ даних, БЗ, локальних обчислювальних мереж, глобальних обчислювальних мереж інше);

 • процеси адміністрування підсистем забезпечення (операційні системи, електронні мережі).

Глибина дослідження вибраного об'єкту має бути достатньою для визначення рівня кваліфікації магістранта. Компетенції магістрантів з дисциплін учбової програми мають підтверджуватись змістом магістерської дисертації.

Магістерська дисертація складається з:

 • вступної частини;

 • основної частини;

 • додатків.

3.1 Вимоги до структури та змісту вступної частини

Вступна частина містить такі структурні елементи:

 • титульний аркуш;

 • завдання;

 • реферат (українською мовою);

 • реферат (іноземною мовою);

 • зміст;

 • перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів;

 • вступ.

3.1.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш наведено в додатку А.

3.1.2 Завдання

Завдання за формою МД-3 (Додаток Б) затверджується завідувачем кафедри. Завдання видається магістранту на першому тижні періоду науково-дослідної практики та безпосередньої підготовки магістерської дисертації.

У завданні зазначаються:

 • тема магістерської дисертації та наказ по університету, яким її затверджено. Тема дисертації має бути короткою, точно відповідати її змісту – предмету дослідження, тобто тієї дослідницької роботі, яку має виконати магістрант щодо об’єкта дослідження. У назві не бажано використовувати ускладнену чи узагальнюючу термінологію, треба уникати слів «Дослідження...», «Аналіз...», «Вивчення...», «Питання…», «Проблеми ….» із-за невизначеності кінцевого результату;

 • термін здачі студентом закінченої роботи, який встановлюється рішенням кафедри або вченої ради факультету (інституту) з урахуванням часу, необхідного для отримання відгуку керівника, двох рецензій, візи завідувача кафедри про допуск до захисту та подання секретарю ДЕК не пізніше ніж за день до захисту дисертації;

 • об’єкт дослідження зазначається через назву певної системи (процесу, технології, програмного продукту, інформаційної технології, інтелектуального твору тощо);

 • предмет дослідження зазначається у вигляді системи властивостей, характеристик, функцій об’єкта дослідження, на які безпосередньо має бути спрямовано дослідження (із зазначенням певних обмежень); визначення предмета дослідження практично є конкретизацією наукової проблеми, що випливає із завдань дослідження;

 • перелік питань, які мають бути розроблені (зазначаються конкретні завдання з окремих частин магістерської дисертації, послідовність і зміст яких визначають фактично майбутню структуру дисертації, формулювання цих завдань має бути в наказовій формі, тобто починатися зі слів: «Провести аналіз...», «Обґрунтувати...», «Дослідити...», «Визначити...», «Оптимізувати...», «Розробити...» тощо);

 • перелік публікацій (зазначаються види (статті, тези тощо) та кількість запланованих публікацій за темою магістерської дисертації);

 • перелік ілюстративного матеріалу (зазначаються орієнтовні назви складових ілюстративного матеріалу, що мають із достатньою повнотою відображати основні положення передбачуваних результатів дослідження).

Ілюстративний матеріал для захисту магістерської дисертації виконується у вигляді плакатів, креслень або подається за допомогою оверхедів (світлопроекторів) та комп’ютерних засобів.

3.1.3 Реферат

Реферат призначений для ознайомлення з дисертацією. Він має бути стислим, інформативним і містити інформацію, що дає змогу розкрити сутність дослідження. Реферат обсягом до однієї сторінки українською та іноземною (англійською, німецькою тощо) мовами має містити:

 • відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, джерел за переліком посилань;

 • текст реферату;

 • ключові слова.

Текст реферату має відображати зміст дисертації в такій послідовності:

Актуальність теми. Розкриття сутності та стану розв’язування наукової проблеми (задачі) та її актуальності й значущості для розвитку відповідної галузі науки чи виробництва, обґрунтування доцільності проведення дослідження.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Висвітлення зв'язку вибраного напрямку досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, а також із галузевими та (або) державними планами та програмами. Обов'язково зазначають номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт.

Мета й завдання дослідження. Формулювання мети роботи і задач, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети (не слід формулювати мету як «дослідження...», «вивчення...» тощо, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету). Отримати заплановані результати, поступово досягти поставленої мети можна шляхом її деталізації у вигляді певної програми цілеспрямованих дій – задач дослідження. Задачі дослідження формулюються в двох варіантах: перший – у вигляді самостійно закінчених етапів дослідження, другий – як послідовне вирішення окремих проблем наукового дослідження у відношенні до загальної проблеми всієї магістерської дисертації. Формулювати й конкретизувати задачі слід дуже ретельно, оскільки опис їхнього вирішення становить зміст підрозділів кожного з розділу дисертації.

Об’єкт дослідження. Визначення об’єкта дослідження..

Предмет дослідження. Визначення предмета дослідження.

Методи дослідження. Подання переліку використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Викладати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко й змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.

Наукова новизна одержаних результатів. Подають коротку анотацію нових здобутків (рішень, висновків), одержаних магістрантом особисто. Необхідно показати відмінність отриманих результатів від відомих раніше, підкреслити ознаки та ступінь новизни.

Практичне значення одержаних результатів. Подання відомостей про застосування результатів досліджень або рекомендацій щодо їх впровадження (використання). Необхідно дати короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням назв організацій, у яких здійснена реалізація, видів реалізації та реквізитів відповідних документів.

Апробація результатів дисертації. Вказується, на яких наукових конференціях, семінарах оприлюднені результати досліджень, що включені до дисертації.

Публікації. Зазначається, в яких статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій, патентах опубліковані результати дисертації.

Складові тексту реферату, у разі відсутності даних, опускають.

Ключові слова, що є найістотнішими для розкриття спрямованості роботи, формують на основі тексту роботи й розташовують у кінці реферату. Перелік 5…15 ключових слів (словосполучень) друкують прописними літерами в називному відмінку в рядок, через коми.

Приклад реферату наведено в додатку В.

3.1.4 Зміст

Зміст, що подається на наступному після реферату аркуші, має включати: вступ; найменування всіх розділів, підрозділів, пунктів (підпунктів, якщо вони мають заголовки) основної частини роботи; висновки; рекомендації; перелік посилань; найменування додатків із зазначенням сторінок цих матеріалів.

Приклад змісту наведено в додатку Г.

3.1.5 Перелік умовних позначень

Якщо в дисертації вжита специфічна термінологія, а також використано мало розповсюджені скорочення, символи, позначення, терміни тощо, то їх перелік може бути подано в дисертації у вигляді окремого списку.

Перелік треба друкувати двома колонками, у яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа – їх детальну розшифровку.

Якщо в дисертації спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їхнє тлумачення наводять у тексті при першому згадуванні.

Перелік умовних позначень подається за змістом з нового аркуша.

3.1.6 Вступ

У вступі, що починається з нової сторінки, викладається:

 • актуальність роботи;

 • загальна оцінка сучасного існуючих проблем у даній предметній галузі, зазначення провідних фірм та провідних вчених і спеціалістів, які мають розробки з цієї проблеми;

 • світові тенденції вирішення поставлених завдань;

 • взаємозв'язок з іншими науковими роботами (зв'язок вибраного напрямку досліджень із планами науково-дослідних робіт кафедри, із галузевими та (або) державними планами і програмами; Обов'язково зазначити номери державної реєстрації науково-дослідних робіт, а також і роль автора у виконанні цих науково-дослідних робіт).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи

  Документ
  Методичні вказівки по розробці й оформленню атестаційної магістерської роботи за спеціальністю 8.05010101- інформаційні управляючі системи і технології.
 2. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (1)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 3. Державний вищий навчальний заклад “запорізький національний університет” міністерства освіти І науки україни (2)

  Документ
  Горло Н.В. Політологія: Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт і кваліфікаційних робіт бакалавра, спеціаліста, магістра для студентів факультету соціології та управління.
 4. Про затвердження Правил прийняття до магістратур вищих навчальних закладів мвс україни

  Документ
  10. N 1138 ( 1138/ ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Правила прийняття до магістратур вищих навчальних закладів МВС України (додаються) та встановити, що склад комісії з відбору кандидатів на навчання до магістратур вищих навчальних
 5. Положення про процедури підготовки та захисту магістерських досліджень в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України вступ

  Документ
  Магістерська робота – індивідуальне завдання практико-орієнтованого та науково-дослідницького характеру, яке слухач виконує на завершальному етапі фахової підготовки.

Другие похожие документы..