Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Доклад'
Миссия школы состоит в со­здании условий для получения сельскими школьни­ками качественного образования, позволяющего успешно жить в быстро меняющемс...полностью>>
'Документ'
(в ред. постановлений Правительства Камчатского края от 11.03.2010 № 116-П, от 07.05.2010 № 215-П, от 01.09.2010 № 364-П, от 05.10.2010 № 421-П, от 1...полностью>>
'Документ'
Винни-Пух. Очень приятно! Вас, вероятно, удивляет, почему его так странно зовут, а если вы знаете английский, то вы удивитесь еще больше....полностью>>
'Семинар'
Автономна некоммерческая организация «Центр против торговли людьми и насилия», Пермская областная библиотека им.Горького, Департамент образования Пер...полностью>>

С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сумський державний університет (Україна)

Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова (Росія)

Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Росія)

Технічний університет Габрово (Болгарія)

Університет МакМастер (Канада)

Установа освіти «Гродненський державний університет ім. Я.Купали» (Білорусь)

Економіка та менеджмент:

перспективи розвитку

Матеріали доповідей

Міжнародної науково-практичної конференції

(Суми, 18-20 травня 2011 року)

Том 2

Суми

Сумський державний університет

2011

УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

Е 45

Рецензенти:

O.Ф. Балацький – професор кафедри управління Сумського державного університету, доктор економічних наук, професор;

С.М. Козьменко – проректор ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор економічних наук, професор

Рекомендовано вченою радою Сумського державного університету (протокол № 11 від 11.04.2011 р.)

Е 45

Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За. заг. ред.: О.В. Прокопенко, М.Ю. Троян – Суми: СумДУ, 2011. – Т. 2. – 186 с.

ISBN 978–966–657–368–4

ISBN 978–966–657–370–7

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), в яких розглядаються проблеми економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, інноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища та інші питання.

УДК [33+005](063)

ББК 65.9(4Укр-4Сум)

ISBN 978–966–657–368–4

ISBN 978–966–657–370–7(Том2) © Видавництво Сумський державний університет, 2011

Організатори конференції:

Сумський державний університет (Україна)

Російський економічний університет ім. Г.В. Плеханова (Росія)

Московський державний технічний університет ім. Н.Е. Баумана (Росія)

Технічний університет Габрово (Болгарія)

Університет МакМастер (Канада)

Установа освіти «Гродненський державний університет ім. Я.Купали» (Білорусь)

Офіційні партнери та спонсори:

Публічне акціонерне товариство «БМБанк»

ЗАТ «Крафт Фудс Україна»

Компанія «САНДОРА»

Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій»

Науковий журнал

«Вісник СумДУ. Серія «Економіка»

Зміст

Стор.

ПЕРЕДМОВА

Розділ 5 Менеджмент та маркетинг

Беловодская А.А. Теоретико-методический подход к стратегическому управлению крупными предприятиями

Белуха О.М., Лучкевич І.М. Дослідження ринку металопластикових вікон Львівського регіону

Бець М.Т., Кучер Л.І. Управління маркетинговими ризиками продавця

Бица В.Й. Концепція формування маркетингової стратегії розвитку вузькоспеціалізованих машинобудівних підприємств

Боднар А.В. Коммуникация в управлении предприятием

Божкова В.В. Організаційно-економічний механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств

Грищенко О.Ф. Перешкоди під час прийняття інноваційних рішень у системі стратегічного менеджменту підприємства

Dineva V.М. Strategic management of organizations in the focus of internal audit

Дмитрів А.Я. Функціональний підхід до застосування маркетингу для розвитку діяльності закладів вищої освіти

Домашенко М.Д., Прокопенко О.В. Показники інтегральної оцінки рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного підприємства

Доронин А.В.,Доронина М.С. Актуальные проблемы научных исследований в менеджменте

Ілляшенко Н.С. Генерація ідей модифікації існуючих товарів

Ильяшенко С.Н. Восприятие абитуриентами специальности «маркетинг»

Караєва Н.В. Ризик-менеджмент в задачах стратегічного планування розвитком паливно-енергетичного комплексу

Криковцев А.А. Принципы формирования системы холистического маркетинга предприятия

Лебедев П.В. Алгоритм определения видов деятельности, создающих ценность для клиентов, как элемент стратегического контроллинга

Лебідь І.О. Оцінка ефективності корпоративного управління

Махнуша С.М., Косолап Н.Є. Дослідження проблеми бренд-колористики у контексті ефективності бренду

Neykova. R.N. The audit in the management of human resources – main strategy for economic development

Окландер Т.О. Напрямки підвищення проникаючої здатності реклами

Оксененко В.В., Олефіренко О.М. Аналіз факторів вибору та основних стратегій ціноутворення на ринку В2В

Peicheva M. M. Present and future of the social audit in Bulgaria

Пересадько Г.О. Маркетингові аспекти застосування інноваційних технологій альтернативної енергетики в Україні

Сагер Л.Ю. Аналіз моделей комунікативного процесу

Cадовникова О.В. Практика повышения эффективности деятельности рекламного агентства наружной рекламы

Суміна О.М. Особливості маркетингової діяльності підприємства на міжнародному ринку

Троян М.Ю. Модель управління просуванням на ринку промислового продукту на основі визначення рівня залучення

Фролов С.М., Прокопенко М.О. Оцінка конкурентоспроможності товару на сегментах ринку

Цар Г.В., Комарницький І.М. Модель формування маркетингового менеджменту на молокопереробному підприємстві

Якуга А.Г. Стратегічне маркетингове планування міжнародних підприємств

Якущенко Л. М., Могильна Н.О. Застосування коучингу в управлінні

Розділ 6 Інноваційна та інвестиційна політика

Герасимчук В.Г. Ідеї насамперед вітчизняних новаторів мають соціалізуватися в стратегії інноваційного розвитку

Даниліна Н.В. Екологічні інновації як базис інноваційної політики машинобудівного підприємства

Денисенко М.П., Бреус С.В. Інноваційна політика України як інструмент державного регулювання економіки

Іванова К.В. Оцінка раціональності використання інформаційного ресурсу інноваційних потенціалів підприємств

Калініченко З.Д. Перспективи інноваційного розвитку національної економіки

Карпіщенко О.О., Ілляшенко Т.О. Особливості реалізації інноваційних проектів у сфері інформаційних технологій із залученням зовнішніх інвестицій

Князь С.В., Георгіаді Н.Г., Богів Я.С. Стратегія диференціювання пріоритетів щодо реалізації трансферного потенціалу інноваційного розвитку підприємства

Кобушко І.М. Роль та місце інвестиційного ринку в структурі фінансового ринку

Криковцева Н.А. Ефективне управління портфелем інноваційної продукції

Лозюк В.Н., Должанский И.З. Модели управления оптимизацией ассортиментного портфеля торгового предприятия

Макаренко М.В. Проблеми інвестиційної політики України

Маргіта Н.О. Основні критерії підвищеної ефективності прямих іноземних інвестицій в економіці, що розвивається

Мехович С.А., Ткаченко М.О. Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства

Могильна Н.О., Омельяненко В.А., Хворост О.О. Прямі іноземні інвестиції як інструмент транс націоналізації економіки

Мудра-Рудик Я.А. Стратегії інвестиційної діяльності глобальних пенсійних фондів в посткризовий період

Нагорний Є.І., Нагорна Г.І. Підходи до величини невдачі промислової інноваційної продукції на ринку

Романюк Т.Ф. Епоха інновацій

Сухіна О.М. Теоретичні аспекти удосконалення інноваційної політики у добувній промисловості України

Шаблиста Л.М. Підвищення ролі інтеграційних процесів у фінансуванні інвестиційних проектів в реальному секторі економіки

Шалигіна І.В. Сучасні аспекти інноваційної діяльності в Україні

Школа В.Ю., Щербаченко В.О. Визначення ролі інтелектуального капіталу у формуванні інноваційної економічної системи

Юхименко В.В., Шульгіна Л.М. Взаємозв’язок концепцій стратегічного управління інноваційним розвитком

Янковець Т.М. Ризики прийняття інноваційних рішень

Розділ 7 Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища

Александров И.А., Половян А.В. Теория Гая в управлении охраной окружающей среды

Андрєєва Н.М., Мартинюк О.М. Екологічне маркування як механізм підвищення конкурентоспроможності екологічної продукції в Україні

Балджи М.Д. Синергетичні підходи в регулюванні комплексного природокористування

Вега А.Ю. Развитие системы экологического управления и повышение энергоэффективности в строительстве

Веклич О.О., Маслюківська О.П. Як активізувати стимулюючу функцію податку на двоокис вуглецю?

Волк О.М., Завдов’єва Ю.М. Еколого-економічні наслідки розвитку інформаційної економіки

Ільків Л.А. До питання виробництва біопалива: еколого-економічний аспект

Jiri Morawetz Current trends in the environmentally-friendly modes of transportation in the Czech Republic

Караїм О.А. Роль та значення ландшафтного управління в системі забезпечення екологічної безпеки

Кліменко О.В. Івестиційні умови екологізації економіки

Кислий В.М., Бондар Т.В. Еколого-безпечні основи досягення конкурентоспроможності промислових підприємств у процесі їх структуризації

Костюченко Н.М. Пріоритетні заходи на шляху до сталого розвитку

Кравець О.О. Обґрунтування складових механізму управління якістю навколишнього середовища

Лопачук О.Н., Босая В.В. Взаимосвязь экономической и экологической стратегий предприятия

Маценко А.М., Хижняк М. Экологические критерии экономичсекой безопасности водопользования

Мащак Н.М. Екологічний сталий ланцюг поставок як інструмент сталого розвитку

Мельник Л.Г., Мельник О.І., Бурлакова І.М. Екологізація економіки як передумова досягнення сталого розвитку

Мішенін Є.В., Ярова І.Є. Соціально-екологічна відповідальність підприємств лісового комплексу України

Мішеніна Г.А. Реорганізація власнісного статусу лісових ресурсів як передумова розвитку лісогосподарського підприємництва екологічного спрямування

Мішеніна Н.В. Інтегроване управління сталим розвитком підприємства

Мотосова Е.А. К вопросу о совершенствовании механизма обеспечения экологически устойчивого развития: экономические и правовые аспекты

Петровська С.А. Підходи до моделювання сталого розвитку

Пімоненко Т.В. Економічний ефект впровадження системи екологічного менеджменту та аудиту на промислових підприємствах

Потравный И.М., Гассий В.В. Методические подходы к обоснованию экологичеки значимых решений при анализе инвестиционного проекта

Прийменко С.А. Електроенергетика України з позиції соціо-еколого-економічного розвитку

Рожкова Є.Ю., Прокопенко О.В. Екологічна свідомість як інструмент впливу на поведінку споживачів

Савон Д.Ю., Карибжанова Е.Л. Эколого-экономическая политика хозяйственной деятельности предприятия в области охраны окружающей среды водных ресурсов Ростовской агломерации

Садченко Е.В., Филиппков Ю.С. Роль и место проблематики экологического маркетинга в формировании концепции административно-территориальной реформы в Украине

Сатторов А.Х. О возможности создания в республике Таджикистан компенсационного фонда для целей экологического страхования

Сосюра С.Г. Підходи щодо оцінки матеріальних збитків від надзвичайних екологічних ситуацій

Сотник И.Н., Коробец Е.М. Системный подход к управлению экологическими рисками на предприятии

Степанюк Н.А. Основні проблеми стійкого розвитку зрошувального землеробства та шляхи їх вирішення

Тихонова Ж.С. Платежи за негативное воздействие на окружающую среду в Ростовской области

Хлобистов Є.В., Жарова Л.В, Коваленко А.О. Стратегічний розвиток та потенціал реалізації політики екологічної безпеки

Ховавко И.Ю. Внешние экологические эффекты автотранспорта и способы их интернализации в мегаполисе

Чижов В.В. О принципах реализации долгосрочной экологической политики российской федерации и обеспечении экологически ориентированного роста экономики

Чухрай Н.І. Природнича термінологія у теорії менеджменту: причини та перспективи використання

Шапочка М.К., Рибіна О.І. Шляхи зниження викидів в атмосферу залізничним транспортом

Шлапак М.Ю. Чинні методичні підходи до екологічного коригування валового внутрішнього продукту

Щербакова І.В. Екологічний туризм в контексті охорони навколишнього середовища

11

14

14

15

17

19

21

22

24

26

27

29

31

33

34

36

38

39

41

42

44

46

47

49

50

52

54

55

57

59

60

62

64

66

66

67

69

71

73

77

78

80

82

83

85

87

88

90

92

93

95

96

98

100

103

105

107

109

109

111

113

114

118

121

123

125

126

127

129

131

132

134

136

138

139

141

143

144

146

149

151

153

156

157

159

163

164

168

169

171

173

174

176

177

181

182

183

185

ПЕРЕДМОВА

У збірнику викладено матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та менеджмент: перспективи розвитку» (18-20 травня 2011 року, м. Суми, Сумський державний університет), в яких розглядаються проблеми економічної теорії і історії, фінансів, грошового обігу і кредиту, світового господарства і міжнародних економічних відносин, економіки підприємства та управління виробництвом, розміщення продуктивних сил, регіональної економіки та регіонального розвитку, менеджменту та маркетингу, інноваційної та інвестиційної політики, економіки природокористування й охорони навколишнього середовища та інші питання.

Конференція присвячена 20-ти річчю факультету економіки та менеджменту Сумського державного університету.

Факультет економіки та менеджменту бере свій початок від першого набору на економічні спеціальності, що координував у 1991 році к.е.н. Карпіщенко Олексій Іванович, нині почесний професор СумДУ. В організації створення факультету він відіграв одну з найголовніших ролей. У цьому йому допомагали Балацький Олег Федорович, Мельник Леонід Григорович та інші. Факультет економіки та менеджменту був створений 4 травня 1992 року у складі кафедр економіки, управління, фінансів, економічної теорії та економіко-математичних методів. Факультет очолив Карпіщенко Олексій Іванович. У 2002 році було створено кафедру маркетингу шляхом відокремлення від кафедри економіки.

Одним із засновників економічної науки в Сумській області та вітчизняної школи економіки природокористування є заслужений професор СумДУ, д.е.н., професор Балацький Олег Федорович, під керівництвом якого захищено 6 докторських та більше 30 кандидатських дисертацій. За його ініціативою була створена та вже 15 років діє спеціалізована рада по захисту дисертацій. У здобутку вченого близько 350 опублікованих праць, у тому числі більше ніж 30 книг, включаючи монографії, підручники та навчальні посібники. Олег Федорович нагороджений почесними знаками, медалями, дипломами та грамотами, удостоєний почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

На сьогодні факультет складається з чотирьох випускових кафедр: економіки (завідувач – д.е.н., професор Мельник Леонід Григорович), маркетингу (завідувач – д.е.н., професор Ілляшенко Сергій Миколайович), управління (завідувач – д.е.н., професор Теліженко Олександр Михайлович), фінансів (завідувач – к.е.н., професор Боронос Володимир Миколайович), а також загальнотеоретичної кафедри – кафедри економічної теорії (завідувач – д.е.н., професор Прокопенко Ольга Володимирівна).

Професорсько-викладацький склад факультету налічує понад 100 викладачів, серед яких 90 мають науковий ступінь та вчене звання. За роки існування факультету його викладачі неодноразово отримували стипендії Кабінету Міністрів України, Гранти Президента України та численні міжнародні гранти. Викладачі факультету також навчають більше ніж 2600 студентів за заочною, екстернатною та дистанційною формами навчання, а також майже 900 особам надають другу вищу освіту.

Сьогодні на факультеті економіки та менеджменту навчається близько 1100 студентів за денною формою навчання. Серед них – студенти з 15 країн світу: України, Росії, Китаю, Нігерії, Танзанії та ін. Навчання ведеться трьома мовами: українською, російською та англійською

Випускники факультету продовжують навчання в Україні і за кордоном, є керівниками та начальниками відділів престижних підприємств, організацій та фінансових установ, працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, мають успішний власний бізнес.

Серед випускників факультету – більше 50 кандидатів і докторів наук. Деякі з них – професори університетів США, Нідерландів, Канади та інших країн.

Факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету проводить навчання за спеціальностями:

 • економіка підприємства,

 • маркетинг,

 • менеджмент організацій,

 • фінанси,

 • адміністративний менеджмент,

 • бізнес-адміністрування,

 • економіка довкілля та природних ресурсів,

 • управління інноваційною діяльністю,

 • управління проектами.

Всі спеціальності (окрім «Управління проектами») акредитовані за найвищим рівнем – магістр.

Факультет надає освіту, що відповідає освітнім стандартам США, та видає випускникам сертифікати IES (визнання в Європі).

Студенти факультету є переможцями всеукраїнських і міжнародних предметних та фахових олімпіад, конкурсів наукових робіт (15 переможців всеукраїнського конкурсу в 2011 році), маркетингових і бізнес-планів, авторами наукових публікацій.

При факультеті працює аспірантура і докторантура за трьома спеціальностями, а також спеціалізована вчена рада по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, в який захистилося більше ніж 220 осіб.

Факультет видає 3 наукових журнали, які внесені до переліку фахових видань ВАК України: «Вісник СумДУ. Серія Економіка», «Маркетинг і менеджмент інновацій», «Механізм регулювання економіки».

Викладачі та студенти факультету щороку проводять ряд всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, серед яких «Економіка для екології», «Екологiчний менеджмент в загальнiй системi управлiння», «Економічні проблеми сталого розвитку», «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу», «Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону».

Очолює факультет економіки та менеджменту Сумського державного університету Прокопенко Ольга Володимирівна – випускниця цього факультету, доктор економічних наук, завідувач кафедри економічної теорії, автор більше ніж 270 наукових і навчально-методичних праць, лауреат гранта Президента України, двічі лауреат стипендії Кабінету Міністрів України.

З повагою,

Перший проректор

Сумського державного університету В.Д. Карпуша

Секція 5 Менеджмент та маркетинг

Беловодская А.А.

Сумской государственный университет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ КРУПНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Стратегическое планирование и анализ являются важными факторами успешной деятельности компании на рынке. При этом следует помнить, что стратегии для больших предприятий следует выбирать после выполнения анализа ключевых факторов, которые характеризуют их состояние с учетом результатов анализа портфеля разных видов бизнеса, а также характера и сущности используемых стратегий.

Балабанова Л.В. в своей работе [1] рассмотрела матрицу для классификации крупных предприятий в зависимости от степени диверсификации и темпов роста рынка, усовершенствование которой было выполнено нами в данной статье. Так, определены типы крупных предприятий по всем возможным комбинациям критериев, а также предложены возможные стратегии роста в зависимости от типа предприятия, определенного с помощью данной матрицы.

Предлагаемая матрица изображена на рис. 1 (затемненными поданы ячейки присутствующие в исходной матрице). В табл. 2 приведены рекомендуемые стратегии роста для выделенных типов крупных предприятий.

Рис. 1 Матрица стратегий крупных предприятий

Разделительная линия между высоким и низким темпом роста рынка обычно устанавливается на значении 10%. Темп роста рынка определяется как средневзвешенное значение темпов роста различных сегментов рынка, в которых действует предприятие, или принимается равным темпу роста валового национального продукта. В данной матрице темпы роста отрасли более 10% рассматриваются как высокие, соответственно средние 5-10%, а низкие – менее 5%.

Для определения численных показателей степени диверсификации необходимо провести исследование рынка (рынков), в котором функционирует предприятие, и определить максимальное и минимальное значение диверсификации действующих на нем предприятий (основных конкурентов). На основе полученных результатов, определить минимальное (min) и максимальное (max) значение степени диверсификации для матричного анализа. Промежуточные значения (k1, k2) определяют по формуле (1):

(1)

Основные характеристики крупных предприятий согласно предложенной матрице представлены в табл. 1.

Таблица 1 – Основные характеристики крупных предприятий

Тип предприятия

Стратегии роста

Гордые львы

 • укрепление позиций на рынке (сегменте);

 • расширение номенклатуры, выход на новые перспективные сегменты

Сторожевые псы

 • ориентация на более перспективный сегмент;

 • расширение номенклатуры, выход на новые перспективные сегменты

Непривередливые гиены

 • переориентация деятельности на новые перспективные рынки;

 • модернизация номенклатуры

Властные медведи

 • укрепление позиций на рынке (сегменте);

 • концентрация внимания на наиболее сильные СЗХ

Могучие слоны

 • укрепление позиций на рынке (сегменте);

 • переориентация деятельности на новые перспективные рынки;

Покорные коровы

 • переориентация деятельности на новые перспективные рынки;

 • модернизация номенклатуры, отказ от неэффективных СЗХ

Хищные акулы

 • контроль номенклатуры, отсеивание неэффективных СЗХ;

 • концентрация внимания на наиболее сильные СЗХ

Агрессивные крокодилы

 • концентрация внимания на наиболее сильных СЗХ;

 • переориентация деятельности на новые перспективные рынки;

Неповоротливые бегемоты

 • переориентация деятельности на новые перспективные рынки;

 • сокращение номенклатуры, отказ от неэффективных СЗХ

Таким образом, усовершенствованный подход по определению типов крупных предприятий в зависимости от степени диверсификации и темпов роста рынка позволяет оценить предприятие по данным критериям и выбрать наиболее эффективную стратегию роста для дальнейшего успешного функционирования на рынке.

 1. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 354 с.

Бєлуха О.М., Лучкевич І.М.

Львівський державний інститут

новітніх технологій та управління імені В. ЧорноволаСкачать документ

Похожие документы:

 1. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (2)

  Документ
  Економіка та менеджмент: перспективи розвитку: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. : в 2 т. / За.
 2. С. М. Козьменко проректор двнз «Українська академія банківської справи нбу», доктор економічних наук, професор (1)

  Документ
  Міжнародна стратегія економічного розвитку регіону: матеріали доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 18-20 травня 2011 р. / За заг.
 3. Л. Г. Мельник доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Сумського державного університету

  Документ
  О.Ф. Балацький – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри управління Сумського державного університету;
 4. Діяльність банківських установ

  Автореферат
  Козьменко Сергій Миколайович,Державний вищий навчальний заклад«Українська академія банківської справиНаціонального банку України», проректор з наукової роботи
 5. Школьник Інна Олександрівна удк 336. 76(477)(043. 5) Стратегія розвитку фінансового ринку України Спеціальність 08. 00. 08 Гроші, фінанси І кредит автореферат

  Автореферат
  Науковий консультант – доктор економічних наук, професор, заслужений економіст УкраїниЄпіфанов Анатолій Олександрович,ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”,

Другие похожие документы..