Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Заслушав и обсудив информацию председателя комиссии по земельным ресурсам и рекламе Пятикопа А.И. о проекте Правил размещения средств наружной реклам...полностью>>
'Конкурс'
Заочный региональный этап Всероссийского конкурса «Семья - основа государства» (далее - конкурс) организуется и проводится с целью отбора и направлен...полностью>>
'Документ'
Èçó÷åíèå ìóçûêàëüíûõ âêóñîâ ñðåäè íàñåëåíèÿ îäíà, íà ìîé âçãëÿä, èç èíòåðåñíåéøèõ òåì. Êîíåö 80-õ - 90-å ãîäà ïèê òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà. Íà ðÿäîâîãî...полностью>>
'Литература'
Особенности и своеобразие развития советской физики неизбежно связаны с особенностями исторического развития страны, с эволюцией перехода от индивиду...полностью>>

Співпраця з навчальними закладами

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Співпраця з навчальними закладами

Організація та проведення виробничих практик студентів у Державному архіві Луганської області – одне із завдань філії кафедри архівознавства, якій у грудні виповнилося два роки.

Держархівом області розроблено наскрізну та робочі програми практики, які складаються з двох етапів – теоретичного та практичного. Перший передбачає ознайомлення студентів з історією, структурою, функціями архіву, складом, змістом і системою розміщення документів. Другий має на меті дати їм практичні навички у виконанні деяких планових робіт архіву.

У першому кварталі 2004 року практику проходили 27 студентів Східноукраїнського національного університету імені В.Даля та Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка.

Директор архіву М.М.Старовойтов ознайомив практикантів з діяльністю, проблемами архіву і шляхами їх вирішення. Спеціалісти архіву прочитали цикл лекцій з питань архівної діяльності: про систему науково-довідкового апарату до документів архіву, проведення обліку документів, здійснення перевірки їх наявності та фізичного стану, забезпечення схоронності документів, організацію використання архівних документів, науково-методичну роботу архіву тощо. Після лекцій проводились практичні заняття, в процесі яких студенти безпосередньо займались архівною роботою.

У відділі зберігання, обліку та забезпечення збереженості документів майбутні архівісти і історики написали, прошифровали та наклеїли 500 ярликів, практично опанували питання визначення хронологічних меж архівних фондів та крайніх дат документів.

У відділі формування НАФ та діловодства студентами було оформлено 12 папок для наглядових справ установ.

У читальному залі практиканти виявили 20 документів з історії Стаханівського руху, освоєння цілинних і пологових земель, задовільнили потреби 97 установ, організацій і окремих громадян, які звернулись до архіву із запитами.

Практика допомогла багатьом студентам обрати теми рефератів, курсових, бакалаврських і випускних робіт.

1 березня Держархів області відвідали студенти Луганського будівельного технікуму транспортного будівництва, які навчаються за спеціальністю “Діловодство”. Начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Л. Клименко ознайомила їх з документами НАФ, що зберігаються в Держархіві області та вимогами щодо їх зберігання.

Студенти відвідали виставку “Сторінки історії Луганського краю”. В експозиції представлено документи з автографами видатних осіб, які зробили значний внесок у розбудову Луганська – імператриці Катерини ІІ, К.К. Гаскойна, П.Я. Зубова, М.Ф. Соймонова; ревізьку казку селища Вергунка, літопис Архангело-Михайлівської церкви та інші експонати, що висвітлюють історію промислових підприємств, культурних та освітніх закладів Луганщини.

***

У червні-липні 2004 року на базі Державного архіву Луганської області – філії кафедри архівознавства Східноукраїнського національного університету ім. В.І.Даля проходили виробничу практику студенти ІІІ курсу спеціальності „Архівознавство”.

Студенти ознайомились з документальною виставкою „Незабутні дні сорок п'ятого”, а під час оглядової екскурсії - зі схемою розміщення документів в архівосховищах, організацією роботи з документами на спеціальних носіях, комп'ютеризацією архівної справи.

Співробітники Держархіву області виступили перед студентами з лекціями на такі теми: історія розвитку архівної справи на Луганщині, нормативно-правова база діяльності архівних установ, основні напрями і форми використання архівної інформації, організація роботи архівних відділів райдержадміністрацій і міських рад, планово-звітна документація архівних установ та облік їх роботи.

Протягом виробничої практики студенти виконували роботу зі складання облікових документів та довідкового апарату до документів НАФ, допомагали спеціалістам у виконанні запитів соціально-правового характеру.

Лекції та практичні заняття були спрямовані на ознайомлення студентів з організацією роботи архівних установ, отримання сучасних теоретичних знань з архівознавства, практичних навичок роботи з архівними фондами.

***

З 22 по 27 листопада у Держархіві області проходили виробничу практику з архівних технологій студенти ІІ курсу Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка.

В ході практики студенти ознайомились з організацією архівної справи й здобули практичних навичок роботи з архівними фондами.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міжнародні освітні проекти як чинник підвищення конкурентоспропожності виших навчальних закладів україни в контексті евроінтеграції доцент, кандидат економічних наук І.

  Документ
  На сучасному етапі розвитку європейська інтеграція сприяє входженню України до єдиної сім’ї європейських народів, повернення до європейських політичних і культурних традицій.
 2. 1. Затвердити договір про співпрацю між Тернопільською міською радою та Малашівецькою сільською територіальною громадою (додається)

  Закон
  Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства,
 3. Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти управлінська діяльність в загальноосвітньому навчальному закладі в умовах профільного навчання

  Диплом
  Ідея досвіду: Створення цілісної системи, у межах якої здійснюється диференційований підхід до навчання, формування умінь і навичок за обраним профілем професії, що передбачає врахування освітніх потреб, нахилів та здібностей учнів,
 4. Року обласна державна адміністрація спрямовувала свою діяльність на розвиток співробітництва з регіонами країн-членів Євросоюзу, країн снд та інших країн світу

  Документ
  Протягом 2010 року обласна державна адміністрація спрямовувала свою діяльність на розвиток співробітництва з регіонами країн-членів Євросоюзу, країн СНД та інших країн світу.
 5. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень-навчальний посібник. Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2003-240 с. Зміст вступ

  Документ
  Наука є складовою загальнолюдської культури, і тому кожна людина має знати, що таке наука, наукові дослід- . ження та як вони проводяться. Як показує статистика, 5-10 % випускників вищих навчальних закладів стають вче­ними, тобто

Другие похожие документы..