Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Информационный бюллетень'
Выступление заместителя Министра иностранных дел Российской Федерации В.А.Чижова на конференции "30 лет Хельсинкского процесса и вклад ОБСЕ в ре...полностью>>
'Документ'
Каждый налогоплательщик несет обязанность по уплате налогов. Однако зачастую перечислить налог мало. Нужно убедиться, что этот налог попал в бюджет, ...полностью>>
'Документ'
государственного подтверждающий удостоверения на прохождение подготовки право охоты к сдаче специального охотничьего экзамена, - при его наличии доку...полностью>>
'Документ'
Басри-бей *, заведующий первым отделением департамента начального образования министерства просвещения, был возмущен: до чего же невежествен может бы...полностью>>

Освіта. Виховання. Навчання (6)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 • ОСВІТА. ВИХОВАННЯ. НАВЧАННЯ

 1. Академік АПН України Віктор Петрович Андрущенко: Біобібліографія / Упоряд.: Козлакова Г.О., Тарасова Н.І.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Акад.. пед. наук України; Ін-т вищої освіти АПН України; Держ. наук.-пед. б-ка України;– К.: Знання України, 2003. – 36 с.
  (УДК 016; ББК 91.9 А 38)

 2. Академія педагогічних наук України. Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2003 рік / Упоряд.: Ляшенко О.І., Полонська Т.К. – К., 2004. – 360 с. (УДК 37; ББК 74 А 38)

 3. Актуальні питання сурдопедагогіки: Зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; За ред. Л.І.Фомічової. – К., 2003. – 256 с. – Бібліогр.: в кінці пр. (УДК 376 А 43)

 4. Арефьєв, В.Г. Педагогічна практика в школі: Навч.-метод. посіб. для студ. ф-ту фіз. виховання / Арефьєв В.Г., Куриш В.І., Молнар М.В.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 106 с. – Бібліогр.: с. 101-102. (УДК 371.13 А 80)

 5. Бабенко, К. Як спілкуватися з дитиною /К. Бабенко. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. - 14 с. (УДК 37.018; ББК 74.9 Б 12)

 6. Балягіна, І.А. Методика викладання економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / І.А. Балягіна, М.А. Богорад, Г.О. Ковальчук; Київ. нац. екон. ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с. - Бібліогр.: с. 309-310. (УДК 378 Б 21)

 7. Бондаровська, В. Як виховувати дівчинку / В. Бондаровська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. - 13 с. (УДК 37.018; ББК 74.9 Б 81)

 8. Возіянова, О. Коли дитина зводить вас з розуму / О. Возіянова, О. Демірська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200-]. – 12 c.: іл.

(УДК 37.018; ББК 74.9 В 64)

 1. Гадзецький, Б.В. Системний аналіз навчальних занять у закладах освіти: Конспект лекцій / Б.В. Гадзецький; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 28. (УДК 37.01 Г 13)

 2. Даниленко, Л.І. Вступ до спеціальності "Управління навчальним закладом": (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: с. 9-12. (УДК 371.1; ББК 74.204 Д 18)

 3. Даниленко, Л.І. Інноваційний менеджмент в освіті: (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Акад. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. (УДК 37.01; ББК 74 Д 18)

 4. Даниленко, Л.І. Система освітніх технологій: (Навч.-метод. комплекс) / Даниленко Л.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 9-12. (УДК 371.3; ББК 74.202 Д 18)

 5. Декада хімії у школі: Навч.-метод. посіб. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 144 с. – Вип. 2(14). – Бібліогр.: с. 142. (УДК 371.3 Д 28)

 6. Дідковська, І. Як пережити складний вік ваших дітей / І. Дідковська. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200…]. - 9 с.

(УДК 37.018; ББК 74.9 Д 44)

 1. Економіка освіти: (Навч.-метод. комплекс) / Уклад. Куценко В.І.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2004. – 32 с. – Бібліогр.: с. 10-12. (УДК 37 Е 45)

 2. Єльникова, Г.В. Основи адаптивного управління: (курс лекцій) / Г.В. Єльникова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Каф. менеджменту освіти. – К., 2003. – 104 с. – Бібліогр.: в кінці лекцій. (УДК 371.1; ББК 74.204 Є 57)

 3. Жерносек, І.П. Нова школа нової України / І.П. Жерносек, В.М. Хайруліна. – Т.: Навч. кн.: Богдан, 2003. – 176 с. (УДК 373.5 Ж 60)

 4. Життєва компетентність особистості: Наук.-метод. посіб. /Наук.-метод. центр серед. освіти; За ред.: Л.В. Сохань, І.Г.Єрмакова, Г.М. Несен. – К.: Богдана, 2003. – 520 с. (УДК 37.01; ББК 74.6 Ж 74)

 5. Зыков, А.А. Беседы о преподавании математического анализа / А.А. Зыков. – О.: Астропринт, 2003. - 40 с. (УДК 378 З-96)

 6. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Професійне навчання на виробництві: Зб. наук. пр. … Вип..1 / Ред. кол.: Абашкіна Н.В., Балл Г.О., Ничкало Н.Г. та ін. – К.: Наук. світ, 2003. – 162 с. – Бібліогр. в кінці ст. (УДК 377 І-71)

 7. Ісаєва, О.О. Теорія і технологія розвитку читацької діяльності старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури: [Монографія] /Ісаєва Олена Олександрівна. – К., 2003. – 380 с. – Бібліогр.: с. 331-379. (УДК 373.5 І-85)

 8. Ковальчук, Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб. / Г.О. Ковальчук; Київ. нац. екон. ун-т. – 2-е вид., допов. – К.: КНЕУ, 2003. – 300 с.: іл. – Бібліогр.: с. 265-266. (УДК 37.016:33 К 56)

 9. Кравець, В.П. Гендерна педагогіка: Навч. посіб. для студ. вищ. пед. закл. освіти / Володимир Кравець. – Т.: Джура, 2003. – 416 с. – Бібліогр.: с. 412-414. (УДК 37.01 К 78)

 10. Кульбачка, Т. Як навчити дитину самостійності / Т. Кульбачка. – К.: Міжнар. гуманіт. центр "Розрада", [200…]. – 8 c.: іл.

(УДК 37.018; ББК 74.9 К 90)

 1. Метод проектів: традиції, перспективи, життєві результати: Практикозорієнтований збірник /Ліцей міжнар. відносин № 51 м. Києва; Ін-т педагогіки АПН України; Держ. наук.-пед. б-ка АПН України; Наук. кер. і ред. І.Г. Єрмаков. – К.: Департамент, 2003. – 504 с. – Бібліогр.: с. 491-500. (УДК 371.3; ББК 74.202 М 54)

 2. Мирошниченко, Н.А. В помощь молодому преподавателю: Метод. пособие / Н.А. Мирошниченко, С.А. Стефанов; Одес. нац. юрид. акад. – О.: Юрид. л-ра, 2003. – 96 с. (УДК 378 М 64)

 3. Набока, Л.Я. Науково-методична робота у вищому закладі освіти І-ІІ рівня акредитації: (Метод. рек.) / Набока Л.Я.; Акад.. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Каф. теорії і методики післядиплом. освіти. – К. – Міленіум, 2003. – 52 с. – Бібліогр. : с. 51. (УДК 378; ББК 74.58 Н 14)

 4. Набока, Л.Я. Основи педагогічної майстерності; (Навч.-метод. комплекс) / Набока Л.Я.; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти; Ф-т менеджменту та психології. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с 12-13. (УДК 371.1; ББК 74.204 Н 14)

 5. Навчальний посібник з організації виховної роботи в ОНУ ім. І.І. Мечнікова / Уклад.: Т.І. Ткаченко; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова. – О.: Астропринт, 2003. – 96 с. (УДК 378 Н 15)

 6. Ніколаєнко, С.М. Освіта і наука: Законодавчі та методологічні основи: Навч. посіб. / Станіслав Ніколаєнко. – К.: Політехніка, 2004. – 280 с. – Бібліогр.: с. 274-278. (УДК 37.01; ББК 74.04(4Укр) Н 63)

 7. Оржеховська, В.М. Дитяча бездоглядність та безпритульність: історія, проблеми, пошуки: Навч. посіб. / В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко; Акад. пед. наук України. Ін-т проблем виховання. – К., 2004. – 178. с. – Бібліогр.: с. 173-177. (УДК 376; ББК 74.200 О-65)

 8. Орлов, В.Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: Монографія / В.Ф. Орлов; За заг. ред. І.А. Зязюна; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К.: Наук. думка, 2003. – 263 с. + Дод.: с. І-ХІІ. – Бібліогр.: С. 253-263. (УДК 371.13 О-66)

 9. Освітній менеджмент: Навч. посіб. для викл. ін-тів післядиплом. освіти, кер. загальноосвіт. навч. закл., слухачів курсів підвищ. кваліфікації / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: Шк. світ, 2003. – 400 с. – Бібліогр.: с. 388-400. ( УДК 371 О-72)

 10. Основні напрямки виховної роботи з формування соціальної поведінки учнів спеціальних шкіл-інтернатів: (Метод. посіб.) / Висоцька А.М., Іванишина Ю.Ю.; Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників. – Черкаси, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 30-31. (УДК 376; ББК 74.3 О-75)

 11. Педагогіка здорового способу життя: Орієнт. прогр. для установ післядиплом. пед. освіти та пед. навч. закл. / Оржеховська В.М., Пилипенко О.І; Акад. пед. наук України; Ін-т проблем виховання. – К., 2004. – 42 с.
  (УДК 37.03; 74.200.55 П 24)

 12. Підготовка керівника середнього закладу освіти: Навч. посіб. для викл. ін-тів післядиплом. освіти, кер. заг.-освіт. навч. закладів., слухачів курсів підвищ. кваліфікації / За ред. Л.І. Даниленко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України . – К.: Міленіум, 2004. – 270 с. (УДК 371.14 П 32)

 13. Програма навчальної дисципліни "Педагогічна психологія" / Уклад.: Москаленко В.В.; Акад. пед. наук України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с. – Бібліогр.: с. 24-29. (УДК 37.01; ББК 88.8 П 78)

 14. Пустовіт, Г.П. Екологічне виховання учнів 5-9 класів у позашкільних навчальних закладах: (Навч.-метод. посіб.) / Пустовіт Г.П.; Ін-т проблем виховання АПН України. – Кіровоград, 2003. – 136 с. + 10 с. додатки. – Бібліогр.: с. 133-136. (УДК 371.3 П 89)

 15. Развитие логического мышления, сообразительности, воображения и интеллекта: Детям 5-12 лет / Шведова Л.М.; Худож. Зарби-Гальчук Е.В. – Донецк: БАО, 2004. – 352 с.: ил. (УДК 37.02 Р 17)

 16. Рання профілактика негативних проявів у поведінці дітей: Навч.-метод. посіб. / Т.Є. Федорченко; Упоряд. та відп. за вип.: Пилипенко О.І.; Ред.: Несин Н.Г.; Ін-т проблем виховання. – К.: ТОВ "ХІК", 2003. – 128 с. – Бібліогр.: с. 126-127. (УДК 37.03; ББК 74.200.51 Р 22)

 17. Ржецкий, Н.Н. Лекции по педагогике: фундаментальные основы. Ч. 3 / Н.Н. Ржецкий. – К., 2003. – 40 с. (УДК 37(07); ББК 74 Р 48)

 18. Рыбак, И.Н. Сборник материалов для тематического оценивания учебных достижений учащихся по истории Украины: мониторинг качества образования: 7 кл. / И.Н. Рыбак, Н.И. Ольхина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Донецк: БАО, 2004. – 256 с. (УДК 373.5 Р 93)

 19. Скорочтение: Современные методики обучения / Козловский О.В.; Худож. Альбрехт Е.И. – Донецк: БАО, 2004. – 304 с.: ил. (УДК 37.02 С44)

 20. Скрипченко, О.В. Психолого-педагогічні основи навчання: Навч. посіб. для викл. психології і педагогіки, асп., студ. пед. навч. закл. та курсантів військ. уч-щ / О.В. Скрипченко, О.С. Падалка, Л.О. Скрипченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К.: Укр. Центр духов. культури, 2003. – 328 с. (УДК 37.015.3 С 45)

 21. Словник основних термінів і понять з превентивного виховання / Уклад.: В.М. Оржеховська, В.Є. Виноградова-Бондаренко, І.І.Доброскок та ін.; Ін-т проблем виховання АПН України; Лаб. превентивного виховання. – Переяслав-Хмельницький, 2003. – 68 с. – Бібліогр.: с.63-64.

(УДК 37; ББК 74 С 48)

 1. Спільна робота школи, сім'ї і громадськості у вихованні екологічної культури учнів та молоді: Матеріали наук.-практ. конф., 10-11 жовт. 2003 р. /Б-ка гуцул. шк.; Н.-д. лаб. "Гуцул. етнопедагогіка і гуцульщинознавство" Акад. пед. наук України; За ред. П. Лосюка. – Снятин: ПРУТ ПРИНТ, 2003. – 152 с. (УДК 37.03 С 72)

 2. Спіцин, Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому закладі освіти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Спіцин Є.С.; Наук.-метод. центр вищ. освіти; Київ. нац. лінгв. ун-т. – К.: Видавн. центр КНЛУ, 2003. – 124 с. (УДК 378 С 72)

 3. Старощук, В.А. Дванадцять кроків до майстерності: Посіб. / В.А. Старощук. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 112 с.: іл. – (Сер. "Б-ка журн. "Фізика в школах України""; Вип. 1). – Бібліогр.: с. 110. (УДК 371.3 С 77)

 4. Творчі завдання для учнів початкових класів / Уклад.: Капінус Н.О., Андросова І.Ф., Баранова О.М., Шевчик Л.О. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 96. – Сер. "Б-ка журн. "Початкове навчання та виховання""; Вип. 2) (УДК 373.3 Т 28)

 5. Тематические итоговые уроки по литературе в 7 классе: Пособ. для учителей и студ.-филол. пед. вузов / Авт.-сост. Л.В. Мельникова. – Х.: Видавн. група "Основа", 2003. – 96 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Русский язык и литература в школах Украины""; Вып. 12) (УДК 373.5 Т 32)

 6. Тестові завдання для перевірки читацьких умінь учнів 2 кл. за підручником "Читанка": Навч.-метод. посіб. / Уклад.: Фінько Г.М., Давидова В.П. – Кам'янець-Подільський, 2003. – 116 с. (УДК 373.3 Т 36)

 7. Тиждень історії та правознавства в школі: Навч.-метод. посіб. / Упоряд. Н.І. Харківська. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 128 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Історія та правознавство"; Вип. 2) (УДК 371.3 Т 39)

 8. Тимошенко, О.В. Основи теорії та методики викладання спортивних і рухливих ігор: Навч.-метод. посіб. (для студ. пед. вузів зі спец. "Фіз. виховання") / Тимошенко О.В., Мішаровський Р.М., Махов В.Я.; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003. – 215 с.: іл. – Бібліогр.: с. 212-213. (УДК 37.016:796; ББК 74.267.5 Т 41)

 9. Тормоса, Ю.Г. Основи наукових досліджень: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /Ю.Г. Тормоса; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2003. – 76 с. – Бібліогр.: с. 66. (УДК 378 Т 60)

 10. Українська література: 5-11 кл.: Календарно-тематичне планування. – Хмельницький: Медобори (П.П. Мошак М.І.), 2003. – 96 с. (УДК 373.5 У 45)

 11. Усатенко, Т.П. Українська національна школа: Минуле і майбутнє: Українознавчий вимір: [Монографія] / Т. Усатенко; Наук.-дослід. ін-т українознавства. – К.: Наук. думка, 2003. – 286 с. – Бібліогр.: с. 232-252. (УДК 37(091) У 74)

 12. Федорченко, Т.Є. Кроки до здоров'я: (профілактика наркотичних речовин): Навч.-метод. посіб. / Т.Є. Федорченко. – К., 2003. – 152 с. – Бібліогр.: с.149. (УДК 37.03; ББК 74.200.55 Ф 33)

 13. Фомічова, Л.І. Сурдопедагогіка: Хрестоматія. Т.2 / Л.І. Фомічова; За ред. Л.І. Фомічової; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2003 (УДК 376 Ф 76)

 14. Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України: історія та розвиток / За ред.: Олійника В.В., Даниленко Л.І. – К.: Логос, 2003. – 144 с.: іл. (УДК 378.6:37 Ц 38)

 15. Шамрай, С.М. Біологічні експерименти в школі; Посіб. для вчителів біології загальноосвіт. навч. закл. / С.М. Шамрай, К.М. Задорожний. – Х.: Видавн. група "Основа", 2003. – 96 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Біологія""; Вип. 12) (УДК 371.3 Ш 19)

 16. Якубовски, М.А. Математическое моделирование профессиональной деятельности учителя: Монография / Марек Антони Якубовски; Под ред. Ирины Козловской; Ин-т педагогики и психологии проф. образования. – Л.: Евросвит, 2003. – 428 с. – Библиогр.: с. 397- 427. (УДК 371.1 Я 49)

 17. Ястребова, В.Я. Освітня програма сільської школи / Я.В. Ястребова. – Х.: Видавн. група "Основа", 2004. – 112 с. – (Сер. "Б-ка журн. "Управління школою""; Вип. 2(14) (УДК 373 Я 85)

Дисертації

 1. Баркасі, В.В. Формування професійної компетентності в майбутніх учителів іноземних мов: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Баркасі Вікторія Володимирівна. - О., 2004. - 250 с. - Бібліогр.: с. 172-197.

 2. Гілецький, Й.Р. Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України": Дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Гілецький Йосип Романович. - К., 2004. - 220 с. - Бібліогр.: с. 168-191.

 3. Ковылина, В.Г. Коррекция двигательных качеств детей среднего дошкольного возраста с нарушением зрения: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Ковылина Вероника Геннадиевна. - О., 2004. - 259 с. - Библиогр.: с. 202-222.

 4. Колишкін, О.В. Корекція рухових порушень дітей старшого дошкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізичного виховання: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Колишкін Олександр Володимирович. - Суми, 2004. - 245 с. - Бібліогр.: с. 179-199.

 5. Куторжевська, Л.І. Підготовка майбутнього вчителя до роботи вихователем у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей-сиріт: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Куторжевська Любов Іванівна. - К., 2004. - 254 с. - Бібліогр.: с. 176-196.

 6. Лещій, Н.П. Розвиток координації рухів у глухих підлітків на уроках фізичної культури: Дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Лещій Наталія Петрівна. - О., 2004. - 220 с. - Бібліогр.: с. 154-175.

 7. Лучко, О.М. Розвиток ідеї природовідповідності в українській педагогічній науці (кінець ХХVІІІ - ХХ ст.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Лучко Олег Миронович. - К., 2004. - 211 с. - Бібліогр.: с. 182-211.

 8. Мазуренко, С.Г. Трудова спрямованість навчання в загальноосвітніх школах України (1920-1937 рр.): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Мазуренко Світлана Григорівна. - К., 2004. - 223 с. - Бібліогр.: с. 179-207.

 9. Ройлян, В.О. Формування професійних якостей майбутніх фахівців сухопутних військ в умовах реформування вищої військової освіти : Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ройлян Володимир Опанасович. - О., 2004. - 352 с. - Бібліогр.: с. 185-213.

 10. Цокур, Р.М. Формування потенціалу професійного саморозвитку в майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Цокур Роман Миколайович. - О., 2004. - 255 с. - Бібліогр.: с. 191-219.

 11. Цымбалару, А.Д. Профессиональная деятельность учителя по формированию целостности знаний по гуманитарным предметам учащихся начальных классов: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Цымбалару Анжелика Дмитриевна. - О., 2004. - 394 с. - Библиогр.: с. 211-232.

 12. Яворський, С.Х. Підготовка курсантів навчальних закладів МВС до професійних дій у нетипових ситуаціях оперативно-службової діяльності: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Яворський Сергій Харлампійович. - О., 2004. - 219 с. - Бібліогр.: с. 178 -199.

 13. Яновська, Л.Г. Формування професійної усталеності майбутніх учителів історії у процесі навчання у вищих педагогічних закладах: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Яновська Лариса Григорівна. - О., 2004. - 199 с. - Бібліогр.: с. 161-178.

Автореферати дисертацій

 1. Білецька, І.О. Виховання цінності іншої людини в молодших підлітків у процесі розв'язування моральних задач: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Білецька Ірина Олександрівна. - К., 2004. - 20 с.

 2. Борисова, Н.В. Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Борисова Наталія Василівна. - К., 2004. - 20 с.

 3. Бурля, О.А. Формування педагогічної майстерності керівника дитячого хореографічного об'єднання: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.06 / Бурля Олена Анатоліївна. - К., 2004. - 20 с.

 4. Горенко, С.В. Педагогічні умови ресоціалізації неповнолітніх засуджених у закладах пенітенціарної системи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Горенко Сергій Володимирович. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 5. Демиденко, Т.М. Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до інноваційної педагогічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / Демиденко Тетяна Миколаївна. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 6. Капустіна, О.В. Педагогічні умови активізації професійного самовизначення старшокласників у навчально-виховній діяльності школи: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 / Капустіна Ольга Володимирівна. - К., 2004. - 20 с.

 7. Каяліна, С.В. Розвиток пізнавальної самостійності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках хімії: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Каяліна Світлана В'ячеславівна. - К., 2004. - 21 с.

 8. Кириченко, Р.В. Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами: Автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Кириченко Римма Вікторівна. - К., 2004. - 21 с.

 9. Кротова, Т.Ф. Становлення і розвиток інтересу до музичного виконавства у старшокласників на основі особистісно-орієнтованого підходу: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кротова Тетяна Федорівна. - К., 2004. - 20 с.

 10. Крук, М.З. Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941рр.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Крук Микола Зенонович. - К., 2004. - 19 с.

 11. Отрешко, В.С. Соціально-педагогічні умови професійного становлення працівника правоохоронних органів на початковому етапі службової кар'єри: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.05 / Отрешко Володимир Сергійович. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 12. Решнова, С.Ф. Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці студентів: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Решнова Світлана Федорівна. - К., 2004. - 21 с.

 13. Руденко, Л.С. Формування творчих здібностей учнів 5-9 класів у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Руденко Людмила Степанівна. - К., 2004. - 22 с.

 14. Співаковський, О.В. Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Співаковський Олександр Володимирович. - К., 2004. - 44 с.

 15. Сташевська, І.О. Музичне виховання дітей дошкільного віку в Німеччині (друга половина ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Сташевська Інна Олегівна. - Луганськ, 2004. - 20 с.

 16. Стежко, Ю.Г. Формування сенсожиттєвих ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07 - теорія і методика виховання / Стежко Юрій Григорович. - К., 2004. - 20 с.

 17. Федорів, Т.М. Методичні засади створення і реалізації факультативного курсу "Хімія в побуті" в основній школі: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Федорів Тетяна Михайлівна. - К., 2004. - 21 с.

 18. Фізеші, О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ - кінець ХХ століття): Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Фізеші Октавія Йосипівна. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с.

 19. Шовковий, В.М. Методичні основи застосування взаємозіставного методу в навчанні граматики класичних мов: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шовковий В'ячеслав Миколайович. - К., 2004. - 21 с.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Освіта. Виховання. Навчання (1)

  Документ
  Академія педагогічних наук України: Інформ. довідник /Відп. за вип. В.М.Мадзігон, О.Я.Савченко; За заг. ред. М.С.Вашуленко; У підготов. взяли участь: М.
 2. Освіта. Виховання. Навчання (3)

  Документ
  Адаптація педагогіки Рудольфа Штайнера в умовах української школи: Наук.-пед. експеримент всеукр. рівня: Наказ МОН України від 11.11.2004 р. №858 / Київ.
 3. Освіта. Виховання. Навчання (4)

  Документ
  Ахияров, К.Ш. Педагогическое творчество В.А.Сухомлинского и современная школа /К.Ш.Ахияров; Науч.- исследоват. ин-т педагогики и психологии Башкир. гос.
 4. Освіта. Виховання. Навчання (12)

  Документ
  Воспитание младших школьников в школе гуманитарного труда (из опыта работы) / [сост. Л. И. Шавалда] ; АПН Украины, Лаб. гуманизации обучения и воспитания АПН Украины, Херсон.
 5. Освіта. Виховання. Навчання (5)

  Урок
  Видатний національний педагог Григорій Ващенко: Зб. матеріялів до 125-річчя від дня народження /Авт.-упоряд., наук. ред. А.Погрібний. - К.: Всеукр. Пед.

Другие похожие документы..