Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Детско – юношеское геологическое движение является важнейшей составной частью патриотического и экологического воспитания молодежи, первым шагом в дл...полностью>>
'Книга'
Чтобы вывести страну из кризисат нужно привести в движение социальные энергии. Это, в свою очередь, требует цельного мировоззрения, дающего объяснени...полностью>>
'Документ'
По мере развития средств вычислительной техники и внедре­ния их в повседневную практику все большее значение приобрета­ют справочные системы. Языки п...полностью>>
'Документ'
Этот роман — вершина таланта Лермонтова. Это было чудо русского слова, поразившее современников как богатством содержания, так и со­вершенством формы...полностью>>

Правила бухгалтерського обліку доходів І витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18. 06. 2003 №255 (зі змінами) І зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11. 07. 2003 за №583/7904

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Порівняльна таблиця

до постанови “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”

Положення (норми) чинного нормативно-правового акта

Затверджені зміни до нормативно-правового акта

Положення (норми)

нормативно-правого акта із запропонованими змінами

Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18.06.2003 № 255 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.07.2003 за № 583/7904

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Основні засади

1.3. Правила застосовуються банками та їх структурними підрозділами для відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів і витрат, простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами, а також списання безнадійних до отримання нарахованих доходів за рахунок спеціальних резервів.

1.1. У пункті 1.3 глави 1 слова “та сумнівної” виключити.

1.3. Правила застосовуються банками та їх структурними підрозділами для відображення в бухгалтерському обліку нарахованих, отриманих (сплачених) доходів і витрат, простроченої заборгованості за нарахованими доходами, а також списання безнадійних до отримання нарахованих доходів за рахунок спеціальних резервів.

Глава 2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності;

балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

безнадійна заборгованість - заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками);

доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів);

дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту;

метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу;

прострочена заборгованість за нарахованими доходами - заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, передбачений угодою;

роялті - платежі за використання нематеріальних активів банку (патентів, авторського права, програмних продуктів);

справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

сумнівна заборгованість за нарахованими доходами - заборгованість за нарахованими доходами, за якою у банку є сумнів щодо її погашення;

фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

1.2. У главі 2 термін “сумнівна заборгованість за нарахованими доходами” виключити.

Глава 2. Визначення термінів

У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

амортизована собівартість - це вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності;

балансова вартість - це вартість, за якою актив, зобов'язання та власний капітал відображаються в балансі. Балансова вартість для фінансового активу та фінансового зобов'язання складається з основної суми, нарахованих процентів та неамортизованої премії і дисконту, суми переоцінки, суми визнаного зменшення корисності;

безнадійна заборгованість - заборгованість, стосовно якої є впевненість про її неповернення боржником, або заборгованість, за якою минув строк позовної давності;

витрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення чи розподілу власниками);

доходи - це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення зобов'язань, що призводить до збільшення власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків акціонерів);

дивіденди - частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства;

ефективна ставка відсотка - ставка, яка точно дисконтує очікуваний потік майбутніх грошових платежів або надходжень упродовж очікуваного терміну дії фінансового інструменту до чистої балансової вартості (амортизованої собівартості) цього інструменту;

метод ефективної ставки відсотка - метод обчислення амортизованої собівартості фінансового активу або фінансового зобов'язання (або групи фінансових активів чи фінансових зобов'язань) та розподілу доходів у вигляді процентів чи витрат на виплату процентів протягом відповідного періоду часу;

прострочена заборгованість за нарахованими доходами - заборгованість за нарахованими доходами, яка не отримана в термін, передбачений угодою;

роялті - платежі за використання нематеріальних активів банку (патентів, авторського права, програмних продуктів);

справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;

фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

Розділ II. Доходи і витрати банку

Глава 1. Визнання доходів і витрат

1.7. Визнаний та відображений за рахунками класу 6 дохід не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості щодо несплачених нарахованих доходів. Сума такої заборгованості визнається витратами банку шляхом формування резерву під нараховані доходи.

1.8. З метою визначення втрат у зв'язку з невизнанням доходів на рахунках класу 6 надалі банк здійснює нарахування та облік зазначених доходів за позабалансовими рахунками.

Доходи за такими операціями визнаються за рахунками класу 6 під час їх фактичного отримання.

2.1. Пункти 1.7 та 1.8 глави 1 викласти в такій редакції:

“1.7. Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на величину пов’язаної з ним дебіторської заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської заборгованості визнається витратами банку шляхом формування резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на зменшення корисності в складі відповідного фінансового інструменту.

Банк формує резерв за дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими доходами в порядку, визначеному цими Правилами.

1.8. Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від зменшення корисності цього фінансового активу”.

Глава 1. Визнання доходів і витрат

1.7. Банк не коригує визнаний і відображений за рахунками класу 6 дохід на величину пов’язаної з ним дебіторської заборгованості за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає імовірності щодо їх отримання. Сума такої дебіторської заборгованості визнається витратами банку шляхом формування резервів відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України.

Банк оцінює нараховані та не отримані процентні доходи на зменшення корисності в складі відповідного фінансового інструменту.

Банк формує резерв за дебіторською заборгованістю за іншими нарахованими та не отриманими доходами в порядку, визначеному цими Правилами.

1.8. Банк визнає процентний дохід за фінансовим активом, вартість якого зменшилася внаслідок зменшення його корисності, із використанням ефективної ставки відсотка, що застосовувалася під час дисконтування майбутніх грошових потоків для оцінки збитку від зменшення корисності цього фінансового активу”.

Глава 2. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

3.3. Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошових коштів будуть відрізнятися від запланованих і таке відхилення не пов'язане зі зменшенням або відновленням корисності, то на дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість фінансового інструменту. У цьому разі визначається різниця між балансовою вартістю фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Ця різниця відображається за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат).

3.4. Банки самостійно розробляють методику визначення ефективної ставки відсотка.

Ефективна ставка відсотка може не застосовуватися до фінансового інструменту зі строком користування до одного року, а також, якщо рівень відхилення ефективної ставки відсотка за фінансовими інструментами від номінальної процентної ставки є несуттєвим за критеріями, визначеними обліковою політикою банку.

Пункт 3.4 глави 3 виключити

Глава 2. Порядок застосування методу ефективної ставки відсотка

3.3. Якщо в майбутньому реальні значення та строки потоків грошових коштів будуть відрізнятися від запланованих і таке відхилення не пов'язане зі зменшенням або відновленням корисності, то на дату балансу необхідно скоригувати балансову вартість фінансового інструменту. У цьому разі визначається різниця між балансовою вартістю фінансового інструменту та вартістю оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка (тобто ефективною ставкою відсотка, розрахованою під час первісного визнання). Ця різниця відображається за рахунками з обліку неамортизованого дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат).

Розділ III. Бухгалтерський облік доходів і витрат банку

Глава 1. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

1.1. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою.

Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

Якщо величина дисконту (премії) з урахуванням сум комісій, що включаються до вартості фінансового інструменту, є несуттєвою, тобто не більше 1 % від суми номіналу, то вона може відноситися на процентні доходи (витрати) під час визнання фінансового інструменту.

Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат.

За умови визнання доходів і витрат у межах звітного періоду без відображення їх за рахунками нарахованих доходів (витрат) банк повинен застосовувати відповідний внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами.

1.2. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку.

На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті:

а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій;

б) реалізації цінних паперів у портфелі на продаж;

в) операцій в іноземній валюті.

1.3. Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами). Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

1.4. Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

1.5. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7.

Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця - лише активні або пасивні відповідно.

1.6. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 та 7.

1.7. Порядок нарахування та визнання доходів і витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку (філіями), визначається банком самостійно. Разом з тим слід урахувати вимоги зазначених Правил, а також те, що залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку (філіями) мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку.

1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент.

Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками з обліку заборгованості нарахованих доходів і витрат у зв'язку із зміною офіційних курсів гривні до іноземних валют здійснюється згідно з правилами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.9. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

1.10. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями відображаються у звітності за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів і витрат класів 6, 7.

1.11. Кошти, які надійшли на користь комітентів, принципалів, інших контрагентів, та витрати, здійснені банком за договорами комісій тощо, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках класів 1, 2, 3 як кредиторська і дебіторська заборгованості відповідно.

1.12. У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.

1.13. Якщо банк не має впевненості в погашенні заборгованості за основним боргом і процентами, ураховуючи фінансовий стан боржника (контрагента банку), то така заборгованість має бути визнана та відображена в обліку як сумнівна щодо отримання.

За умови визнання основного боргу сумнівним заборгованість за нарахованими доходами також має визнаватися сумнівною щодо отримання і відображатися на відповідних рахунках для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами класів 1, 2, 3.

1.14. У разі наявності простроченої та сумнівної заборгованості за нарахованими доходами банк формує спеціальні резерви у відповідній валюті за рахунок витрат згідно з вимогами нормативно-правових актів Національного банку України.

1.15. Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана сумнівною та обліковується за відповідними рахунками сумнівної заборгованості, то подальше нарахування доходів та їх облік банк здійснює за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи" до часу їх погашення клієнтом (поручителем) або до строку, визначеного угодою.

1.16. Якщо заборгованість за нарахованими доходами, що обліковується за відповідними рахунками класів 1, 2, 3, визнана безнадійною, то банк списує її за рахунок сформованих резервів. Заборгованість, що списана за рахунок спеціальних резервів, банк обліковує за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи". Критерії, строки та порядок визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною, безнадійною визначаються обліковою політикою банку відповідно до вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.17. Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами, у тому числі амортизація дисконту і премії за ними та визнання дивідендів, здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України щодо обліку операцій з цінними паперами.

1.18. Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків.

1.19. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків.

1.20. Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.21. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог законодавства України.

1.22. Для обрахування процентних доходів і витрат застосовуються такі методи визначення кількості днів:

метод "факт/факт" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;

метод "факт/360" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

метод "30/360" - передбачає, що для розрахунку в кількість днів у році - 360, у місяці - 30.

абзац четвертий пункту 1.1 виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий уважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

пункти 1.13 – 1.16 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.17 – 1.22 уважати відповідно пунктами 1.13 – 1.18.

Глава 1. Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат

1.1. Визнані банком доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою банком обліковою політикою.

Разом з тим бухгалтерський облік нарахованих доходів і витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць за кожною операцією (договором) окремо.

Амортизація дисконту (премії) здійснюється не рідше одного разу на місяць з відображенням за відповідними рахунками процентних доходів (витрат).

Якщо доходи (витрати) отримані (сплачені) на дату балансу, то банк може не відображати їх за рахунками нарахованих доходів і витрат.

За умови визнання доходів і витрат у межах звітного періоду без відображення їх за рахунками нарахованих доходів (витрат) банк повинен застосовувати відповідний внутрішній контроль за нарахованими та отриманими доходами.

1.2. Статті доходів і витрат не згортаються, а відображаються в обліку окремо, за винятком статей, пов'язаних із хеджуванням або активами та зобов'язаннями, якщо є юридичне право на таке згортання та якщо це передбачено відповідними положеннями (стандартами) з бухгалтерського обліку.

На нетто-основі, як правило, відображаються доходи і витрати, що виникають у результаті:

а) реалізації та переоцінки балансової вартості цінних паперів, придбаних для здійснення торгових операцій;

б) реалізації цінних паперів у портфелі на продаж;

в) операцій в іноземній валюті.

1.3. Доходи і витрати банку відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками класів 6 та 7 Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 280 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.07.2004 за N 918/9517 (зі змінами). Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються:

за умови перевищення доходів над витратами - на рахунок 5040 П "Прибуток звітного року, що очікує затвердження";

за умови перевищення витрат над доходами - на рахунок 5041 А "Збиток звітного року, що очікує затвердження".

1.4. Банки самостійно визначають порядок формування аналітичних рахунків за балансовими рахунками класів 6 і 7. Облік нарахованих доходів і витрат та фактично отриманих доходів або сплачених витрат, а також доходів і витрат, що підлягають чи не підлягають оподаткуванню, здійснюється на розсуд банку на окремих аналітичних рахунках.

1.5. Облік нарахованих доходів і витрат здійснюється за відповідними рахунками класів 1, 2, 3 у кореспонденції з рахунками класів 6 та 7.

Рахунки з обліку нарахованих доходів і витрат протягом місяця можуть мати характеристику активно-пасивних, але на перше число місяця - лише активні або пасивні відповідно.

1.6. Отримані доходи та здійснені витрати, що належать до майбутніх періодів, обліковуються відповідно за рахунками 3600 П "Доходи майбутніх періодів" та 3500 А "Витрати майбутніх періодів".

Банк щомісяця визнає суму доходів і витрат, що належать до звітного періоду, з відображенням за відповідними рахунками класів 6 та 7.

1.7. Порядок нарахування та визнання доходів і витрат за операціями, що здійснюються між структурними підрозділами банку (філіями), визначається банком самостійно. Разом з тим слід урахувати вимоги зазначених Правил, а також те, що залишки за рахунками доходів і витрат за операціями між структурними підрозділами банку (філіями) мають бути тотожними та не враховуються під час формування фінансового результату банку.

1.8. Доходи і витрати (нараховані, отримані, сплачені) в іноземній валюті відображаються за рахунками класів 6 і 7 у національній валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. Під час відображення в бухгалтерському обліку цих доходів і витрат банки можуть використовувати технічні рахунки 3800 та 3801.

Нарахування процентних доходів (витрат), амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами в іноземній валюті здійснюються в тій валюті, у якій обліковується пов'язаний з ними фінансовий інструмент.

Переоцінка залишків в іноземній валюті за рахунками з обліку заборгованості нарахованих доходів і витрат у зв'язку із зміною офіційних курсів гривні до іноземних валют здійснюється згідно з правилами, визначеними нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.9. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за монетарними активами та зобов'язаннями переоцінюються у валюту звітності під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання (відображення за рахунками доходів і витрат у відповідному звітному періоді).

1.10. Доходи і витрати майбутніх періодів в іноземній валюті за немонетарними статтями відображаються у звітності за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх виникнення і не переоцінюються під час кожної зміни офіційних курсів гривні до іноземних валют до часу їх визнання за відповідними рахунками доходів і витрат класів 6, 7.

1.11. Кошти, які надійшли на користь комітентів, принципалів, інших контрагентів, та витрати, здійснені банком за договорами комісій тощо, які відшкодовуються клієнтами, обліковуються на рахунках класів 1, 2, 3 як кредиторська і дебіторська заборгованості відповідно.

1.12. У разі непогашення боржником заборгованості за нарахованими доходами в строк, передбачений угодою, наступного робочого дня несплачена сума обліковується на відповідних рахунках з обліку прострочених нарахованих доходів класів 1, 2, 3.

1.13. Відображення в бухгалтерському обліку доходів та витрат за операціями з цінними паперами, у тому числі амортизація дисконту і премії за ними та визнання дивідендів, здійснюється згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України щодо обліку операцій з цінними паперами.

1.14. Доходи і витрати за операціями з лізингу (оренди) необоротних активів, а також витрати з нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів визнаються та відображаються в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків.

1.15. Відображення в бухгалтерському обліку витрат, пов'язаних зі зменшенням корисності активів, здійснюється в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку з бухгалтерського обліку відповідних активів банків.

1.16. Умови нарахування та сплати доходів і витрат (дата нарахування, термін сплати за обумовлений період, метод визначення умовної кількості днів, період розрахунку тощо), а також неустойки в разі порушення боржником зобов'язання визначаються договором між банком і контрагентом згідно з вимогами законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.

1.17. Розрахунковий період для нарахування процентних доходів (витрат) визначається договором відповідно до вимог законодавства України.

1.18. Для обрахування процентних доходів і витрат застосовуються такі методи визначення кількості днів:

метод "факт/факт" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці та році;

метод "факт/360" - передбачає, що для розрахунку використовується фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів;

метод "30/360" - передбачає, що для розрахунку в кількість днів у році - 360, у місяці - 30.

Глава 2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку

2.15. У разі визнання заборгованості за нарахованими доходами сумнівною щодо отримання в обліку здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку прострочених нарахованих доходів за класами 1, 2, 3;

Рахунки для обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 (у разі визнання їх сумнівними без відображення за рахунками для обліку прострочених нарахованих доходів).

2.16. Подальше нарахування доходів за операціями, за якими визнана сумнівна заборгованість за нарахованими доходами, відображається в бухгалтерському обліку за позабалансовими рахунками.

У цьому разі здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

9602 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з банками";

9603 А "Нараховані та не отримані доходи за операціями з клієнтами";

Кредит

991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98".

2.17. Формування спеціального резерву під заборгованість за нарахованими доходами відображається такими бухгалтерськими проводками:

за заборгованістю за нарахованими доходами в національній валюті:

Дебет

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами";

Кредит

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3;

за заборгованістю за нарахованими доходами в іноземній валюті:

Дебет

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3.

Одночасно здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами";

Кредит

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

2.18. Під час списання за рахунок сформованих резервів заборгованості за нарахованими доходами як безнадійної щодо отримання виконуються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3;

Кредит

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3.

Одночасно на суму списаної заборгованості за позабалансовими рахунками здійснюються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

9600 А "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з банками";

9601 А "Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

Кредит

991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98".

Разом з тим подальше нарахування доходів банк здійснює за позабалансовими рахунками аналогічно до пункту 2.16 цієї глави.

2.19. У разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) заборгованості за нарахованими доходами, що обліковуються за рахунками сумнівних нарахованих доходів, виконується така бухгалтерська проводка:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3.

2.20. Сторнування (зменшення) розрахункового розміру спеціальних резервів під сумнівну заборгованість за нарахованими доходами відображається такою проводкою:

за резервами, сформованими в національній валюті:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3;

Кредит

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами";

за резервами, сформованими в іноземній валюті:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3;

Кредит

3800 АП "Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів".

Одночасно на суму гривневого еквівалента здійснюється така бухгалтерська проводка:

Дебет

3801 АП "Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів";

Кредит

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами"; 

6204 АП "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими металами" (Дебет/Кредит) на суму різниці між сумою резерву за офіційним валютним курсом на дату формування резерву і сумою резерву за офіційним валютним курсом на дату коригування.

2.21. Під час отримання коштів за нарахованими доходами, що обліковуються за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи", виконуються такі бухгалтерські проводки:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

7720 АП "Відрахування в резерви під заборгованість за нарахованими доходами" (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в поточному році);

6717 П "Повернення раніше списаних безнадійних доходів минулих років" (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в минулому році);

Рахунки для обліку процентних, комісійних та інших доходів за класом 6 (за умови, що подальше нарахування доходів здійснювалося за позабалансовими рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи").

Одночасно на суму отриманого платежу виконується така бухгалтерська проводка за позабалансовими рахунками:

Дебет

991 "Контррахунки для рахунків розділів 96 - 98";

Кредит

960 "Не сплачені в строк доходи".

Після закінчення строку, визначеного угодою сторін, або строку позовної давності, визначеного чинним законодавством України, за безнадійною заборгованістю за нарахованими доходами, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за рахунками групи 960 "Не сплачені в строк доходи", виконується аналогічна проводка за позабалансовими рахунками.

3.2. У главі 2:

пункти 2.15 – 2.21 викласти в такій редакції:

“2.15. Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо отримання компенсації за дебіторською заборгованістю, у тому числі за дебіторською заборгованістю за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

Кредит

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами.

2.16. Банк зменшує або сторнує суму резерву в разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

2.17. Банк здійснює списання дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання за рахунок сформованих резервів такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку.

2.18. Банк здійснює на суму списаної за рахунок резервів дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

Позабалансові рахунки;

Кредит

991 “Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98”.

2.19. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів та обліковується за позабалансовими рахунками, такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в поточному році);

Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6 (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в минулому році).

2.20. Банк здійснює на суму отриманих коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів, такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

991 “Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98”;

Кредит

Позабалансові рахунки.

2.21. Банк здійснює бухгалтерські проводки після закінчення строку позовної давності за безнадійною дебіторською заборгованістю, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за позабалансовими рахунками, відповідно до пункту 2.20 цієї глави”.

Глава 2. Порядок відображення в бухгалтерському обліку доходів банку

2.15. Банк формує резерви в разі втрати ймовірності щодо отримання компенсації за дебіторською заборгованістю, у тому числі за дебіторською заборгованістю за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку відрахувань у резерви;

Кредит

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами.

2.16. Банк зменшує або сторнує суму резерву в разі часткового або повного погашення контрагентом (поручителем) дебіторської заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості за нарахованими та не отриманими доходами (крім процентних доходів за фінансовими інструментами), і відображає в бухгалтерському обліку такими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість та заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви.

2.17. Банк здійснює списання дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання за рахунок сформованих резервів такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку резервів під дебіторську заборгованість і заборгованість за іншими нарахованими доходами;

Кредит

Рахунки для обліку комісійних та інших нарахованих доходів за класом 3;

Рахунки для обліку дебіторської заборгованості за господарською діяльністю банку.

2.18. Банк здійснює на суму списаної за рахунок резервів дебіторської заборгованості як безнадійної щодо отримання такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

Позабалансові рахунки;

Кредит

991 “Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98”.

2.19. Банк відображає в бухгалтерському обліку отримання коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів та обліковується за позабалансовими рахунками, такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

Рахунки для обліку грошових коштів, поточні рахунки;

Кредит

Рахунки для обліку відрахувань у резерви (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в поточному році);

Рахунки для обліку повернення раніше списаних безнадійних боргів минулих років за класом 6 (за умови, що безнадійна заборгованість за нарахованими доходами списана за рахунок резерву в минулому році).

2.20. Банк здійснює на суму отриманих коштів за дебіторською заборгованістю, що списана за рахунок резервів, такі бухгалтерські проводки за позабалансовими рахунками:

Дебет

991 “Контррахунки для рахунків розділів 96 – 98”;

Кредит

Позабалансові рахунки.

2.21. Банк здійснює бухгалтерські проводки після закінчення строку позовної давності за безнадійною дебіторською заборгованістю, що була списана за рахунок резерву та обліковувалася за позабалансовими рахунками, відповідно до пункту 2.20 цієї глави”.

Додаток

до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Перелік згрупованих рахунків

Рахунки для обліку сумнівної заборгованості за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1780 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2480 А "Сумнівна заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3589 А "Сумнівна заборгованість за іншими нарахованими доходами" 

Рахунки для обліку резервів під заборгованість за нарахованими доходами за класами 1, 2, 3 

1790 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за міжбанківськими операціями";

2490 КА "Резерви під заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами";

3599 КА "Резерви під заборгованість за іншими нарахованими доходами" 
Похожие документы:

 1. Правління Національного банку України постанова (2)

  Документ
  Відповідно до статті 41 Закону України “Про Національний банк України”, статті 68 Закону України “Про банки і банківську діяльність” Правління Національного банку України
 2. Правила бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України Глава Загальні положення

  Документ
  1.1. Ці Правила визначають порядок обліку банками України операцій з використанням платіжних карток внутрішньодержавних та міжнародних платіжних систем під час здійснення оплати вартості товарів і послуг, проведення операцій через
 3. Типова програма підготовки аудиторів банківських установ розділ Банківське право Тема Правове регулювання діяльності банків

  Документ
  Процедура створення банків в Україні. Вимоги до учасників, розміру статутного капіталу банку, що створюється. Порядок подання документів для державної реєстрації банку та їх розгляд у Національному банку України.
 4. N 39 ( z0138-02 ) від 28. 01

  Документ
  09. 003 N 151 ( z035 -03 ) від 1 .04. 003 N 40 ( z0510-03 ) від 04.0 . 003 N 79 ( z0 0 -03 ) від 01.07. 003 N 38 ( z0870-03 ) від 08.
 5. М або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання, та не виникли б, якщо суб’єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалізував фінансовий інструмент

  Документ
  “витрати на операції – додаткові витрати, що безпосередньо пов’язані з придбанням, випуском або вибуттям фінансового активу чи зобов’язання, та не виникли б,

Другие похожие документы..